Nieuwe groenbemestingsgewassen Werken om te blijven werken Wat vorst zou toch goed zijn.... Wat gebeurt er met overschotheffing?? korte wenken akkerbouw Nat en N.A.T de pot van de in de WESTHOEK is het nat. De liehtere gronden liggen er glanzend van het nat bij. Daar waar sloten en greppels dicht gegooid zijn, zien we grote waterplekken die heel langzaam kleiner worden. Ook de loop van een oude kreek is terug te vinden door het vele water. Tegen de avond horen we de ganzen. Ze vliegen en het glanzende water heeft aantrekkingskracht voor deze beesten. Als zo'n plas dan ook nog omgeven is door gras of tarwe dan is het voor hen een waar paradijs. Min der paradijselijk vindt de boer het want hij moet van dat gras of die tar we deze zomer een oogst proberen te halen. Heb je nu zelf een geweer en jachtakte dan trek je er in de vroege morgen op uit. Twee of drie dood schieten wil nog wel eens lukken. De rest vertrekt naar buurmans gras en tarwe, want Januari is de wintermaand maar ook de vergadermaand zo ook in het LAND VAN AXEL. Kijk- en praat bijeenkomsten en ook een voorlich tingsprogramma over de mestproble matiek. Hoewel, je kunt hier in Zeeuws-Vlaanderen niet van een pro bleem spreken. Zeeuws-Vlaanderen met zijn 25.000 runderen, 22.000 varkens en 115.500 kippen, ze zorgen in totaal voor een P205 produktie van 72.000 kg. Verdeel je dat met een gift van 125 kg per ha dan kun je 11% van onze kultuurgrond be mesten. Vooral de kippehouders onder ons zijn gedupeerd. Zij hebben vaak maar Naast bekende groenbemestingsge- wassen als Italiaans en Engels raai- gras, wikken en rode klaver, is er de laatste jaren een duidelijk groeiende belangstelling voor het gebruik van bladrammenas en gele mosterd als groenbemester. Van beide gewassen zijn rassen ontwikkeld die resistent zijn tegen het bietecysteaaltje. Akker bouwers met suikerbieten in het bouwplan hebben rassen als Pegletta bladrammenas en Emergo gele mosterd weten te waarderen. In 1986 zijn twee nieuwe aaltjesre- sistente rassen in de Rassenlijst opge nomen: Nemex bladrammenas en Maxi gele mosterd. Nemex-bladrammenas is een zeer laat die heeft geen geweer en dus is het daar nog rustig. Ook die wil de oogst binnenhalen, dus worden er stokken met ritselende vlaggen gezet en de ja ger gewaarschuwd. Als dit alles niet helpt en er is aanwijsbare schade, dan schiet er maar één ding over: doorge ven aan de wildschadekommissie. Een lichtpunt blijft er over: de ganzen gaan straks weer naar het hoge noorden. Verder is daar het zaaiplan dat nu steeds duidelijker vormen aan gaat nemen. Er is gewikt en gewogen. Zul len we dit of dat. Volgens mij zullen er meer erwten gezaaid worden. Voor groen- en voor rijpwinning. Dat groen leveren voor de konservenfabriek de afgelopen zomer, wees toch weer uit dat het grootste risiko voor de boer zelf is. Kan er door te veel nat niet ge oogst worden, dan laten ze ze mooi staan. We kunnen nog zo'n goed kon weinig of zelfs geheel geen grond en vallen dus in de overschotheffing. Een open vraag is voor ons ook nog wat er gebeurt met de pot van die overschotheffing. Voor de akkerbou wers onder ons weinig nieuws. Mati ge tot slechte prijzen voor aardappe len en uien. Voor de graanprijs, de spil voor de prijs van veel andere pró- dukten, weinig hoopgevend nieuws. Voor tarwe een kg-prijs in '83 van ƒ55,00 in '84 ƒ50,10 en in '85 ƒ47,50. De vooruitzichten voor '86: strenge re kwaliteitseisen waaraan zelfs onze nieuwe rassen nauwelijks of niet vol doen en een verlaging van de vochteis van 16 naar 19%. bloeiend ras, dat daardoor al vroeg kan worden gezaaid. Bij vroeg zaai en geeft Nemex een vermindering van de aaltjespopulatie, die groter is dan bij het braak laten liggen van de grond of het telen van een "neutraal" gewas, zoals ïaaigras of wikken. Ne mex vormt een kort gewas, dat ge makkelijk kan worden onderge- ploegd. Door de vlotte beginontwik- keling en de goede grondbedekking wordt een goed gesloten gewas ver kregen, dat aan de onkruidontwikke ling geen kans geeft. Maxi gele mosterd heeft de beste re sistentie tegen het bietecysteaaltje. Maxi vormt een vrij lang gewas met een vlotte beginontwikkeling en een trakt hebben, onmacht is iets waar je niet tegen op kunt. In z'n algemeenheid zie ik nog niet zulke grote verschuivingen al wordt er wel gerekend en bekeken. De alter natieve gewassen hebben het afgelo pen oogstjaar ook niet zo'n denderen de eindsaldo gegeven. Dus is de rede- neersom zo: Pootgoed is goedkoop. Aardappels blijven nooit over tot de volgende oogst. Komt er een droog jaar, te droog voor de rest van Euro pa, dan zit het goed met de prijs. Heel logisch gepraat. Ondertussen gaat het met de oude aardappeloogst steeds slechter. Te weinig uitvoer. Steeds la gere prijs. De stemming is weinig hoopgevend, maar het spel is nog niet uitgespeeld. De afgelopen week was een tocht naar Amsterdam 'praktijk'. De RAI heeft weer heel wat voeten over de vloer ge had. Ik hoorde dat het bij de stand voor de onderdelen van machines bij zonder druk was. Met de uitkomsten van dit jaar zal eerst gekeken worden wat of opgelapt kan worden en dan maar hopen op betere tijden. Er zijn boeren die er ook nog visboer bij willen worden. Ook daar kon je op de RAI informatie over inwinnen. Een poot erbij onder het bedrijf; een vispoot. De beestjes heten meervallen en worden gekweekt in bakken met water met een temperatuur van 26° C. Ze smaken net als paling en zijn niet zo vet. Er schijnt op dit gebied nog een gat in de markt te zitten. Wat doet een mens als zoonlief ook op het be drijf komt? Dan ga je informeren en kennis op doen. Uitrekenen om zo iets op te zetten en werken om bij te blij ven werken. Dus straks de keus uit kontingente- ring ofwel grond uit produktie nemen 'Braakland'. Een alternatief Hout- Bos of een teelt van eiwitrijke gewas sen. Voor ons verdere bouwplan wei nig uitwijkmogelijkheden. Bloemza den en kruiden en misschien volle- grondsgroenteteelt. Maar zet dan wel de afzet op de eerste plaats, dan de voorlichting en begin dan pas aan de teelt. Verder zullen we nog meer op kwali teit moeten gaan letten, zullen we nog meer risiko moeten nemen en een bik kelharde konkurrentie aangaan met onze kollega's elders in het verdere land of daarbuiten. Een groet aan u allen uit het Land van Axel en een goede oogst toegewenst in '86 met goede opbrengsten en met betere prijzen. diep wortelstelsel. Het ras bloeit wat later dan andere gele-mosterdrassen. Nemex en Maxi zijn gekweekt door het bekende bedrijf Petersen in Lundsgaard (Bondsrepubliek Duits land) en worden in Nederland door Cebeco-Handelsraad op de markt ge bracht. Voor het komende seizoen is van beide rassen voldoende zaaizaad beschikbaar. De STIKSTOFVOORRAAD in de grond kan van jaar tot jaar en van perceel tot perceel sterk uit eenlopen. Daarom is STIKSTO- FONDERZOEK in januari/fe bruari een goede zaak. U dient zich hiervoor nu aan te melden bij de monsternemer in uw gebied. Bespreek met de monsternemer hoe de monsters genomen zullen worden op de percelen. Sterk af wijkende plekken kunnen beter overgeslagen worden. MET HET OOG op een eventu eel uit te voeren GRON- DONTSMETTING in au gustus/september 1986 kan vóór half april nog grondonderzoek uitgevoerd worden op percelen waar in 1987 bieten zullen worden verbouwd. Als u de besmet- Ook de boeren uit SCHOUWEN- DUIVELAND zijn er vorige week weer massaal op uitgetrokken om de Landbouw RAI te bezoeken. Vooral op sindsdag reden diverse al of niet geheel gevulde bussen van Schouwen- Duiveland naar Amsterdam. Hoewel het die dag in de RAI ontzettend druk was kwam je toch steeds bekende ge zichten uit de streek tegen. Een teken dat deze werktuigenbeurs toch erg in trek is bij vele boeren. Ondanks de fi nancieel slechte positie wil men toch graag op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen. Gekocht zal er dit jaar wel wat minder zijn. Aardappel- en uienprijzen blijven slecht en het is nu éénmaal een vaststaand feit dat deze prijzen vaak bepalend zijn voor de keuze wel of niet investeren. Naast de lage prijzen van de zojuist genoemde vrije pro- dukten hebben we bij de uien ook nog in toenemende mate te maken met partijen koprot. Steeds minder par tijen zijn er vrij van en de uitbreiding van de koprot in de andere partijen blijft doorgaan. De konkurrentiepo- sitie van ons land wordt er wat de ui betreft niet beter op. Naast de proble men die we nog hebben met de pro- dukten van het vorige teeltseizoen zijn er ook voor het komende seizoen al wel weer wat problemen te melden. Op de eerste plaats is de verslemping door de vele slagregens van de afge lopen weken op sommige percelen bij zonder groot. Ondanks het feit dat De omstandigheden in het THOOL- SE EN FLIPLANDSE LAND zijn momenteel met een woord van drie letters samen te vatten en wel 'nat'. Er gaat bijna geen dag voorbij of er valt een behoorlijke hoeveelheid neerslag. De gevolgen worden dan ook duidelijk zichtbaar. Op plaatsen waar men zelden plassen ziet, komt dat ook nu voor. Vooral door de har de slagregens is op slempgevoelige gronden de grond dichtgeslagen, zo dat er vooral in de laagten bijna over al piasvorming optreedt. Deze plaatsen zullen ook dit voorjaar wel wat langer nat blijven en het is dan ook jammer dat er niet wat meer grond in het afgelopen najaar met be hulp van de subsidie op de gezamen lijke drainage gedraineerd kon wor den. Veelal had dat al eerder moeten gebeuren, maar heeft men gewacht op eventuele subsidie. De afgelopen schade in die gewachte jaren zou nu wel eens groter kunnen zijn dan het voordeel van de subsidie. Ook binnenshuis houden velen zich momenteel bezig met n.a.t. De bete kenis is dan echter toch wat anders. De vertaling zou dan kunnen zijn: nieuwe andere teelten, ook wel alter natieve teelten genoemd. Pakt men nu de letterlijke vertaling van alternatief dan zijn er meerdere uitlegmogelijkheden: gedwongen keus tussen twee mogelijkheden; anders dan tot nu toe, tegen de traditie in gaande of: afwisselend. tingstoestand voor de bietenteelt van dit jaar wilt weten, is het nu toch wel de hoogste tijd dit te la ten onderzoeken. Bieten telen waar al van te voren vaststaat dat goede opbrengsten niet haalbaar zijn, is onverantwoord. Zoek daarom naar mogelijke verschui vingen in het bouwplan. SLOTEN EN DRAINAGE die nen goed te funktioneren. Stagna tie bij drainage is te kon troleren door de hoeveelheid water in een bepaalde tijd te meten, of op la gere, natte plekken de grondwa terstand te bepalen. Deze mag nooit hoger dan 50 cm beneden maaiveld komen. Het doorspui ten van de drainage is een goede onderhoudsbeurt en tevens een goede kont role voor pas aangeleg de drainage. Een jaar na de aan leg is de beste tijd voor deze eerste beurt. vele percelen vaak goed gedraineerd zijn. Tegen zulke grote hoeveelheden water in zeer korte tijd is geen water afvoer bestand. Bovendien hebben we ook nog geen vorst gehad in deze "winter". Voor de struktuur van de grond en voor de aardappelopslagbestrijding zou het een goede zaak zijn als we nog wat vorst kregen. Vooral de aardappel opslag kan weer een probleem wor den. Naast een onkruidprobleem heb ben we door deze opslagplanten een hoger besmettingsgevaar wat Phy- tophthora betreft. Het is te hopen dat de ziektedruk dit jaar minder zal zijn dan afgelopen jaar. Bij een ander ge was, de suikerbieten, komen dit jaar ook enkele probleempjes voor. Aller eerst waren al enkele boeren ont stemd over het feit dat van de twee nieuwe rassen Ovatio en Accord het zaad zo snel op was. Daarnaast zul len we het dit jaar ook zonder Temik moeten doen als gevolg van de ramp in India. Als lichtpuntje voor het komende teeltseizoen hebben we kunnen horen dat er waarschijnlijk een goed nieuw middel tegen kleefkruid in tarwe komt. Laten we hopen dat hiermee het kleefkruidprobleem een eind te ruggedrongen kan worden. Zo heb ben we altijd weer mee- en tegenval lers. Zolang we blijven boeren zal dit in de toekomst ook altijd wel zo blij ven. Misschien is dit maar goed ook want anders was het boeren wellicht veel saaier. Voor de akkerbouw lijkt echter geen keus tussen deze drie mogelijk, maar is het eerder een samenvoeging van deze drie. Anders gezegd, de akker bouw wordt gedwongen, tegen de tra ditie in een bouwplan op te stellen met andere teelten, met als gevolg een ster ker wisselende financiële uitkomst. Gedwongen worden wij door de ver laging van de prijzen van onze gega randeerde produkten aan de ene kant en de toch maar steeds doorgaande kostenstijging aan de andere kant. Tegen de traditie in het bouwplan aanpassen behoeft niet zo bezwaarlijk te zijn. Het bewijs daarvoor is wat dat betreft wel gegeven door de intensie ve veehouderij en de glastuinbouw. De sterk wisselende financiële faktor is echter voor de akkerbouw het grootste probleem. Hoewel men dat wel gewend was in deze bedrijfstak, had men toch altijd een zekere bodem met de teelt van tarwe en suikerbieten. Bij een aantal alternatieve teelten lig gen de prijzen ook vast, maar de op brengsten zijn afhankelijk van vele faktoren, die heel wat moeilijker zijn te beheersen dan in de glastuinbouw en de intensieve veehouderij. Dit mag echter de akkerbouw er niet van weerhouden tijdig de bakens te verzetten. Als men dat echter met beleid doet en met behulp van een goede voorlich ting en via studieklubs inspeelt op de ze nieuwe ontwikkelingen, dan moet het toch ook mogelijk zijn, om in de toekomst een gezonde bedrijfstak ak kerbouw over te houden. Voor rijp te oogsten uien voor di- rekte afzet en een korte of lange bewaarperiode is de HOUD BAARHEID VAN DE UIEN van groter belang naarmate langer wordt bewaard. Gezien het grote eksportkwantum is het van uiter mate groot belang om te zorgen voor kwalitatief zeer goede uien. Het BEMESTINGSPLAN wordt in de winter opgemaakt. Het be mestingsadvies voor fosfaat en kali is vorig jaar nogal ingrijpend gewijzigd. De geadviseerde hoe veelheden zijn nu veel meer dan voorheen gebaseerd op het berei ken of instandhouden van een voldoende fosfaat- en kali- toestand van uw grond. Een en ander is alleen goed toe te passen als u beschikt over gegevens van grondonderzoek. Maxi gele mosterd heeft de beste resistentie tegen bietencysteaaitje. Vrijdag 31 januari 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 7