Privatisering Kadaster over geld en goed Zelfstandigenaftrek en meewerkende zoon Loslopende honden kunnen bij schapen grote schade aanrichten Bij goed ondernemerschap hoort een goede financiering (III) Landbouwschap wil verhoging Europese landbouwprijzen Campina wacht met nieuwe boterfabriek ngezonden KNMI-Zierikzee geeft speciale inlichtingen vooi land- en tuinbouw Indien er geld wordt geleend moet daarvoor rente worden betaald. Dat moet iedereen. Bij het afsluiten van een lening alleen naar het rentepercen tage kijken is verkeerd. Er komt meer bij kijken. Waar moet u op letten bij het afslui ten van een vaste hypotheek? a. hoe hoog de rente is. b. of u kiest voor een vaste of een wisselende rente. c. hoe hoog de aflossingsverplichting is. Een lening aflossen in 30 jaar of 50 jaar kan verschil maken in uw verteerbaar inkomen. d. of hetgeen de bank als onderpand vraagt in relatie staat tot het te le nen bedrag. e. of de rente per jaar, per halfjaar of per kwartaal moet worden be taald. Bij een rentebetaling per jaar betaalt u bij een geleend be drag van ƒ10.000 a 8% ƒ8.000, per halfjaar ƒ8.160 en per kwartaal ƒ8.242. Per kwartaalbetaling kunt u een lager rentepercentage eisen. f. bij het afsluiten van een hypo theek en het opmaken van een hy potheekakte betaalt u bij een hypotheek van ƒ100.000 aan no- tariskosten ƒ889 en kad. recht ƒ380 ƒ1.269. Waar moet u op letten bij het afslui ten van een rekening courant crediet? a. sluit de rekening-courant indien enigszins mogelijk iets hoger af dan u denkt nodig te hebben, dit om tegenslagen op te vangen. b. bekijk hoeveel rente u moet betalen. c. in de meeste gevallen dient een rekening-courant krediet niet in geperkt te worden. Sommige ban ken laten een rekening-courant ^ook aflossen in 30 jaar. d. ook hier betaalt u bij het afslui ten van een hypotheek ten behoe ve van een, rekening courant krediet, notariskosten ka dastraal recht. e. bekijk ook hoe hoog de krediet provisie is. f. vraag ook hoeveel de administra tiekosten zijn, inklusief telefoon en portokosten. g. bekijk hoe hoog de omzetprovisie is, ook deze kan aanzienlijke ver schillen vertonen. Op verschillende bedrijven treffen we financieringen aan waar het rekening courant krediet niet is afgestemd op het benodigde bedrijfskapitaal, le vensonderhoud en te betalen belastin gen. Dit kan u geld kosten. Wij kennen ook bedrijven die er trots op zijn niet rood te staan. Zij beschik ken dan over een positieve rekening courant. Zij ontvangen over deze de- bestand een rente van Vi a 1 Vi en moeten soms van hun vaste hypo theeklening 1 al/2 °7o rente betalen Als u zo financiert is dit goed voor de bank maar zeer kwalijk voor uw ge zin en uw bedrijf. In onze ogen is het de taak van een bank hun kliënten hierop te wijzen. In de praktijk ge beurt dit helaas niet altijd. Konklusie Financieren vraagt inzicht, kennis en ondernemerschap! Hebt u die niet of te weinig, vergaar ze dan. Uw voorlichter(ster) wil en kan u helpen. J. Markusse Een verhoging tussen de nul en twee procent van de Europese landbouw prijzen zou in het komende seizoen noodzakelijk zijn geweest. Dit zegt het Landbouwschap in een reaktie op de prijsbevriezing die woensdag voor vrijwel de gehele Europese landbouw werd aangekondigd. De beslissing komt voor het Landbouwschap ech ter niet onverwacht na de diskussies over het 'Groenboek' en de verschil lende memorandums. Het Landbouwschap zegt in een eer ste reaktie op de mededelingen van Europees landbouwkommissaris An- driessen zeer bevreesd te zijn voor een verkapte prijsverlaging, met name voor de graantelers. Door aanpassing in de kwaliteitsvoorwaarden voor de interventie van granen en de aange kondigde medeverantwoordelijk heidsheffing van drie procent krijgen de akkerbouwers te maken met een prijsverlaging van tien procent of wel licht zelfs meer. Het Landbouwschap wijst er op dat de graanprijs de laatste tijd al fors omlaag is gegaan. Het Landbouw schap is het overigens met de Euro pese Kommissie eens dat de huidige voorraden versneld moeten worden afgebouwd, omdat ze een bedreiging vormen voor het gemeenschappelijke landbouwbeleid. De Nederlandse landbouw, die meer dan de helft van zijn produkten eksporteert, heeft veel belang bij het voortbestaan van de Europese gemeenschap, aldus het Landbouwschap. De nu in Brussel aangekondigde prijsbevriezing geldt overigens voor ongeveer de helft van de Nederlandse agrarische produkten. Voor de zogenaamde 'vrije produk ten', zoals aardappelen en uien, bestaat geen EG-marktordening. Vorige week is in deze rubriek gehandeld over de zelfstandigenaftrek welke voor de inkomstenbelasting geldt en de urennorm waaraan voor de toepassing van deze regeling moet worden voldaan. Andere voorwaarden waaraan men moet voldoen om voor de aftrek in aanmerking te komen zijn o.a.: winst genieten uit een voor eigen rekening feitelijk gedreven onderneming en bij de aanvang van het kalenderjaar de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, doch nog niet die van 65 jaar. Zuivelkoöperatie DMV Campina heeft de voorbereidingen voor de bouw van een nieuwe boterfabriek in Veghel voorlopig in de ijskast gezet. Het bedrijf wil eerst weten welke maatregelen in Brussel genomen wor den met betrekking tot de toekomsti ge melkproduktie. Campina houdt er ernstig rekening mee dat de hoeveel heid in Nederland te produceren melk nog verder zal worden teruggebracht. Campina wil in het kader van een re organisatieplan de boterproduktie koncentreren in Zevenbergschenhoek en Veghel. Daarvoor zou in Veghel een nieuwe fabriek moeten worden gebouwd. De voorbereidingen waren al in volle gang. De reorganisatie zou moeten zijn afgerond voor 1990. Of die datum nu nog haalbaar is valt op dit moment niet te zeggen. Naar aanleiding van het bericht uit de 'Langstraat' in de rubriek 'Uit de Praktijk' in het Z.L.M.-blad van 17 januari 1986, waarboven een aan dacht trekkende kop 'Privatisering Kadaster waarschijnlijk goede zaak!' werd geplaatst, meent AbvaKabo, als belangenbehartiger van kadastraal personeel, op het volgende te moeten wijzen: AbvaKabo is van mening dat een goe de dienstverlening bij een overheids dienst als het Kadaster voorop dient te staan. Dit betekent dat wij ook vin den, dat het Kadaster moet streven naar een 'versnelde ruilverkave lingsprocedure. Daardoor wordt de periode verkort waarin de grondeige naren en gebruikers in onzekerheid verkeren over het gebruik en de toe deling. Helaas is in de afgelopen acht jaar door de verschillende kabinetten een zodanig bezuinigingsbeleid gevoerd, dat ook het Kadaster, evenals andere dienstverleners, niet meer op adekwa- te wijze op de maatschappelijke eisen kan reageren. Het kadastrale perso neelsbestand is met ruim 10% ver minderd. Het privatiseren van de winstgeven de taken van het Kadaster zal kosten verhogend werken voor de eigenaren, ruilverkavelingen en konsument. De hogere overhead-kosten voor de resterende taken van het Kadaster en de winstgerichtheid van het bedrijfsle ven leiden hoogst waarschijnlijk tot een duurder produkt. De gemeenten, waterschappen, nuts bedrijven en andere overheids diensten, maar ook het notariaat en de makelaars zullen zeker dit duurder produkt doorberekenen aan de kon sument. Indien de politiek zou besluiten het Kadaster de mogelijkheden te ver strekken om optimaal te kunnen funktioneren i.p.v. te privatiseren dan is AbvaKabo ervan overtuigd dat het Kadaster al zijn taken efficiënt en kostendekkend kan uitvoeren. De konsument blijft dan verzekerd van een betaalbare en een 100% betrouw bare kadastrale dienstverlening. Konklusie: Privatisering van het Ka daster is een slechte zaak! Hoogachtend, Werkgroep Privatisering Kador, J. Benoist J. Aarts Wat moet hier onder winst worden verstaan? Allereerst moet dan worden opgemerkt dat voor winst ook verlies kan wórden gelezen. Helaas komt dat laatste ook voor! Winst is inkomen uit een onderneming. Voor de zelfstandigenaftrek dient er sprake te zijn van winst uit een door de be lastingplichtige feitelijk gedreven on derneming. Een onderneming kan men alleen drijven, het kan ook ge zamenlijk gebeuren, bijvoorbeeld in maatschapsverband. Ondernemer is ieder voor wiens rekening (risiko) een onderneming (mede) wordt gedreven. Kenmerken van het drijven van een onderneming zijn o.a. het dragen van of het bijdragen in eventuele verlie zen die worden geleden en het gerech tigd of mede gerechtigd zijn in eventuele stille reserves. Hoe is het nu met een zoon die met volle dagtaak, op grond van een mon deling overeengekomen maatschap tot gezamenlijke uitoefening van een bedrijf, werkzaam is in het landbouw bedrijf van z'n vader en daarvoor een vaste vergoeding ontvangt welke on afhankelijk is van de winst, terwijl hij niet bijdraagt in eventuele verliezen en ook niet gerechtigd is in stille reser ves? Het antwoord zal moeten zijn dat aan de zoon geen zelfstandigenaf trek kan worden verleend! Het bovenstaande is enige tijd gele den bevestigd. Een inspekteur weiger de bij de aanslagregeling en naderhand na bezwaar, zelfstandige naftrek te verlenen aan een negentien jarige zoon die op bovenomschreven wijze werkzaam was in het bedrijf van z'n vader. Het Gerechtshof besliste, nadat beroep was ingesteld, dat de in spekteur terecht weigerde de aftrek te verlenen. Het baatte niet ook al werd gesteld dat vader en zoon het voor nemen hadden om bij het bereiken van de meerderjarigheid van laatst ge noemde diens gerechtigheid in de winst en in de stille reserves in een maatschapsakte vast te leggen. Bij het aangaan van overeenkomsten van maatschap, welke tot gevolg kun nen hebben dat zelfstandigenaftrek aan alle maten toekomt, zal het goed zijn met het bovenstaande rekening te houden. J. Spijk Cebeco Zuidwest betaalt 75 cent na Mede door de slechte kwaliteit en de lagere kg-opbrengst per ha in een groot deel van Europa, konden de grote firma's niet voldoen aan de ver kochte kwaliteiten en zag men zich ge noodzaakt deze elders in te dekken. Gebrek aan kwaliteitstarwe voor de maalindustrie zorgde voor een vaste markt in Frankrijk. Bovengenoemde faktoren hadden in de periode van half september tot half december een gunstige uitwerking op de Nederland- Vrijdag 14 februari 1986 se markt. Dit heeft bij Cebeco- Zuidwest geleid tot het besluit om 75 cent per 100 kg over de in aanmerking komende hoeveelheid tarwe (2/3 deel van de totale geleverde hoeveelheid) reeds nu na te betalen. Dit besluit is meegedeeld op de algemene jaarver gadering op 6 februari. In deze ver gadering is tevens vastgesteld dat aan de leden ƒ800.000,- wordt uitgekeerd op de ledenschuldrekening. Een be drag dat omgeslagen op de ingeno men hoeveelheid tarwe een waarde heeft van bijna ƒ1,00 per 100 kg. Het is algemeen bekend dat loslo pende honden schapelevens kun nen kosten. Toch gebeurt het steeds weer dat mensen hun hond loslaten. In de afgelopen maanden hebben tien tallen schapen een 'uitstapje' van zo'n loslopende hond moeten be kostigen met hun leven. Dat is echter niet de enige schade. Wat te denken van schapen die op de vlucht slaan voor een enthou siast blaffende hond en blindelings in prikkeldraad of in de sloot te rechtkomen. Er ontstaan dan maar al te vaak verwondingen die een noodslachting tot gevolg heb ben. En wanneer een schaap in de sloot terechtkomt wordt zijn vacht zwaar en sterft het dier de verdrin kingsdood. Wanneer een drachtige ooi heeft moeten vluchten kan dit zelfs tot een spontane abortus leiden. Houd uw hond dus uit de buurt van schapen; mocht uw hond on verhoopt toch op stap zijn geweest en met bloed of wol aan de bek te rugkomen: wees eerlijk en meld dit bij de politie, zodat uw verze kering de schade kan vergoeden. En ziet u een hond tussen schapen: waarschuw dan direkt de dichtst bijzijnde boerderij (of de politie). Honden kunnen veel schade aanrichten in een kudde schapen, zoals bijten, maar ook in sloten jagen, wat zonder hulp van de mens de ver drinkingsdood tot gevolg heeft. Met ingang van maandag 3 maart aanstaande wordt het telefoon nummer van het regionaal KNMI- weerbericht gewijzigd. Het nieu we nummer zal zijn: (01110) - 7056. Deze verandering heeft te maken met een uitbreiding van het aantal uitgaande telefoonlijnen. Eind april vorig jaar is de KNMI- dienst Zierikzee bij wijze van proef begonnen met dagelijkse weerberichtgeving. Tevens wordt speciale informatie voor de wa tersport toegevoegd. Op vier tijdstippen nl. 08.00, 12.00, 17.00 en 22.00 uur wordt de verwachting "ververst" en zonodig ook tussen tijds bijgesteld. Met de extra lij nen zal het nu minder vaak voorkomen dat tevergeefs wordt gebeld. Op verzoek van de land- en tuin bouw wordt per 1 maart tevens een begin gemaakt meet het toe leveren van speciale inlichtingen. Voor het bijhouden van de vocht- boekhouding worden dagelijks opgetreden verdamping-cijfers voor de regio vermeld. Bovendien wordt in het groeiseizoen dagelijks de zgn. "temperatuursom", bere kend vanaf 1 januari, opgegeven. Met dit gegeven wordt o.a. be mesting en sommige zaai- aktiviteiten gepland.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 3