Q verzekeringen IVI tel: 01100 -38000 Hoe stormschade aan bedrijfsgebouwen te beperken Op plattelandswegen 5 maal meer kans op een ongeval Grote drukte bij afscheid Js. Cevaal Aantal enkelvoudige ongelukken opvallend hoog EVO start aktie schadevrij vervoer ^w|% ('en hollanderlaan 10 gaat worden. Ook worden er wel eens fouten gemaakt tijdens de bouw. Zorg er daarom voor dat tijdens de bouw van uw bedrijfsgebouw er vol doende toezicht wordt uitgeoefend door een deskundige. Verder dient de fundering berekend te zijn op het ge bouw dat erop wordt gebouwd. De bovenbouw moet stevig verankerd worden. Ook de spanten moeten goed verankerd worden. De windverban den dienen deugdelijk en zwaar ge noeg te zijn. Vaak onderschat men de windkracht,-zodat de windverbanden Elk jaar worden we minstens één keer gekonfronteerd met een zwa re storm. Meestal enkele malen. Ieder jaar ontstaat er door deze storm(en) schade. Omdat wind meestal niet konstant is, maar ge paard gaat met stoten is het erg moeilijk schade door storm te voorkomen. We kunnen er echter wel alles aan doen om de schade te beperken. fipi w C.A. Toorenaar die gebruikt worden tijdens de bouw. Ook de plaatmaterialen moeten vol gens het voorschrift van de fabrikant worden bevestigd. De gordingen mo gen niet te licht zijn en de onderlinge afstand mag niet te groot zijn. Dit in verband met bijvoorbeeld de druk van sneeuw op het dak. Verder die nen de gordingen goed verankerd te worden daar zij zowel druk als trek moeten kunnen opvangen. Het dak is eveneens een belangrijk deel van het gebouw. Als men kiest voor een golfplaten-dak, dan dienen de gaten in de platen te worden voor- geboord. Het doorslaan van de pla ten dient ontraden te worden; dit verzwakt de plaat!! Bij een pannen dak kan men gratis advies inwinnen bij de Vereniging van Dakpannenfa- brikanten. Bij rieten daken is het van belang dat deze worden gelegd door een erkend bedrijf. Als het gebouw half of gedeeltelijk open is, dient ex tra aandacht aan de konstruktie te worden besteed!! Tenslotte nog enkele tips: Besteedt extra zorg aan de bevestiging van uitstekende delen zoals dako verstekken, antennes enzovoorts, om dat de wind hier makkelijk grip op krijgt. Is de schuur in aanbouw, besteedt dan veel zorg aan tijdelijke voorzieningen ter voorkomen van schade. Verder spreekt het voor zich dat u veel aandacht besteedt aan het onderhoud van het gebouw. Wilt u uitgebreide informatie over dit onder werp, vraag dan even het Vlugschrift voor de Landbouw nr. 232 bij ons aan. C.A. Toorenaar Zoals in het blad van 13 december al werd aangekondigd, werd op diezelf de dag afscheid genomen van het hoofd van de buitendienst van de O.V.M. van de Z.L.M., de heer Js. Cevaal. Het werd een druk bezochte receptie, daar in hotel Terminus in Goes. Vele bekenden uit de Landbouw-jongerenwereld van we leer, Z.L.M.-bestuurders, O.V.M.- verzekerden en kollega's van andere maatschappijen kwamen de heer Ce vaal de hand drukken, herinneringen ophalen of hun dank betuigen. Even zovele getuigen van een werkzaam en vruchtbaar leven bij de O.V.M. Kort daarvoor waren hem in een of ficiële bijeenkomst door burgemeester van Montfrans van Veere de versier selen, behorende bij de Orde van Oranje-Nassau in goud, opgespeld. Ook in het maatschappelijk leven heeft Cevaal vele funkties bekleed en deze werden door de burgemeester opgesomd, nadat zij had kennisgeno men van Cevaal's funkties binnen de wereld van de O.V.M. en de Z.L.M., die door de voorzitter van de O.V.M., de heer van Nieuwenhuyzen, waren aangevoerd. Beiden roemden de heer Cevaal als een werkzaam, sociaal bewogen en in teger figuur die zijn bijdrage aan de samenleving ruimschoots heeft gele verd. De dag werd afgerond met een diner in besloten kring, waarop naast de kinderen en kleinkinderen van het echtpaar Cevaal ook de bestuursleden en de medewerk(st)ers van de O.V.M. aanwezig waren. Stormschade aan gebouwen kost ieder jaar miljoenen guldens. Deugdelijke bouw en regelmatig onderhoud is een eerste vereiste! Vaak gaat men er vanuit dat wanneer de bouwtekening wordt goedgekeurd het gebouw deugdelijk wordt ge bouwd. Helaas is dit niet altijd het ge val. Soms worden er nog wel eens bouwvergunningen afgegeven, zonder dat men precies weet hoe er gebouwd te licht worden gemaakt. Soms wor den ze helemaal achterwege gelaten; dit is uit den boze!! Voor het metsel werk geldt dat men altijd goed de voorschriften leest van de fabrikant met betrekking tot de specie e.d. Dit geldt trouwens voor alle materialen De heer Cevaal die regelmatig in ons blad publiceerde in de rubriek "Schrijver langs de weg", geniet nu van een welverdiend pensioen. Door de "landelijke rust" valt het niet erg op, maar onderzoek bracht aan het licht dat de kans op een ongeluk op plattelandswegen veel gro ter is dan op doorgaande provinciale en rijkswegen ("planwcgen"). Het DLO-Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding (ICW) schat het risiko per voertuig-kilometer voor de gebruikers van een plat- telandsweg ongeveer vijf maal zo hoog dan op de veel drukkere door gaande wegen. Het aantal "enkelvoudige" ongevallen, waar maar één weggebruiker bij betrokken is, blijkt opvallend hoog. Voorts vinden veel ongelukken plaats bij uitritten. Op spoorwegovergangen komen relatief veel dodelijke ongevallen voor. Het ICW heeft kunnen vaststellen, dat sommige wegkenmerken duidelijk invloed hebben op enkelvoudige on gevallen. Deze blijken vooral plaats tewinden op bochtige stukken weg en in het algemeen op plekken met be perkt uitzicht. Uitritten en aansluitin gen met andere wegen blijken ook een duidelijk verhoogd risiko te vormen. Geleiding van het verkeer met borden en paaltjes in de berm maakt de weg echter duidelijk veiliger. Landinrichting Het verkeer op plattelandswegen heeft in vrij korte tijd een grondige gedaantewisseling ondergaan. Tot niet zo heel lang geleden was dat over wegend langzaam verkeer, maar te genwoordig ziet men er behalve traktoren en fietsers relatief veel zwaar vrachtverkeer, dat bedrijven bevoorraadt en produkten ophaalt. Personenauto's van bewoners en re- Vrijdag 14 februari 1986 kreanten zijn er een alledaags ver schijnsel geworden. Tot enkele jaren geleden koncentreerde het onderzoek van plattelandswegen zich vooral op de konsequenties van de toegenomen snelheid en zwaarte van het verkeer. Het ICW kreeg aanwijzingen, dat ook aan de veiligheid op plattelandswegen meer aandacht besteed moest worden. Dit kwam onder meer tot uiting in klachten van weggebruikers, dat ze zich er onveilig voelden. De daling van het aantal ongevallen bleek bo vendien op plattelandswegen trager te verlopen dan op "planwegen". De Landinrichtingsdienst van het Mi nisterie van Landbouwen Visserij besteedt veel aandacht aan platte landswegen. De aanleg en rekonstruk- tie van plattelandswegen vergt ongeveer een derde van de totale kosten van landinrichtingsprojekten. Buiten deze projekten om worden ook wegen aangelegd, verbeterd en onderhouden, vooral door gemeenten en waterschappen. Maar het Ministe rie van Landbouw en Visserij draagt ongeveer een vierde deel ofwel ƒ125 "miljoen per jaar van alle kosten voor plattelandswegen. Het plattelandswe gennet vormt met een totale lengte van 42.000 km verharde weg meer dan 75% van de totale weglengte bui ten de bebouwde kom. Onderzoek Het (on)veiligheidsaspekt was nieuw en het ICW startte in nauw overleg met de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) het onderzoek naar proble men en oplossingen. Ir. Theo Michels van het ICW: "Er bestaat een technische vraagbaak voor het ontwerp van plattelandswe gen met richtlijnen voor de konstruk tie en de vormgeving. Veiligheidseisen komen daarin echter niet specifiek naar voren. We weten daar ook heel weinig van. Daarvoor grijpt de ont werper vaak terug op ervaringen op gedaan met provinciale en rijkswegen. Toch hebben die plattelandswegen specifieke kenmerken, met name de vele onregelmatigheden in het weg- beeld en de gemengde verkeerssa- menstelling. Maar voordat we de effekten daarvan op de verkeersvei ligheid gingen opsporen, hebben we eerst een verkenning uitgevoerd om vast te stellen hoe onveilig die platte landswegen eigenlijk zijn". Aan de hand van de gegevens van de dienst "Verkeersongevallenregistra tie" in Heerlen kwam het ICW tot de konklusie dat de kans op een letselon geval per voertuig-kilometer voor weggebruikers van plattelandswegen ongeveer vijf maal zo groot is als op doorgaande "planwegen". Uit die cij fers viel op, dat.er in de zogenaamde "verstedelijkende plattelandsgebie den" van de Randstad, Gelderland en Zuid-Limburg relatief veel ongevallen voorkomen. In typisch agrarische streken van Zuidwest- en Noord- Nederland is het risiko duidelijk klei ner, maar het gaat daar doorgaans wel om ernstiger ongevallen. Opvallend was het grote aandeel van "enkelvoudige ongevallen" op plat telandswegen, waar slechts één voer tuig bij betrokken is. Het gaat vaak om botsingen met bomen of andere bermobstakels. Landbouwvoertuigen blijken relatief weinig betrokken te zijn bij ongevallen. Uitritten, kruisin gen en dergelijke blijken een specifie ke bron van gevaar op plattelandswegen. Ir. Michels: "Ik schat dat er buiten de bebouwde kom ongeveer één miljoen uitritten zijn, die voor ongeveer de helft erven ont sluiten en voor de andere helft veld- kavels. Ze zijn typerend voor plattelandswegen en vragen onze aan dacht. Je kunt ze vaak heel moeilijk zien vanaf de weg, terwijl ook het uit zicht vanuit de uitrit onvoldoende is. Oorzaken De enkelvoudige ongelukken vormen met 40% de belangrijkste groep van ongevallen op plattelandswegen. Voor deze ongelukken heeft het ICW inmiddels een nadere studie van de oorzaken gemaakt. Het ICW stelde vast, dat bochtige weggedeelten, ge ringe zichtlengten en grote aantallen uitritten de kans op dergelijke onge lukken groter maken. Waarschu wingstekens, borden en dergelijke (z.g.n. "visuele geleiding") hadden een gunstige invloed en verminderen het risiko. De kwaliteit van het weg dek en het landschap waren niet of nauwelijks van invloed. Ook verschillen in snelheid blijken nauw samen te hangen met bochtig heid, het uitzicht op de weg eri het aantal uitritten. Ir. Michels verwacht dan ook dat een nadere, kwantitatie ve verklaring voor de invloed van der- gelijke faktoren op het snelheidsgedrag veel kan bijdragen aan een beter inzicht in de toedracht van ongevallen op plattelandswegen. Dat kan dan leiden tot richtlijnen voor een veiliger wegontwerp, .en daardoor tot veiliger verkeer. Jan Nieboer In het Europese jaar voor de verkeers veiligheid ontwikkelt de EVO, Alge mene Verladers- en Eigen Vervoer Organisatie, een nieuw permanent projekt voor het bevorderen van scha devrij vervoer. De EVO komt daar mee naar buiten op de Bedrijfsatuo-RAI, die van 13 tot en met 22 februari wordt gehouden. De aktie zal zich richten op de vrachtau tochauffeurs in het eigen vervoer. Deelnemingsvoorwaarden zijn het voldoen aan bepaalde kriteria op het gebied van schadevrij werken en het volgen van opfrisdagen. Na het eer ste jaar krijgen de deelnemers een oorkonde en een draagspeld met het cijfer 1. Blijft een deelnemer aan de voorwaarden voldoen, dan kan elk jaar een draagspeld met een volgend cijfer worden verdiend.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 5