Akkerbouw kommissie ZLM: een takorganisatie in Zuidwesten! Raad Advies Ruimtelijke Ordening verdeeld over Markerwaard Landbouwschap tegen uitrijverbod en heffing Nota hoogwaterstanden rivieren naar Kamer POTTEK^^ Pottekijkerij Tijdens de bijeenkomst van de akker- bouwkommissie van de ZLM op 14 januari jl. werd o.m. medegedeeld dat in Zeeland en Noord-Brabant inmid dels stappen zijn ondernomen om de verordening bestrijding Phytophthora Infestans van toepassing te laten ver klaren. Verder zijn nieuwe algemene voorwaarden Kontraktteelt konserven peulvruchten per 1 december 1985 van kracht geworden. Mr. J. Oggel gaf vervolgens een toe lichting op de instelling van een takor ganisatie akkerbouw in Zeeland. Er is een platform geformeerd waar vak technische organisaties, landbouwor ganisaties en overheid samenwerken om een onderzoek- en voorlich tingsprogramma op te stellen. Het ligt in het voornemen daarbij ook de vol- legrondsgroente te betrekken. Ook in Noord-Brabant liggen er initiatieven om tot een takorganisatie te komen. De akkerbouwkommissie staat op het standpun.t dat bij voorkeur één takor ganisatie voor het zuidwesten moet worden gevormd. Eventueel dient on derscheid gemaakt te worden tussen zand en klei. Op die manier is ook een nauwe samenwerking met het zuid westen mogelijk. Met betrekking tot het graanbeleid wordt door de heer P. de Koeyer het standpunt van de NAJK uiteen gezet. Het NAJK heeft gekozen voor een vorm van contigentering als de minst slechte oplossing voor de graanover schotten. In de ZLM- hoofdbestuursvergadering is het vol gende overwogen: om tot een beper king van de graanteelt te komen zal een kombinatie van de volgende 3 mogelijkheden aan een oplossing kunnen bijdragen: gedeeltelijke ver vanging door eiwit- en houtteelt; be heersovereenkomsten; tijdelijk braken van land. Met name het tijde lijk braken van land wordt door de akkerbouwkommissie uitvoerig besproken. Dat is een mogelijkheid tot het terugbrengen van het graan areaal. Bovendien kunnen deze ha's niet worden benut voor produktie van o.a. aardappelen, suikerbieten en ui en, hetgeen grote marktverstorende gevolgen zou hebben. De 3 genoem de mogelijkheden zullen landelijk ter tafel worden gebracht. Het EG suikerbeleid zal een aanpas sing ondergaan bij de heffingen. Voor Nederland is een compensatieheffing van 1,39% vastgesteld. Voor de bie tenteler betekent dit weer een extra belasting. Gevreesd wordt voor een uitbreiding van het areaal in 1986. De funktionerende systemen kunnen vooralsnog worden gehandhaafd. Ten aanzien van de aan de orde zijn aanpassing van het Phoma-beleid staat de akkerbouwkommissie op het standpunt dat de nodige voorzichtig heid betracht dient te worden. M.b.t. de mestproblematiek zijn door de ministers van VROM en Land bouw maatregelen voorgesteld t.a.v. gebruik, heffingen, afvoer en in- frastrukturele voorzieningen. Wat de fosfaatnormering voor bouwland be treft staat de akkerbouwkommissie op het standpunt dat deze verruimd dient te worden tot 200 kg P205 per ha. De grote beperkingen die door een uitrijverbod worden opgelegd, vor men een grote belemmering, zowel vanwege de struktuur van de kuituur- grond, oogsttijdstippen als weerom standigheden kan het uitrijden van mest nodig zijn in het kader van een normale agrarische bedrijfsvoe ring.De akkerbouwkommissie wenst dan ook geen uitrijverbod te accep teren, mede omdat voor de toediening van dierlijke mest maxima zijn vast gesteld. Voorts zou een overschot hef fing in ieder geval niet van toepassing dienen te zijn voor bedrijven waar voor een overschot een verantwoor de bestemming wordt gevonden. Binnen de Raad van advies voor de ruimtelijke ordening (RARO) blijft verdeeldheid bestaan over de Marker waard. Dat blijkt uit een concept advies dat woensdag 19 februari a.s. in de plenaire vergadering van de RA RO zal worden behandeld. Over de inrichting bestaat binnen de RARO in hoofdlijnen overeenstem ming. Een kwart van de eventuele nieuwe polder zal moeten bestaan uit natuurgebieden en bossen. Driekwart van de oppervlakte moet voor land en tuinbouw bestemd worden. Dat biedt de mogelijkheid agrarische be drijven naar de Markerwaard over te plaatsen, waardoor elders in Neder land ruimtelijke knelpunten opgelost kunnen worden. Het centraal stellen van deze funktie heeft gevolgen voor de organisatie van de gronduitgifte en voor de mogelijkheden van private fi nanciering van het projekt. Over de betekenis van de ruilfunktie en - daarmee samenhangend - het ge wenste tijdstip van aanleg verschillen de meningen. Een deel van de kom missie die het concept-advies heeft voorbereid benadrukt de kosten besparingen die optreden door het aanbieden van vervangende grond. Ook wordt gewezen op de mogelijk heden de Nederlandse landbouw te moderniseren, waardoor de konkur- rentiepositie verbeterd wordt. Met de aanleg dient zo spoedig mogelijk be gonnen te worden omdat de voorraad grond in Zuidelijk Flevoland nog maar vijf a tien jaar voldoende is voor het opheffen van knelpunten bij ruimtelijke problemen elders. Ook in verband met de bijdragen van het projekt aan de werkgelegenheid is spoedige aanleg dringend gewenst. Hetzelfde geldt met het oog op de re gionale ontwikkeling van Noordhol landse kust en Flevoland. 'Het andere deel van de voorberei dingskommissie stelt bij de beoorde ling van de betekenis van de Markerwaard het gehele proces van grondtransakties in Nederland cen traal. In de toekomst is een geringere vraag naar agrarische grond ten be hoeve van het oplossen van knelpun- ten te verwachten. Door de toenemende noodzaak landbouw gronden uit produktie te nemen, door een aktief aankoopbeleid en via een gericht beleid met de uit domeinbezit vrij van pacht komende gronden zal voldoende vervangende grond be schikbaar komen om knelpunten op te lossen. Vanuit dat oogpunt hoeft dus niet tot aanleg te worden overge gaan. Dit deel van de kommissie plaatst kanttekeningen bij het werk gelegenheidsargument en bij de opge voerde financiële besparingen. Inleveren restanten gewasbeschermingsmiddelen Regelmatig klinken er geluiden uit onze gelederen, dat er behoefte is aan een mogelijkheid om restan ten bestrijdingsmiddelen en em ballage te kunnen inleveren. Op 4 december 1985 hebben wij daar over gesproken met een vertegen woordiging van het Streekgewest Westelijk Noord-Brabant. Sinds januari 1985 funktioneert in het streekgewest een systeem voor de inzameling en verwerking van pro- bleemstoffen. Er is in het streek gewest in elke gemeente een gemeentelijke depot aanwezig, waar de burgers en bedrijven (tot een maksimum van 50 kg per jaar) op bepaalde tijden gratis pro- bleemstoffen in kunnen leveren. Ook U kunt daar dus met restanten bestrijdingsmiddelen etc. tot 50 kg per jaar gratis terecht. Voor het meerdere kan men u een andere oplossing aan de hand doen, die echter niet kosteloos is. U wordt verzocht uw materiaal zoveel mo gelijk in de originele goed geslo ten verpakking en onvermengd met andere stoffen af te geven. Dit maakt de verdere behandeling er eenvoudiger op. Wij hebben met het streekgewest afgesproken een proef van een jaar met het huidi ge inzamelsysteem te houden. Over een jaar kan dan bezien of dat hiermee volstaan kan worden. Voor een folder met uitgebreide informatie kunt u bellen naar 01650 - 69550. Akkerbouwers geadviseerd betaling Landbouwschap op te schorten Het bestuur van de afdeling Meeden van de Groninger Maatschappij van landbouw heeft de leden geadviseerd de betaling van de verplichte heffing aan het Landbouwschap op te schor ten totdat het vertrouwen in het bestuur van het schap is hersteld. Dat heeft het vrijdag in een telegram la ten weten aan het dagelijks bestuur van het Landbouwschap. Het afde lingsbestuur vindt dat het schap te la- koniek heeft gereageerd op de door de Europese Commissie voorgestelde landbouwprijzen voor 1986/87 en in het bijzonder die voor graan. Volgens voorzitter J. Lokerse praat het Landbouwschap wel veel over de superheffing en de mestproblemen, maar is er te weinig aandacht voor de problematiek van de akkerbouwers. Het schap moet meer opkomen voor de akkerbouwers omdat de voorstel len van de Europese Commissie lei den tot een prijsdaling voor graan van 10 tot 15 procent, aldus Lokerse. Eer der deze week liep voorzitter J.D. Leeuwma van de hoofdafdeling ak kerbouw van het Landbouwschap al kwaad weg uit de vergadering van het algemeen bestuur van het schap om dat hij vond dat het bestuur te wei nig aandacht schonk aan de adviezen van de hoofdafdeling. Het bestuur van het Landbouwschap heeft zich woensdag jl. gekeerd tegen voorstellen van de ministers Braks en Winsemius inzake de aanpak van de mestproblematiek. Zo is het volgens het Landbouwschap onmogelijk om per 1 januari 1987 te verbieden mest uit te rijden als de grond bevroren is. De overschotheffing in zijn huidige vorm is onaanvaardbaar. De invoe ring van de wettelijke normen zal heel geleidelijk dienen te gebeuren, zonder dat nu al bepaalde data worden ge noemd. Wel heeft het Landbouw schap de fosfaatnorm als rekenmaat aanvaard. Het landbouwschap is het niet eens met de normen die de regering wil stellen aan de fosfaattoediening. Voor bouw- en bollenland dient de norm gesteld te worden op 175 kg fosfaat per hektare per jaar. Het KNLC had voorgesteld de norm op te trekken tot 200 kg fosfaat. Bij monde van voorzitter Schouten werd erkend, dat het oplossen van de mestproblematiek een zeer belangrij ke zaak is voor zowel het hele land als voor de sektor. "Als Landbouwschap zien wij de problematiek heel duide lijk en wij willen samen met de over heid werken aan een oplossing. Daarbij staat voor ons voorop, dat de overheidsmaatregelen in de praktijk uitvoerbaar moeten zijn. De vooront werpen van de ministers bevatten on derdelen die de praktijk in grote problemen brengen", aldus Schou ten. Met een snel uitrijverbod in de wintermaanden komt het voortbe staan van menig veehouderijbedrijf in het geding. Er zullen dan investerin gen in uitbreiding van opslagkapaci- teit voor mest gedaan moeten worden die op ƒ900 miljoen worden geschat. Verder vindt het Landbouwschap, dat het uitrijverbod zijn doel voorbij schiet als vlak voor en na de ver bodsperiode mest massaal wordt uitgereden. Het landbouwschap wil eerst meer onderzoek naar mogelijk heid en wenselijkheid van het uitrij verbod. Minister Smit-Kroes van Verkeer en Waterstaat heeft de Tweede Kamer een nota gestuurd over de maatgeven de hoogwaterstanden langs de Neder landse rivieren. Reeds vorig jaar werden de berekeningsmethoden van Rijkswaterstaat door de Raad van de Waterstaat verantwoord bevonden en daarna is er verder gewerkt aan het afronden van de berekeningen van de maatgevende hoogwaterstanden. Het vaststellen hiervan betekent de voltooiing van jarenlange studie en re kenwerk, waarin voor elke kilometer rivierdijk de juiste hoogte moest wor den vastgesteld. Dat is van belang voor het programma van dijkverho gingen langs de grote rivieren, dat vol gens de regeringsplannen tegen het einde van de eeuw moet zijn voltooid. Het uitgangspunt voor de berekenin gen werd al eerder vastgesteld op een rivierafvoer van 16.500 kubieke me ter per sekonde bij Lobith. Dat komt overeen met een overstromingskans van 1 1250. Maar de dijkverhogin gen zijn afhankelijk van de situatie ter plaatse; zij zijn dus voor elke kilome ter dijk anders. De maatgevende hoogwaterstand geeft aan waarmee men rekening moet houden bij het maken van ont werpen voor rivierdijkversterkingen en bij het toetsen van de veiligheid van bestaande dijken. In november werden de maatgeven de hoogwaterstanden in het beneden rivierengebied afgerond, nu is dat ook het geval voor de Nederrijn, Lek, IJs- sel, Waal en Maas. 'k Heb vele potten gekeken VX^ en menige deksel gelicht. Wat ik borrelen zag heb ik MM wéken aan talloze lezers bericht. 'k Heb het een met het ander vergeleken, 'k Heb gewezen, geprezen, beticht in hekelend, stekelend spreken, met een glimlach op mijn gezicht. Wat klinken er klagende zuchten, langademig en zonder end! Ach en wee! Want het staat te beduchten in het gans Europees continent, dat voor al het werk en zijn vruchten slechts heffingen worden gekend! Althans, zo gaan de geruchten, de boeren ontvangen geen cent! De boeren die melk produceren, die worden het hardste gepest. (Tenzij ze het groenboek negeren; met geitemelk lukt dat nog best!) De boeren die varkens beheren, die vallen ten prooi aan protest, omdat zij de lucht parfumeren met klandestien spreiden van mest. Je kunt bijna niets meer bereiken met je graanoogst, je kippen, je vee. Je bent wel gedoemd te bezwijken met je hóeve, je haard en je stee. Maar wie in de toekomst kan kijken Met een groots en vernieuwend idee kan de contingentering ontwijken. En dan valt de ellende wel mee. Een Zeeuw uit het land van Reinaerde bracht het volgende plannetje voort: Als je als boer met je vruchten der aarde niet beloond wordt zoals het behoort, maar het bed van je Oma bewaarde en van "Zimmer Frei" ooit hebt gehoord, maak dan van je hof en je gaarde een toeristisch aantrekkelijk oord! "Horeca!" zo roepen de boeren en ze schilderen kamer en kot. "Weest welkom, de vrouw staat te roeren in de grootste en lekkerste pot!" Wij komen, hoor, als we gaan toeren. We komen en delen het lot van boer en boerin en we loeren dan allemaal mee in de pot! Pottekijker 6 Vrijdag 14 februari 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 6