VOOR in? VROIIW Communiceren betekent: begrijpen en begrepen worden Stamppot met klaprib speciaal Wat maakt je leven anders? onder redaktie van de Reakiiekommissie Bond van Plattelandsvrouwen voor Zee land en Brabant Redaktieadres: Mevr. P.J. de Roov-Janse Chezeeweg 18, 4424 ZG Wemeldinge Daarover ging het op de bijeenkomst voor leden van de provinciale kommissjes in Zeeland. Om 09.45 uur kwamen de leden bijeen en na koffie en overzicht van de financien, die er indrukwekkend en ook zorgelijk uitzien, kwam de werkgroep kadervorming met een heel fris en leerzaam uurtje. Voordat gepraat kon worden over kommunicatie werd eerst een definitie van dat woord gegeven. Een voudig gezegd: het spreken - babbelen - luisteren - kontakten leggen/onderhandelen. Of is het beter het begrip te omschrijven als: Het verbale en non-verbale gedrag dat in een bepaalde sociale situatie plaatsvindt? Een definitie is niet zo belangrijk als we maar goed begrijpen wat we er samen onder verstaan en dal bleek het geval te zijn. Niemand had er zichtbaar moeite mee en na een goede inleiding die verdeeld werd tussen de kommissieleden van de "werkgroep kadervorming", ze kwamen allen aan het woord, en dat was al een prima stap in de richting van goede kommunikatie. We leerden te zien hoe het "fout" kan gaan en waardoor dan de gevreesde verkeerd-verstaan situatie ontstaat met alle gevolgen van dien. ledereen kent wel hel gevoel dat in zo'n situatie alles kan worden opgeblazen tot iets wat het belang van de bedoeling ver overtreft. Oefenen Natuurlijk was het oefenen in over brengen en ontvangen van een "boodschap" een van de hoogtepun ten in het programma. In groepjes van drie speelden we de "brenger" (verteller) van de boodschap, de luisteraar en de "lezer" die samenvat tend laat horen het verhaal/de bood schap te hebben begrepen. Opvallend was dat ieder in de ban van het gesprek met elkaar kwam en zo niet meer bewust was van de zaal maar slechts de twee gesprekspartners zag en probeerde de rol zo goed mo gelijk te spelen. Het onderwerp van gesprek was hier niet belangrijk maar wel hoe we er mee om konden gaan. Na afloop kreeg elke groep gelegen heid te vertellen hoe het was gelopen en daaruit hoorden we dat er in elke groep hoofdzakelijk over bondszaken en dan heel speciaal over de plannen van de kommissies was gesproken. Dat was een geweldige kans voor de kommissieleden om van eikaars werk op de hoogte te komen en om zelf te vertellen wat er op het programma komt. Heel informatief! We waren: Niet deskundig, maar we hebben ons wel verdiept in de mogelijkheden die er zijn om misverstanden te voorko men en om heel duidelijk te zijn in het geven van informatie. Verder als iets niet duidelijk overkomt daarnaar vra- Klaprib: beter bekend als klapstuk, bestaat uit afwisselende lagen van mager en iets vetter vlees. Het wordt aan de uiteinden van de rib (borst) gesneden. Voor braadvlees is het niet zo geschikt; men trekt er echter wel een heer lijke bouillon van. Bovenal wordt dit stukje vlees echter toch het meest gebruikt voor het maken van stoofschotels en stamppotten! Stamppot Ja, een bij uitstek typisch Neder land gerecht. Het komt weliswaar in de fijne keuken niet voor maar wel een gerecht met vele voorde len. Zowel praktisch als financieel. Hoe kan het ook anders! Boven dien zijn stamppotten zeer voed zaam en men heeft er een volledige maaltijd aan. Verder zijn ze een voudig van opbouw en laten zich bijzonder smakelijk opdienen. Bo vendien passen ze bijzonder in de wintertijd dus aan de slag! Ingrediënten voor 4 a 5 personen: Wi kg, klaprib, 1 kg. spruitjes, 1 Vi kg aardappelen, 200 gram margarine, 2 uien, 3 laurierblaad jes, een stukje bladfoelie, 4 a 5 kruidnagels, vers gemalen peper, nootmuskaat en wat zout. De bereiding gaat als volgt: Zet het vlees op in ruim warm wa ter, zodanig dat het goed on derstaat en voeg er de bouquet aan toe (1 grofgesneden ui, laurier, foelie, kruidnagels en wat zout). Breng het aan de kook en laat het in 1 Zi uur gaar worden. Kook intussen de schoongemaakte en goed gewassen spruitjes zo snel mogelijk af op de gebruikelijke manier maar laat ze net iets te gaar worden. Giet ze af (gooi het kook vocht niet weg) en hou ze enigs zins warm. Kook nu de geschilde aardappelen goed gaar in het kookvocht van de spruitjes, giet ze af en laat ze goed nadrogen. Doe er nu de spruitjes, de margarine, wat versgemalen peper, de noot muskaat en de ragfijn gesneden ui bij en en stamp alles goed door el kaar. Mocht u nu de stamppot nog iets te stevig vinden, voeg er dan eventueel nog wat van het vleesbouillon aan toe maar zorg er voor dat de stamppot niet te slap wordt! Serveer vervolgens de stamppot op een wat ondiepe war me schaal. Trancheer de klaprib in dunne plakjes en dresseer ze dakpansgewijs op de (goede war me) stamppotGeef tot slot de wit hete bouillon van de klaprib er apart bij! Ook laat het zich bijzonder goed smaken met wat gewelde boter die u op de volgende wijze kunt ma ken: (1/3 vleesbouillon en 2/3 roomboter). Breng de bouillon van de rib aan de kook en klop er snel stukje voor stukje de room boter door, totdat er een gladde en enigszins luchtige massa ontstaat. Temper de warmtebron en breng de gewelde boter op smaak met wat zout, versgemalen peper, strooiaroma en wat mosterd. M.A. van der Vliet Met deze opdracht, van schrijf jij daar nu wat over, ging ik naar huis na een vergadering van de perskommissie. Met dat anders bedoelen ze dan, je bent nu oma en wat w il dat zeggen voor jou. Wat verandert er in jouw leven. gen en niet wachten en thuis moppe ren. Wat dan weer niet wil zeggen dat als iemand aan het woord is deze doorlopend in de rede gevallen mag worden. Het is niet onmogelijk dat datgene wat de verteller wil zeggen iets anders is dan wat de toehoorder graag wil horen of denkt te horen te zullen krijgen. Zoals in alle omstandigheden is ook hier het eerst rustig afwachten een goede sleutel om tot juiste informa tie te geraken. De tweede oefening. Een interview met de plattelands vrouw die naast je zat. We moesten over en weer vragen stellen en probe ren een duidelijk antwoord te krijgen op onze vragen. Dit was even boeiend als de eerste oefening en de verslag geving na afloop door ieder op haar beurt was ook zeer verhelderend. Wat we moesten leren deze dag was hoe te communiceren en dat zat ver pakt in een~grote hoeveelheid infor matie. leder ging terug naar huis met het gevoel dat het een goed besteed de ochtend was geweest en de wens naar een vervolg werd door het pro vinciaal bestuur gaarne meegenomen. Vakatures Onderwerp van gesprek waren tussen door ook de vakatures bij het bestuur en de verschillende kommissies. Uit zien naar geschikte kandidaten is een opdracht voor allen en niet alleen voor de besturen. Is het eigenlijk wel mogelijk te vertel len wat het is om deel van een groter geheel uit te maken en daarvoor je in te zetten. Meestal is de vraag: hoeveel tijd kost het me en wat moet ik allemaal doen de eerste die wordt gesteld. Dat het heel verrijkend kan zijn en dat het je zoveel meer geeft dan het aan tijd vraagt is veel moeilijker uit te leggen. Toch is het nodig dat er steeds weer leden worden gevonden die zich wil len inzetten. Als ieder op haar tijd en plaats in 'al le bescheidenheid een poos haar ener gie en deskundigheid wil inzetten kunnen we samen nog heel lang ge nieten van het vele goede wat de Ne derlandse Bond van Plattelandsvrouwen ons brengt. Ook in dit geval is goede kommuni katie heel belangrijk. Er zijn altijd twee partijen en het verhaal/de bood schap wordt ingekleurd door beide partijen. De een kent de gegevens en de ander heeft een zeker verwach tingspatroon. Soms is het moeilijk om te zien hoe dat tot stand komt of kwam, er kunnen heel veel faktoren meespelen die mede door de omge ving worden ingegeven. Het vooroor deel is in het geheel niet weg te cijferen totdat men zich zeer wel be wust is dat het eigenlijk niet reëel is om dat mee te laten spelen. Hoe dan ook wij hadden een heel goede och tend samen en we wensen ieder die de stap durft te nemen een goede tijd in kommissie of bestuur. P.J. de Rooy-Janse De fases We hebben het allemaal. De verschil lende fases in ons leven. Van kind naar ouder worden. In ieder stuk van je leven zit een stuk verdriet en een stuk geluk. Dat zal bij ieder anders liggen. Je hebt nu eenmaal mensen die het geluk naar zich toe trekken en een andere groep schijnt geschapen te zijn voor alle verdriet van de wereld. Het is een levenskunst en levensblijheid om het geluk te vinden van die ver schillende fases in je leven. Zö zal de één meer levensvreugde vinden dan de ander want dat is de aard van het beestje en in dit geval de mens. Ook daar doe je weinig aan want je bent wie je bent. Toen dus m'n eigen kinderen werden geboren dacht je dit is het grootste wonder dat me kan overkomen zo'n klein mensje dat een vader en een moeder heeft, dat van jullie is. Je be seft daarbij de grote verantwoorde lijkheid die tegelijk erbij komt. Het besef dat je deze kinderen ook weer los moet laten, dat zij op eigen benen moeten staan. Zo begin je dus met het grote werk dat opvoeding heet. Inzicht Je probeert het naar jouw inzicht zo goed mogelijk te doen. Gaat steeds meer van je eigen ouders begrijpen. Want je bent nog jong en je puber teit ligt nog niet zo heel lang achter je. Die tijd dat fk dacht, zo moet het en zo is het alleen maar goed. Het gaat allemaal zo snel. Het opgroeien - van de kleuter- naar de lagere school. De .middelbare en de eerste dansles. In die fase komen de eerste vriendjes om de hoek kijken. Ik kan het niet laten om ze goed op te nemen als ze voor de eerste keer binnen ko men. Want, denk je - wat wil jij? Je voelt dat ze iets van je af willen ne men. Dus wil jij graag weten van dat "spek in de kuip". Dan trekken ze naar de grote stad om verder te studeren. Gaan het huis uit. Ze vliegen uit en staan op eigen be nen. Maar het ouderlijk nest is daar en als het goed is komen ze daar graag terug. Mijn man en ik waren dan ook heel blij, dat ze terug kwamen om vanuit het ouderlijk huis te trouwen en brui loft te vieren. Het mag dan ouderwets klinken maar wij hebben ervan geno ten. Kosten en moeite, het was ons niet teveel. We zagen dit toch als een soort afsluiting van ons deel in de op voeding al waren we het er over eens dat de kinderen zelf die band moeten willen aangaan en niet omdat vader en moeder dit zo graag willen. En dan komt de dag. Vreugde, alles er aan! De dag waarop we hoorden dat we grootouders werden. Ik had dat al lang in m'n achterhoofd. Hoe zou dat zijn. Wat zou je dan voelen. Je hoorde dan van de één. O, dat is zo fijn. Van de ander, ik ben nog veel te jong om Oma te zijn. Ik ben er nog niet aan toe. Je beseft dan ook, dat jij hierover niets te zeggen hebt. Dat het jouw zaak niet is. Die kleinkinde ren zijn wel van jou, maar het hoe en wanneer en hoeveel daar heb je niets mee te maken. We waren er in ieder geval blij mee. Op de vroege zondag morgen als schoonzoon belt: Kom je straks naar je kleinkind kijken Oma, kun je het niet bevatten. Je zegt te gen je man: "dag Opa". Ook die kijkt je niet alles begrijpend aan. Een paar uur later zie je dat kleine hoop je mens, waaraan alles beweegt. Dat er helemaal is: Met handjes en voet jes, oogjes en een mondje dat kan huilen - je kijkt en je kijkt - je pro beert in het gezichtje of je trekken te rug kunt vinden van jouw kind. Want het is jouw leven ons leven dat hier doortrekt. Het voortgaan van de ge neratie. Wat veranderd er nu als je grootmoe der wordt Ik ben nu weer terug bij de opdracht. Ik leg dit jaar verschillende funkties neer. Gewoon omdat ik de tijd heb volgemaakt die er voor staat. Ze zeggen dan wel eens wat ga je dan doen. O, dan word ik misschien wel Oma. Dat is dan zo En deze week komt hef halfjaar oude kind logeren. Ik verheug me er helemaal op. Weer eten geven, in bad doen, ze moet naar buiten als het weer een beetje meezit. Maar ik - ben ik - en ik moet ook nog dit en dat. Maar dat gaat allemaal met een beetje passen en meten. Zo denk ik dat er helemaal niet zoveel veran derd. Je hebt verschillende moeders en ook verschillende oma's. En een ie der heeft het recht omdat te doen zo als zij denkt dat het goed is. Sien Overbeeke-Breure Vrijdag 14 februari 1986 21

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 21