Tetraploïde Italiaans raaigras voor groenbemesting MOTRAC B.V. te Zutphen, importeur van de P. van EYZEREN b.v. Beoordelingsdag W.P.N. Landbouwschap akkoord met reorganisatie NRLO Agrarische studiereis Israël - Eilat, Dode Zee, Jeruzalem van 24 februari tot 6 maart AANKONDIGING ïhnrwrMTna TREKKERS maakt bekend dat met ingang van heden is aan gesteld als DEALER voor het rayon WALCHEREN en ZUID BEVELAND: Oostsingel 35 4454 AZ Borssele Eierexporteur in problemen: dreigend ontslag voor 120 man Rijks Middelbare Agrarische School Met Lekkerlander als vroege aardappel altijd succes In de teelt een milieu-vrien delijk gewas. En bij de consument een feestmaal. vlotte grondbedekking intensieve beworteling hoge verse massa geen zaadvorming en geen opslag snelle najaarsgroei vrij van kweek en duist Zaaitijd maart/april (onder dekvrucht) Zaaizaadhoeveelheid 30-40 kg/ha. CEBECO Geen misstanden bij dierproeven TNO De exporteur van eieren en eiproduk- ten Joh. van Loon met vestigingen in het Gelders Loerbeek en Ochten heeft ontslag aangevraagd voor het voltal lige personeel van het bedrijf. Volgens bedrijfsleider J. Peters gaat het om 120 werknemers. Peters wijt het aan gekondigde ontslag aan de problemen die het bedrijf vorig jaar ondervond met de export naar Duitsland. De firma van Loon werd in augustus vorig jaar door het Duitse ministerie van volksgezondheid - naar later bleek onterecht - beschuldigd van het leveren van verontreinigde eierpro- dukten. Volgens de Duitse autoritei ten zou het Nederlandse bedrijf be broede eieren hebben geleverd als grondstof voor deegprodukten. Na een uitvoerig onderzoek bleek de ver ontreinigde lading echter van een an der bedrijf afkomstig. Voor van Loon betekenden de gebeurtenissen dat de export naar Duitsland vrijwel vol ledig wegviel. Vooi de problemen in Duitsland werden bij het bedrijf ruim 1.200 miljoen eieren per dag ver werkt. Volgens Peters is het ontslag en het dreigend faillissement het di- rekt gevolg van het dichtdraaien van de krediet kraan door de bank. "Men heeft ons niet de tijd gegund om nieu we markten aan te boren", aldus de bedrijfsleider. De afdeling Zeeland van het Warm bloed Paardenstamboek Nederland gaat weer een beoordelingsdag orga niseren. Afgelopen jaren werd diver se malen zo'n beoordelingsdag geor ganiseerd, waarvoor telkens vrij veel belangstelling bestond. Dit jaar wil len we werken aan de hand van de formulieren zoals die op de stam boekkeuring gebruikt worden. Getracht wordt om iedereen in de ge legenheid te stellen zelf dit formulier in te vullen. Er zullen ±5 paarden voorgebracht worden aan de hand. We zullen deze dan beoordelen op ex terieur en beweging. Ze zullen door 2 uitermate kundige paardenmannen te weten C. de Jongh (jurylid hengstenverrichting Uddel) en J. Hamminga (instrukteur in Uddel) eveneens beoordeeld worden en op kwaliteitsvolgorde geplaatst. Daarna zal voor een en ander ruime gelegen heid zijn tot bespreking. Deze beoor delingsdag wordt gehouden op zater dag 15 februari 's morgens van 10.00 tot 12.00 uur in manege "Schel- destad" te Vlissingen en 's middags van 15.00 tot 17.00 uur in manege "Rolo" te Absdale. Het Landbouwschap is in grote lijnen akkoord gegaan met een andere op zet van de Nationale Raad voor Land bouwkundig Onderzoek (NRLO). De wijzigingen houden verband met ver anderingen waarin per sector het on derzoek wordt gecoördineerd. In de nieuwe opzet valt de NRLO niet langer onder TNO maar onder de mi nister van Landbouw en Visserij. De 'nieuwe' NRLO gaat enerzijds funge ren als adviesorgaan voor de minister en anderzijds als overlegorgaan voor de instanties die zich met onderzoek bezighouden. Voor de bestaande af delingsbesturen komen vijf sectorka mers in de plaats. Ook het Land bouwbedrijfsleven zal in deze sector kamers vertegenwoordigd zijn. Het Landbouwschap heeft er bij mi nister Braks voor gepleit om de ver tegenwoordigingvan het bedrijfsleven in het bestuur van de nieuwe NRLO, de z.g. algemene kamer, niet tot twee te beperken. De voorzitters van de sectorkamers - zeker die voor plan taardige en dierlijke produktie- zul len uit de landbouw afkomstig moe ten zijn. Het Landbouwschap heeft minister Braks laten weten dat het agrarisch bedrijfsleven ook de toekomst een in breng zal blijven leveren op het niveau van de instituutsbesturen en de proefstations. Ook rechtstreeks over leg over het onderzoeksbeleid met het ministerie van Landbouw en Visserij ziet het landbouwschap als een mo gelijkheid om het onderzoek te rich ten op de wensen van het be drijfsleven. De RMAS te Goes organiseert een open dag op vrijdag 21 februari a.s. van 13.00 tot 16.00 uur. Het adres van de school is Ravelijn de Groene Jager 8, Goes, tel. 01100-27203. De school heeft onlangs een folder uitge geven waarin u alle gegevens over het middelbaar agrarisch onderwijs in Goes kunt vinden. U kunt deze aan vragen bij de school. Vroeg rooibaar, lang houdbaar, hoge opbrengstea Sterk tegen alle ziekten en knol- gebreken (zelfs mis vormde knollen zijn onbekend). Een Lekkerlander- veld hoeft u niet te sproeien tegen phytophthora-rot (de z.g.n. aardappelziekte). Groeit op alle grondsoorten, op natte en droge percelen, snel en gezond. Want ze zijn werkelijk overheeriijk van smaak (de Lekkerlander erfde die smaak van het 'Botergeeltje"). Schilt gemakkelijk zonder pittea Bloemiq en toch vast in de kook, bakt prachtig geeL Is ook erg geliefd bij volkstuinders om z'n probleemloze teelt zonder bestrijdingsmiddelen en z'n geringe eisen aan de grond soort, ontwatering etc Ligt op veiling en aan de deur steeds in de hoogste prijsklasse Pootgoed, in iedere maat is nü beschikbaar bij uw pootgoedleverancier. k aardappelen als traktatie! TETILA e Afdeling Zaaizaad en Pootgoed 11-daagse vliegreis/overnachtingen: 5 in Eilat, 2 aan de Dode Zee, 3 in Je ruzalem Programma le dag: vlucht Amsterdam-Tel Aviv- Eilat, 2e dag: verkenning van de om geving van Eilat, 3e dag: exkursie door de Sinaï woestijn naar het St. Katherina klooster - een buitenge woon fascinerende tocht, 4e dag: be zoek aan het Onderwater Observato rium; tocht in een glasbodem-boot op de Rode Zee, 5e dag: bezoeken ron dom Eilat, 6e dag: Eilat-Dode Zee per bus; bezichtiging van kibbutz Yotva- ta, een groot irrigatie projekt; bezoe ken aan bezienswaardigheden onder weg; "drijven" in de Dode Zee, 7e dag: bezoek aan agrarische kibbutz Ein Gedi; bestijging van "fort" Ma- sada, 8e dag: Dode Zee-Jeruzalem; bezoek aan de landbouw kibbutz AI- mog; bezichtiging van o.a. Jericho, 9e dag: bezichtiging van oud-Jeruzalem Uitzicht op Gal ilea. met o.a. de Klaagmuur, Via Doloro sa; in Bethlehem bezoek aan de Ge boortekerk, 10e dag: tocht door het nieuwe Jeruzalem; rondleiding door de agrarische kibbutz Tzora en 11e dag: vlucht Tel Aviv-Amsterdam. Een zeer boeiende en leerzame reis, ook voor zon-zoekers!! Meldt U snel aan. Voor nadere informatie of het aan vragen van de brochure "Agrarische Studiereizen 1986" kunt u opbellen naar het Sekretariaat van Agrarische Studiereizen, mw. L. Deumer, Roer mondsplein 20, 6811 JN ARNHEM, 085-512087 (eventueel 085-427784). Er is bij TNO geen sprake van struk- turele onzorgvuldigheid bij het wer ken met proefdieren. Beschuldigingen dienaangaande in een vorig jaar ver schenen zwartboek van de Nederland se Vereniging tot Bescherming van Dieren en de Nederlandse Bond tot Bestrijding van de Vivisektie zijn on gegrond. Deze konklusie trekt de Raad van Bestuur van TNO uit een tweetal on derzoeken die werden ingesteld naar aanleiding van genoemd zwartboek. Een onafhankelijk rapport van de Ve terinaire Hoofdinspektie van het mi nisterie van WVC verscheen vanmid dag, terwijl TNO zelf al eerder intern de klachten onderzocht. Uit beide onderzoeken blijkt dat de aanklacht van het zwartboek onge grond is. Er hebben zich gedurende een periode van meer dan tien jaar wel enkele, op zich betreurenswaar dige, incidenten voorgedaan, maar evenals de Veterinaire Hoofdinspek tie stelt de Raad van Bestuur van TNO vast dat het niet om strukturele problemen gaat. 16 Vrijdag 7 februari 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 12