TarweprijsCZAV indiskussie Kwaliteit bepaalt of we grootste exporteur van uien blijven Broodtarwerassen staan eraan te komen 500 genodigden bij 50 jarige Crezee ingezonden Rijst op droge grond Dr. Vos: Reëel perspektief voor de Nederlandse akkerbouw mits sektor zelf aanpakt De opmerking in een Uit de praktijk- bijdrage uit Zuid-Beveland (ZLM- blad van 6/9/85) dat de Coöperatie ve Zeeuwse Aan- en Verkoopvereni ging te Wemeldinge vorig jaar twee cent meer betaalde voor de tarwe, heeft in agrarisch Zeeland stof doen opwaaien. Onder de boeren maar ze ker ook bij de coöperaties en bij de handel is daar over gesproken. Het onderwerp is nu met de ledenverga dering van de coöperaties weer volop in de belangstelling. De diskussies spitsen zich vooral toe op de vraag of de door de CZAV uit betaalde tarweprijs wel "schoon" is dat wil zeggen komt de hogere CZAV-prijs uit de tarwemarkt sec of wordt ze betaald met hulp van gelden die uit andere bedrijfsonderdelen van de CZAV naar de tarwe worden door gesluisd. Twee kollega-coöperaties en de partikulier handelaar A.L. van Eek en Zonen uit Zevenbergen zijn er stel lig van overtuigd dat dit laatste inder daad het geval moet zijn. Zij plaat sen daarom grote vraagtekens bij dit uitbetalingsbeleid van de CZAV. Di- rekteur ir. J. Boeve van Cebeco-Zuid- West en direkteur M. in 't Veld regio direkteur van Cehave-West: "CZAV betaalt een tarweprijs die absoluut Gaarne willen wij enkele kanttekenin gen maken bij uw bijdrage in het ZLM-blad van 6 september 1985, be treffende de hogere tarweprijs ad 2 c per kg van de CZAV Wemeldinge. Het zal u wellicht bekend zijn dat maar liefst 40% ƒ33 miljoen!) van de omzet van deze kooperatie komt uit haar supermarkt te Goes. Een pu bliek geheim is, dat de winsten van deze supermarkt de laatste jaren doorgesluisd worden naar de leveran ciers van granen. In feite doet de CZAV hiermede haar eigen leden te kort. Immers zou deze supermarkt winstuitkering beperkt worden tot "eigen leden", dan zouden zij wel licht wel meer dan 2 c per kg extra kunnen ontvangen. Aangezien de an dere kooperaties en partikuliere han delaren een dergelijke supermarkt- konstruktie in hun organisaties niet kennen, zijn zij dus verplicht hun graan op zuiver kommerciele basis aan te kopen. Inmiddels verblijven wij, hoogachtend, A.L. van Eek Zonen b.v. A.L. van Eek Sr. niet in overeenstemming is met het marktprijsnivo. De meerprijs kan niet verklaard worden door de geringere opslag-vracht- en schoningskosten bij CZAV. Weliswaar zal een kleinere coöperatie als de CZAV die opereert in een kleiner gebied minder kosten behoeven te maken maar dat kan hooguit een kwartje verschil uitma ken, lang geen twee gulden! Die reste rende ƒ1,75 kan de CZAV niet uit de markt halen. Wij betalen, zo on derstrepen beiden duidelijk, een volstrekt reële marktprijs waarbij wij er met poolsysteem, vooruit-, nabe taling en winstuitkering het optimale voor de boeren uit halen. Supermarkt Volgens Boeve en in 't Veld is de tar weprijs van CZAV kunstmatig hoog met geld dat van andere onderdelen van de Wemeldingse coöperatie ten goede komt aan de tarweafdeling. "Dat is een gevaarlijke zaak want zo wek je de schijn naar de telers dat het met de tarwemarkt en de tarweprijs nog wel meevalt. Dit is korte termijn politiek waarmee de konkurrentiever- houdingen tussen de kollekterende handel ernstig worden verstoord en waarvan de leden van de CZAV op de lange termijn de dupe worden. We hopen dat de CZAV-leden dat gaan beseffen en direktie en bestuur terug fluiten. Ons aller uitgangspunt moet zijn en blijven de prijs die in de markt voor de tarwe wordt betaald. We ho pen vorig dat de CZAV ook op die lijn gaat zitten want alleen dan zijn we in het Zuidwesten op lange termijn verzekerd van een eerlijke en gezon de konkurrentie ten gunste van zowel handel als telers", aldus Boeve en in 't Veld. De heer S.J. Rijlaarsdam, direkteur van CZAV, weerspreekt desgevraagd dat zijn coöperatie geld van andere onderdelen van het bedrijf (van.de su permarkt) toe laat stromen naar de graansektor. "Onze afdeling granen draait de laatste 5 jaar volken auto noom en de winst van onze super markt wordt jaarlijks toegevoegd aan de deelnemingen". Volgens de direk teur kan het verschil in uitbeta- lingsprijs o.m. worden verklaard door de lagere kosten van opslag, verwer king, transport en dergelijke. "Het zit ook in de struktuur van ons bedrijf. We hebben weinig ontvangstpunten en korte rijafstanden, weinig afschrij ving op gebouwen en we werken zeer efficiënt en ekonomisch". Verder zit ten er volgens hem verschillen in droogkosten en vochttoeslagen. J. WIERENGA Ir. M.E. Roothaan "Men kan de kweker niel de zwarte piet toespelen voor het ontbreken van een duidelijk baktarwebeleid in Ne derland. Net als in Duitsland waar een 20 jaar geleden begonnen geïntegreerd beleid ertoe heeft geleid dat er nu praktisch geen zgn. derde-landen im port van tarwe meer plaats vindt, zal ook in ons land blijken dat een goed produktiebeleid van baktarwe een zaak is van samenwerking tussen overheid, kwekers, telers, handel en verwerkende industrie". Dit zei ir. De jubileumviering van Crezee Gewasbescherming BV te Werkendam die, zoals we u de vorige week reeds bericht ten, plaatsvond in fort St. Gertrudis te Geertruidenberg, is een groot feest geworden. Niet minder dan 500 geno digden waaronder zeer veel afnemers woonden een of meer van de talrijke lezingen bij of waren 's avonds aanwezig bij de feestmaaltijd. Ook de tentoonstelling van de leve ranciers van Crezee werd druk bezocht. De heer Crezee vertelde o.m. dat het familiebedrijf de aktiviteiten nog uit wil breiden met o.m. de verkoop van kuiltoevoegingsmid- delen terwijl men bovendien nog expansiemogelijkheden ziet in de verkoop van gewasbeschermingsmiddelen in de tuinbouwsektor. Op de foto de heer Crezee (2e v.l.) bij een antieke zaadontsmettingstrommel. "Ondanks de huidige uienprijzen zal de uienteler voor 1986 toch weer een aantal maatregelen moeten nemen die er toe leiden dat op de kwaliteit van zijn cindprodukt niets valt aan te mer ken. Het kan niet vaak genoeg her haald worden, maar de kwaliteit zal op den duur uitmaken of wij de grootste exporteur blijven of niet". Aldus de SNUil in haar eerste Nieuwsbrief in 1986. De SNUiF stelt verder dat het zo lang zamerhand duidelijk wordt dat de bestemmingen dichtbij huis steeds meer konkurrentie ondervinden zodat er noodgedwongen moet worden uit gezien naar verder afgelegen kon- sumptiegebieden. Dit eist een ui die kwalitatief zo goed is dat deze afstan- .den zonder risiko afgelegd kunnen worden. In de Nieuwsbrief wordt verder inge gaan op de proefveldresultaten van het afgelopen jaar, terwijl ook aan dacht wordt besteed aan zaaizaad, grondbewerking en onkruid- bestrijding. Koprol Ondanks de gunstige oogstomstan- digheden is het met de kwaliteit van de uien in de bewaring maar matig gesteld. In veel partijen komt koprot voor. De aantasting varieert van licht tot zeer zwaar. De laatste 10 a 15 jaar werd geen koprot van betekenis meer waargenomen. In 1985 heeft de ontwikkeling vap de sporen de hele zomer plaatsgevonden. AI in de tweedejaarsplantuien kwam, ten gevolge van de natte voorzomer, erg veel aantasting van de koprot- schimmel Botrytis aclada voor. Hier door was er een grote infektiebron voor zaai-uien aanwezig. Ook zijn er veel sporen ontstaan op de afvalho pen die in het voorjaar van 1985 zijn gestort omdat de uien toen onver koopbaar bleken. Tijdens de afrijping van de uien was het weer erg gunstig voor de opbouw van de sporenpopu- latie, nl. temperaturen van 20-25°C en een hoge luchtvochtigheid (dauw). Daarnaast verliep de afrijping aan vankelijk erg traag, zodat de sporen de kans kregen iri de halzen te drin gen en de uien te infekteren. Uien tentoonstelling Op de Broeker Veiling wordt dit jaar voor de 8e maal een vakten toonstelling voor uien en kool ge organiseerd. Deze zal plaatsvinden van 28 maart t/m 5 april. Het goede initiatief van de orga nisatoren zou vanuit de uiensek- tor meer gesteund moeten worden door inzendingen. Daarom wordt er een oproep gedaan aan alle ui- entelers, die in het bezit zijn van een partij uitstekende uien, mee te döen aan deze tentoonstelling. Tot nu toe is het een Noordhollandse aangelegenheid gebleven. Waar blijven de inzenders uit het zuid westen? M.E. Roothaan, tarwekweker bij Van der Have te Kapelle tijdens een voor dracht bij de viering van het vijftigja rig bestaan van Crezee Gewasbescher ming b.v. te Werkendam 28 januari jl. De achterstand die Nederland als ge volg van het ontbreken van een geïn tegreerd kwaliteitsbeleid heeft opge lopen met Duitsland heeft o.m. tot gevolg gehad dat ons land nog steeds een kwart van de bloemmelanges voor de broodbereiding importeert. Dat er in ons land geen hoge prioriteit aan de bakkwaliteit werd toegekend wordt o.m. geïllustreerd door het feit dat pas in de rassenlijst 1986 voor het eerst een duidelijke indeling vermeld staat van het tarwerassensortiment. De kolom met de beste kwaliteit (broodkwaliteit) is leeg. Toch vormen volgens Roothaan rassen als Granta, en Obelisk belangrijke aanzetten tot verbetering. Er zijn zelfs nog enige kwalitatief betere rassen kandidaat voor opname op de rassenlijst nl. Mil ler (van der Have) en Pagode (Zei der). Op langere termijn kan ook Kra- ka worden genoemd. Deze rassen zijn in het algemeen landbouwkundig ge zien beter dan de buitenlandse tarwe- rassen, zo meent Roothaan, die ook vertelde dat het kvveektechnisch be paald niet onmogelijk is om op korte termijn met tarwe's te komen van goede bakkwaliteit. "Maar dan moet wel aan enkele voorwaarden worden voldaan zoals een honorering van de bakkwaliteit, een nauwkeurige defi nitie in EG-verband terwijl de kweker over de juistë selektiemethoden moet kunnen beschikken". Hoewel een ras van goede kwaliteit gekombineerd met goede landbouw kundige eigenschappen een speld in een hooiberg is, staat een ras met de ze kombinatie er toch aan te komen: de VDH 1058-82. Deze tarwe bevindt zich momenteel in RIVRO- voorbeproeving. Ze kan kwalitatief en landbouwkundig vergeleken wor den met Arminda en Miller. In China worden reeds 90.000 hekta- res rijst niet meer op de traditionele manier ingezaaid, maar op droge per celen geteeld. Daardoor kunnen de kosten met zo'n 60$/ha worden ver minderd. De waterbehoefte daalt met een derde, zodat de rijst Ook in het droge noorden en noordoosten van China kan worden verbouwd. De op brengsten liggen met de nieuwe me thode gemiddeld bij 4,7 ton/ha, in het Tong-Xian-gebied bij Peking wordt zelfs 6,75 ton/ha bereikt. (de Voor) Voor te kleine bedrijven geen plaats "De akkerbouw in Nederland heeft beslist perspektief, op voorwaarde dat vele knelpunten tegelijkertijd worden aan gepakt. De oplossing zal gezocht moeten worden lafigs de weg van geleidelijkheid en van alles een beetje". Dit zei de voorzitter van het Hoofdproduktschap voor Akker- bouwprodukten, dr. M.P.M. Vos, op de jaarlijkse akker- bouwkonferentie van de Nederlandse Christelijke Boeren en Tuindersbond (NCBTB) op 30 januari 1986 te Lunteren. Hoewel een aantal zaken in handen van anderen ligt, zal de akkerbouw toch ook veel zelf moeten doen, zoals uit breiden van sommige bestaande en nieuwe teelten en stre ven naar kostenbesparingen. "Zijn er al studieklubs ron dom de peulvruchtenteelt? Zijn de mogelijkheden van brouwgerst en betere baktarwe wel voldoende benut? Kan de Nederlandse konservenindustrie niet echt konkurrerend worden gemaakt? Op de groentenmarkt is echt geen ruimte voor een grote overgang vanuit de traditionele akkerbouw gewassen. Omgekeerd wil dat niet zeggen dat wij niet op jacht moeten gaan naar de kleine gaatjes", aldus de voor zitter van het Hoofdproduktschap. Volgens hem moet de akkerbouw met te weinig land proberen het bedrijf te ver groten, of wellicht een overgang naar een andere be drijfstak overwegen. Is dit niet mogelijk, dan moet hij eer lijk zijn en zijn bedrijf opgeven. Dit bedrijf kan aan een ander worden toegevoegd of uit produktie worden geno men en mogelijkerwijze worden aangewend voor bosbouw. Problemen in de ene bedrijfstak moeten echter niet afge wenteld worden op de andere. Inkrimping van de zuivel- produktie, wijn- en olijventeelt is een potentiële bedrei ging voor de akkerbouw in de Gemeenschap. Echter ook binnen de bestaande akkerbouw zelf lijkt de zaak bedrei gend. Nog hogere opbrengsten per hektare, niet alleen van granen, maar ook van aardappelen en suikerbieten, kun nen tot inkrimping van de arealen noodzaken, omdat de markt het aanbod niet kan opnemen. Om het overproduktieprobleem in de graansektor op te lossen moet gekozen worden tussen kontingentering of het marktmechanisme zijn werk laten doen. Vos zei grote moeite te hebben met een quotaregeling. Zijn keuze zou een meer marktgericht beleid zijn. Daarenboven zal grond uit de produktie moeten worden genomen en zullen nieu we aanwendingsmogelijkheden moeten worden gestimu leerd. Het beleidsvoornemen van de Europese Commis sie, waarbij in principe geen onderscheid zal worden ge maakt tussen een ekonomisch en sociaal beleid, komt o.m. neer op een verlaging van de garantieprijzen voor bak tarwe met 4 a 5%, voergranen met 9 a 10% en winter- gerst met 13 a 14%. Vrijdag 7 februari 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 7