Kursusonderwijs kampt met gebrek aan vakbekwame docenten De zaadteeltstudieklub bouwt voort Konsumententijdschrift alleen over groenten en fruit A Gratis boekje over vlees en gezondheid LH in ontwikkelingsplan te summier over samenwerking met instituten Ook het kursusonderwijs lijkt steeds meer door de bezuinigingen te worden getroffen. Tot deze konklusie kwam onder meer het P.O.O.C. in haar vergadering van 14 januari j.l. Door het huidige beleid wordt het voor de agrarische scholen steeds moeilijker om vakbekwame docenten te vinden en op kursussen in te zetten. De arbeidsduurverkorting voor het onderwijzend personeel, een op zich begrijpelijke maatregel, heeft in het Zeeuwse met zijn ge ring aantal agrarische scholen een duidelijke uitwerking op het kur susonderwijs. Op 14 januari hield het Provinciaal Overleg Orgaan Cursusonderwijs in Zeeland haar 6e vergadering. De be langrijkste agendapunten waren: nieuwe modelleerplannen ekonomie, vervolgkursus informatika en voorbe reidingen en afspraken seizoen 1986-1987. Hiernaast is er uitvoerig stilgestaan rond het probleem van de docenten voorziening op enkele kursussen. Modelleerplannen ekonomie: Zoals voor alje gesubsidieerde kursus sen nieuwe modelleerplannen worden ontwikkeld, zal dit ook gebeuren voor alle ekonomische kursussen. Enkele bekende namen - zoals de A.V.T.O. en E.V.G.O. - zullen hierdoor ver dwijnen. De A.V.T.O. wordt gesplitst in een basiskursus en een vakgebied- kursus ekonomie. Hierdoor wordt het aantal lesuren verdubbeld, zodat er meer ruimte vrijkomt om uitvperiger in te gaan op diverse onderwerpen. In de nieuwe plannen wordt ook de E.V.A.V. gesplitst in E.V.A.V. I en E.V.A.V. II. Schematisch komt in de toekomst het Sociaal-Ekonomisch Kursusonderwijs er als volgt uit te zien: Opmerkingen: Verschil tussen E.V.T.O. en E V O De E.V.T.O. richt zich naast het ekonomische gedeelte met name op de beloningsvormen en de maatschap, terwijl in de E.V.O. het ekonomische gedeelte verder wordt uitgewerkt en daarnaast veel aandacht wordt besteed aan de feitelijke overname. Naast deze kursussen kennen we nog de S-V.T.O. en de M.A.O. S.V.T.O. Sociale Vaardigheids Training Ondernemers M.A.O. Modern Agrarisch Ondernemerschap In de toekomst wordt het zeer waarschijnlijk mogelijk om via een certifikatensysteem het ekono- mische gedeelte van het M.A.S.- diploma te halen. Vervolg-kursussen Informatika: Afgelopen winter zijn er 14 beginners- kursussen van start gegaan. Een logisch gevolg van deze aktiviteit is de vraag naar een vervolgkursus. Om deze vervolgkursus voor te berei den, wordt er vanuit het P.O.O.C. een werkgroep samengesteld uit alle geledingen van de landbouw, zoals onderwijs, voorlichting, accountants- buro's, takorganisatie en het P.O.O.C. De eerste taak van de werkgroep zal zijn: 'het opzetten van een vervolg kursus Komputergebruik, zonder kommerciële achtergrond'. Folder: Ter voorbereiding voor het volgend seizoen zal het P.O.O.C. weer een folder verspreiden bij de inname van de meitellingsgegevens. Hierin zal weer een globaal overzicht komen te staan van de kursusaktivi- teiten in het komend winterseizoen. Docentenvoorziening: Als gevolg van de Arbeidsduurver korting (A.D.V.) voor het onderwij zend personeel, is het voor het onderwijs moeilijk diverse kursussen van docenten te kunnen voorzien. Men mag niet meer dan een bepaald aantal uren per week lesgeven. Hier door kan het voorkomen dat men le raren van buiten het agrarisch onderwijs moet aantrekken voor het geven van een kursus. Deze mensen hebben veelal minder landbouwkun dige kennis. Dit kan aanleiding geven tot spanningsvelden. E.e.a. houdt ook een zwaardere be lasting voor de voorlichtingsdiensten in. Aan de Inspekteur voor het Landbou wonderwijs, ir. L.M. Bouten, zal worden gevraagd voor de specifieke situatie van Zeeland, waar nodig, de regels soepel toe te passen. De inspek teur kent genoemde problematiek en heeft toegezegd naar vermogen mee te willen werken aan het treffen van de noodzakelijke kursus-voorziening. Ideeën en informatie: Als u vragen heeft over het bo venstaande, ideeën of wensen voor het komend kursusseizoen, dan kunt u op maandag of dinsdag kontakt op nemen met de kursuskoördinator (01100 - 37144). J. Moggré, (kursuskoördinator) Steen voor steen en dat in een niet af latend tempo, bouwt de zaadteeltstu dieklub 'Eiland Tholen' aan een gebouw dat zaadteelt heet. Met het leggen van de fundering hiervoor is men vele jaren geleden reeds begon nen en is als gevolg van de toename van de teelt door de jaren heen ver sterkt. Sinds de telers zich hebben verenigd in een studieklub, gaat de opbouw gestaag verder. De zaadteeltstudie klub staat daarbij niet aan de kant maar helpt mee daar waar het kan. In een eendrachtig streven naar bete re teelttechnieken en hulpmiddelen die o.a. kunnen leiden tot een stabie lere teelt, hogere opbrengsten en een betere kwaliteit, heeft men het bestaansrecht van een studieklub op dit terrein erkend. Dit moge ook blij ken uit een steeds toenemend ledental. Wensen De telers wensten bedrijfsvoorlich ting, een fenomeen dat op dit vakge bied in Nederland niet bestond en er is bedrijfsvoorlichting gekomen. Men wenste betere onkruidbestrij- dingsmogelijkheden. Hierop is door de studieklub ingespeeld door de aan leg van een proefveld, waarvan hope lijk binnenkort de eerste resultaten aan de praktijk kunnen worden aan geboden. Er worden ekskursies georganiseerd en voorlichtingsbijeenkomsten gehou den. Er wordt gepubliceerd en er wor den brochures uitgegeven. Meer leden meer stem Door al deze aktiviteiten centraal uit gaand van de zaadteeltstudieklub, wordt aan een aanvankelijk naam loos, versnipperd en individueel be oefend vak, gestalte gegeven. Men heeft zich in de studieklub verenigd tot een eenheid die aanspreekbaar is. Maar die ook van zich af kan spre ken en in overleg kan treden met au toriteiten en instellingen met zaadfirma's en andere groeperingen. Jaarverslag Al deze zaken, haar aktiviteiten en doelstellingen haar hele reilen en zei len, kan men lezen in het zojuist ver schenen jaarverslag over 1985. Een uitgave in brochurevorm van de stu dieklub voor haar leden en begunsti gers. Mede door haar bijlagen is dit jaarverslag een informatiebron van blijvende waarde. Ten behoeve van eventuele nieuwe le den zijn er wat ekstra eksemplaren ge drukt. Nieuwe leden hoeven bij aanmelding geen entreegeld te beta len en krijgen het jaarverslag ter verwel koming, gratis. Zo lang de voorraad strekt. Margrieten zijn zelfbes tui vers. Jaarvergadering Een mooie gelegenheid hiervoor is on ze jaarvergadering. Deze wordt ge houden op donderdag 20 februari a.s. om 19.30 uur in de 'Wellevaete', Hoenderweg 133 te St. Annaland. U kunt zich ook telefonisch als lid aan melden; 01662 - 2839. We weten dat heel veel vrouwen zich interesseren voor de bloemzaadteelt. We zien ze 's zomers hiermee druk in de weer op het land. Ze plukken de Dit onder meer schrijft minister ir. G. Braks in zijn kommentaar op het Ont wikkelingsplan 1986-1990 en het Leerstoelenplan 1985-1995 van de Landbouwhogeschool. De bewinds man onderschrijft de prioriteiten en aandachtspunten van de Landbouw hogeschool, zoals die tot uiting ko men in de voorstellen voor landbouwpolitiek, voor kennisbenut- ting en kennisoverdracht, voor de in tensivering van het maatschappelijk onderzoek en de integratie hiervan in de natuurwetenschappen. Momenteel ontbreekt nog een visie op de terreinen voor samenwerking met de instituten voor landbouwkundig onderzoek. De relaties tussen de vak groepen van de Landbouwhogeschool en de instituten zijn evenmin systema tisch onderzocht en geanalyseerd. De binnenkort af te sluiten raamovereen komst en de invullmg daarvan zullen naar mijn mening een impuls kunnen geven aan langduriger samenwer kingsverbanden. Ook blijkt uit het zaaddozen van violen en anderezaad gewassen benevens allerlei andere kar weitjes. Waarom dan ook niet naar onze vergaderingen? Kom toch mee met uw man of samen met een vrien din. We zullen uw komst belonen met ekstra mooi kleurendia's. D.L. Koppenhol Zaadteeltstudieklub 'Eiland Tholen' ontwikkelingsplan onvoldoende wat de resultaten zullen zijn van de taak verdelingsoperatie. Met name over de samenwerking met en taakverdeling tussen de overige instellingen van we tenschappelijk onderwijs is de infor matie te summier. Leerstoelenplan In zijn kommentaar op het leerstoe lenplan richt de minister zich vooral op de hoofdpunten van het leerstoe- lenbeleid. Bij het instellen van leerstoelen moet de Landbouwhogeschool aan haar brede takenpakket voldoen. Voorstel len voor nieuwe leerstoelen, zoals voor biotechnologie, bodembiologie, landbouwpolitiek, natuurbeheer en natuurbehoud van de tropen, en het bijstellen van leeropdrachten zijn hiervan goede voorbeelden. Bovendien zijn 9 buitengewone hoog leraarsplaatsen gereserveerd, waaruit blijkt dat ook de Landbouwhoge school veel waarde hecht aan inten sieve samenwerking met het overig landbouwkundig onderzoek. Als er één groep van voedingsmid delen is waarover veel valt te ver tellen dan is het wel groenten en fruit. Geen andere produktgroep kent zoveel soorten en variaties. Geen ander voedingsmiddel kreeg dan ook in de Maaltijdschijf van het Voorlichtingsburo voor de Voeding zo'n grote plaats toe bedeeld. Reden te over voor o.a. de Stich ting Propaganda Groenten en Fruit om regelmatig folders, boek jes en dergelijke met produktin- formatie en receptuur uit te geven. Nieuw tijdschrift Naast de folders die door de kon- sumenten van tijd tot tijd gratis vanuit de verkooppunten kunnen worden meegenomen en de diver se boekjes over bijvoorbeeld bij zondere groente- en fruitsoorten, peulvruchten en dergelijke waar voor een laag bedrag moet worden betaald, heeft de Stichting Propa ganda Groenten en Fruit een aan trekkelijk tijdschrift opgezet. Het Groenten en Fruit Magazine gaat per seizoen (kwartaal) verschijnen. In het begin van de maanden de cember, maart, juni en september 'zullen de nummers voor respektie- velijk de winter, het voorjaar, de zomer en het najaar in veel speci- Om het imago van vlees en de vleesverkoper hoog te houden heeft het Voorlichtingsbureau Vlees een informatief boekje samengesteld onder de titel "Vlees en Gezond heid". Antwoord op vele vragen Waarover gaat de inhoud van dit boekje precies? In feite bevat het zo objektief mogelijke antwoorden op de vele vragen die bij de konsument leven. Zo is er bijvoorbeeld, naast algemene informatie over voedings gewoonten en over spijsvertering, een hoofdstukje dat gaat over de plaats van vlees in de voeding. In dit hoofdstukje wordt uitgelegd dat vlees zeker geen wondervoeding" is, maar wel een heel belangrijk onder deel van een evenwichtig samenge steld voedingspakket. Via een tabel letje wordt vlees vergeleken met an dere voedingsmiddelen, zoals vis en eieren, aardappelen, groenten en fruit, melk en zuivel, alsmede graan en graanprodukten. Ook de gemid delde samenstelling van de verschil lende vleessoorten komt in een dui delijk overzicht aan bod. aalzaken en supermarktafdelingen te koop zijn. Het nieuwe tijd schrift gaat voor de konsument ƒ1,75 kosten en is alleen bij groente- en -fruitverkooppunten verkrijgbaar. Het hele assortiment Omdat de Stichting informeert na mens allen die beroepsmatig iets met groenten en fruit hebben te maken, anders gezegd: namens teelt, handel en industrie, zal ook in het Groenten en Fruit Magazi ne het hele assortiment aan groente- en fruitprodukten aan de orde komen. Dus zullen er zowel verse als gekonserveerde produkten van eigen bodem als vanuit het buitenland worden besproken. Inhoud eerste nummer Het Groenten en Fruit Magazine ligt met de uitgave Winter 85/86 nu reeds in de winkels van veel groente- en fruitverkopers. Hoofdartikel daarin vormt een uitgebreide produktinformatie over koolsoorten, met heerlijke re cepten. Voorts zijn er artikelen ge wijd aan knolselderij, litchi's, feestelijke toetjes met eksotisch fruit, groenten en fruit in het Kerstmenu, peulvruchten en er is een pagina vol tips. ■i €11 IK M li A S Waar verkrijgbaar? Bij de slager en andere verkooppun ten van vlees en vleeswaren ligt sinds korte tijd een foldertje klaar voor de konsument. In die folder is een bon meegedrukt die de klant slechts hoeft in te vullen, van een postzegel te voorzien en op te sturen. Per kerende post wordt het boekje "Vlees en Ge zondheid" toegezonden. Het boekje is voorzien van veel kleurige illus traties. Vrijdag 14 februari 1986 9

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 9