over geld en goed Bij een goed ondernemerschap hoort een goede financiering!! (II) Zelfstandigenaftrek en urennorm Afscheid A. Korteweg van Onderlinge Zuidelijke Hagelverzekering Afscheid A.J. Foudraine Let op bij vervoer van gewasbeschermingsmiddelen Nieuwe direkteur Spelderholt Gunstige verwachting Bedrijfslaboratorium voor praktijkonderzoek in 1986 PKB's voor groene schema's nu vastgesteld In de praktijk komen we maar al te vaak tegen dat de financiering niet in orde is. Soms leidt dit tot zeer vervelende situaties. De on dernemer en zijn vrouw dienen aan de financiering evenwel aan dacht te besteden als aan de be drijfsvoering. Wat kan er gebeuren als de financie ring niet in orde is! a. Indien men niet over het benodig de geld kan beschikken zal men maat regelen die het bedrijfsresultaat posi tief beïnvloeden jammer genoeg niet kunnen treffen. b. Meestal blijven dan de bedrijfsre sultaten achter in vergelijking met an dere bedrijven. c. Men maakt dan gebruik van het le verancierskrediet; er wordt dan een hogere rente gevraagd dan bij de bank, korting voor kontante betaling krijg je niet en je wordt zeer afhan kelijk van je leverancier. d. Men vraagt een voorschot op nog af te leveren produkten. Vraag dan naar de rente en de eventueel lagere prijs die je krijgt. e. Soms stapt men liever naar een fi nancieringsmaatschappij dan naar zijn eigen bank. Let wel: "Hoge tot zeer hoge rente is het resultaat". Er wordt ook een snellere aflossing ge vraagd dan bij een bank. f. Wanneer men beschikt over een te laag rekening courant krediet en dit met toestemming van de bank over schrijdt moet men in verschillende ge vallen een aanzienlijk hogere rente betalen. g. Soms doet men het gezin te kort. Waar gaat het nog meer om? Indien u produkten verkoopt, vraag dan rente bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn. Bij verkoop van produkten aan- iemand die u niet kent is het noodzakelijk ge lijk met de aflevering te laten betalen en bij een betaalcheque te vragen bij de bank of die gedekt is. "Gelijk oversteken" kan van groot belang zijn. Ervaring is de beste leermeester in deze. Soms wordt het rekening courant kre diet bij de bank verkeerd gebruikt!!! Een rekening courant krediet dient voor het omlopend kapitaal dus be drijfskapitaal, levensonderhoud e.d. In ieder geval voor zaken met een om loopsnelheid van 1 jaar of minder. Het komt nogal eens voor dat verbou wingen, investeringen in nieuwe werk tuigen, het aanleggen van drainage ge financierd worden uit de rekening courant. In veel gevallen leidt dit er toe dat de rekeningen ten behoeve van het bedrijfskapitaal niet kunnen wor den betaald. Er ontstaan dan zorgen De zelfstandigenaftrek welke nu voor de inkomstenbelasting geldt leidt zonder meer tot een belastingverlichting. Het aanvankelijk doel van de aftrek was om zelfstandigen met een bescheiden winst uit onderne ming tegemoet te komen door de belastingheffing meer af te stem men op de funkties die de winst bij zelfstandigen vervult, namelijk: konsumptie, reservering en investering. Later is de werkingssfeer vergroot. Er heeft o.a. verruiming en aanpassing van de aftrek plaatsgevonden in samenhang met de verlaging van het tarief vennootschapsbelasting, terwijl een verhoging van de aftrek is tot stand gebracht als tegemoet koming voor nadelige ontwikkelingen voor zelfstandigen bij de pre mies volksverzekeringen. Over 1986 loopt het bedrag van de af trek naar gelang van de hoogte van de winst uiteen van ƒ3.720,tot ƒ5.760,terwijl er voor startende ondernemers nog een extra-aftrek geldt. Eén van de voorwaarden waaraan een belastingplichtige moet voldoen om voor de zelfstandigenaftrek in aan merking te komen is de gestelde urennorm. De aftrek wordt verleend indien ten minste 1.225 uur per jaar in het eigen bedrijf wordt gewerkt. Het aantal van' 1.225 uur geeft aan dat de aftrek al leen toekomt aan de ondernemer wiens tijd hoofdzakelijk in beslag wordt genomen door het drijven van het bedrijf. Werkt de echtgenote mee in het bedrijf, dan worden die uren meegeteld, maar alleen indien zij ten minste 525 uur aan het bedrijf heeft besteed. De echtgenoot-ondernemer moet in dat geval tenminste 875 uur in het bedrijf werkzaam zijn. Indien echtgenoten voor gezamenlij ke rekening, bijv. in maatschapsver- band, een bedrijf uitoefenen, zijn zij ieder ondernemer in de zin van de in komstenbelasting. Op ieder der echt- gènoten wordt dan het kriterium van 1.225 uur toegepast. Het instituut van de zelfstandigenaf trek oefent op de belastingplichtigen Vrijdag 7 februari 1986 een grote aantrekkingskracht uit. Het gaat om een belastingverlichting van betekenis! De vraag wordt dikwijls gesteld welke werkzaamheden voor het toepassen van de regeling in aan merking komen. Het gaat om werk zaamheden die voor de ondernemer worden gedaan welke voor eigen re kening feitelijk wordt gedreven. Ook werkzaamheden van organisatorische aard vallen ongetwijfeld hieronder. De Vaste Commissie voor het Midden- en Kleinbedrijf uit de Twee de Kamer der Staten-Generaal heeft enige tijd geleden de regering ge vraagd te bezien welke werkzaamhe den in aanmerking komen als voor het bedrijf verrichte werkzaamheden. Door de regering is geantwoord, dat het bij het toepassen van de urennorm in de regeling van de zelfstandigenaf trek gaat om de uren die worden besteed aan werkzaamheden ten be hoeve van de onderneming en dat ge let op de bestaande diversiteit aan on dernemingen een beschrijving van alle mogelijke werkzaamheden een on doenlijke zaak is, terwijl er bij de toe passing van de norm in de praktijk niet gebleken is dat er behoefte is aan een dergelijke beschrijving. Een enigszins ruime uitleg van het be grip werkzaamheden lijkt zeker op z'n plaats! J. Spijk in het gezin die niet nodig zijn. Er zul len er onder u zijn die zeggen: "Man, maak het niet te moeilijk! Wij finan cieren met eigen vermogen!" Fijn is dat!!! Maar ook dan is een goede fi nanciering nodig. Schroom niet! Vraag advies bij uw voorlichter(ster) van de ZLM of de direkteur van uw bank. Maar wacht niet, dit kan geld kosten. J. Markusse Dr.ir. W. de Wit (38) zal met ingang van 15 maart a.s. benoemd worden tot direkteur van het Centrum voor Onderzoek en Voorlichting voor de Pluimveehouderij "het Spelderholt" te Beekbergen. In de glastuinbouw verwacht ik een verdere groei van het aantal mon sters als gevolg van de doorgaande overschakeling op substraarü sub straatteelt. Ook bij het potgrondon- derzoek liggen er nog éroeimogelijk- heden. In de landbouwsektor ver wacht ik een onverminderde en mo gelijk nog wat groeiende belangstel ling bij het grondonderzoek. On danks de spektakulaire groei van het ruwvoederonderzoek met 15 procent in 1985, liggen er verdere groeimo gelijkheden in deze sektor". Aldus verwoordde ir. G.H. Wissink, direk teur van het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek te Oosterbeek, de toekomstverwachtin gen voor 1986 in zijn nieuwjaarsrede. De direkteur voorziet dat in verband met maatregelen van het Ministerie van Landbouw en Visserij inzake mestoverschotten, de belangstelling voor het mestonderzoek zal toene men. Ook de voortgaande automati sering in verband met de computer wisseling zal veel denkkracht vragen. Daarnaast vraagt de ontwikkeling van de NIR (Nabije Infra Rood Re flectie) bij het ruwvoederonderzoek toenemende aandacht. Daarbij zal bij het ruwvoederonderzoek geleide lijk het "natte" chemische laborato rium grotendeels veranderen in een "droog" natuurkundig laboratorium. Extra computers zullen daarbij het meeröere rekenwerk voor hun reke ning nemen. Minister ir. G. Braks en minister dr. P. Winsemius van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer hebben de Tweede Kamer de plano logische kernbeslissingen (PKB's) van de drie groene schema's (deel e) aan geboden zoals die naar aanleiding van de parlementaire behandeling op 3 de cember 1985 zijn vastgesteld. Het gaat om de PKB's van het struk- tuurschema landinrichting, het struk- tuurschema openluchtrekreatie en het structuurschema natuur- en land schapsbehoud. De struktuurschema's bevatten de op ties voor de langere termijn in de be trokken sektoren. Zij leveren daar door tevens een doorkijk naar de vol gende eeuw. De PKB's bevatten een samenvatting van de belangrijkste be leidsuitspraken uit de schema's. Van de essentiële uitspraken daarin zal de regering niet afwijken zonder dat op nieuw de PKB-procedure wordt door lopen. De nu vastgestelde PKB's gel den voor de eerstkomende 5 jaar. Per 1 januari 1986 wordt de admi nistratie van de Onderlinge Zuidelij ke Hagelverzekering gevoerd via de computer van de O.V.M. van de Z.L.M. Tot aan die datum werd dit al vele jaren zeer nauwgezet, gedaan door de heer A. Korteweg te Zeven bergen, waar ook vanaf 1966 de Maatschappij gevestigd was. De heer Korteweg, die een aantal jaren gele den al afscheid nam als sekretaris van de Z.L.M., achtte de tijd gekomen om ook zijn funktie van direkteur van de O.Z.H. neer te leggen. Gezocht werd naar een opvolger en een adres waar de administratie kon worden on dergebracht. Beide zijn gevonden bij de O.V.M. van de Z.L.M. te Goes. Opvolger wordt de heer J. Visscher, adjunkt-direkteur van de O.V.M. Gezien de lange periode die de heer Korteweg binnen de hagelverzekering heeft doorgebracht en de wijze waar op hij zich steeds voor de belangen van de verzekerden en die van de maatschappij heeft ingezet, zal op passende wijze afscheid van hem wor den genomen met een receptie na af loop van de Algemene Ledenvergade ring op 5 maart a.s. in "Het Pannen- huis" te Hoogerheide. Belangstellen den zijn van harte welkom. Gedurende zijn loopbaan is hij hoofdzakelijk voor kliënten op Wal cheren en Zuid-Beveland werkzaam geweest. Vele jaren was hij present op de zitdagen te Middelburg, Westka- pelle, Koudekerke en Serooskerke. Toen het kantoor te Middelburg in 1978 werd geopend verviel de nood zaak deze zitdagen te houden en kon hij de kliënten vanuit Middelburg van dienst zijn. In de loop van de jaren is hij voor ve len een vertrouwensman geweest, dankzij zijn rustige en humane wijze van optreden. Wij spreken de hoop uit dat hij nog vele jaren samen met zijn vrouw en kinderen in een goede gezondheid van zijn VUT en pensioen mag genieten. Om een ieder in de gelegenheid te stel len de heer Foudraine te feliciteren en afscheid van hem te nemen zal op vrijdag 14 februari a.s. in Hotel de Distel te Zoutelande van 4 tot 5 uur een receptie worden gehouden. direktie Accountanlsunie ZLM b.v. Op 1 maart a.s. zal liet 40 jaar gele den zijn dat de heer A.J. Foudraine in dienst van het Boekhoudbureau thans Accountantsunie ZLM is getre den. In verband met het bereiken van deze mijlpaal en mede gezien zijn leef tijd van 64 jaar heeft de heer Foudrai ne besloten van de mogelijkheid tot vervroegd uittreden gehruik te maken. Onlangs zijn enkele aanvullende re gels van kracht geworden voor het vervoer van gewasbeschermingsmid delen, waar ook boeren, tuinders, loonwerkers en hun medewerkers mee te maken hebben. Veelal worden de ze middelen door de koöperatie of an dere leveranciers op het bedrijf be zorgd. Haalt de boer, tuinder of loon werker de middelen zelf op, dan is hij uiteraard verantwoordelijk voor het vervoer. Als het gaat om gewasbescher mingsmiddelen die in totaal niet meer dan 300 kg wegen, dan gelden slechts enkele spelregels, zoals een brand blusser en een gevarenkaart. Is de par tij zwaarder dan 300 kg, dan moet aan meer eisen worden voldaan. Naar schatting valt ongeveer 40% van de gewasbeschermingsmiddelen onder de werking van de Wet gevaarlijke stof fen. Hieronder zijn de nu geldende spelregels nog eens op een rijtje gezet. Bij binnenlands vervoer van gewasbe schermingsmiddelen, met uitzonde ring van rookontwikkelende stoffen (rooktabletten, rookkaarsen e.d.), tot een gezamenlijk bruto gewicht van ten hoogste 300 kg per transporteenheid behoeft slechts aan enkele van de wet telijke eisen te worden voldaan, te weten: - in het vervoermiddel (trekker met aanhangwagen, bestel-, vracht- of personenauto) moet een brandblusap- paraat aanwezig zijn; - bij het vervoer moeten schriftelijke instrukties (gevarenkaart) worden meegenomen. Daarin staat aangege ven welke maatregelen moeten wor den genomen als zich tijdens het ver voer ongelukken voordoen. Volstaan kan worden met een zogenaamde ge mengde ladingkaart, dat wil zeggen schriftelijke instrukties voor meerdere stoffen en klassen op één kaart. Loonwerkers In de overige gevallen (vooral van be lang voor loonwerkers) moet bij het vervoer van gewasbeschermingsmid delen aan meer eisen voldaan worden: - het transportmiddel moet behalve van een brandblusapparaat voorzien zijn van een tas met gereedschappen voor eventuele reparaties onderweg, tenminste een keg en twee oranje lam pen (vaste of knipperlichten) en moet het voertuig zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde voorzien zijn van een rechthoekig, retro- reflekterend oranje bord van 40 cm breed en tenminste 30 cm hoog met een zwarte rand van ten hoogste 15 mm breed; - bij het vervoer moet aanwezig zijn een vervoersdokument waarop staat aangegeven welke gewasbescher mingsmiddelen worden vervoerd (bij voorbeeld een faktuur of afleve ringsbon); - er kan niet volstaan worden met een gemengde ladingkaart, maar er zul len zonodig meerdere gevarenkaarten moeten worden meegenomen. De Wet gevaarlijke stoffen geeft ook voorschriften omtrent het laden, het lossen en het vervoer van gewasbe schermingsmiddelen en bepaalt wat moet gebeuren met lege emballage. Gevarenkaarten zijn in de regel ver krijgbaar bij de handelaar, die de ge wasbeschermingsmiddelen levert en zijn ook verkrijgbaar bij de EVO, postbus 350, 2700 AJ Zoetermeer (tel. 079-414641). De Nederlandse Stich ting voor Fytofarmacie (Nefyto) heeft een brochure "Vervoer van gewasbe schermingsmiddelen" uitgegeven. Wilt u meer over deze materie weten dan kunt u deze (gratis) brochure aan vragen bij Nefyto (tel. 070-514851, toestel 44). Mr. J.R. Postma Landbouwschap

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 3