Projekt "Start" van H.L.S. Dordrecht levert levensvatbare bedrijfjes op Kommerciële Ekonomie aan de R.M.A.S. Goes komt tegemoet aan vestigingseisen De Middelbare Agrarische School te Goes leidt op voor fruitteler Een dozijn broodbuffetten De beste manier van groenten bewaren De presentatie van de bedrijven op de beurs in de Hogere Agrarische School te Dordrecht. De firma BOM EP A introduceert een nieuw melkpak voor gebruik bij de boerderijverkoop van melk. Menigeen heeft wel eens plannen gehad voor het starten van een nieuw bedrijf. Slechts enkelen komen tot werkelijke uitvoering van deze plannen. Studenten van de Hogere Land bouw School te Dordrecht ont wierpen hun eigen bedrijf in het kader van het projekt "Start". (Eerder berichtten wij al over de presentatie van de bedrijven in ZLM-blad van 18 oktober). Aan deze opgave was echter ook een wedstrijd verbonden, waarbij een deskundige jury de drie beste be drijven uit het totaal van zestien zou kiezen. De bedrijven zijn op negen punten beoordeeld, name lijk: originaliteit, aanpak markt verkenning, afbakening van de markt, financieel plan, toekomst plan, toeleveranciers, kans van slagen, presentatie, en onderne mersschap. De uitslag heeft lang op zich laten wachten, maar is nu bekend gemaakt. Op de eerste plaats kwam het be drijf "Role" (R. v. Rooyen, H. van Leeuwen) een bedrijf wat kunststoffen vloer- en wandbek- leding voor de landbouw wil gaan verkopen. Uitgangspunt is een bestaand produkt wat reeds met succes in de industrie toepassing vindt. Als tweede eindigde het bedrijf "Melissant/Ende fruit in dustrie (MEFI) van M. v.d. Ende en M. Melissant. Zij willen ver werkte vakuumverpakte appel schijfjes, blokjes en reepjes voor gebruik in bakkerijen gaan pro duceren. Het bedrijf BOMEPA (A. Rodenburg en J. Gerrickens) veroverde zijn derde plaats met de introduktie van kartonnen melkpakken, die gebruikt kun nen worden voor de verpakking van boerenmelk en karnemelk. Het laatste bedrijf skoorde hoog door de originaliteit van hun idee. De verpakking is nieuw en in verhouding tot de nu vaak ge bruikte plastik pot goedkoop. Zij willen zich richten op de markt van zelfkazers. Een essentieel punt bij het opzet ten van een nieuw bedrijf is de kennis van de markt voor het te voeren produkt. Echter het grote probleem is vaak een goede en goedkope manier te vinden om deze kennis op te doen. De winnaars bleken geen dufe marktonderzoeken nodig te heb ben, maar verkregen hun infor matie veelal via konsulentschap- pen, produktschappen- en een korte verkenning van de markt door een kleine enquête bij po tentiële afnemers. Het grootste probleem hadden de bedrijven met het inschatten van de kon- kurrentie en hun voordeel in de markt (service, specialisatie). Zo had het bedrijfje Rolé op grond van gegevens over stallenbouw en stalrenovatie de potentiële markt bepaald en door middel van een enquête onder proefboerderijen en konsulentschappen de moge lijkheden in de markt bepaald. Als slot van het bedrijfsplan moesten de deelnemers een be- drijfsekonomische begroting ma ken voor de eerste jaren na de oprichting. De financiering door de banken geeft door de onze kerheid en de vaak niet erg rea listische kalkulatie veel proble men. Zo ook bij de winnaars van deze wedstrijd. Rolé werd win naar omdat zij slim gebruik maakten van mogelijke financie- ringsvormen als leasing en zo tot een goed en ook reëel plan kwa men. Uit het gevarieerde aanbod van ideeën voor nieuwe bedrijven die het projekt voortbracht zijn er enkelen, die zeker kans van slagen hebben. Naast de al genoemde punten blijkt uit het projekt dat sleutelbegrippen voor een goed startplan zijn: low budget-plan ning, kleinschalig denken en niet verwachten direkt een volledige dagtaak te vinden in het bedrijf. Ing. E.C. Wöhler Reeds een groot aantal jaren staat het vak Fruitteelt op het lespro gramma van de M.A.S. te Goes en het levert als zodanig een moge lijkheid tot opleiding in deze bedrijfstak in Zuidwest Nederland. Aangezien deze scholingsmogelijkheid voor dit gebied van groot belang is, willen we deze in dit artikel onder aandacht van de lezer brengen. Keuzevak In de 3e klas van de A-richting wordt Fruitteelt als keuzevak gegeven en het is dus een eindeksamenvak. Zes lesuren per week worden er aan be steed. In de theoretische lessen - 4 les uren per week - komt de totale fruitteelt aan de orde. U kunt denken aan teelttechnische aspekten zoals rassenkeuze, plant- systemen en groei- bloeiverhoudin- gen, maar ook aan mechanisatie, be drijfsgebouwen, koeling en bewaring en bedrijfsekonomie. Daarnaast wordt uitvoerig ingegaan op de schimmel- en bakterieziekten en op schadelijke en nuttige insekten. Ge wasbescherming komt natuurlijk ook aan de orde. Praktisch gedeelte Naast de vier uren theorie zijn er per week twee praktijkuren beschikbaar. In de winter worden deze besteed aan de snoei. In de andere schoolweken worden er veel ekskursies gemaakt om de ver scheidenheid van bedrijfstypen on der de aandacht van de leerlingen te brengen. We bezoeken het gezinsbe drijf met alleen fruit, het bedrijf met nog een tweede teelt zoals boomteelt of akkerbouw, het fruitbedrijf waar alle arbeidskrachten in loondiènst zijn of het bedrijf met één vaste me dewerker. Toekomstige ondernemer Gesprekken met fruittelers, waarin positieve en negatieve kanten van de bedrijfsvoering aan de orde komen, kunnen zeer leerzaam zijn en ook nieuwe perspektieven openen voor het toekomstig ondernemerschap van de leerling. Naast deze bedrijfs bezoeken is er ook nog aandacht voor het onderzoek op proeftuinen en voor het afzetgebeuren op veilin gen. Einddoel Het einddoel van dit ene leerjaar is dat de leerling die de school verlaat theoretisch en praktisch goed op de hoogte is van de fruitteelt. Helaas is het aantal lesuren, dat be schikbaar is voor de praktische scholing niet groot. Als daaraan behoefte bestaat kan dat na de schooljaren natuurlijk nog worden aangevuld met kursussen of fruitteelt-vakschool. Tenslotte kan nog vermeld worden dat per jaar ongeveer twintig stu denten in deze richting afstuderen. Ir. M.J. van der Weele - Minderhoud lerares fruitteelt In deze nieuw verschenen brochure wordt geprobeerd brood niet alleen als droge boterhammen te zien. AI vele jaren speelt brood een hoofdrol in onze voeding. Het is gezond, je blijft slank en het kan veel eetplezier verschaffen zoals deze brochure laat zien. In deze brochure worden per provincie twaalf mogelijkheden geboden voor een brood maaltijd van zo'n tien personen, met specialiteiten uit iedere provincie. Voorts is een suggestie uitgewerkt voor een speciaal Bruidsbuffet. Verwacht mag worden dat na het lezen van deze brochure veelvuldig gebruik zal worden gemaakt van deze feestelijke broodbuffetten in de Horeca en elders omdat juist brood de prijs, variatie en de gezelligheid mee heeft. De brochure kunt u aanvragen bij de Stichting Voorlichting Brood, Eisenho wer laan 128, 2517 KM Den Haag. Ieder kan vrij een landbouwbedrijf beginnen, men hoeft niet te vol doen aan vestigingseisen. Een aantal bedrijven in de periferie van de landbouw valt wel onder de vestigingswetten, b.v. een landbouwme- chanisatiebedrijf, een landbouwspuitbedrijf, een bloemenwinkel, een tuincentrum. Aan de landbouwscholen is een toenemend aantal leerlingen dat in de periferie van de landbouw, of zelfs daarbuiten, zijn toekomst ziet. Wanneer men zich dan als zelfstandige wil vestigen, krijgt men te ma ken met de vestigingseisen. Door aanpassingen van het lesprogramma is het sinds kort mogelijk dat het diploma van de Middelbare Land- of Tuinbouwschool aan deze eisen voldoet. Men voldoet aan de vestigingswet Be drijven wanneer men ekonomie (vroe ger ekonomie I of ekonomie II) in het vakkenpakket heeft. Voor de Vestigingswet Detailhandel geldt hetzelfde en bovendien moet ek- samen gedaan zijn in het vak Kom merciële Ekonomie, waarvoor minstens het cijfer 6 als eksamencij- fer behaald is. Het vak kommerciële ekonomie is verbonden aan een bepaalde detail handelsbranche, die samenhangt met het hoofdvak. Voor de agrarische scholen zijn deze branches: a. bloemen, planten, tuin- artikelen; b. aardappelen, groenten en fruit; c. levensmiddelen en d. dieren. De situatie aan de M.A.S. te Goes Aan de M.A.S. in Goes, waar de 'Plantaardige Produktie' het hoofd vak is, kan men eksamen doen in de detailhandelsbranche 'aardappelen, groenten en fruit'. Heeft men een maal een vestigingsvergunning voor de detailhandel, dan mag men 'vrij wel alles' verkopen. Tegenover de klant moet men dan waarmaken voldoende vakkundige voorlichting te kunnen geven over branche-vreemde artikelen. Welke leerlingen? Bij invoering van een nieuw vak moet er ruimte gevonden worden in het rooster. Voor de M.A.S. in Goes be tekent dit, dat leerlingen in de 3A klas een keuze kunnen maken tussen Kommerciële Ekonomie en Engels als eksamenvak. In de 2B klas moet gekozen worden tussen Kommerciële Ekonomie (7e vak) en lassen. In het lesrooster zijn voor Kommer ciële Ekonomie 2 lesuren per week be schikbaar. Men kan volstaan met zo weinig uren, omdat een aantal aspek ten aan de orde komen in de vakken algemene- en agrarische ekonomie, rechts- en wetskennis en bedrijfseko nomie. Wel moet de leerling bereid zijn voldoende aandacht aan huis werk te besteden. Sedert de invoering in het schooljaar 1984/85 is er ruime belangstelling ge weest onder de leerlingen. Inhaalkursus Voor gediplomeerden van Middelbare Land- en Tuinbouwscholen bestaat de mogelijkheid een inhaalkursus te vol gen, waar, bij voldoende eksamenre- sultaat, alsnog aan de eisen van de Vestigingswet Detailhandel kan wor den voldaan. Hierbij moet aan de vol gende eisen worden voldaan: - in het bezit van het diploma mid delbare Land- of Tuinbouwschool afgegeven na 1 januari 1981; - het vak ekonomie of ekonomie I of ekonomie II in het eksamen- pakket. Aan de R.M.A.S. te Goes bestaan plannen om in het schooljaar 1986/1987 een inhaalkursus te orga niseren in de branche 'aardappelen, groenten en fruit'. Het aantal lesuren is 4 per week (2 uur kommerciële eko nomie, 2 uur vakkennis) gedurende één schooljaar. Men doet op dezelfde tijd eksamen als de gewone dagschool. Belangstellenden die in aanmerking komen worden verzocht zich zo spoe dig mogelijk, doch uiterlijk 14 maart aan te melden aan de school, tel. 01100 - 27203. ir. H.M. van der Weele leraar ekonomische vakken Rijks Middelbare Agrarische School De RMAS te Goes organiseert een Open Dag op vrijdag 21 februari a.s. van 13.00 tot 16.00 uur. Het adres van de school is Ravelijn de Groene Jager 8, Goes, tel. 01100-27203. De school heeft onlangs een folder uitge geven waarin u alle gegevens over het middelbaar agrarisch onderwijs in Goes kunt vinden. U kunt deze aan vragen bij de school. Uit ervaring weet iedereen wel dat gesneden groenten niet te lang kunnen worden bewaard, ook al gaan ze de koelkast in. Het beste is om gesneden groenten op de dag van aankoop te bereiden. Iets anders is het als het om on gesneden groenten gaat. Daar voor zijn goede tips verzameld in een boekje dat door de Stichting Propaganda Groenten en Fruit is uitgegeven. In dit boekje staan talrijke wetenswaardigheden over bewaarmethoden, bereiding en verkrijgbaarheid van groenten en fruit, alsmede een groot aantal gemakkelijke recepten. In het hoofdstuk "Groente be waar je zó" is in een overzichte lijke tabel met duidelijke tekens aangegeven hoe de beste manier van groenten bewaren is. Het boekje met de titel "Varieer en kombineer met groenten en fruit" is te koop voor 4.80 (in- klusief verzendkosten), over te maken op gironummer 42.57.200 t.n.v. Stichting Propaganda Groenten en Fruit te 's- Gravenhage, met vermelding van titel en aantal. 8 Vrijdag 14 februari 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 8