Q verzekeringen Wel claimen of niet claimen Opheffing bejaarden-en vrijwillige ziekenfondsverzekering Verhoog uw zekerheid en verlaag uw ziektekosten Eerlijk voordeel duurt 't langst ifll i| f. den hollanderlaan 10 IVI tel: 01100 -38000 Ontdek het voordeel van de unieke premie keuze van ZHV, StappenPremie of Continu- Premie. De Onderlinge die uitblinkt door persoon lijke service en snelle behandeling. En die niet ver van u staat. Bel vrijblijvend 01100 - 39900 voor een dubbele offerte en compleet duidelijke docu mentatie. Onderlinge Ziektekosten verzekerings maatschappij ZHV u.a., Postbus 16, 4460 AA Goes, tel. 01100 - 39900. Deze vraag wordt ons nogal eens gesteld wanneer men een "kleine" schade heeft gereden. Maar ook andersom. Na een gedane schade- melding door verzekerde vragen wij wel eens: "Zou u dat wel clai men?" De reden dat deze vraag wordt gesteld is dat we een verge lijk maken met de financiële kon sequentie die volgt uit het feit dat de no-claim korting terugvalt. Im mers uw premie zal voor het vol gende jaar aanmerkelijk hoger zijn. Uiteraard speelt deze vraag niet in die gevallen waarbij er géén sprake is van no-claim verlies, b.v. bij ruitbreuk, bij diefstal of indien de door u geleden schade verhaald kan worden. gaat u naar 60%. Nog een verschil van 5%. En na drie volle jaren met gesloten portier uw garage in gereden te hebben staat u weer op 65% no- claim korting. Totaal heeft u aan mèèr-premie betaald: 15 10 5 30% van uw bruto premie, ofwel 30% van ƒ1158,— ƒ347,40. Tel daarbij op uw eigen risiko ƒ200, Totaal ƒ547,40. Hèt antwoord op de eerder gestelde vraag moet dus - zui ver financieel gezien - luiden: Wel claimen. Hetzelfde voorbeeld, maar nu heeft u 30% no-claim korting. Bij niet clai men gaat u naar 40%; bij wel claimen D. Heuse veldt Waar ligt nu die grens? Om niet al te theoretisch te blijven een praktijkgeval: U rijdt achteruit uw ga rage in. Het is een nogal donker gat waar u in moet rijden; u ziet het niet goed en opent daarom het portier om zo, half uit de auto hangend, te kij ken of u niets omver rijdt, want zo als bij een ieder heeft ook uw garage het predikaat berghok gekregen. Het gaat allemaal prima totdat u merkt dat de opening van de garage smaller is dan uw auto met geopend portier. Gelukkiggeen schade aan de ga rage. Maar u staat wel zielig te kijken met een portier in uw linkerhand: schade ƒ1500,—. U bent All-Risks verzekerd met een eigen risiko van ƒ200,—. U heeft 65% no-claim kor ting. De kataloguswaarde van uw auto was ƒ30.000,Regio I. Wel claimen of niet claimen? We zullen het eens voor u uitrekenen. Bij niet claimen blijft u op 65% staan, dat is duidelijk. Bij wel claimen valt u te rug naar 50%. Een verschil derhalve van'15%. Maar hiermee zijn we er niet. Indien u schadevrij het jaar doorkomt dan klimt u naar 55%. Nog 10% verschil. Het jaar daarop Schade claimen bij uw verzekeringsmaatschappij? In vele gevallen een must. Bij kleine schades is het zinvol om eens te rekenen. naar 10%; een verschil van 30%. Het volgende jaar bij niet claimen naar 45%; bij wel claimen naar 15%; weer een verschil van 30%. Het jaar daar op bij niet claimen naar 50%; bij wel claimen naar 20%, verschil 30%. Kunt u het nog volgen? Zo neen, pro beert u het nog eens. Wij gaan ver der. Het 4e jaar: bij niet claimen naar 55%; bij wel claimen naar 30%; ver schil 25%. Het le lustrum: bij niet claimen naar 60%; bij wel claimen naar 40%; verschil 20%. Het 6e jaar: bij niet naar 65%; bij wel naar 45%; verschil 20%. U ziet dat niet alleen het verschil kleiner wordt maar ook de zinnen. Het 7e jaar: bij niet blijft 65%; bij wel naar 50%; verschil 15%. Het 8e jaar: bij niet blijft 65%; bij wel naar 55%; verschil 10%. Het 9e jaar: bij niet blijft 65%; bij wel naar 60%; verschil 5%. Het jubel en jubileum jaar: ook bij wel claimen staat u weer op 65%. Totaal extra betaalde pre mie: 190% van ƒ1158,— ƒ2200,20 ƒ200,eigen risiko ƒ2400,20. Dus niet claimen zegt u? Wij zeggen wél doen! Nu horen we u al denken: "Dus daar halen ze die winst vandaan". Nee, er zit een andere motivatie achter. De "wet van de grote getallen" zegt ons dat elke auto gemiddeld één keer-in de drie jaar schade rijdt, c.q. bij een aanrijding betrokken is. Bij onze OVM ligt de schadefrequentie op bij na 20%. D.w.z. elk jaar rijden 20 van de 100 verzekerde auto's een schade. Of anders gezegd één keer in de vijf jaar. Maar nu praten we over scha des die gemeld worden. Tel daar eens bij op al die schadegevallen die onder ling geregeld worden; die schadege- Al lange tijd wordt er veel gespro ken en geschreven over de ophef fing van de bejaardenverzekering en de vrijwillige verzekering van het ziekenfonds en de stelselwijzi ging ziektekostenverzekering. Zo als u inmiddels heeft gehoord en gelezen zal dit op 1 april 1986 zijn beslag krijgen. De Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft de hier aan verbonden wetten aangeno men. Als gevolg hiervan zal voor velen onder u de situatie per 1 april enigszins veranderen. Bejaardenverzekering De verzekerden in de bejaardenverze kering zullen per 1 april overgaan naar de verplichte verzekering van het ziekenfonds. Deze overgang gaat voor de betrokkenen bijna ongemerkt voorbij. Er hoeft door de verzekerden geen aktie te worden ondernomen. Het verstrekkingenpakket is ongewij zigd. Thans gelden bij de bejaarden verzekering een 8-tal vaste premiebedragen per inkomensgroep. Bij de verplichte verzekering geldt een vast percentage van het inkomen als premieheffing. ZIEKTEKOSTENVERZEKERINGEN De Vrijwillige Verzekering In de vrijwillige verzekering dient on derscheid gemaakt te worden tussen twee katetoriën. De gehuwde bejaar den met premiereduktie en de uitke ringsgerechtigden krachtens de Algemene Bijstandswet (ABW), de Algemene Weduwen- en Wezenwet (AWW) en de Algemene Arbeidson geschiktheidswet (AAW) met een ar beidsongeschiktheid van tenminste 45% zullen overgaan naar de ver plichte ziekenfondsverzekering. Aan gezien het ziekenfonds uit haar administratie niet kan afleiden wie tot deze groep behoort, dient dit bij het betreffende ziekenfonds gemeld te worden. Inmiddels heeft ieder zieken fonds haar vrijwillig verzekerden hier over reeds benaderd. De tweede en grootste groep in de vrijwillige verze kering wordt gevormd door de be jaarden zonder premiereduktie, en ambtenaren en zelfstandigen onder de inkomensgrens. Zij zullen zich per 1 april tot een partikuliere ziektekosten verzekering moeten wenden. De meeste verzekerden hebben inmiddels van hun ziekenfonds een aanbod ge kregen. Hierdoor is zelfs enige beroe ring ontstaan doordat de vrijheid van de keuze van verzekeraar in het ge ding is gekomen. Derhalve is het ge dane aanbod niet bindend. Standaardpolis Door de overheid is voor deze groot ste groep vrijwillig verzekerden een zgn. Standaardpolis ontwikkeld, wel ke nagenoeg overeenkomt met de hui dige dekking van de ziekenfondsverzekering. De premie voor deze polis werd vastgesteld op ƒ135,per volwassene en ƒ67,50 voor meeverzekerde kinderen. Maxi- vallen die gereden worden door onze verzekerde voertuigen 400.000); die gevallen waarbij betrokkene alleen WA-verzekerd is; de doorrijdingen na aanrijding; die gevallen met een ge ring schadebedrag, enz. enz. Zo ko men we op ongeveer 30 per 100. Daarom is het niet redelijk rekening te houden met 10 jaar schadevrij rij den, maar met 3 jaar. In dat geval heeft verzekerde in het tweede voor beeld een extra premie te betalen van 90% van ƒ11.58,1042,20 ƒ200,— ƒ1242,20. U ziet: wel claimen. Heeft u een schadegeval waarbij u naast eigen schade ook schade aan derden heeft toegebracht, dan moet u deze beide schades optellen uw eigen risiko en dit bedrag vergelijken met de meer te betalen premie. Inge val u alleen WA-verzekerd bent telt uiteraard slechts het schadebedrag dat u aan derden heeft toegebracht. Mochten wij een derde reeds schade loos gesteld hebben of wij moeten be talen op grond van wettelijke bepalingen, dan gaan wij ermee ak koord dat u tijdens het lopende scha- dejaar, ter behoud van uw no-claim korting, het door ons uitgekeerde be drag terugstort. Om u een hoop re kenwerk te besparen volgt hier een staatje waarin u direkt kunt aflezen hoeveel van uw bruto premie u meer gaat betalen ingeval van wel clai men, rekening houdend met driejaar schadevrij rijden. maal 2 kinderen zijn premie verschul digd. Iedere ziektekostenverzekeraar zal de Standaardpolis aanbieden te gen dezelfde premie en voorwaarden en is verplicht de ex-vrijwillig verze kerde per 1 april te accepteren. Dus ook bij de nauw met ons samenwer kende Onderlinge Ziektekostenverze keringsmaatschappij ZHV kan men hiervoor terecht. Bovendien kent de ZHV ook haar eigen verzekeringsvor- men met de Continu- en Stappen Pre mie. Dit kan met name voor ex-vrijwillig verzekerden onder 45 jaar een goed alternatief zijn en het geeft de mogelijkheid juist datgene te verzekeren wat men zelf noodzakelijk acht. Als u tol deze kategorle behoort en u laat uw keus vallen op een ZHV- polis ingaande 1 april dan heeft u daarna nog een bedenkperiode tot 1 augustus. Tot die datum kunt u dan alsnog (met terugwerkende kracht vanaf 1 april) te allen tijde kiezen voor de Standaardpolis. Bent u geïnteresseerd? Informeer dan eens; wij en onze vertegenwoordigers behartigen graag uw belangen! Nieuwe investeringen in Euro pese fabrieken Massey- Ferguson Massey-Ferguson wil haar fabrieken in Frankrijk en Italië van de nieuwste technologiën voorzien. De jongste investeringsplannen om vatten een bedrag van 87 miljoen voor de MF fabriek in Beauvais en 27 mil joen voor de Landini fabriek in Ita lië. Deze investering moet de kwaliteit van MF en Landini trekkers nog ver der verhogen en staan in het kader van grote rationalisatieprogramma's, welke MF enkele jaren geleden heeft uitgevoerd. De investeringen omvatten vooral komputer-gestuurde produktiemachi- nes, robots voor het aanbrengen van de laklaag, nieuwe onderdelenmaga- zijnen en ontwerp m.b.v. de komputer. Huidige percentage to-claim bij 3 jaar schadevrij rijden 65% 30% 60% 60% 55% 55% 50% 65% 45% 50% 40% 60% 30% 90% 20% 90% 15% 65% 10% 50% 0 55% T10% 75% T20% 85% T30% 105% T40% 80% T50% 60% Wij plaatsten al eerder de opmerking "zuiver financieel" gezien. Er spelen nl. nog een aantal faktoren mee wel ke mede bepalend zijn voor het ant woord op de vraag wel claimen of niet claimen. We noemen u er enkele: - U wilde binnenkort met autorijden stoppen. - U was van plan volgend jaar uw AR-verzekering om te zetten in een WA-verzekering. - U gaat een auto rijden in een ande re prijsklasse. - U heeft op dit ogenblik niet de be schikking over het geld om de auto te laten repareren of de maatschappij het geld terug te betalen. - U laat niet repareren. - U claimt deze schade met een klein voordeel maar nog dit jaar dient een zelfde geval zich aan. Aan u de keus: nóg eens no-claim verlies of toch maar voor eigen rekening? - Weer zo'n grensgeval. Neemt u het wéér voor eigen rekening of deze keer maar wel claimen? Al deze opmerkin gen liggen in de persoonlijke sfeer en daarom moet u in feite zelf de beslis sing nemen: Wel claimen of niet clai men. Mocht u ondanks bovenstaand artikel er alleen niet uitkomen, neem dan gerust even kontakt met ons op. Misschien komen we samen wel tot een oplossing. Tot de volgende keer. D. Heuseveldt Vrijdag 14 februari 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 4