EG-prijsvoorstellen voor graan onredelijk! A - c vanuit de Z.L.M. gezien zuidelijke landbouw maatschappij Mestproblematiek verzekeringen Consumentenbond oordeelt gunstig over Verzekeringen Z.L.M. VRIJDAG 14 FEBRUARI 1986 74e JAARGANG NO. 3814 land- en tuinbouwblad De aanhoudendde vorstperiode zorgt momenteel voor veel ijsvertier. Of er dit jaar weer een Elfstedentocht georganiseerd wordt zal de komende week pas duidelijk worden. Voor veel boeren is dit een uitgelezen periode om kunstmest te strooien. Algemene richtlijnen voor de stikstof bemesting in 1986 voor het Zuidwestelijk Kleigebied vindt u óp pagina 19. Realistisch of onredelijk? Deze vraag hebben wij te stel len bij de prijsvoorstellen van landbouwkommissaris Andriessen en ze spitst zich met name toe op de graan- prijsvoorstellen. Realiteit is het dat het niet verant woord is tarwe te telen waar geen vraag naar is. Dat wordt ook duidelijk erkend door de landbouworganisa ties. Wij zijn bereid mee te denken en te werken om de graanoverschotten te verminderen: medeverant woordelijkheid te aanvaarden. Wij hebben al eerder ge schreven dat Andriessen het idee van een medeverantwoordelijkheidsheffing heeft opgepakt, maar hij heeft tegelijkertijd uitzonderingen op deze hef fing bedacht. Daarmee probeert hij de kritiek die er van uit verschillende landen op deze medeverantwoordelijkheidsheffing is uit de weg te gaan. Uit de nu uitgebrachte voorstellen blijkt dat de ze konkurrentievervalsende uitzonderingen voor An driessen nog niet voldoende blijken te zijn. De heffing op niet-bakwaardige tarwe wordt in de voor stellen met 5% ekstra belast en bij de interventievoor- waarden wordt het vochtgehalte teruggebracht op 14%. Voor bepaalde produktiegebieden, waaronder Nederland, zal dat ingrijpende gevolgen hebben voor de rentabiliteit van de tarweteelt. Het antwoord op de vraag realistisch of onredelijk wordt hierdoor helaas zeer duidelijk: onredelijk! Onredelijk, doordat bedrijven die zelf graan als veevoer gebruiken, vrijgesteld worden van deze maatregel maar wel mede de overschotten veroorzaken. Daartegenover staat dat de voergranen op konditie 1 7% vocht afge leverd worden. De ekstra 5% heffing op niet bakwaar- dige tarwe is eveneens niet in verhouding tot het eventueel mindere rendement (hangt af van broodsoort en melange) van deze tarwe voor broodbereiding. Afgelopen seizoen bleek één meelfabriek bereid 1 cent per kg premie te betalen voor een partij tarwe die aan de bakkwaliteit voldeed. Niet de kwaliteit van de tarwe is het probleem in de EG, maar de kwantiteit. Andriessen zegt dat de voor raden de grootste vijand zijn voor de boer. Daar is geen verschil van mening over. Van deze landbouwkommis saris mogen wij dan ook reeële voorstellen verwach ten om de voorraden te verminderen. De nu voorliggende voorstellen betekenen alleen maar een or dinaire prijsverlaging die de problemen niet oplossen. Wel zal deze prijsverlaging verstrekkende gevolgen hebben voor de bestaanszekerheid in de akkerbouw en/of gevolgen hebben voor andere sektoren door ver schuivingen in het bouwplan. Onrechtvaardig is het ook nu met deze zeer ingrijpen de maatregelen te komen nu er geen wijzigingen in het bouwplan meer mogelijk zijn. Wij zullen minister Braks indringend moeten wijzen op onze zorg over deze on redelijke voorstellen voor de granen. Wij zijn bereid ons daarbij realistisch op te stellen. Diskussies over woor den als 'drastisch' of 'fors' dienen daarbij achterwege te blijven in een openbare vergadering van het Land bouwschap. De problemen die op de akkerbouw afko men zijn ernstig en ingrijpend. Het is van uitermate groot belang dat het landbouwschap ter zake een dui delijk standpunt in neemt. De zorg en onrust onder de akkerbouwers moet zeer serieus genomen worden. De gang van zaken tijdens de diskussie over de granen vo rige week in de openbare bestuursvergadering van het labds. is naar mijn mening niet in het belang van de ak kerbouw. Gezamelijk zullen wij ons als akkerbouw op korte termijn dienen te beraden over hoe we ons op moeten stellen ter ondersteuning van onze belangen behartiging. In onze bestuurlijke verantwoordelijkheid zijn wij bereid geweest mee te denken. Het zal duide lijk zijn dat we ons hard op moeten stellen tegenover de onredelijke voorstellen zoals die nu zijn gepre senteerd. Het bëstuur van het Landbouwschap heeft duidelijk te kennen gegeven, dat het voorontwerp besluit gebruik dierlijke mest op korte termijn teveel problemen in de f. den hollanderlaan 10 tel: 01100-24000 De belangrijkste reden waarom mensen in Zeeland en Noord-Brabant zich graag bij Verzekeringen Z.L.M. ver zekeren is vanwege de zéér lage premie. Het aantal op zeggingen is te verwaarlozen. De reden hiervan is de grote tevredenheid. Deze manifesteert zich op het moment dat mensen een beroep op ons moeten doen vanwege een scha de. De snelheid en de wijze waarop een schade bij Verze keringen Z.L.M. wordt afgewikkeld heeft van de Consumentenbond een pluim gekregen. 21 maatschappij en werden beoordeeld op tevredenheid en snelheid bij het afwikkelen van schade. Opvallend was dat juist drie goed koop, regionaal werkende onderlinge verzekeringsmaat schappijen er als beste uitsprongen. Met name werden genoemd: D.L.G. (Assen), Sterpolis (Arnhem) en Z.L.M. te Goes. Vanzelfsprekend zijn wij met deze positieve beoordeling erg blij. Maarwij zijn nog niet tevreden. Het kan nog beter. Zoals u zult weten komt bij een behoorlijke auto schade een expert de schade opnemen en het schadebe drag vaststellen. Al vele jaren besteden wij dit werk uit aan een zeer deskundig expertisebureau. Het uitbesteden van dit werk betekent dat wij nauwelijks invloed hebben op de planning van de expertises. U meldt schade bij ons en u wilt graag direkt weten waar en wanneer de expert komt kijken. Door het indienstnemen van eigen experts kunnen wij binnenkort in een groot aantal gevallen wèl direkt een afspraak met u maken. Snel en slagvaardig han delen, daar houden wij van! Ondanks de toegenomen schade in het afgelopen jaar, zul len wij 1985 toch met een zeer gunstig batig saldo afslui ten. De groei zat er nog steeds goed in, al was dat voor de voertuigen iets minder dan we gewend zijn. Ter illustra tie enkele getallen: Het motorvoertuigenpark nam van 1-2-1985 tot 1-2-1986 toe met 2.103 stuks, dat is 2,1%. Het aantal brandverzekeringen steeg met 2.571 stuks, het geen een groei betekent van maar liefst 22,9%. Het ver zekerd brandbedrag steeg tot ƒ1.173.251.000,—(28,9%). Zoals u wel zult weten wapenen verzekeraars zich tegen fraudeurs middels een intelligent signaleringssysteem. Ik wil daar niet te veel over zeggen maar wel dk. Wanneer een lid ons bewust onjuist informeert volgt onmiddellijk royement. Het zich daarna verzekeren bij een andere maat schappij is dan geen eenvoudige zaak. In ieder geval is men duurder uit. Gelukkig komt royement bij ons zeer weinig voor. En ook dat is een pluim op de hoed van u! (Voor ander OVM-nieuws zie-pag. 4 en 5) H. Doeleman Hzn. veehouderijsektor zal veroorzaken. Het gaat daarbij vooral om de fosfaatnorm in de akkerbouw, de diffe rentiatie van de overschotheffing en het uitrijverbod. Duidelijk is dat op korte termijn maatregelen genomen moeten worden om eksessen te bestrijden. Daarnaast moet zeer snel meer duidelijkheid komen hoe in de toe komst mestoverschotten verwerkt kunnen worden. De adviezen over uitbreiding van de mestopslag moeten daarop afgestemd worden. Dat is nu niet of onvoldoen de mogelijk. Meer inzicht moet er komen over de ef- fekten van het uitrijden van de mest in de winter en bevroren grond, uitgaande van verantwoorde (norma le) hoeveelheden. Kritisch moet er gekeken worden of langlopende kontrakten tussen veehouderij (verede- lingssektor) en de akkerbouw tot een verantwoorde af zet gerekend kunnen worden waardoor vrijstellen van een overschotheffing mogelijk moet zijn. Voorkomen moet worden dat grote, niet grondgebon den bedrijven, gunstige kontrakten gaan afsluiten, waardoor kleinere bedrijven, die individueel minder mo gelijkheden hebben, ekstra in de problemen komen. De landelijke mestbank zal daar aandacht aan moeten besteden. We moeten voorts verhinderen dat regionale mestbanken eikaars konkurrent worden. Evenzeer geldt, dat grote bedrijven niet de konkurrent moeten worden van de mestbanken. Partikulier initiatief is be langrijk. De mestbanken hebben echter de taak te voor komen dat kleinere bedrijven daar de dupe van worden. Doeleman

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 1