Toetreding Spanje en Portugal biedt nieuwe kansen! Provinciale Raad Noord-Brabant nog niet overtuigd van aantrekkelijkheid houtteelt Schouten: LEI begeeft zich buiten zijn natuurlijke werkterrein Tuinbouwdag KNLC over vergrote EG: Onverkwikkelijk Geen kustlokatie Kwaliteit Bedrijfsverzorgingsdienst Tholen: minder uren gewerkt Aktief reageren Geen beperkingen Breed pakket Dreigement Voorlopige Raad op hel gebied van de openluchtrekreatie binnenkort van start Wetgeving mestproblematiek het DS-gehalte vindt reeds geruime Voorlichtingsprogramma De toetreding van Spanje en Portugal zal nieuwe bedreigingen inhou den, maar ook nieuwe kansen. Het saldo kan best positief uitvallen, zeker als we als tuinbouwsektor slagvaardig, inventief en dynamisch blijven. Dat zei KNLC-voorzitter Varekamp vorige week donderdag in zijn slotwoord tot de KNLC-Tuinbouwdag in Utrecht. Daar wer den uitgebreid de gevolgen besproken van de toetreding van Spanje en Portugal tot de EG. Een kleine honderd tuinders waren erbij aan wezig. Ze konden ook van de beide inleiders, mr. Kroon en ir. Van Doesburg, horen dat er, ondanks de nodige problemen, zeker goede kansen ontstaan voor de Nederlandse tuinbouwsektor door de recen te uitbreiding van de EG. "Gebruik het voordeel van een lage re gasprijs niet voor uitbreiding van hel glasareaal. Door onder meer de overschakeling op substraat vindt toch al een produktieverhoging plaats. Nóg meer produktie kan de markt nu niet verwerken. Gebruik het voordeel liever voor een verdere ver betering van de kwaliteit. Het scherm wat eerder open en wat extra luchten kunnen daarbij helpen. Ik wil het "niet meer maar beter" hier nog eens extra onderstrepen". Dat zei de voor zitter van de afdeling Tuinbouw van het KNLC, de heer H.L. Scheffers, in zijn openingsrede voor de KNLC- Tuinbouwdag. Nu de gasprijs wat minder hoog wordt, zijn niet meteen alle proble men in de tuinbouw opgelost, zo bleek uit de woorden van Scheffers. Een "onverkwikkelijke zaak" noem de hij een eventuele uniformering van het btw-tarief. Hij waarschuwde de tuinders ook voor de nadelige gevolgen van de pro blemen in de andere sektoren, zoals het zuiveloverschot en de graanpro- blematiek. Akkerbouwers zoeken het tn de vollegrondsgroente, volle- grondstelers proberen het met wat glas, de glasgroente zou kunnen over schakelen naar de snijbloemen en de bloemehtelers richten zich op de'pot planten, zo omschreef Scheffers de mogelijke konsequenties voor de tuin bouwsektor. Zorgen maakt hij zich ook over de ar beidsvoorziening in deze sektor. "Ik voorzie binnen vijf jaar een tekort aan werknemers in de tuinbouw", zei Scheffers, die daarom voorstelde met name de scholen in de grote steden te benaderen. Zo kan getracht worden de jongeren te interesseren voor het werken in de tuinbouw. Ken fel tegenstander toonde Scheffers zich van de plannen om voor de kust van Zuid-Holland een groot gebied op te spuiten, de zgn. kustlokatie. Volgens hem zou dat zeer ongunsti ge gevolgen hebben voor het klimaat in het Westland. "Zo gaat het West- land ten onder. Het zou beter zijn als men wat meer elan legde in het droog leggen van de Markerwaard", aldus de voorzitter van de afdeling Tuin bouw van het KNLC. "We voeren al jarenlang een afzet- en kwaliteitsbeleid. Dat deden we al voordat Spanje nog maar dacht aan het lidmaatschap van de EG. De noodzaak van zo'n beleid wordt nu wel duidelijk. Ken prijskonkurrentie zal in het nadeel van de Nederlandse voedingstuinbouw uitvallen. Daarom moeten we onze kracht temeer rich ten op kwaliteit, desnoods ten koste van de kwantiteit". Die stelling po neerde de voorzitter van het Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen, mr. A. Kroon, in zijn beschouwing over de konsequenties van de recente uitbreiding van de Europese Ge meenschap. Door het slechte weer bleef de vraag om hulp bij de bedrijfsverzorgings dienst Tholen en St. Philipsland op akker- en weidebedrijven het afgelo pen jaar beperkt. Ook tijdens de prachtige nazomer was er weinig vraag. Aan de aanvragen om hulp die wel binnenkwamen heeft men steeds kunnen voldoen. Dit staat te lezen in de prijzen in het najaar. "Onze posi tie wordt in die tijd lastiger. We moe ten dan, met produkten van een ou der gewas, de konkurrentie aangaan met de produkten van een jong ge was. De kans bestaat dat er op den duur een gat valt in onze bediening van de markten in de herfst. We moe ten toch blijven proberen jaarrond een zo breed mogelijk pakket aan te bieden". Dat mag echter niet gerea liseerd worden door het aanbieden van buitenlandse produkten op de Nederlandse veilingen, zo stelde hij. Wat de vollegrondsgroenten betreft, komt de konkurrentie volgens hem vooral uit de ons omringende landen. Misschien dat er wat konkurrentie ontstaat met Spaanse glasprodukten, maar een rechtstreekse konfrontatie verwacht de CBT-voorzitter niet. Ook voor de hardfruit-sektor voorziet hij geen direkte konkurrentie met Spanje". "Ik ben niet zo pessimistisch over on ze konkurrentiepositie ten opzichte van Spanje. Er zijn wel zorgen, maar zeker ook mogelijkheden. Met geloof in eigen kunnen zullen we heel wat kunnen bereiken", zo sloot mr. Kroon zijn toespraak voor de KNLC- Tuinbouwdag af. "Geen zelfgenoegzame houding, maar aktief reageren op deze nieuwe uitdaging geeft nieuwe mogelijkheden voor de Nederlandse bloemisterij", zo zei ir. Van Doesburg, voorzitter van de Vereniging van Bloemenveilin gen, naar aanleiding van de toetreding van Spanje en Portugal tot de EG. Beleid bijstellen Ir. Van Doesburg pleitte vorige week in Utrecht voor een bijstelling van het derde landen-beleid van de EG. De EG is van netto-importeur tot netto exporteur van snijbloemen geworden. Wat betreft die export krijgen we steeds grotere belangen buiten de EG, o.a. in het Midden Oosten, de Vere nigde Staten en Japan. Bescherming van de EG kan tegen ons worden ge bruikt. Het is daarom gewenst het EG-derde landen-beleid te herzien". Een flink zendingsterrein ligt er in Spanje nog op het gebied van de bloe- menafzet, aldus ir. Van Doesburg. Hij pleitte voor meer informatiever schaffing aan de Spaanse handel over onder meer het sortiment en de be handeling van het produkt. Ook on dersteuning bij de opbouw van han delskanalen is nodig. Voorzitter drs. Joris Schouten van het Landbouwschap vindt dat het Landbouw-Economisch Instituut (LEI) zich buiten zijn natuurlijke werkterrein begeeft als men beleidsanalyses maakt waarin mogelijke oplossingen voor de overschottenproblematiek worden getoetst op hun politieke haalbaarheid. Schouten, die dit op 5 februari zei aan het be gin van de openbare bestuursvergadering van het Landbouwschap, rea geerde hiermee op een recente studie die het LEI maakte in opdracht van de Wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid. Mr. A. Kroon Veel nadruk legde mr. Kroon in zijn rede op hei feit dat de Nederlandse tuinders het op eigen kracht zullen moeten redden. "De bescherming aan de buitengrenzen van de EG brokkelt af. Alleen op de importen vanuit Oost-Europa zal dat nog enig effekt blijven houden. Ook het interven tiestelsel zal geen redding brengen, eerder het tegendeel. De EG dient een terughoudend steunbeleid te voeren op het gebied van onder meer export restituties, verwerkingspremies. Zo geeft men de Verenigde Staten ook geen aanleiding om willekeurige im- portbeperkende maatregelen te tref fen, die ook de tuinbouwsektor kun nen schaden", zo hield hij de tuinders voor. De voorzitter van het CBT pleitte er voor, dat na de overgangsperiode van tien jaar, die is verbonden aan de tóe- treding van Spanje en Portugal, alle beperkingen worden opgeheven. Kwantitatieve regelingen werken ver starrend op het handelsverkeer", al dus mr. Kroon. Om de konkurrentie vol te kunnen houden, zal ook een goed produkten- beleid gevoerd moeten worden. "Nieuwe produkten dienen te worden ontwikkeld en de kwaliteit en verpak king van bestaande verbeterd. Daar door is het b.v. in korte tijd gelukt om de export van bloemkool naar Saoedie-Arabië flink op te voeren". Voor de glasgroenten voorziet mr. Kroon wel een toenemende druk op De voorzitter van het Landbouw schap betoogde dat het LEI aan de landbouwpolitieke discusie een eigen bijdrage kan leveren door te becijfe ren wat de gevolgen zijn van de ver schillende beleidsalternatieven. Door daarvan af te wijken brengt het LEI naar zijn gevoel zijn gezaghebbende positie als wetenschappelijk instituut voor de landbouw in gevaar. Hij noemde dit jammer, "omdat het LEI voor onze sector steeds van groot be lang is geweest en dat ook in de toe komst zal moeten blijven". Schouten reagerde ook op het dreige ment van EG-landbouwcommissaris Andriessen om de melkquota in de EG met 3 miljoen ton te verlagen als de landbouwministers geen over eenstemming bereiken over een op koopregeling voor dezelfde hoeveel heid. "Een dergelijke ingreep kan en mag ons niet op deze manier door de keel worden geduwd", zo verklaarde hij. Dat Andriessen zijn geduld begint te verliezen zei Schouten zich nog wel voor te kunnen stellen. Maar naar zijn oordeel moet de landbouwcommissa ris dat dan vertalen in een grotere druk op de landbouwministers om nu eindelijk.ens spijkers met koppen te slaan. De Landbouwschapsvoorzitter riep de Europese Commissie op om nu al te gaan werken aan plannen voor de fa bricage van bio-ethanol uit agrarische grondstoffen. Hij acht het niet terecht dat Andriessen vanwege de dalende olieprijzen wat dit betreft de boot af houdt. In een reactie op de vorige week gepubliceerde evaluatienota van minister Braks over de superheffin zei Schouten dat in het belang van de sec tor op korte termijn de opkooprege ling weer geopend moet worden. Tijdens een periodiek overleg met de Kampeerraad op 4 februari j.l. heeft minister ir. G. Braks zijn voornemen bekend gemaakt om binnen enkele maanden te komen tot de instelling van een voorlopige adviesraad die tot taak heeft over het gehele brede ter rein van de openluchtrekreatie te ad viseren. Hij wil op deze wijze de Kam peerraad verbreden tot een raad voor de gehele sektor openluchtrekreatie. Deze raad vormt de voorloper van een definitief in een nieuwe wet op de Openluchtrekreatie in te stellen raad. Op de vergadering van de Provinciale Raad voor de Bedrijfsontwik keling Noord-Brabant heeft ir. G. Geerling, Konsulent Bos-en Land schapsbouw, een toelichting gegeven op de Regeling Bijdrage aanleg snelgroeiend bos. In Noord-Brabant is momenteel 100 ha aangemeld. De regeling funktioneert naast de bestaande regeling en heeft een aan- legsubsidie (eenmalige bijdrage) van max. ƒ3.000,/ha. Kombinatie met ontheffing van de herinplantplicht is mogelijk. De Raad is van mening dat de regeling vooralsnog niet zo aantrekkelijk is om snel groeiend bos aan te leggen als vervanger van andere gewassen. De heer Geerling gaf aan dat de opbrengstberekening zeer voorzichtig is op gesteld en dat door het marktmechanisme (vraag-aanbod-verhouding) de opbrengstprijzen nog behoorlijk kunnen stijgen. het jaarverslag van de Bedrijfsverzor gingsdienst op Tholen dat onlangs is uitgekomen. De dienst telt momenteel 99 leden. In totaal zijn er aanzienlijk minder uren gewerkt dan in 1984, een daling die voornamelijk is toe te schrijven aan minder aanvragen tij dens de vakanties en door arbeids- drukte. De landelijke wetgeving en de Provin ciale Verordening m.b.t. mestproble matiek werden door ir. P. Koks, di- rekteur LaVo, resp. mr. J. Latijnhou wers van het provinciaal bestuur, toe gelicht. Vanuit de Raad werden door de vertegenwoordigers vanuit het be drijfsleven t.a.v. de landelijke wetge ving de navolgende opmerkingen ge plaatst. - De vraag doet zich voor of de in- spraaktijd voldoende is. - De pluimveesektor heeft grote moeite met de voorgestelde heffingen. - De kwaliteit van de mest zal ook meegenomen moeten worden. - Differentiatie in gebieden moet mo gelijk zijn. - In de voorstellen is onvoldoende re kening gehouden met akseptatie bij de akkerbouwers. Onderzoek naar o.a. verbetering van tijd plaats. - De passage t.a.v. de waterige frak- ties geeft geen stimulans tot verbete ring van het DS-gehalte. - De voorstellen zijn te optimistisch t.a.v. de toekomstige mestver werking. - De vraag doet zich voor of omscha keling van natte naar droge kippemest bij de nieuwe wetgeving nog wel mo gelijk is. - Het uitrijverbod is niet akseptabel, zeker voor wat betreft de maispercelen. De voorlichtingsaktie is gestart met een Centrale Dag in het Provincie huis. Daarnaast zijn er 16 Regionale Bijeenkomsten gehouden waar 1.100 bezoekers aanwezig waren. In het al gemeen waren de diskussies goed. Voor de groepsbijeenkomsten hebben zich inmiddels 8.000 deelnemers ge meld. Tijdens deze groepsbijeen komsten zal de nadruk op de techni sche uitvoering komen te liggen. Naast achtergrondinformatie zal ge tracht worden om de cijfers vanuit de wetgeving te vertalen naar het eigen bedrijf. De Raad nam, na een toelichting door ir. P. Kok$, kennis van de nota "Eko- nomische en strukturele gevolgen van de Superheffing" uitgebracht door het Landbouw Ekonomisch Instituut. Eveneens werd ter kennis gebracht het in de Projektenkommissie overeenge komen standpunt, dat konform de landelijke richtlijnen, door de betrok ken funktionarissen van het Ministe rie van Landbouw en Visserij inzake de begrenzing van relatienota- gebieden een (gezamenlijk) ambtelijk voorstel wordt voorbereid. Uiteraard kan ook de Landinrichtingskommis sie haar visie aan de Centrale Landin richtingskommissie kenbaar maken. De Raad ging akkoord met de finan ciële jaarverslagen 1984 van de Stich ting ter exploitatie van de proefboer- derij "Rusthoeve" en de Stichting Proefboerderij Vredepeel en met het voorstel van het Bestuur van de Ne derlandse Vereniging van Kalfs vleesproducenten Rayon Zuid om de heer A. Antens te Baarle-Nassau te benoemen in het Bestuur van de Bra bantse Mestbank. Vrijdag 7 februari 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 4