Veel melkveehouders zitten aanzienlijk boven kwotum Een 'kale' vorstperiode kunnen we best gebruiken water Forse schade door rotganzen Onze kippenmest gaat naar Frankrijk Ook akkerbouwers hebben baat bij zoet We hebben de zon nodig... Het afgelopen weekeinde is in Zuid- Nederland, met name in MIDDEN- EN OOST-BRABANT, het karna- valsgebeuren losgebarsten. Op veel agrarische bedrijven is in de ze tijd de aktiviteit tot de meest nood zakelijke werkzaamheden teruggebracht. Een aantal dagen wat rustiger aan doen, kan geen kwaad. Anderen gaan in deze periode b.v. op vakantie (win tersport). Straks, wat later in het voorjaar, kun je met volle moed en inzet aan het werk. Vanaf begin februari is de winter in gevallen. Na een periode van veel neerslag in januari is het nu wat be ter geworden en aangenamer. Januari heeft in Oost-Brabant maar liefst 140 mm neerslag gegeven. Dit is in deze tijd van het jaar ontzettend veel. On der normale, gemiddelde omstandig heden blijft de neerslag beperkt tot ongeveer de helft of wat minder dan in 1986. In de vakbladen is men vanaf begin februari begonnen met het publiceren Als de voorstellen van de regering uit gevoerd worden zal over enkele jaren op de meeste zandgronden van sep tember tot half februari geen drijf- mest uitgereden mogen worden. Een belachelijke maatregel want in de praktijk is zoiets niet uitvoerbaar. De opslag van mest zal nog wel gaan, al kost dit de boer bergen met geld, maar de uitrijperiode is dan veel te kort. Het grootste gedeelte van de mest zal afgezet moeten worden in de akkerbouwgebieden. In deze gebieden is alleen in de zomer hooguit twee maanden gelegenheid om mest te rij- Op SCHOU WEN-DUIVEL AND is de zoetwatervoorziening het onder werp van gesprek geweest in de laat ste twee weken. Via een informatiemiddag van de standsorga nisaties en via de diverse distriktsver- gaderingen van het waterschap is alles nog eens goed op een rijtje gezet. Niet alleen op Schouwen-Duiveland sprak men erover maar ook in de lan delijke pers werd één en ander uitvoe rig belicht. Vooral de handtekeningenaktie van de boeren kreeg volop aandacht. Dat de ge noemde aktie niet tegen zoetwater ge richt is maar tegen de kosten hiervan komt in den lande hopelijk goed over. Wanneer het doel van de handteke ningenaktie in Den Haag niet duide lijk over is gekomen zou dit namelijk weieens verregaande konsequenties kunnen hebben. Want hoewel de ge- schotsverhoging zeker niet gering zal zijn staan hier toch ook baten tegen- van de temperatuursom. In januari is deze gemiddelde dagtemperatuur (et maal) behoorlijk hoog geweest. Eind januari was een waarde bereikt in Zuid-Nederland van 90°. Vanaf be gin februari is weinig verandering in de situatie opgetreden. Evenals vorig jaar (1985), u kunt zich de elfsteden tocht in Friesland in de 3e week van februari nog wel herinneren, is de 180° temperatuursom laat bereikt. We zullen afwachten, hoe de weers omstandigheden zich verder ont wikkelen. Onlangs zijn in Midden- en Oost- Brabant de voorlichtingsbijeen komsten gehouden betreffende de mestproblematiek. Op veel bedrijven zal dit flinke konsekwenties hebben. Op de meeste bedrijven, die de laat ste jaren hebben geïnvesteerd in ge bouwen in de veredelingslandbouw is vaak rekening gehouden met ekstra opslagmogelijkheden van drijfmest. Opslagkapaciteit van 6 maanden tot 1 jaar komen steeds meer voor. Van wege de beperkingen, die opgelegd den. Een natte periode gaat hier nog vanaf. Deze twee maanden zijn on toereikend om de gigantische hoeveel heden mest over de weg naar de tekortgebieden te transporteren. Welk transportbedrijf gaat investeren in tankwagens waarvan de meesten maar een korte periode per jaar inge zet kunnen worden? Een vraag die ook regelmatig op de voorlichtingsbijeenkomsten gesteld werd was of de akkerbouwer wel zit te springen om drijfmest. Rundvee- mest valt al af omdat het gevaar er in zit dat "schoon" land besmet wordt over. Baten die niet altijd even goed zichtbaar zullen zijn maar die er toch voor zorgen dat dc jaarlijkse investe ring van 130 gulden goed gemaakt wordt. Bij de vollegrondsgroenteteelt en de fruitteelt is het belang van zoet water wel duidelijk. Bij de akker bouwgewassen zullen de baten van een zoetwatervoorziening lager zijn. Beregenen zal niet op iedere grond soort rendabel zijn. Wel krijgen we een opbrengstverhoging, zo werd op de informatiemiddag van 5 februari j.l. duidelijk, door de verhoging van de zomerslootpeilen. Door namelijk dit peil met 40 cm te verhogen stijgen de laagste grondwa terstanden met 10 a 20 cm. In tijden van vochttekort geeft dit zonder meer een betere groei. Gemiddeld over een reeks van jaren spreekt men van 1 tot 4% opbrengstverhoging. Bij een bru to geldopbrengst van ƒ6000,per hektare levert 2% meeropbrengst een gaan worden, zal het voor een groot aantal veehouders noodzakelijk zijn de opslagkapaciteit uit te breiden naar ongeveer 6 maanden. Hierdoor zul len fase investeringen gedaan moeten worden. Bovendien zal door het geleidelijk in voeren van maksimale drijfmestgiften per ha, afhankelijk van het te telen ge was, het overschot aan organische mest afgezet moeten worden naar an dere bedrijven resp. afvoeren naar de mestbank. U zult begrijpen, dat hier een fase kostenpost aan vastzit. In het kader van de maksimale drijf mestgiften heeft de provincie Noord- Brabant in een provinciale verorde ning thans de eerste stappen gezet, vooruitlopend op de landelijke rege ling. leder mestproducerend bedrijf is verplicht het gemiddeld aantal stuks vee aanwezig voor 1986 door te ge ven. Middels toegerekende normen kan voor ieder bedrijf berekend wor den, of een overschot aanwezig is. Ook wordt bepaald, hoe groot het overschot c.q. tekort is. Indien een minimum overschot wordt berekend, zal een administratie bijgehouden moeten worden, op welke wijze de mest afgezet is. Iedere veehouder, of deze een berekend tekort, danwel een overschot heeft, is verplicht tijdens het uitrijden een z.g. 'mestpasje' bij zich te hebben. Nu het einde van het 2e-superhef fingsjaar inzicht komt, konstateren diverse melkveehouders, dat zij tot nu toe aanzienlijk boven hun kwotum hebben gemolken. Aangezien de overschrijding voor iedere kg melk 56 cent kost, is men de laatste maanden fors melkvee gaan uitstoten. De prijzen van slacht- en gebruiksvee waren niet te best. De ekstra uitstoot heeft een aanzienlijke prijsverlaging in de hand gewerkt. Je zou je kunnen afvragen, of een gelei delijke uitstoot van o.a. slachtvee niet tot een beter algeheel resultaat kan leiden. met ziektes en onkruiden. Met name hanepoot, knolcyprus en rhizomanie zijn dingen die op dit moment alle aandacht hebben bij de bedrijfshygië- ne. Een artikel dat wel gewild is, is kippenmest. Maar deze mest wordt, omdat het gemakkelijk te transporte ren is, mogelijk voor een groot gedeel te naar Frankrijk gebracht. Naar varkensmest zal wel wat vraag komen maar de kostenfaktor zal bij de trans- aktie een grote rol spelen. Op dit mo ment wordt over de vorst weer drijfmest gereden omdat de putten vol zitten. Het grote voordeel om tijdens vrie zend weer mest uit te rijden is dat de stankoverlast minimaal is. Dit zou al een argument zijn om het op komst zijnde verbod om mest te rijden op bevroren grond te schrappen. De bur gers hoeven dan in ieder geval min der hun neus op te trekken. extra saldo op van ƒ120,Voeg hierbij nog zaken als kwaliteitsverbe tering en de mogelijkheid om wat in tensievere gewassen in te passen in het bouwplan en u ziet dat de 130 gulden zelfs voor de akkerbouwer op te bren gen is. Uiteraard wil een boer als hij investeert graag weten wat hij er voor terug ziet. Een opbrengst verhoging van enkele procenten is echter heel moeilijk aan het gewas af te lezen, maar is natuurlijk wel snel bereikt. Ondanks de handtekeningenaktie raakten dan ook steeds meer boeren op de informatiemiddag ervan over tuigd dat de 130 gulden een verant woorde investering kan zijn. Naast het gebeuren rond het zoet wa ter gaan de werkzaamheden natuur lijk gewoon door. Zo is er al veel kunstmest gestrooid, wat over het be vroren land uitstekend ging. Ook voerden sommigen een voorbewer king uit over de vorst. Het tijdstip om dit te doen bleek niet altijd even mak kelijk te kiezen. Op het ene moment was men te vroeg en "zakte men er nog door". Op het andere moment was de grond al te hard. Zo gaan we langzaam maar zeker weer naar het voorjaar toe. Voorlopig in ieder ge val nog zonder zoetwater. Ook in WEST ZEEUWS- VLAANDEREN is de afgelopen week een vorstperiode begonnen. Eerst schoorvoetend, maar later toch meer serieus. Laat ons hopen dat ter- wijl u dit leest, het nog steeds vriest en er nog niet teveel sneeuw gevallen is. Een 'kale' vorstperiode van zo'n 2 weken kunnen we best gebruiken na alle storm en nattigheid van de afge lopen maand. Ook de schooljeugd zal een vorstperiode tijdens de krokusva kantie weten te waarderen. De eerste vorstdag is er in onze streek al heel wat over de vorst opengetrok ken of langs de kanten of over de vooreinden gereden teneinde deze wat te egaliseren. De grond was echter nog vrij nat en in die omstandigheden is het bewer ken over de vorst begrensd door een zeer kleine tijdsmarge. Iets te vroeg beginnen geeft toch nog te veel spo ren, een dag te laat is het reeds te hard of kan het nog wel, maar dan komt het land nog ongelijker te liggen dan het voorheen lag. Ook krijgt men in zulke gevallen een te los zaaibed voor de fijne zaden. Verschillende kollega's zijn ook be gonnen met het strooien van Super en Kali en als de omstandigheden gunstig zijn, zal men deze week waarschijn lijk ook met de stikstof op de tarwe en het bietenland beginnen. Het bouwplan zal nu waarschijnlijk wel ongeveer rond zijn. Het is dit jaar Een winterse aanblik geven nu de ak kers in de WESTHOEK. Winters, zonder de sneeuw die voor een be schuttende laag zorgt. Het is zo'n winter die nog op ons verlanglijstje stond. Dus zijn we blij met de schaat sers. De laatste voor het sneeuwvrije ijs, de akkerbouwers voor het land zonder sneeuw. Het kan alleen de struktuur maar ten goede komen. Struktuur, die ons al lereerste uitgangspunt is, als we straks het zaad weer aan de aarde toever trouwen. Voor het goed opkomen wordt een goede konditie van de grond verlangd. Wij noemen dat 'struktuur'. M'n vader zei dan 'de grond valt goed', 't Is allemaal het zelfde. Met een niet te natte dooi zal het wel lukken.Met dat de tempera tuur onder nul zakte werden de boe ren onrustig. Vlaggen werden in de grond gestoken en bij de pakhuizen reden de wagens af en aan. De wagens met kunstmest. Ook dierlijke mest is er in het begin van de week gestrooid. Niet zuinig, een royale boel. Direkt daarna geploegd, maar ondanks 's nachts doorrijden, zorgden de graden onder nul voor te harde grond. Als je het dan toch om wilt hebben, schq,- niet zo gemakkelijk om de post 'di versen' in te vullen. Er is in de vak bladen veel over de 'kleine' gewassen geschreven, maar als men de saldi be kijkt is het toch moeilijk een keuze te maken. De peulvruchtenteelt zal weer nogal wat uitgebreid gaan worden, tot ook de gevarengrens weer in zicht komt, zowel vruchtwisselingstech- nisch als vanwege de afzet. Voor brouwgerst wordt ook geregeld reklame gemaakt voor het Z.W. klei gebied. Wil dit gewas echter een meer serieuse kans krijgen in het bouwplan dan zal het C.B.K. eerst toch een reeë- ler prijsbeleid moeten voeren voor on ze 'kwaliteitsbrouwgerst' en niet, voor een- of twee cent goedkoper, toch weer franse- of deense gerst aankopen. Aan de zaak van de ruilverkaveling met administratief karakter wordt verder door gewerkt en waarschijnlijk wordt deze maand de voorbereidings kommissie geïnstalleerd en kan het werk gaan beginnen. In de krant gelezen dat GS voor dit jaar besloten heeft om weer enkele blokken aan te melden om op het voorbereidingsschema te plaatsen. Het is te hopen dat de CCC in Utrecht ook positief zal reageren op het ad vies, want hoe groter het stuk van West Zeeuws-Vlaanderen is, dat op elkaar aansluitend kan worden verka veld, des te groter de mogelijkheden om de verkaveling zo optimaal mo gelijk te verwezenlijken. kei je de loonwerker in die met groot spitmateriaal komt. Het wordt dan wel omgelegd maar het vergt veel van de machines. Tarwe heeft z'n stikstofgift in een he leboel gevallen ook al te pakken. Graszaadblokken evenzo. Die niet bang is van schokken en schudden heeft bietenland met kunstmest (kali en stikstof) bedacht. Ingewanden van mens en machine worden door de harde grond wel getest. Alleen als bei de in goede konditie zijn komen ze er zonder kleerscheuren af. Zeker is dat er zonder sporen in de grond na te la ten, gewerkt wordt. Ondanks vorst worden de dagen lan ger. Het eten 's avonds gebeurt weer met daglicht. De zon verspreidt meer warmte en dat geeft energie. Energie die we nodig zullen hebben om te be ginnen. Voor de nieuwe oogst 1986. Als we alle sombere geluiden horen van wat ons als akkerbouw te wach ten staat, als we de kas opmaken en onze liquide middelen bij elkaar tel len daarbij ook uitrekenen wat we kunnen maken voor de koelhuizen vol met aardappelen en uien, dan heb je de zon nodig om er weer moedig te gen aan te gaan! Ook deze winter hebben de rotganzen die op hun trektocht op onze akker- en weidegronden zijn neergestreken de eigenaren van deze gronden forse schade berokkend. Deze dieren vreten de jonge tarwe- en grassprieten en wat niet gevreten wordt wordt veelal vertrapt. Op de ledenvergadering van de afd. YersekeWemeldinge van de ZLM op 25 februari a.s. zal dhr. P.C. Remijnse van Faunabeheer een inleiding houden over het wildschade- en ganzenbeleid. Ongeveer 12.000 Brabantse veehouders hebben zich opgegeven voor de groepsbijeenkomsten van de voorlichting over Mest, een probleem? Streeksgewijs werd op een tweetal vergaderingen uitleg gegeven over de op handen zijnde verordeningen aangaande dierlijke mest. Kwali teit en Aanwending en de mestopslag waren de onderwerpen. Het grootste diskussiepunt vormde een eventueel uitrijverbod in de win termaanden, voor iedere aanwezige onverteerbaar. Vrijdag 14 februari 1986 11

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 11