gropatax zlm Sociaal Ekonomische Voorlichting (SEV) van de ZLM Studieklub Groente- en Bloemzaadteelt "Eiland Tholen" Inhoudsopgave: In verband met het tijdig klaarmaken van het blad. kunnen na dinsdag 15 uur. geen agendaberichten meer worden opgenomen. Re(J AFD. STAVENISSE Algemene vergadering op dinsdag 18 februari a.s. om 19.30 uur in café M. Smits te Stavenisse. Dhr. K.E. Schik, bedrijfsvoorlichter tuinbouwzaad- teelt, zijn we op de goede weg?" Na afloop zal het ZLM-filmjournaal worden gedraaid. AFD. HEINKENSZAND Alg. verg. op dinsdag 18 februari om 20.00 uur in het dienstgebouw achter de Ned. Herv. Kerk te Heinkenszand. De heer F.J. Bal, konsulent voor Zee land van Veilig Verkeer Nederland, zal door middel van een diavertoning het wegverkeer en in het bijzonder het landbouwverkeer voor ons onder de loupe nemen. AFD. DIN TELOOR D/STEEN- BERGEN Gezamenlijke exkursie met de platte landsvrouwen naar de Menken Melk fabriek te Oud Gastel op 18 februari a.s. Vertrek om 13.30 uur bij zaal Koch te Welberg (eigen vervoer). Om 17.30 uur kunt u deelnemen aan een koffiemaaltijd bij zaal Koch, kosten 15,— p.p.. Om 20.00 uur: Ton Kortooms vertelt... Opgeven voor het bijwonen van deze exkursie bij de sekretaris van de afdeling Dinteloord/Steenbergen, dhr. M.P. Hage, Grote Bolspolder 11 te Kruisland, tel. 01673-2412. AFD. ZUIDZANDE Alg. verg. op dinsdag 18 februari om 19.00 uur in hotel "De Rode Leeuw" te Zuidzande. De PJZ zal het to neelstuk "Wat is kippedrift" opvoe ren. Eventuele belangstellenden van buiten de afdeling zijn welkom. AFD. EETHEN Alg. ledenverg. op woensdag 19 fe bruari om 19.30 uur in het dorpshuis te Drongelen. Na afhandeling van di verse huishoudelijke zaken zal dhr. A.B. Snoek, dijkgraaf van het Water schap "De Alm" een inleiding aan de hand van dia's houden waarna dhr. rA. Lindenbergh, s.e.v.-er bij de ZLM een inleiding zal houden over land- bouwaktualiteiten. AFD. BIESBOSCH/WERKENDAM Alg. ledenverg. op donderdag 20 fe bruari a.s. om 19.30 uur in het Dorps huis te Werkendam! Na afhandeling van een aantal huishoudelijke zaken zal de heer R. Hoiting een inleiding houden over het diskussiethema 1985/'86 van het KNLC: "Onderne merschap tussen vrijheid en gebon- Land- en tuinbouwblad Officieel orgaan van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij Grote Markt 28 4461 AJ Postbus 211 6 4460 MC Goes (01100)(21010), tst. 20. 21. 22 Telecopier (01 100) 31 189 Stationslaan 4 4761 BG Postbus 1 7, 4760 AA Zevenbergen 01680-27921 Redactie Mr J Oggel. hoofdredactie tel huis 01100-20228 J. Wierenga, eindredactie tel huis 01102-3993 Marijke Schipper-de Ruyter red. assistente Adressering en abonnementen: Secretariaat ZLM -Goes telefoon 01100-21010 tst 36 Technische verzorging, advertentie-exploitatie en administratie over advertenties: DRUKKERIJ VINK B V. Nassaustraat 13 4571 BK Axel Postbus 16 4570 AA Axel Postgiro 206991 2 Tel 01155-2020 Telecopier 2951 Telex 55230 denheid". Ook belangstellende gezinsleden worden voor deze avorid uitgenodigd. AFD. KAPELLE Alg. verg. op donderdag 20 februari a.s. om 20.00 uur in hotel "De Zwaan". AFD. BIESBOSCH/WERKENDAM Alg. verg. op donderdag 20 februari om 19.30 uur in het dorpshuis te Wer kendam. De heer R. Hoiting, sekre taris van de ZLM, zal een inleiding houden over het KNLC- diskussiethema: Ondernemerschap tussen vrijheid en gebondenheid. AFD. KRABBENDIJKE Familieavond op vrijdag 21 februari a.s. om 20.00 uur in Kultureel Cen trum te Krabbendijke. De cabaret groep Capri-Tholen zal een optreden verzorgen waarna tijdens een gezellig samenzijn gelegenheid zal zijn om te dansen. Deze avond wordt georgani seerd i.s.m. de plattelandsvrouwen afd. Krabbendijke. AFD. ST.MAARTENSDIJK VAN DE ZLM EN PLATTELANDS VROUWEN Gezinsavond op 21 februari om 19.30 uur in De Haestinghe te St. Maartens dijk. De avond zal goed gevuld zijn met o.a. ZLM-journaal, videoband, diaserie, foto's over 500 jaar Smalstad, demonstratie hobbies, mi- nitrekkertrek, bingo met aantrekke lijke prijzen. Toegang gratis. AFD. BURGH HAAMSTEDE Alg. verg. op 21 februari om 19.30 uur in hotel "Bom" te Haamstede. J. Vroegop, medewerker Gropatax, zal o.a. spreken over schadevergoeding bij onteigeningen. AFD. AAGTEKF.RKE Jaarvergadering en gezinsavond op maandag 24 februari a.s. om 19.30 uur in zaal Kodde te Aagtekerke. Pie- ter de Visser hoopt tijdens deze ver gadering iets te vertellen en te latgn zien over zijn reis naar Amerika. AFD. COLIJNSPLAAT Alg. verg. op 24 februari om 19.30 uur in hotel "Zeelandia" te Co- lijnsplaat. Drs. R. Dijkema, hoofd van de dependance van het RIVO te Yerseke, zal een inleiding houden over schelpdierenkuituren en vis- kweek in de Zeeuwse wateren. AFD. OOSTKAPELLE Jaarvergadering op dinsdag 25 fe bruari a.s. om 19.30 uur in hotel "Zeelandia" te Oostkapelle. De heer D.L. Koppenhol, sekretaris van de studieklub bloemzadenteelt in Tholen zal een lezing houden over de bloem zadenteelt. AFD. YERSEKE/WEMELDINGE Alg. ledenverg. op dinsdag 25 februa ri a.s. om 19.30 uur in het dorpshuis "De Zaete", te Yerseke. Tijdens de ze vergadering zal, na afhandeling van een aantal huishoudelijke zaken w.o. bestuursverkiezingen, dhr. P.C. Remijnse van Faunabeheer een lezing houden over wildschade- en ganzen- beleid, toegelicht met dia's. Ook de dames en evt. andere huisgenoten zijn hartelijk welkom. AFD. DREISCHOR Alg. verg. op woensdag 26 februari a.s. om 20.00 uur in "De Drie Scha pen" te Dreischor. Ing. L.E. Blikman zal een inleiding houden over aktue- le zaken in teelt en afzet van uien. AFD. POORTVLIET Alg. ledenverg. op donderdag 27 fe bruari om 19.30 uur in café "De Tol". Ir. M.A. Geuze zal een lezing houden over het ontstaan van Tholen en omstreken waarna de heer M.D. Geuze een reisverslag zal houden over zijn bezoek aan Egypte. AFD. OUD VOSSÉMEER v. ZLM en Plattelandsvrouwen Gezinsekskursie op donderdag 27 fe bruari a.s. naar de Verenigde Bier brouwerijen Breda-Rotterdam te radio - t.v. Dinsdag 18 februari a.s. Radio 5 (298 meter), 1008 kHz, 17.46 - 17.56 uur 'De toekomst van onze bossen: in drukken van de konferentie te Parijs over bomen en bossen in Europa en Afrika', een vraaggesprek met ir. F. Prillevits, direkteur van het Staatsbos beheer. Donderdag 20 februari a.s. Radio 5 (298 meter), 1008 kHz, 17.46 - 17.56 uur 'De jaarvergadering van de Neder landse Bond van Boomkwekers in het jaarbeurskongrescentrum in Utrecht'. Breda. Verder staat op het program ma een goed uur bowlen en gourmet ten in het Schuttershof. Opgeven vóór 20 februari: 01667-2558 of 01667-2401. AFD. VALKENISSE-WEST Gezinsavond op vrijdag 28 februari a.s. om 19.30 uur in hotel "Haga" te Zoutelande. De heer P. Lampert zal een lezing houden over zijn reis naar Amerika, toegelicht met dia's. AFD. WAARDE Alg. verg. op vrijdag 28 februari a.s. om 19.30 uur in het Hervormd Cen trum te Waarde. Na het huishoude lijk gedeelte zal de heer Wouterse uit Halsteren een film laten zien van zijn rondreis door de Volksrepubliek China. AFD. GRIJPSKERKE Een gezinsavond op vrijdag 28 fe bruari 1986 om 19.30 uur in de ont moetingsruimte van de Gereformeerde Kerk te Grijpskerke. Op deze vergadering zal de heer Corstanje van de afdeling Voorlich ting van de PZEM spreken over ener gie in woning en bedrijf. Tevens wordt het ZLM-journaal vertoond. Kring Langstraat van de ZLM Algemene vergadering op dinsdag 18 februari a.s. om 20.00 uur in Kultu reel Centrum "Zidewinde" te Sprang Capelle. De heer R. Hoiting, sekretaris van de ZLM, zal ingaan op de behandeling van het KNLC-vraagpunt: "Onderne merschap tussen vrijheid en gebon denheid". Hierna zal worden gediskussieerd over het onderwerp. Kring West Brabant van de ZLM Algemene jaarvergadering op donder dag 20 februari a.s. om 19.30 uur in gebouw "Irene" te Willemstad. Na afhandeling van enkele huishou delijke agendapunten zal dhr. M.J. Varekamp, voorzitter van het KNLC, een inleiding verzorgen. Kring Walcheren van de ZLM Algemene ledenvergadering op dins dag 4 maart a.s. om 19.30 uur in ho tel "Walcheren" te Koudekerke. Naast de afhandeling van diverse huishoudelijke zaken zal ir. M.C. Geuze, beleidsmedewerker bij het Landbouwschap Den Haag, een inlei ding houden over aktualiteiten rond het Groenboek. Kring West Zuid-Beveland van de ZLM Algemene ledenvergadering op maan dag 24 februari a.s. om 14.00 uur in "De Prins van Oranje" te Goes. Na afhandeling van verschillende huishoudelijke zaken zal de heer ir. A. Tiktak, direkteur van de PZEM, een inleiding houden over de toekom stige ontwikkelingen bij de PZEM. Kring Langstraat van de ZLM Algemene vergadering op dinsdag 18 februari a.s. om 20.00 uur in Kultu reel Centrum Zidewinde te Sprang Capelle. Tijdens de vergadering zal de sekre taris van de ZLM, de heer R. Hoiting, in een inleiding ingaan op het KNLC- vraagpunt "Ondernemerschap tussen vrijheid en gebondenheid". Kring Noord Beveland van de ZLM Algemene ledenvergadering op dins dag 18 februari a.s. om 19.30 uur in café-restaurant "Zeelandia" te Co- lijnsplaat. Na afhandeling van enkele huishou-- delijke zaken zullen de heren ir. W.M. Meyer, onderzoeker bij het PAGV en ing. J.M. v.d. Weele, bedrijfstakdes- kundige bij het CAT Goes een inlei ding houden over de perspektieven voor oude en nieuwe akkerbouwge wassen. Kring Axel Algemene ledenvergadering van de kring Axel op maandag 17 februari 1986 in "De Halle" te Axel om 14.00 uur. Tijdens de vergadering zal een verkie zing plaatsvinden. Ir. W.L.A.G. Tac- ken, direkteur LAVO zal een lezing houden over "Zeeuwse Akkerbouw in perspektief van het Groenboek". Accounlantsunie (boekhoudburo) der ZLM tel.01100- 15710 (Goes tel.01180- 11451 (Middelburg) tel. 01170- 4285 (Oostburg) tel. 01640 - 43350 (Bergen op Zoom) tel.01665 - 2604 (St. Annaland) tel.01110- 6051 (Zierikzee) TERNEUZEN: woensdag 19 februari 1986 in Grand Hotel Rotterdam. NIEUWENDIJK: donderdag 20 februari a.s. 11.00 - 12.00, Café de Pelikaan. Onderlinge Verzekering Maatschappij van de ZLM Pb. 70 - F. den Hollanderlaan 10 4460 BA Goes O.V.M. tel.no.: 01100-38000 Polisafdeling: 01100 - 38880 Schademelding: 01100 - 38888 V ertegenwoordigers: Walcheren: B.V. v/h Mak. en Ass.kant. Fa. J. Don. Kromme Weele 16. 4331 PB Middelburg. 01180- 15151. Schouwen-Duiveland: M. Hanse. Julianastraat 23. 4301 NC Zierikzee. 01110-4275. Poortvliet e.o.: J.W. van Dijke. Burgemeet 25. 4693 CJ Poortvliet. 01662-2509. Tholen e.o.: J.P.M. Overbeeke. Ten Ankerweg 72. 4691 GX Tholen. 01660- 2888. Z. Vlaanderen: Assurantiekantoor Boidin B.V.. Markt 7. 4501 CJ Oostburg. 01170 - 2355; Assurantiekantoor Boidin B.V.. Janseniuslaan 8.4561 NM Hulst. 01140- 12220: D.J. Dees. Beethovenhof43.4536 AE Terneuzen, 01150 - 94469. West Noord-Brabant: F.J. Duine. Kamperfoeliestraat 51-53. 4621 GE Bergen op Zoom. 01640 - 56000; S.M. Timmers. Stationsstraat 1. 4761 BP Zevenbergen. 01680 - 23979. Oost Noord-Brabant: G. Huizing. Vaarle I. 5674 TD Nuenen. 040 - 831469. Midden Noord Brabant: A.M. Verbrugge Raamsdonksveer BV. Pr. Hendrikstraat 39. 4941 JT Raamsdonksveer. Werkendam: Rabobank Werkendam. Merwestraat 10.4251 CR Wer kendam. 01835 - 2700. Melkhandelaren: A.V.M., Raadhuisstraat 39. 5056 HC Berkel-En- schot, 013 - 339100. Landbouwhuis - Grote Markt 28 - Goes. Dinsdagmiddag van 14.00 - 17.00 uur de heren J. Zuidweg en J. van Nispen Landbouwhuis - Stationslaan 4 - Zevenbergen. Donderdagmorgen van 09.00-12.00 uur de heer J. Vroegop. De heer Markusse is met vakantie van 17 t/m 28 februari. G.E. Stap, tel. 01117-1782, rayon Schouwen-Duiveland en Tholen en St. Philipsland. Telefonisch bereikbaar tussen 08.00 en 09.00 uur. A.W. de Landgraaf, tel. 01100 - 23473, rayon Noord- en Zuid-Beveland en Walcheren J. Kikkert, tel. (voorlopig) 01100-21010, rayon Zeeuws-Vlaanderen. A. Lindenbergh, tel. 01651 - 2082, rayon Brabant Mevr. G.T. Middelkoop - v.d. Ploeg, tel. 01685 - 2338, rayon Brabant De hierboven vermelde telefoonnummers zijn privénummers van de voorlichtst )ers. Overdag kunt u hen het beste proberen te bereiken op ons kantoor te Goes, tel. 01100 - 21010 of in Zevenbergen, tel. 01680 - 27921 Ver. v. Bedrijfsvoorlichting Tholen en St. Philipsland Bijeenkomst op donderdag 27 februa ri a.s. om 09.30 uur in café "Tolrust" te Poortvliet. De heer P. Verhage, specialist gewasbescherming bij het CAT te Goes, zal een inleiding hou den met als onderwerp: Veertig jaar gewasbescherming; een terugblik... en verder... Deze bijeenkomst zal een wat speciaal karakter dragen i.v.m. het feit dat de heer Verhage in 1986 zal stoppen met zijn werk bij de voor lichtingsdienst. Jaarvergadering op donderdag 20 fe bruari a.s. om 19.30 uur in "De Wel- levaete" te St. Annaland. Op de agen da staan, naast de afhandeling van een aantal huishoudelijke zaken, een inleiding met dia's door de heer K. Schik en dia's met toelichting door de heer D.L. Koppenhol. Jaarvergadering W.P.N. Op_ donderdag 27 februari houdt het W.P.N. afd. Zeeland haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Deze wordt gehouden in "De Vroone" te Kapelle-Biezelinge en begint om half acht. Pag. 4 en 5 Verzekeringsnieuws. Pag. 6 Landbouwschap tegen uit- rijverbod en heffing: RARO ver deeld over .Markerwaard. Pag. 7 Dijkgraaf de Jager: "Ge meenschap moet extra bijdragen voor kosten zoetwater Midden Zeeland; Het zoetwatersysteem op Schouwen-Duiveland Pag. 8 Projekt "Start". HLS le vert levensvatbare bedrijfjes op. Pag. 9 Kursusonderwijs. kampt met gebrek aan vakbekwame do centen; de zaadteeltstudieclub bouwt voort. Pag. 10-11 Uit de Praktijk. Pag. 12 In Saoedi-Arabië is tarwe- produktie "big business". Pag. 13 Werktuigen voor trekdie ren in Afrika. Pag. 15 Akkerbouw zal blijven, ondanks keiharde sanering: Voor zitter Cebeco-ZW: "Koöperaties moeten eikaars sterke punten be ter uitbuiten. Pag. 19 Stikstofbemesting in 1986/PJZ. Pag. 21 Voor de Vrouw. Pag. 22-23 Markt. Vrijdag 14 februari 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 2