We moeten hele jaar door mest uit kunnen rijden! Drie promille bezuinigen betekent voor Tholen en St. Philipsland 100 gulden per ha Lawine van informatie meer op elkaar afstemmen Op Walcheren geen diskussies over zoetwater RONDDE Tussen de beelden doorkijken Ook op THOLEN EN ST.PHILIPS- LAND is de diskussie over de zoet watervoorziening aan de orde van de dag. Op zichzelf natuurlijk heel begrijpe lijk want een jaarlijkse investering van ƒ100 per ha voor een sloot met zoet water vinden velen toch nog veel! Ja, eigenlijk ook veel te veel als we konstateren dat voor een open Oosterscheldedam zo'n slordige 5 mil jard gulden ekstra wordt neergeteld, voor de instanthouding van een zou te Oosterschelde, dus om de vissers te gerieven, om de duikers van de rijk dom van de Oosterschelde bodem te laten genieten, om de zeevogels aan voedsel te helpen en om het zoute mi lieu in stand te houden. Dat de landbouw in het Deltagebied één van de belangrijkste peilers vormt voor de regionale ekonomie werd destijds bij de besluitvorming blijk baar helemaal vergeten! Zoetwater is voor een agrariër toch heel belangrijk want daarmee worden de toekomstperspektieven voor een kreatief realistisch bouwplan, zoals onze kringvoorzitter dit noemde, toch heel wat realistischer, zeker voor de vele kleinere bedrijven op Schouwen en Duiveland en op Tholen en St. Phi lipsland. Voor de zoetwatervoorziening is Tho len en St. Philipsland een bedrag van ongeveer 15 miljoen gulden berekend. Dat is dus ongeveer 3 0/00 van de ge noemde 5 miljard, dus t.o.v. de tota le ekstra investering een heel klein bedrag! Voor de Thoolse en Fliplandse agra riër betekent het echter een jaarlijkse terugkerende grote uitgave. Bovendien betekent dit bedrag tege lijkertijd ook de achterstand die wij hebben op de overgrote meerderheid van onze Nederlandse kollega's. Kijk, in deze kontext gezien wegen deze ƒ100 per ha ook ekstra zwaar. Moeten we dan maar nee zeggen te gen deze zoetwatervoorziening? Wij dachten, dat dat onverantwoord was als we kritisch vooruit kijken!»Eerst zullen we dan ons goed moeten ver diepen in de mogelijkheden die zoet water voor onze schiereilanden kan betekenen, waarbij de faktoren, kli maat, bodem, beschikbare kennis en Ook in de LANGSTRAAT gaat het de laatste weken, zowel in de praktijk als in de bijeenkomsten, over mest, mest en nog eens mest. Na een zeer natte periode in het begin van de win ter houden we de laatste week van ja nuari, vooral maandag en dinsdag, onder bijna ideale omstandigheden mest uitrijden. Daar is een dankbaar gebruik van gemaakt. Wat me daarbij opviel was dat in on ze streek elke veehouder of hij nu 30 of 130 koeien heeft, bezig was. Normaal let je daar niet zo op, maar met de hete adem van de dreigende wetgeving in je nek, krijgt zoiets meer aksent. De ontevredenheid van onze boerin afzetmogelijkheden heel erg belang rijk zijn. Tevens zal een modern wa- terbeheersingsplan zeker zonder beregening al positieve resultaten opleveren voor de opbrengstkapaci- teit van onze gronden. Tevens zullen wij voor ogen moeten houden dat ons bouwplan er in de toekomst zonder enige twijfel anders zal komen uit te zien dan nu, de gro te overschotten van agrarische pro- dukten dwingen ons daartoe. Daarom ook pleiten wij voor een ge degen onderzoek dat zo breed moge lijk wordt opgezet, zodat wij straks op grond van goede inzichten een ver antwoorde keuze kunnen maken. Wij willen verder het pleidooi voor een gelijktijdige uitvoering van een administratieve ruilverkaveling en een eventuele zoetwatervoorziening gaar ne ondersteunen. Gelijktijdige uitvoe ring van beide projekten kan kostenbesparend werken, zowel kwa uitvoering als kwa uiteindelijk re sultaat. Wij wensen onze voormannen veel wijsheid en inzet toe, terwijl wij hen als achterban daarbij zeker zullen on dersteunen! Het is dan toch nog winter geworden op ZUID-BEVELAND. Dat was ook meteen goed merkbaar. Links en rechts werd de grond wat losgetrok ken en er werd volop om kunstmest gereden naar de koöperaties en par- tikuliere handel. De komende veertien dagen zal het meeste dan ook wel gestrooid worden, als het zulk weer blijft. Voor de fruittelers die nog niet klaar zijn met snoeien is het momenteel geen pretje om het snoeiwerk voort te zetten. Al met al is iedereen bezig voorbereidingen te treffen voor een nieuw groeiseizoen, leder op z'n eigen wijze en met z'n eigen middelen om toch weer met goede moed opnieuw te beginnen. Want ondanks de slech te prijzen en de ongunstige vooruit zichten zullen we toch doorgaan en proberen er weer een redelijk inko men uit te halen. Met een veranderd bouwplan of hetzelfde. De laatste ja ren is er weer heel wat op dat gebied gezegd en geschreven, ook deze win ter. Erwten, teunisbloem, witlof, prei, spruiten en zelfs de mogelijkheid van pootgoed is ons aangeboden. Keuze genoeg denk ik maar zoals het met praktisch alles is: Met mate! We zul len dan ook wel zien wat er van komt en/of er misschien toch nog een an der gewas bijkomt, zoals teunisbloem voor andere sektoren dan de voe- dingssektor. De laatste maanden heeft iedereen op Zuid-Beveland z'n zegje wel kunnen doen. Verenigingen, studieklubs en Volgens de temperatuur is het nu hartje winter op WALCHEREN. Het ziet er ook niet naar uit dat het op korte termijn zal veranderen. Voor de struktuur van de grond is dit een goe de zaak. De kwaliteit van het zaaibed wordt er vanwege de kruimelstruk- tuur gunstig door beïnvloed. Daar door is er kans op een goede en regelmatige opkomst van de ge wassen. De achter ons liggende maand januari was erg nat. In februari is er tot op heden.nog weinig neerslag gevallen, maar we schrijven pas 10 februari. Begin februari waren er al plannen voor het toepassen van de kunstmest op graszaad en wintertarwe. Verschil lende percelen waren al met vlagget jes getooid om de richting van de strooier te markeren. Door de aan houdende vorst is nu alles naar een wat later tijdstip verschoven. Voor graszaadpercelen zal een bemesting kunnen worden toegepast zodra de omstandigheden gunstig zijn. Dit kan spoedig zijn, zodra 'droge' dooi in valt. Voor wintertarwe hebben we nog even de tijd. Eind februari-begin maart ligt nog even van ons af. Per celen welke een achterstand in ont wikkeling hebben dienen het eerst aan bod te komen. Wanneer het gewas nog weinig uitgestoeid is mag de gift ook wat hoger zijn. Wanneer we ons oor zo te luisteren leggen, dan vernemen we dat het aan staande oogstjaar het gewas teunis bloem aanzienlijk in oppervlakte zal uitbreiden. Sommige telers gaan tot 4 ha. Ook de bloemzaadteelt staat duidelijk in de belangstelling. Er wordt in ieder geval een aanzet gege ven om wat ervaring op te doen. De teelt van peulvruchten in de vorm van erwten en veldbonen zal zeker ook uitbreiding van betekenis ondergaan. Jammer dat de prijs van bruine bo nen aanzienlijk is gezakt. De teelt hiervan hebben vele Walcherse kolle ga's goed in de vingertoppen. Hope lijk trekt de prijs weer aan naar een aantrekkelijk nivo. Op de akkerbouwbedrijven zal het plaatje van de gewassen die samen het bouwplan 1986 vormen, nu wel voor een groot gedeelte ingevuld zijnAard appelen en uien zullen toch ook weer in belangrijke mate aanwezig zijn. Hoewel het voor deze produkten van oogst 1985 een verloren jaar lijkt. Een ding is zeker: per eind juni zijn deze produkten praktisch op en zullen de ogen toch weer gericht zijn op een produkt van oogst 1986. Met de on verwoestbare koop op betere prijzen. De uitbetalingsprijs van de suikerbie ten lijkt goed. Mede door de redelij ke kg-opbrengst en het goede suikergehalte, zal de geldopbrengst bevredigend zijn. Laten we wel wat zelfdiscipline opbrengen om het are aal binnen de perken houden. Bij melkveehouderijbedrijven is het fi nanciële plaatje wat minder somber. Van de nuchtere kalveren wordt een redelijke prijs gemaakt. De prijs van het melkvee is door de grote uitstoot echter laag. De heffing op te veel ge produceerde melk blijft echter op de loer liggen. Helaas de zorgen op on ze bedrijven lijken eerder toe dan af te nemen. In tegenstelling tot andere gebieden in onze provincie hebben we in Walche ren geen zware diskussies over het be schikbaar hebben van zoet water. Dus ook niet over de prijs die we daarvoor zouden moeten betalen. Het lijkt mij het beste om in ons gebied een teelt van zodanig duur gewas te gaan aan trekken, dat het gebruik van doodge woon leidingwater rendabel is. over de komende mestwetgeving kwam sterk naar voren tijdens en rondom de jaarvergadering van onze kring Langstraat. Ik ben ervan over tuigd dat, zowel de diskussie in de ver gadering als de spontane aktie van onze leden buiten de vergaderzaal, be langrijk bijdraagt aan een duidelijk en vasthoudend standpunt van onze or ganisatie. Ruim 40% van onze leden was op de ze jaarvergadering aanwezig, waaruit belangstelling blijkt. Toch denk ik dat de aanwezigheid van zovelen niet alleen te danken is aan waardering voor onze voorzitter, de heer Doeleman, maar dat hier ook zorg en ongerustheid over de gang van zaken aan de dag treedt. Deze week hebben we de eerste groepsbijeenkomst in Sprang-Capelle over het voorlichtingsprogramma 'Mest, een probleem?' meegemaakt. Als kriijgbestuur hebben we een zwa re diskussie gehad of we hieraan on ze medewerking zouden geven. Worden we niet voor het karretje van de overheid gespannen om propagan da te maken voor maatregelen waar we vierkant tegen zijn? Is het geen stap in een richting die we niet willen? Geeft dat geen onduidelijkheid over ons standpunt naar onze leden toe? We hebben besloten onze medewer king te verlenen om onze leden een stuk voorlichting en informatie over de mestsituatie te geven onder uit drukkelijk voorbehoud dat we het met een belangrijk gedeelte van dit be leid niet eens zijn. Het mag gezegd worden dat de betref fende voorlichter zich op een juiste wijze van zijn taak heeft gekweten, waarbij hij gebruik moest maken van voorlichtingsmateriaal dat nogal eens van ekstreme situaties uitging. De voorzitter van de bijeenkomst merkte dit zeer terecht op! In de bespreking kwam duidelijk naar vo ren dat in onze regio, met een fosfaat- produktie- van 100 kg per ha Cultuurgrond, het probleem niet zit in het mestoverschot maar in het uitrij- verbod. Op andere voorlichtingsbij eenkomsten blijkt dat ook in akkerbouwkringen het verzet tegen dit slechte voorstel steeds groter wordt, omdat het beslist niet aansluit bij de praktijk en een afremming zou betekenen voor aanwending van dier lijke mest in de akkerbouw. Wij blijven maar bij ons standpunt dat we de toegestane hoeveelheid mest het hele jaar door moeten kunnen uit rijden, wanneer natuurlijke omstan digheden dit mogelijk maken. andere instanties hebben ons bedol ven onder de vergaderingen en bijeen komsten, voor ieder wat wils, dat is waar. Maar ik vraag me af of dat niet anders kan. Wat meer gekoördineerd, in ieder geval wat meer op elkaar af gestemd. Vaak is het zo dat je bepaal de verhalen dubbel of soms driedubbel hoort en ieder in z'n eigen kleur. Als ik dan thuiskom, denk ik wel eens, jammer dat moet toch an ders kunnen. Ik hoop dat dit door de verschillenden mee wordt genomen en eens overdacht wordt. De meesten zullen ook wel blij zijn dat het vergaderseizoen weer achter de 'rug is en dat we zo dadelijk weer kunnen beginnen met onze voorjaars werkzaamheden op Zuid-Beveland. Vorst in 't begin van de maand fe bruari is een weldaad voor de struktuur van de grond en een ge mak voor het type boer dat vroeg in het land wil beginnen. Een mooie gedachte, maar in deze maand kan voor wat het weer be treft nog van alles gebeuren. Zijn we te vroeg begonnen en houdt de vorst plotseling gauw op, dan heb ben we aan de grond meer bedor ven dan goedgemaakt. Afgelopen najaar was het land prima droog en dat is toen ook zeer goed ge ploegd. Wat mooi ligt moeten we mooi houden en daar heeft een boer immer gemak van. Toch rijp ten er met de dag voorbewer kingsplannen, maar toen de vorst toesloeg was de natte grond na één dag vriezen al zo hard als een steen. Plannen om te ploegen, voor te bewerken en te zaaien faal den, maar kunstmeststrooien luk te wel. Normaal weten we eind februari pas hoe groot de hoeveel heid beschikbare stikstof in de bo dem is, maar nu was daar in Oosterbeek nog niets van bekend en dat kan ook niet. Voor de stikstofgift op de wintertarwe heb ben we dus zelf maar een schatting gemaakt, want daarvoor komen nog kansen genoeg om bij te stu ren. Op de cijfers van het stikstof - onderzoek op de andere gewassen zulten we dus nog even moeten wachten en dat moeten we ook doen. Het gehele vergaderseizoen zijn we te kust en te keur voorge licht en dan dienen we ook daar naar te leven. De strenge vorst ging gepaard met felle wind en wie weet wat voor schade dat heeft gedaan. Er wordt al gefluisterd van spruiten, bloem kool, -wintergerst en ook winter tarwe. Toen de vorst inviel was het land nog erg nat en dan lopen we kans op opvriezen. Wintertarwe die laat in de herfst nog met een kontaktmiddel tegen zaadonkrui den is bespoten, is veel gevoeliger voor uitvriezen. T.C.A. enkele weken geleden tegen kweek gespo ten op het a.s. biet en land doet mo menteel chemisch niets in de grond, maar gaat pas bij invallen de dooi weer werken. Dan werkt het nog 2 maanden met alle ge volgen van dien voor de ingezaai de bieten. In ons vak weten we nooit wat ons nog te wachten staat. Gelukkig zijn we erg nieuwsgierig en daarom hebben we in de omringende landen een trip gemaakt om een indruk te krijgen wat voor schade de stren ge vorst aan de opgeslagen aard appelen heeft gedaan. Temperaturen ver beneden de nul graden hebben hun sporen in de bewaarplaatsen achtergelaten en deze zullen pas zichtbaar worden als de sneeuw gesmolten is. Be kend is, dat hitte, erge droogte, zware regen- en hagelbuien, zwa re storm en strenge vorstdepressies schade kunnen veroorzaken. Als we 's avonds naar de televisie kijken, dan zien we dat praktisch geheel West-Europa onder een dik pak sneeuw ligt. Het gevolg hier van is, dat die bevolking nog lang oude aardappelen zal moeten eten, want op tijd poten is er daar dit voorjaar niet bij. Vroeger moesten we tussen de regels door lezen en nu moeten we tussen de beelden door kijken en er ons voordeel mee doen. In Brussel worden de prijzen van de gegarandeerde pro dukten vastgesteld en op en rond het bedrijf de prijzen van de vrije produkten. De wet van 'vraag en aanbod' speelt daarbij een grote rol en de vraag is welke rol wij als boer daarbij spelen en of die rol groot genoeg is. Soms lijken we wel eens al te gemakkelijk. 'In de hoofdrol' De komputer is een wonderkind, dat in de landbouw zijn weg wel vindt. Doch meerdere keren is mij opge vallen, dat mijn winst per jaar bleef te genvallen. Nu eindelijk heb ik toch wat geleerd, dat ik wel eens fout heb gepro grammeerd, dat ik wat royaler ben gaan in vesteren, want wat kan mij met dit apparaat nog deren. Mijn rol als boer vergde wel 't meest. Mijn advies is daarom: 'Blijf bij je leest 10 Vrijdag 14 februari 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 10