nieuws uit brussel KNLC-bestuur over verantwoord beheersen Landbouwbeleid EG krijgt sociale invalshoek Forse prijskorting granen en algemene bevriezing prijzen KNLC: Dit gaat te ver Andriessen: Alle Nederlandse graanboeren moeten heffing betalen jan werts EG-landbouwbeleid Evaluatienota Nationale steun Granen Akkerbouw-voorman landbouwschap loopt kwaad weg De Europese Commissie wil de prijzen van de belangrijkste landbouw- produkten op het niveau van 1985 bevriezen. Daarnaast wil zij een medeverantwoordelijkheidsheffing ten laste van de telers in de graan sector van drie pocent instellen. Met de opbrengst wil men in Brussel de afzet van overtollig graan buiten de Euromarkt ten dele gaan fi nancieren. De garantieprijs van voedergranen gaat bovendien vijf procent omlaag; van gerst met zelfs negen procent. Verder wordt de mogelijkheid om overschotten tegen garantieprijzen via de overheid af te zetten beperkt tot de periode van december tot 30 april. Voor zulk graan worden bovendien de kwaliteitseisen verscherpt. In twee jaar tijd wordt de mogelijkheid om overtollig rundvlees te intervenieren (inleveren) opgeheven. Alleen bij bui tengewone situaties zal men zulk een interventie nog willen aanwenden. In plaats daarvan komt er een directe steun van maximaal 2.500 gulden per veehouder per jaar, alleen bestemd voor veebedrijven zonder melkkoei en. De nationale regeringen mogen die premie uit eigen zak verdubbelen. Voor de zuivel is van belang dat de boter-vet verhouding (opnieuw) in die zin wordt gewijzigd dat de boter vier procent minder en het melkpoeder 3,5 procent meer oplevert. Omdat men voorziet dat steeds vaker superheffings-gelden geïncasseerd moeten gaan worden, wil men dat niet meer jaarlijks, maar halfjaarlijks gaan innen. Voor Nederland is het een meevaller dat Brussel de monetaire compensa tie (exportsubsidies) niet wil vermin deren, zoals aanvankelijk was voor- *zien. Landbouwcommissaris mr. F. Andriessen verklaarde bij de presen tatie van zijn pakket voorstellen, woensdagavond in Brussel, "dat het totale prijzenpakket van dit jaar voor de landbouw een substantiële aderla ting betekent". Voor de voedergranen spreekt hij van "een niet onbelangrij ke daling'van de prijs die de teler van af de komende oogst zal ontvangen. Andriessen zei verder dat hij geen rek ziet in zijn voorstellen. Zoals bekend is het gebruik dat de ministers van Landbouw die uiteindelijk de maat regelen moeten vaststellen, de voor stellen van de Commissie temperen, zodat zij voor de agrarische bevolking minder negatief uitpakken. Opvallend is dat de Europese Com missie, ondanks de prijsbevriezing die zij voorstelt, dit jaar toch de zgn. budgettaire discipline, waaraan zij ge bonden is, moet overschrijden. Als zij haar zin krijgt, moeten de twaalf ministers van Financien nog 2 miljard gulden extra gaan bijdragen, voorna melijk voor de financiering van de ge volgen van het dalen van de dollar koers. Het laatste effect berekent men in Brussel nu voor 1986 op tenminste een kleine 2 miljard gulden aan extra uitgaven. Dit omdat de Europese overschotten op de wereldmarkt door de dollarkoers steeds minder gaan op brengen. Waarnemend voorzitter van het KNLC de heer A.J.G. Doeleman, sprak bij de opening van de op 4 februari j.l. gehouden hoofdbestuurs vergadering over het bereiken van een mijlpaal. Hem viel de eer te beurt om twee vrouwelijke, adviserende, hoofdbestuursleden, de eersten, welkom te heten. De Nederlandse Bond van Plattelandsvrou wen had namelijk de geboden gelegenheid benut om als zodanig de dames C. Verwey-Scharleman en A. Geluk-Geluk aan te wijzen. Het hoofdbestuur gaf zijn goedkeuring aan een door het dagelijks bestuur uitgewerkt plan om vanaf 1 mei a.s. een automatische roulering over de provinciale landbouwmaatschappijen toe te passen, wat de aan wijzing van vier leden van het dagelijks bestuur betreft, die dan twee jaar, eenmaal herkiesbaar, zitting hebben. In afwachting van de op komst zijn de Brusselse prijsvoorstellen voor 1986/'87 heeft het hoofdbestuur nog eens zijn standpunt bepaald. Het KNLC stelt zich achter het verlangen van het COPA om volgens de uit komst van de objektieve methode uit te gaan van een gemiddelde prijsver hoging van 4,7 procent, daarbij wel de moeilijke situatie van de "over- schotprodukten" in acht nemende. Het hoofdbestuur vindt dat een uit gavenplafond geen beletsel mag zijn om de vanuit het verleden ontstane voorraden op te ruimen, deels ook nog door "gaten in de bescherming" veroorzaakt. Een feitelijke prijsverla ging, door allerlei begeleidende marktmaatregelen, is voor het KNLC niet aanvaardbaar. Uit de zojuist verschenen evaluatieno ta over de Nederlandse superheffing valt af te leiden dat de korting op de melkquota toch 9,55 procent zou blij ven. Het hoofdbestuur kan niet ac- Vrijdag 7 februari 1986 Het Koninklijk Nederlands Landbouw-Comite vindt dat land bouwcommissaris Andriessen te ver gaat met zijn deze week bekend ge maakte prijsvoorstellen. In een eerste reactie wijst het KNLC erop dat met deze voorstellen het prijsbeleid, en dus de agrarische inkomens, helemaal ondergeschikt wordt gemaakt aan de problematiek van de overschotten. Men vindt dat een prijsbevriezing dui delijk genoeg is om de producenten erop te wijzen hoe Iaat het is. Hoewel het KNLC blij is dat er voor de graansector geen contingentering wordt voorgesteld, is er ook kritiek op de voorgestelde medeverantwoorde lijkheidsheffing. Het KNLC vindt het onjuist dat zestig procent van de graantelende bedrijven daaraan niet mee hoeft te betalen. Daarmee wor den de concurrentieverhoudingen scheef getrokken. Grote moeite heeft het KNLC met het voorstel om twee keer per jaar super heffing op melk te gaan innen. Dat stelt de praktijk voor een onmogelij ke opgave. cepteren, dat minister Braks stelt dat er onvoldoende melkquotum zou zijn om hulp te bieden aan de resterende knelgevallen van de superheffing. De te besteden ruimte van de gezamen lijke ondeischrijdingen, (waarbij la ter de opkoop-resultaten zijn in te zet ten) is groter dan de minister voorwendt. Een liquiditeitsoverbrugging met ge bruik van melkquotum (LOF met melk) was en is het geschikte middel om die, nog steeds wachtende, knel gevallen te helpen. De georganiseer de landbouw heeft die "LOF-plus" met individuele beoordeling bepleit. Eerst werd die toegezegd, maar nu is die weer ingeslikt. Het hoofdbestuur toonde zich bijzonder misnoegd over deze handelwijze. Tenslotte betreurde het hoofdbestuur de in de onlangs gehouden feestrede van de KNBTB-voorzitter gemaakte opmerking over een terwille van de "grote" KNBTB wenselijke besluit vorming met gekwalificeerde meer derheid in de georganiseerde landbouw. Voor de afbouw van de overschotten - "een tijdbom onder de land bouwpolitiek van de EG" - aldus landbouwcommissaris Andriessen bij de presentatie van zijn prijspakket, denkt hij driejaar achtereen 2,5 miljard gulden extra nodig te hebben. Als dat program er komt hoopt men vanaf 1988 de voorraden weer op een werkbaar niveau te ruggebracht te hebben. Ten aanzien van de voorraden verklaarde An driessen verder dat het in een normaal bedrijf ondenkbaar zou zijn daar zo mee om te springen als de Europese Gemeenschap nu doet. De voorraden ontwrichten momenteel de markt. Dit terwijl het interven tiestelsel er juist op was gericht om die markt te stabiliseren. Tegelijk met het ruimen van de voorraden moeten nu in de rundvlees-, de zuivel- en de graansector maatregelen worden ge nomen die het ontstaan van nieuwe grote overschotten voor de toekomst voorkomen. Met de uitwerking van vroegere sug gesties uit het Groenboek (het discus siestuk van vorige zomer) zegt An driessen te voorkomen dat de Euro pese landbouwprijzen drastisch ver laagd moeten worden. Op basis van de marktsituatie zou dat laatste vol gens hem eigenlijk wel nodig zijn ge weest. Andriessen zei verder dat hij de komende weken de ministers, het Europese Parlement en uiteraard de Europese boeren ervan wil overtuigen dat prijsbevriezing op zich al uitdraait op extra uitgaven voor de EG. "Dat betekent dat de regeringen de moed en de wil moeten hebben om over de korte termijn heen te kijken en zich te oriënteren op een sanering voor de langere termijn." Een gesaneerde voorraad is de beste vriend en een te grote voorraad de grootste vijand van de Europese landbouw, aldus An driessen in zijn uitvoerige toelichting tot de massaal toegestroomde Euro pese pers. Voor het eerst, zo onderstreepte de landbouwcommissaris, worden er nu sociale elementen ingebouwd. Als eerste voorbeeld noemde hij het voor stel om bij iedere graanteler de eerste 25 ton van de oogst geheel vrij te stel len van de medeverantwoordelijkheid-heffing. Zestig procent van de Europese graanverbouwers blijft aldus geheel buiten schot. Tweede voorbeeld is de premie op slachtrunderen van vee houders zonder melkvee. Die premie van vijftig gulden per dier per jaar wordt tot maximaal vijftig stuks vee per bedrijf beperkt. Derde voorbeeld is het structuurbeleid, waar de Euro pese Commissie nog dit half jaar met een pakket maatregelen komt, die met name gericht zullen zijn op een ver sterking van de positie van het kleine boerenbedrijf. Het gaat om moderni sering van de landbouw, steun voor het onRfoduktief laten van landbouw grond, meer hulp voor bergboeren en landschapsbehoud plus een program ma van bebossing. Volgens land bouwcommissaris Andriessen (op dit punt vanuit Nederland al eerder hef tig bekritiseerd),^"moeten deze maat regelen de kleine boer in de EG in staat stellen zijn bedrijf voort te zet ten, óók als de resultaten van die be drijven in puur economische zin, een voortzetting van dat bedrijf niet ge heel zouden rechtvaardigen." De voorstellen, zo onderstreepte An driessen verder, zijn gebaseerd op (a) een analyse van de marktsituatie, (b) van de budgettaire mogelijkheden voor het Europese landbouwbeleid, (c) de objectieve verdedigbaarheid van zo'n pakket, (d) de mate waarin men bijdraagt aan het bieden van perspectief op wat langere termijn voor de Europese boerenbevolking. Dat er binnenkort in Frankrijk en West-Duitsland verkiezingen worden gehouden heeft in dit geheel nauwe lijks een rol gespeeld. De Landbouwcommissaris erkent dat momenteel via de pers uit allerlei hoofdsteden berichten komen over op handen zijnde nationale steun voor boeren die door de Europese maatre gelen worden getroffen. De Europe se Commissie zal er alles aan doen dit tij te keren. Voor wat het structuur beleid echter betreft hoopt zij dat na tionale regeringen wel meer geld in de sanering van de land- en tuinbouw willen gaan steken. Ten aanzien van de verwerking van overtollige granen via bio-ethanol verklaarde Andriessen dat hij op langere termijn daarvan wel wat verwacht, maar voor de korte ter mijn ziet hij hier geen afzetkansen. De voorstellen van Andriessen liggen duidelijk in het verlengde van het Groenboek en de consultaties die daarover met de landbouwwereld zijn gevoerd. Ook voor de granen en het rundvlees liggen deze voorstellen in het verlengde van de memoranda, die de Europese Commissie hierover in de voorbije maanden al had gepubli ceerd. Vooralsnog hoopt die Europe se Commissie dat zij bovendien steun krijgt voor haar voorstel om 3 pro cent van de huidige melkproduktie over de hele EG gezien via een Euro pese opkoopregeling te kunnen bij eengaren. Europees landbouwcommissaris Andriessen heeft vrijdag gedreigd met het verlagen van de toegestane melkproduktie in de Europese Gemeen schap met totaal drie miljoen ton als de raad van ministers van land bouw geen overeenstemming bereikt over een Europese opkooprege ling voor een evengrote hoeveelheid melk. Andriessen, die sprak voor de bijzondere algemene ledenvergadering van de 90-jarige Koninklij ke Nederlandse Tuinbouwbond in Arnhem, kondigde aan dat er voor melkveehouders van 55 tot 65 jaar een regeling vervroegd uittreden (VUT) komt. Uitgetreden boeren krijgen een uitkering voor elke hek- tare grond die uit produktie wordt genomen. Als er jongere bed rij f- sopvolgers zijn zullen zij alleen een produktie mogen beginnen waar van geen overschotten zijn. Ook komt er een soort beheersvergoe ding voor boeren die natuurbescher- mende maatregelen nemen. De land- bouwkommissaris waarschuwde de melkveehouders dat zij zich geen il lusies hoeven te maken over een aan gepast prijsbeleid als de produktiebe- perking (kontingentering) langer blijft bestaan. De beperking (superheffing) geldt voorlopig voor de jaren 1984/1989. De eind vorig jaar in de Verenigde Staten aangenomen nieuwe land- bouwwet (Farm Bill) en de lagere dol larkoers gaan, zo zei Andriessen ver der, de Europese Gemeenschap geld kosten. De wereldprijzen voor graan zullen gaan dalen waardoor de EG hogere restituties moet geven op duur der graan uit de EG dat op de wereld markt moet worden afgezet. Daarbij is de graanimporterende Sovjetunie "lachende derde" aldus Andriessen, die binnenkort spreekt met de nieu we Amerikaanse minister van land bouw Lyng. De wens van de georga niseerde landbouw om de Europese graanproducenten een heffing per hektare op te leggen wees Andriessen af. Hij houdt vast aan de eerdere voorstellen van de kommissie om de eerste 25 ton graan die wordt gepro duceerd vrij te stellen van medeve rantwoordelijkheidsheffing waarmee maatregelen om de graanoverschotten weg te werken worden gefinancierd. Hierdoor worden kleine boeren ont zien, terwijl vrijwel alle Nederlandse graanboeren heffing zullen moeten betalen. Behalve voor granen zal er ook heffing moeten worden betaald voor de produktie van oliehoudende zaden. Gebeurt dit niet dan vindt er een ongewenste produktieverschui- ving plaats, zo vreest Andriessen. Voorzitter J.D. Leeuwma van de hoofdafdeling akkerbouw van het landbouwschap is woensdag kwaad weggelopen uit de algemene bestuurs vergadering, nadat hij had geconsta teerd dat adviseren van het bestuur geen zin meer heeft. Al eerder had hij het landbouwschap gewaarschuwd dat het door zijn opstelling aangaan de het markt- en prijsbeleid in de Eu ropese gemeenschap in toenemende mate dreigt te vervreemden van de sector akkerbouw. Het opmerkelijke incident deed zich voor tijdens de behandeling van een nota van het dagelijks bestuur over het europees landbouwbeleid voor het prijsjaar 1986/1987. Daarin werd gesteld dat voor de graansector drasti sche prijsverlagingen niet aanvaard baar zijn. Leeuwma had ernstige be zwaren tegen het woord "drastische". Uit de gebruikte formulering zou vol gens hem kunnen worden gelezen dat enige prijsverlaging nog wel aan vaardbaar zou zijn. Voor de Neder landse graantelers, die de laatste ja ren al ongeveer vijftien procent heb ben ingeleverd, is een verdere verla ging echter onaanvaardbaar.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 5