VOOR ml VROIIW Zo was het, herinneringen aan vervlogen tijden p.j. zuid geluid Gezinsavond afd. Oost Zeeuws-Vlaanderen en Z.L.M. kring Axel Afd. West Zeeuws Vlaanderen gaat naar Denemarken u/ft de p'J.Zra^ehdd redaktie Peter Risseeuw Toneel Echte boerenbruiloft Veiligheid in en om het huis onder redaktie van de Reaktiekommissie Bond van Plattelandsvrouwen voor Zee- A land en Brabant Redaktieadres: Mevr. P.J. de Rooy-Jansé Chezeeweg 18, 4424 ZG Wemeldinge Mevrouw S; de Neve-Timmers uit Steenbergen stuurde ons een ver slag van haar belevenissen als jonge vrouw. Wij denken dat het nu in de komende voorjaarstijd bij velen toch de wens of de noodzaak enkele vernieuwingen in huis aan te brengen of alleen een nieuw kledingstuk aan te schaffen wel interessant kan zijn het relaas van haar belevenissen in de eerste tijd te lezen. I)e u it/et Juli 1944, op huwelijksreis in een rij tuig van Zevenbergen naar de Heen in ongeveer 21/2 uur. En daar ga je dan met de man, waarmee je een nieuwe toekomst op gaat bouwen, sa men in het geleende rijtuig. Een dik ke "bels" in de burries, de dag na het trouwen. Spertijd. Het was "spertijd" en de ouderen on der u weten wel wat dat betekende. De spertijd was juist op onze trouw dag veranderd, in plaats van tot 10 uur 's avonds moesten we toen ineens om 8 uur binnen zijn. Ik meen dat je 's morgens pas om 6 uur buiten mocht komen. De bruiloft aan huis in die tijd, was dus vroeg afgelopen. De volgende dag werden de kadeautjes en bloemen en van alles en nog wat achter in de bak van het rijtuig gestopt en mijn man en ik in onze trouwkleding voorin. Geleend. Het jaquet van mijn man was geleend en mijn sluier ook. Mijn trouwjurk (de zijde daarvoor) was "ruilwerk" geweest met boterbonnen en ƒ135, dat was het naailoon. Dat naailoon was zo hoog omdat ik met de zijde van iemand anders naar modemaga zijn "De Duif" in Bergen op Zoom ging en daar werd de jurk gemaakt, wel erg mooi! Maar het was een tijd waarin niets meer te koop was, wel veel surrogaat én alles was op de bon. Textiel - kleding - schoenen - voedsel - kolen enz. enz. Alles was schaars en auto's mochten alleen rijden op een speciale vergunning. Omdat je als meisje, ook als je niet zou trouwen toch wel lakens - slopen - dekens - le pels - vorken enz. nodig zou hebben had ik vanaf 1940 al aan een UITZET gewerkt. En voor die tijd (1944) had ik eigenlijk al heel wat bij elkaar kun nen kopen en ruilen. U kunt me geen verwijten maken wat dat ruilen betreft want daar deed ie dereen aan mee! Ik werkte bij een fa milie in een textielwinkel en daarom had ik echt al veel (vond ik zelf dus). Veel geld had ik niet en het is haast niet te geloven maar ik werkte bij die familie in de winkel van v.m. half ne gen tot half een, en van half twee tot zes uur en dan nog van half zeven tot acht uur 's avonds. Zaterdags sloot de winkel 's avonds om elf uur, daarna moest de winkel dan nog schoonge maakt worden. Mijn loon was in 1940: ƒ3,per week en 10% korting op wat we er kochten. In 1944 was mijn loon opgelopen tot ƒ11,per week en veel meer verantwoording. Bij dat loon kwam ook nog een ren tezegel (ik geloof dat ik in de katego- rie viel van ƒ0,30 per week en 1 week vakantie per jaar). Er werd in die tijd ook door anderen weinig verdiend, een dienstbode had ook ƒ3,per week de kost, maar ik kreeg 10% korting!! Bij het kopen van mijn uit zet hield ik dus alles nauwkeurig bij in een schrift met een groene kaft en UITZET op het etiket. Na 39 jaar. Toen ik na 39 jaar alleen in Steenber gen ging wonen omdat onze jongste zoon de boerderij verder ging doen, na het overlijden van mijn man, nam ik alles mee wat kon. Wat niet mee kon en wat niemand wilde hebben ging op een grote brandstapel. En toen ik daar langs kwam ontdekte ik ineens het groene schrift. Dat heb ik net op tijd nog weg kunnen pakken, want dat schrijft moest mee! Nu ligt het hier voor mij op tafel met als ver gelijking de aanbiedingen op de fol der van de wolfederatie. Volgens mij zijn dat gemiddelde prijzen en nu wil ik u hier enkele vergelijkingen laten zien. El In 1940 werd er nog per el verkocht, een el is 69 cm. Ook verkocht ik soms 1 el en 1/8 dat is dus 771/2 cm, of 1 el en 1/4, of 1 el en 1/2. Men kocht niet meer dan nodig was. Voor een la ken nam je 31/2 el graslinnen of kon- golinnen. De zomen legde je er zelf in. Hoofdrekenen leerde je wel en ook de halve centen werden verrekend. Ik kocht voor 3 onderlakens 101/2 el graslinnen a ƒ0,85 per el, dat is ƒ8,921/2 ƒ8,921/2 3 mooie bovenlakens a ƒ2,75 ƒ8,25 6 bijpassende slopen a ƒ0,95 ƒ5,70 1 baddoek (groot) ƒ0,72 4 baddoeken effen a ƒ0,55 ƒ2,20 2 baddoeken geel a ƒ0,50 ƒ1, 3 badstof keukend. a ƒ0,35 ƒ1,05 6 badhandjes a ƒ0,10 ƒ0,60 1 badhandje (mooi) a ƒ0,12 ƒ0,12 Totaal ƒ28,561/2 10% korting ƒ2,86 (betaald 22 juni 1940) ƒ25,70 In 1944 was het al duurder, ik betaal de toen voor 6 lakens ƒ4,30 per stuk. Voor geborduurde slopen ƒ1,41 per stuk en voor gladde slopen ƒ1,10 per stuk en voor theedoekën ƒ0,79 per stuk. 9 augüstus 1940 betaalde ik voor: 6 theedoeken a ƒ0,33 ƒ1,98 1 ontbijtlaken a ƒ1,95 ƒ1,95 1 ontbijtlaken a 1,62 ƒ1,62 5,55 10% ƒ0,55 ƒ5,- Toen naar de "goudsmid" en daar gekocht: 12 zilveren lepeltjes ƒ20,50 1 zilveren suikerschep 3,— 2-9-1940 betaald: ^23^50 Een twaalfdelige "zilmeta" cassette ƒ91,40 (dus van alles 12 stuks) en ex tra: aardappellepel - groentelepel sauslepel - botermesje en vleesvork jes totaal ƒ111 Er werden ook nog mooiere lakens en slopen en damast tafellakens met ser vetten gekocht, evenals linnen en hal flinnen theedoeken. Veel van deze uit zet heb ik nog in de linnenkast liggen, met blauw lint bij elkaar gebonden en met monogrammen erop. Die drie mooie damast tafellakens met twaalf servetten erbij kostten in 1941 bij elkaar ƒ19,09, 1 wollen de ken ƒ17,50, een gewatteerde deken ƒ16,95. Weefstof voor overgordijnen ƒ1,20 per meter, want in 1941 werd er ook al per meter verkocht. Weefstof voor een tafelkleed ƒ10,90, een grijze molton deken ƒ1,68, grau we werkdoekjes ƒ0,32, 1 handveger ƒ1,85, 1 ragebol ƒ1,75, 4 tuitenpoet- sers 3x 6 ct en 1 x 13 ct ƒ0,31, 1 luiwagen ƒ2,00, 3 afwasborstels ƒ0,88 en zo zou ik door kunnen gaan. Mis schien is het toch wel leuk om te ver gelijken, de prijzen van toen en nu. Nu De prijzen van nu hoef ik u niet te ge ven, alles is duur, maar of alles zo duurzaam is als vroeger? De jonge vrouwen van tegenwoordig kopen geen grote uitzet meer want de mode verandert regelmatig en daar doen ze aan mee. Ze hebben daarin nog gelijk ook en met de prijzen van tegenwoordig is het een erg kostbare zaak geworden om een "ouderwetse" uitzet aan te schaffen. Maar als ik weer in mijn schrift met het groene kaft zit te kijken, dan komen de her inneringen aan de "goeie ouwe tijd?" weer boven. De goede oude tijd met het woord zui nigheid en degelijkheid in zijn banier, maar was die tijd zo goed? Wij leven nu in 1986 en wij veranderen allemaal mee net zoals de tijd veranderd is. S. de Neve - Timmers Vrijdagavond 31 januari j.l. organiseerde onze afdeling in samenwerking met de Z.L.M. weer de jaarlijk se gezinsavond. Het was dit jaar alweer de 5e keer dat we een dergelijke avond samen organiseerden, 's Middags hadden we met vereende krachten de kantine van het Zeldenrust college omgebouwd in een feestzaal. Dit is altijd voor iedereen hard doorwerken, de vloer wordt gedweild, tafels verzet, versieringen opgehangen, een podium gebouwd en een bar wordt gemaakt. Gelukkig was alles op tijd klaar. Om 6 uur konden we het bier proeven en naar huis. Want om half 8 moest iedereen terug zijn. De prijzen wer den genummerd, koffie geserveerd en ga zo maar door. Om omstreeks 8 uur konden de voorzitters de avond openen. Na deze solo's was het dan eindelijk tijd voor een klein toneelstukje van ongeveer 45 minuten. Wim, Jack, Maarten, Adrie, Marian, Janet en Karin brachten het toneelstuk "Goe demorgen veerman" op de planken. Een toneelstuk dat gaat over een ju- welendiefstal, en de diefstal wordt zo langzamerhand in de schoenen ge schoven van Dirk Veerman, die er dan ook niets meer van begrijpt en zo- langzamerhand gek drijgt te worden. Maar gelukkig kan de inspekteur al les tijdig oplossen. Na dit toneelstukje was er een korte pauze waarna een kort stukje op de planken gebracht werd door de plaatselijke paar densportvereniging. Na deze twee stukjes was het dan tijd voor de band om te gaan spelen. Het was al snel druk op de dansvloer en zodoende ook aan onze bar. Om twee uur stopte de muziek (zoals gebruike lijk) en was het tijd om op te stappen. Met een aantal vrijwilligers werd de feestzaal weer omgetoverd tot een ge wone kantine en konden we allen naar huis, terugkijkend op een minder drukke maar gezellige avond. Ik hoop dat het volgend jaar drukker is! 16 februari - P.J.Z. O.Z.VI. gaat zwemmen in de Roompot (Kamper land). Vertrek om 9.45 uur op het plein in Zaamslag. Kosten ƒ14,p.p. Opgeven voor 12 februari bij Ina, 01153-2257. RAK Schouwen. Dinsdag 11 februa ri. 20.00 uur bij v.d. Weyden in Noordgouwe. Thema: drainage en egalisering, ingeleid door Wim in 't Veld, bedrijfsvoorlichter. Vrijdag 7 februari 1986 Dinsdag 11 maart, 20.00 uur bij v.d. Weyden in Noordgouwe. Thema: Ui- enteelt, ingeleid door dhr. Blikman, verbonden aan de SNUiF. RAK Walcheren. Donderdag 6 febru ari, 20.00 uur in Hotel Walcheren te Koudekerke. Thema: Landbouwor ganisaties en beleidsvorming. Deze avond maakt onderdeel uit van de kursus Landbouwbeleid en Organisa ties. Op deze avond zal uitleg gege ven worden over organisatiestruktuur van de landbouworganisaties en de wijze waarop standpuntbepaling tot stand komt. RAK West Zeeuws-Vlaanderen Vrij dag 14 februari. Exkursie Fordfabrie ken en havengebied Antwerpen. Aan melding voor 5 februari bij voorz. of sekretaris RAK. Bij voldoende deel name per bus. Na veel intern beraad in het bestuur en peiling bij de leden is de keuze gevallen op Denemarken. Er moest namelijk een keuze gemaakt om een uitwisseling te organiseren met een groep Oostenrijkers of met een groep Denen. Omdat de groep in Oostenrijk dichtbij de Zwitserse grens zit en dus vlakbij de groep waar we vorig jaar mee uitgewisseld heb ben, viel de keus op Denemarken. Het is de bedoeling - en dit is vrijwel zeker - dat wij dit jaar in Dene marken verwacht worden tussen 6 en 13 juli. De Denen komen in 1987 terug naar ons gebied en willen hier dan ondergebracht worden in gast gezinnen. RAK Oost Zeeuws-Vlaanderen. Dins dag 4 en donderdag 20 februari. Ho tel van Leuven te Kloosterzande. Aanvang 19.30 uur. Kursus "Land bouw en Organisaties". Deze kursus wordt gegeven in samenwerking met het ZAJK. Inleiding en begeleiding: Jos Akkermans (sek. Commissie Top kadervorming) en Ad Phernambucq (sekr. ZAJK). Tholen-West Brabant: 19 februari (2e avond), meewerken en meewerkvor- men vanaf 20.00 uur in café de Over kant te Steenbergen. ZAJK, Begeleidingskommissie Boe- rinnenprojekt. 13 februari in de Cais son te Biezelinge (20.00 uur). Over leg met agrarische kommissies platte landsvrouwenorganisaties over sa menwerking agra-cie's en ZAJK boe- rinnenprojekt. De groep die wij in Denemarken be zoeken is een groep plattelandsjonge ren, ongeveer eenzelfde groep zoals de PJZ West-Zeeuws-Vlaanderen is. Ze wonen hoofdzakelijk in de plaats Svinninge, dit ligt ±40 km ten westen van Kopenhagen, op het eiland Seeland. Het vervoer is afhankelijk van het aantal deelnemers maar zal wellicht met de trein zijn. De kosten van deze treinreis bedragen ƒ220,retour, inklusief de boot naar dit eiland. Nu is ons door de Denen gevraagd een programmaatje op te stellen voor die week, wat wij allemaal willen zien en wat we verwachten. Dus als je ideeën hebt en als je zin hebt om mee te gaan bel dan even een van ondergeteken den op. Het is het plan om op 14 maart een info-avond te organiseren voor leden die mee willen gaan. Belangstellenden en natuurlijk de leden uit Oost- Zeeuws-Vlaanderen zijn van harte welkom. Hopelijk tot horens of tot ziens. Namens reiskommissie P.J.Z. W.Z.VL., Jacqueline en Peter Ris seeuw, tel. 01179-1306. Dinsdag 22 en woensdag 23 april 1986, organiseert de Kommissie Vei ligheid van de Zeeuwse Vrouwenraad in samenwerking met de Goese Vrou wenraad open dagen met als thema: "Veiligheid in en om het huis". In de "Prins van Oranje" te Goes. Voorlichting en informatie wordt ge geven over: Hoe gevaarlijke situaties in het dagelijkse leven kunnen wor den voorkomen, of in ieder geval zo veel mogelijk beperkt. 19

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 15