In Saudi Arabië is tarweproduktie 'big business* De produktie van tarwe in Saudi Arabië onderging sinds 1979 een stormachtige ontwikkeling; was de zelfvoorzieningsgraad 1978-'79 nog 2,1% bij een produktie van ongeveer 17.000 ton, de tarwe oogst van 1984 resulteerde in een produktie van meer dan 1 miljoen ton (officiële schatting 1,3 miljoen ton) en een zelfvoorzieningsgraad van meer dan 100%. Deze produktiegroei is in grote mate te danken aan door de Sau- dische overheid gegeven stimulan sen. In het geheel der landbouwstimuleringsmaatregelen die op zich weer deel uitmaken van het derde vijfjarenplan (1980-'85) neemt het gewas tarwe een unie ke plaats in door de attraktieve ga rantieprijs van SR 3,50 per kg (die tot eind '84 gehandhaafd bleef), naast de in breder verband gelden de subsidies en leningen. Zo wor den landbouwmachines, generatoren en pompen, alsmede kunstmest voor ongeveer 50% ge subsidieerd, terwijl voor een deel der resterende investering leningen (tegen 2% rente) kunnen worden verkregen. Eén en ander maakte de tarwe produktie dermate lukra- tief dat investeringen in 2 jaar zijn terug te verdienen, waarna er der halve flinke winsten kunnen wor den behaald. Beperkingen De grote beperkingen in de ont wikkeling van de Saudi Arabische landbouw zijn water en klimaat. Zijn de klimatologische proble men te omzeilen door een goede seizoenmatige produktieplanning, de waterproblemen zijn dat niet. Omdat de regenval gemiddeld ge nomen niet meer dan 77 mm per jaar bedraagt, moet het gehele tarwe-areaal worden geïrrigeerd. Hiertoe wordt water opgepompt uit waterhoudende lagen ('aqui fers'), liggend op dieptes variërend van 50 tot 800 meter). Deze De beregeningsinstallatie staat op gro te trekkermeien boven het tarweveld. aquifers worden echter maar ge deeltelijk aangevuld met regenwa ter, zodat ze op den duur uitgeput zullen raken; nu al is het waterni- vo op verschillende plaatsen in het Koninkrijk sterk gezakt (5 meter of meer per jaar). De toekomst van de landbouw en dus ook de tarweproduktie is ge heel afhankelijk van een goed be leid voor het beheer van het beschikbare water. Produktie De tabel illustreert de recente ont wikkelingen in de tarwesektor. Voor deze sektor beschikte Saudi Arabië in 1983 over een opslagka- paciteit van circa 900.000 ton. De totale maalkapaciteit nam toe van 3.300 ton per dag in 1982 tot 3.800 ton per dag in 1984. Het aantal tarweboeren nam toe van zo'n 8.700 in 1981 naar bijna 12.000 in 1984. Er wordt voor verreweg het groot ste gedeelte geproduceerd op een moderne grootschalige wijze, in eenheden van 50 ha, overeen komstig de gemiddelde oppervlak te die een center-pivot-beregeningssysteem bestrijkt. Eén producent, Hail Agricultural Development Co, was afgelopen - seizoen goed voor 10% van de totale produktie, 100.000 ton tarwe, geproduceerd op 16.000 ha, oftewel 6,3 ton/ha. Echter ook de andere open agrarische vennootschappen zoals Nadex 40.000 ton), Inma, Tabuk (20.000 ton) en Qassim zijn grote produ centen. Daarenboven zijn er diver se partikulieren met arealen tarwe in de orde van grootte van 3.000 tot 12.000 ha. Uit de groei van de produktie kan worden afgeleid, dat in het seizoen 1983-'84 ongeveer 100.000 ha aan het bestaande areaal werd toege voegd. Als daarbij in ogenschouw wordt genomen, dat per pivot in- klusief landegalisatie en aanschaf van machinerieën en het slaan van een put een bedrag van 1 mil joen SR wordt geïnvesteerd, dan is het duidelijk dat het hier om 'big business' gaat. SR Saudi Riyal (1 SR ƒ0,8022; 22/11-'85). Groeiende produktie en afnemen de importen in Saudische tarwe sektor Rassenkeuze De rassenkeuze wordt bepaald door de General Organisation for Grain Silos Flour Mills (GOGSFM) in overleg met het Mi nistry of Agriculture Water. Het afgelopen seizoen werden vooral de rassen Yecora Rojo, Probred en Westbred ingezaaid. Er wordt voortdurend naar nieuwe rassen gezocht om de als gevolg van mo nokuituur optredende problemen het hoofd te kunnen bieden. Centraal uitvoerend orgaan De zojuist al aangestipte General Organisation for Grain Silos Flour Mills speelt in het tarwe- gebeuren een centrale rol als het uitvoerende orgaan. De geprodu ceerde tarwe moet bij de Eenheden van ongeveer 50 ha, overeenkomstig de gemiddelde door een center-pivot-beregeningssysteem bestreken oppervlakte vV'!vy V:,;;. Center-pivot-beregeningsinsta/latie GOGSFM worden ingeleverd waarna betaling, in fasen, volgt De organisatie ontvangt de tarwe op diverse plaatsen in het land onder meer in Jeddah, Riyadh Hail, Qassim, Dammam, Khamis Mushayt, terwijl aan nieuwe ont vangstpunten in Tabuk en Wadi Dawassir wordt gewerkt. De totale kapaciteit van de bestaande ont- vangstpunten is 885.000 ton. Pro ducenten die meer dan 500 ton produceren moeten de tarwe zelf, tijdelijk, kunnen opslaan. Op 5 plaatsen (Jeddah, Riyadh, Dammam, Qassim en Khamis Mushayt) wordt de ontvangen tar we vermaald. Ondanks de hoge aankoopprijzen worden de konsu- mentenprijzen laag gehouden: aan bakkerijen en andere detaillisten wordt 16 tot 18 SR per zak van 45 kg gerekend (afhankelijk van de soort vermaling), terwijl bij rechtstreekse verkoop aan de kon- sument 19 tot 21 SR moet worden betaald. Een eenvoudige rekensom leert, dat de Saudische overheid op de ze manier alleen al 3 miljard SR per jaar moet toeleggen op het budget van de GOGSFM. Geen eksport van water uit de woestijn Nu de zelfvoorzieningsgraad is be reikt, wordt de toekomstvraag nij pend. De tarweproduktie die de afgelopen jaren zo snel is ge groeid, moet worden afgeremd, terwijl tegelijkertijd een verbre ding van de agrarische produktie tot stand zou moeten komen. Bin nen het Ministerie van Agricultu re Water zijn kostprijsstudies uitgevoerd, die uitwijzen dat zelfs bij een tarweprijs van 1 SR door de efficiënte landbouwbedrijven nog winstgevend kan worden ge produceerd. Eind 1984 werd de tarweprijs verlaagd tot 2 SR per kg, met de toezegging dat die prijs de komende vier jaar gehandhaafd zal worden. Deze prijsverlaging zal naar de overheid hoopt, leiden tot een gro tere aktiviteit in andere agrarische sektoren, zoals de teelt van vee voedergewassen, groenten en fruit en de rundveemesterij, terwijl ook de al wat beter ontwikkelde sek toren als de pluimvee- en de melk veehouderij, weer wat meer aandacht zouden kunnen krijgen. Hoe dit ook zij, vast staat dat de tarweproduktie al op korte ter mijn zal moeten worden beperkt. Het heeft immers weinig zin der mate dure overschotten buiten het Koninkrijk af te gaan zettenmen zou dan 'water uit de woestijn' gaan eksporteren. Of deze produktiebeperking uit sluitend door middel van prijsaan passingen zou kunnen worden afgedwongen, of dat tevens tot kwoteringsmaatregelen zal moeten worden overgegaan, is vooralsnog een open vraag. Wel is het zeker dat er eind 1985 wederom meer tarwe werd geoogst dan vorig jaar. (Buro Landbouwattaché Riyadh) Groeiende produktie en afnemende importen in Saudische tarwe sektor (1978-1985 in tonnen) Tarweproduktie Tarwe-import Tarwebloemimport 1978-79 1979-'80 1980-'81 1981-82 1982-83 1983-84 3.500 17.500 50.000 330.000 700.000 1.300.000 172.248 439.652 567.633 434.335 434.000 187.000 119.000 129.000 12 Vrijdag 14 februari 1986 W Vi

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 12