TUINBOL! WKL ANKEN Kwaliteit champignons een relatieve zaak Verantwoord investeren Solidariteit hard nodig Officiële opening NTV Bleiswijk Centraal Bureau stimuleert met garantieregeling teelt roodlof en verpakte knolselderij De NTV in Bleiswijk zal weer door een behoorlijk aantal glastuinders uit THOLEN bezocht worden. De nieuwste ontwikkelingen op tuin bouwgebied Worden hier tentoon gesteld. De stormachtige ontwikke ling in automatisering is ook aan de Thoolse tuinders niet geheel voorbij gegaan. De computer funktioneert ook bier steeds meer in de klimaatre geling of zoals bij de substraatteelt ook voor de voeding en watergift. De computer zal zeker nog meer taken overnemen zoals bedrijfsregistratie, informatie en boekhouden. Toch moet men voorzichtig zijn in de aanschaf gezien het grote aanbod en de steeds verdergaande ontwikkeling hier. Een misplaatste dure investering kan het bedrijf een gevoelige klap ge ven zodat kijken en vergelijken zeker op z'n plaats is en daarin kan ieder op de beurs wel aan zijn trekken ko men. In de kassenbouw wordt met ge heel nieuwe typen kassen gestreefd naar een maximale hoeveelheid licht terwijl sterkte en energiebesparing niet uit het oog verloren worden. Nog altijd een aktuele zaak ondanks de da lende gasprijs. Gelukkig is de druk van de ketel zodat zeker geen onver antwoorde investeringen meer gedaan worden op gebied van energiebespa ring zoals elders wel het geval is ge weest de laatste jaren. Men is in onze sektor op dit moment meer genegen tot investeren dan in de akkerbouw en wanneer dit weloverwogen gedaan wordt zal het er zeker toe bijdragen dat de tuinbouw een gezonde be drijfstak blijft. De natte grond spoort nog weinig aan tot de eerste werk zaamheden. Toch kan dit in korte tijd veranderen want met wat vorst zal ze ker van de harde grond gebruik wor den gemaakt om kunstmest te strooi en vooral kali wil men er toch wel vroeg op hebben liggen. Ook moeten er nog behoorlijk wat winterbloemen gespoten worden voor onkruid wat men het liefst toch wel doet voor de ze gewassen uit gaan lopen om zo doende eventuele schade te voorko men. De meeste winterbloementelers hebben al behoorlijk wat gedraineerd zodat er weinig schade is van het vele water deze winter. Het laat weer eens zien dat de gemaakte investering z'n geld wel dubbel en dwars opbrengt. De onkruidbestrijding in de zaadteelt is een zeer aktuele zaak zodat ook dit jaar weer een proefveld aangelegd zal worden door de studieklub. Het blijkt ook dit afgelopen seizoen weer dat men beslist geen onkruidzaden in sommige bloemzaadsoorten kan ver dragen. Wanneer het eruit te halen is gaat dit meestal met grote verliezen gepaard, zoniet dan is de gehele par tij waardeloos. Sommigen - vooral nieuwe telers - zijn zich daar niet altijd voldoende van be wust of schenken hieraan te weinig aandacht zodat dit weieens tot te leurstellingen kan leiden. Geen enkel selektief onkruidbestrijdingsmiddel zal voor 100% voldoen zodat het schoffelen en wieden in de zaadteelt nooit helemaal zal verdwijnen. De chemische onkruidbestrijding draagt er echter wel toe bij dat men grotere percelen bloemzaad aankan zodat het ook mede daardoor een rendabele teelt kan blijven. Eén februari is een datum die voor de bewoners van SCHOUWEN- DUIVELAND een bijzondere klank en betekenis heeft. Het was dit jaar 33 jaar geleden dat de stormvloed op die datum zuid-west Nederland teisterde. Nog steeds denkt de bevol king terug an die ramp en worden her inneringen opgehaald, over wat is meegemaakt, schade en wederop bouw maar ook over saamhorigheid. Een jonge generatie is weer opge groeid zonder dat zij deze diepe tra gedie beleefd heeft en de jongelui ne men ook nu weer op hun bedrijven of ergens anders de leiding van ouderen over. Sommige oudere fruittelers moesten soms driemaal opnieuw be ginnen doordat tweemaal het water hun beplantingen vernielde. Het is dan ook begrijpelijk dat de bevolking en zeker de land- en tuinbouw dank baar was toen het besluit genomen werd om de zeearmen af te sluiten. Nieuwe perspektieven dienden zich aan, in 1978 zou de Oosterschelde als laatste zeearm gesloten worden, gro te zoetwaterbekkens zouden land- en tuinbouw een nieuwe ontwikkeling geven. Politieke beslissing Helaas hebben veranderingen in het politieke denken de situatie in de ze ventiger jaren veranderd. De Ooster schelde werd als compromis met "schuiven" afgesloten en het prijs kaartje bestond meer uit een wens dan uit een zakelijke berekening. Onze regio keek verlangend uit naar een zoete Grevelingeri, maar ook hier wordt in "Den Haag" anders over ge dacht. Als laatste mogelijkheid komt het Waterschap met een plan om met een pijpleiding het zoete water in on ze polders te pompen. De overheid is inmiddels aan het bezuinigen en komt tot de konklusie dat het Zuid-Westen al genoeg heeft gekost; dit boerenbe- lang moet door de landbouw worden betaald en alle eerder gewekte ver wachtingen zijn de bodem ingeslagen. Het is dan ook niet vreemd dat de Vrijdag 7 februari 1986 landbouw na al deze negatieve beslis singen wat geirriteerd reageert op een verdubbeling van de toekomstige Wa terschapslasten. Na het principe besluit van het Waterschap is door een aantal mensen handtekeningen verzameld om deze zoetwatervoorzie ning, gezien de kosten te veroordelen. Door de lage prijzen van veel land- bouwprodukten en de overschotten hiervan is de stemming in de land bouw op een laag pitje. Argumenten dat de meerkosten ruimschoots goed gemaakt worden door de opbrengsten worden nu negatief beoordeeld. Twee jaar geleden toen de vrije produkten hoge prijzen opbrachten, of in een jaar dat droogte de prijzen omhoog stuwde zou deze handtekeningaktie geen schijn van kans hebben gehad. Opvallend is dat tegenstanders de winst al op dit seizoen zouden willen verrekenen. 'Maar we mogen de kosten niet alleen ten laste van een verliesgevend teeltjaar brengen. Het is zonder meer waar dat de ene grond en bedrijfstak er meer mee is gebaat dan de andere. Het persoonlijke be lang mag hier niet alleen de doorslag geven. Oudere bedrijfsgenoten die op termijn beëindigen zijn er veel min der mee gebaat dan een vader-zoon bedrijf dat aan het intensiveren is. Solidariteit is dringend nodig! Toen de Waterschappen op ons eiland werden samengevoegd w as dit voor de ene polder nogal wat gunstiger dan voor de andere. Waarschijnlijk zul len de droogtegevoelige gronden die voor de samenvoeging lage water schapslasten hadden (minder onder houd zeewering), nu extra profijt heb ben van het zoete water. Kleinere landbouwbedrijven die zich nu tegen de komst van het zoete wa ter keren tekenen in feite op termijn voor hun beëindiging. Tuinbouw in de vollegrond zonder goed zoet wa ter is in de toekomst ondenkbaar. Ondernemen is vooruitzien, en ook hier gaat de kost voor de baat! Wanneer we proberen het begrip "kwaliteit" te definiëren, dan blijkt onmiddellijk, dat we te maken hebben met een relatieve zaak. Voor een champignonteler is "kwaliteit" de geschiktheid om tegen lage kost prijs een (meer of minder) grote hoeveelheid champignons te produ ceren, die in de verkoop een zo goed mogelijke prijs doet. Voor han del en verwerkende industrie is "kwaliteit" de geschiktheid om tegen zo laag mogelijke kosten een zo hoog mogelijke toegevoegde waarde te bewerkstelligen, zodat de champignons in de verkoop een zo goed mogelijke prijs doen. Degene die uiteindelijk, gestuurd door markt mechanismen, de prijs bepaalt is de konsument. Kwaliteitsnormen Door middel van overlegsituaties is er in het verleden een stelsel van kwali teitsnormen en bovendien een sorte- ringsvoorschïift tot stand gekomen. De kwaliteitsnormen zijn minimumei sen. In principe komen die erop neer, dat champignons vers, gezond en in- takt moeten zijn: een lichte Iamelkleur moeten hebben; geen schade door in- sekten en andere parasieten mogen hebben; vrij moeten zijn van aarde en andere zichtbare vreemde stoffen; vrij moeten zijn van abnormale uitwendi ge vochtigheid; vrij moeten zijn van vreemde geur en vreemde smaak. Daarnaast is het wenselijk, dat cham pignons praktisch wit gekleurd zijn en vast van vlees. Verkleuring, schubbig heid, kneuzingen en vormafwijkingen leiden, evenals alle andere eisen waar aan niet voldaan wordt, tot de klas sering binnen de kwaliteitsindeling. De sorteringsvoorschriften zijn geba seerd op rijpheid en grootte. Klasse I zijn gesloten champignons; klasse II zijn gevliesde champignons en klasse III zijn open champignons. De inde lingen in fijn, middel en grof zijn uit sluitend op grootte gebaseerd. Het hierboven beschrevene is een stelsel van kriteria, uitsluitend gericht op verse champignons. Voor gekonser- veerde champignons heeft het wat langer geduurd alvorens men tot af spraken kwam. Die zijn overigens af geleid van de voorschriften voor ver se champignons. Dit met een aanvul ling om te voorkomen dat nutteloze of schadelijke stoffen worden toege voegd, die uitsluitend ten doel hebbpn het konservenprodukt beter te laten lijken dan het in werkelijkheid is. Noch voor verse noch voor gekonser- veerde champignons heeft men "kwa liteit" als uitgangspunt genomen. Het zal duidelijk zijn, dat men een han teerbaar voorschrift voor sortering heeft willen maken dat door de kon sument herkend kan worden. Zo goed als mogelijk zijn daar kwaliteitsnor men bij betrokken. De veronderstel ling, dat alleen witte champignons van goede kwaliteit zijn is evenzeer onjuist als de veronderstelling dat gesloten champignons beter zijn dan open exemplaren. In Engeland is er namelijk een grote vraag naar open, rijpe cups, die men meer smaak toekent dan de onrijpe, gesloten "buttons". Op de vraag wat "kwaliteit" van champignons dan wel is, kan het volgende antwoord gege ven worden. Een champignon van goede "kwaliteit" voldoet aan de ver- wachtingswaarde van de konsument ten aanzien van de smaak, aroma en consistentie; kleur en uiterlijk; voe dingswaarde; houdbaarheid; verwerk baarheid en gezondheidsaspekten. Dr. L. v. Griensven, direkteur Proefstation Champignonkultuur te Horst Aan de kwaliteit van champignons worden hoge eisen gesteld. Dinsdagmorgen is door de Commissaris der Koningin in de provincie Zuid- Holland, de heer Mr. S. Patijn, de Nederlandse Tuinbouw Vakbeurs NTV officieel geopend. Na de gebruikelijke toespraken maakte de heer Patijn een rondgang over de tentoonstelling waarbij hij vee! belangstelling toonde voor de tentoongestel de groenten. Ook zijn vrou w en de andere dames uit het gezelschap toonden zich zeer geïnte resseerd. Bij gaande foto toont dit moment en de heer Patijn tijdens zijn toespraak. foto Ab Westerbeek. Het Centraal Bureau van de Tuin- bouwveilingen in Nederland gaat dit seizoen de teelt van bijzonde re groenten en/of nieuwe presen tatievormen stimuleren met be hulp van garantieregelingen. De ze regelingen zijn ertoe bedoeld de extra kosten en moeite van de te ler te dekken. Het dagelijks bestuur heeft beslo ten roodlof en in folie verpakte knolselderij in aanmerking te la ten komen voor de regeling. Voor roodlof ziet men voldoende inte ressante mogelijkheden in de markt. Knolselderij, die voor de garantieregeling in aanmerking komt, moet voldoen aan de Klas se 1 jiorm, mag een diameter heb ben van 10-15 cm en moet zijn ge wassen, geseald en verpakt in een ijsbergslakrat. Er zijn ook enkele groentesoorten buiten de boot gevallen. Dit is besloten omdat ze al "op eigen be nen kunnen staan" en hebben be wezen bij de konsument in de smaak te vallen. Dit zijn suiker- mais op schaaltjes, paksoi (de suc cesvolle van oorsprong Aziatische bladkoolsoort), eikebladsla, lollo rosso (de rode krullerige slasoort), groene bloemkool, en romanesco (familie van de bloemkool, waar bij dit produkt is opgebouwd met groene "torentjes"). 15 O8VI 8BU|n

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 11