over geld en goed Ruilverkavelingskursus werd groot sukses Bij goed ondernemerschap hoort een goede financiering De WIR en de mestwetgeving Jachtraad pleit voor goed aanstellingsbeleid jachtopzichter Het is belangrijk te weten hoeveel geld je in een bepaalde periode uit moet geven, doch evenzeer hoeveel je in dezelfde periode ontvangt. Het zal wel nooit mogelijk zijn dit bedrag precies vast te stellen. Wat zijn de prijzen? Toch is het van zeer groot belang een likwiditeitsbe- groting van je bedrijf op te zetten, je kunt dan je financieringsbegro ting beter opmaken. En zeker nu de prijzen van verschillende produk- ten zo laag zijn, is het voor ieder bedrijf zaak te bekijken hoe het er financieel voor staat. Er kunnen dan indien nodig vroegtijdig maat regelen worden getroffen middels herfinanciering of anderzijds. Hoe doen we dat? Het volgende voorbeeld mag dit verduidelijken. Likwiditeitsbegroting van 1 februari tot en met 15 september Het verschil tussen deze twee geeft het overschot of het tekort aan tot de pe riode dat er weer geld binnenkomt van de nieuwe oogst. Tot welk tijdstip maak je zo'n be groting? akkerbouwbedrijf: meestal tot 15 sep tember; weidebedrijven: meestal tot 15 mei; fruitteeltbedrijven: meestal tot 15 september; varkens- en kippen- bedrijven: vaak korter dan een jaar, zeer seizoenmatig; tuinbouwbedrijf: van bedrijf tot bedrijf verschillend. Boekhouding als hulpmiddel Je eigen boekhouding heeft de belang rijkste aanwijzing voor de hoogte van de kosten. Hou rekening met op getreden prijsstijgingen. Wat doe je als je minder geld beschik baar hebt dan nodig? Maatregelen treffen door een nieuw financieringsplan op te zetten en een regeling te treffen. Welke regeling? Meestal zal dit gebeuren door een re kening courant krediet aan te passen. Bij een tekort aan bedrijfskapitaal is dat het voordeligst. Waarom? ƒ30.000 zekerheid hypotheek tegen een rente van 7% kost u ƒ2.100 per jaar. ƒ30.000 zekerheid hypotheek in reke ning courant inkl. bereidstellingspro- visie tegen een rente van 7,5% kost u ƒ30.000 x 7,5 x 60% ƒ1.350. Vanwaar dat verschil? U hebt bijv. gemiddeld slechts 60% nodig van de in dit voorbeeld ge noemde ƒ30.000. Kunt u met een goe de financiering geld verdienen? Ja, soms veel. Uw voorlicht(st)er van de ZLM kan u helpen de beste finan cieringsoplossing te zoeken. Doe het nu! Morgen is er misschien iets dat het moeilijker maakt. J. Markusse Tc ontvangen: l.ikwiditeitsruimte per heden af te leveren af te leveren vee: koeien pinken kalveren melkgeld nabetalingen werk voor derden rente terug te ontv. bel. premieheffing WIR-premie inkomstenbelasting kinderbijslag studietoelage uitkeringen verkoop inventaris privé-ontvangsten f. ƒ- ƒ- ƒ- ƒ- Te betalen: Likwiditeitstekort per heden zaad-, poot- en plantgoed kunstmest organische mest bestrijdingsmiddelen loonwerk veevoer: krachtvoer kunstmelk kalverbrokken ruwvoer veearts e.d. veehouderijbelangen loon onderhoud reparaties grond gebouwen inventaris en auto brandstofinventaris auto pacht polderlasten gebouwd en ongebouwd ruilverkavelingsrente bedrijfsverzekeringen elektra en gas water overige alg. kosten bedrijf rente aflossingen investeringen belastingen premieheffingen inkomstenbelast, onroerend goedbel. gezinsuitgaven bijzondere privé-uitgaven privé-verzekering ƒ- ƒ- f. De laatste kans!! Aanvraagmogelijkheid gemeen schappelijke drainage verlengd tot 1 april 1986!! Iedere grondgebruiker in de voor malige herverkavelingsgebieden Schouwen en Duiveland, Tholen, Zak van Zuid-Beveland, Waarde en Walcheren die een gemeen schappelijke drainage in zijn ei- gendomsgrond en/of pachtgrond heeft liggen kan indien hij samen met zijn buren bereid en in staat is de gemeenschappelijkheid van de drainage op te heffen, door het aanleggen van een nieuwe draina ge in aanmerking komen voor een subsidie op de aanleg van 50% (ekskl. BTW) en de plan kost en tot een maksimum van 5% van het geïnvesteerd bedrag. Na de subsi dietoezegging wordt hem 2 jaar de tijd gegeven om de nieuwe draina ge uit te voeren. De aanvragen dienen te worden ingediend voor I april 1986 bij de waterschappen in het betreffende gebied. Diegene die nog verzuimden een aanvraag in te dienen en menen voor deze subsidie in aanmerking te komen, hebben nog 2 maanden de tijd. Ons advies is, bekijk of u in aan merking komt en zo ja, vraag aan voor de termijn verstreken is! beschikbaar nodig De wetgeving rond de mestproblematiek staat op dit moment volop in de belangstelling. De definitieve regeling is nog niet bekend waar door ook nog geen direkte stappen kunnen worden ondernomen. De vraag die veehouders zich nu stellen is: hoe wordt het uitrijverbod en welke opslagkapaciteit heb ik nodig? verkleining van de opdracht tot stel ƒ15.000,Deze ƒ5.000,vermin dering wordt aangemerkt als een ver vreemding van een zaak hetgeen een desinvesteringsbetaling betekent van 16% van ƒ5.000,ofwel ƒ800, Het is dus niet zo dat in deze situatie de oorspronkelijke aannemingsove reenkomst geheel komt te vervallen en een nieuwe wordt afgesloten, waarbij omdat inmiddels de datum van 1 april is gepasseerd de negatieve WIR roet in het eten kan gooien. U moet er wel op letten dat hierbij het onderwerp van de overeenkomst dezelfde is ge bleven, alleen de omvang is enigszins beperkt. Dit zou anders zijn wanneer u een traktor koopt van 100 PK en nadien overeenkomt dat een traktor De jachtopzichter vult in het lande lijke gebied de taken van de reguliere politie aan. Een goed aanstellingsbe leid is dan ook van groot belang. Dit onder meer schrijft de Jachtraad in een advies over het Eindrapport van de Werkgroep Onbezoldigde Ambte naren van Politie, dat 20 januari jl. aan minister ir. G. Braks is aan geboden. Gezien de aard van het werk van de partikuliere jachtopzichter is algeme ne opsporingsbevoegdheid gewenst. De algemene voorwaarden die in het rapport aan het verkrijgen van opspo ringsbevoegdheid worden gesteld, be hoeven ten aanzien van de taken van de jachtopzichter nadere uitwerking. Bij de uitoefening van met elkaar overeenkomende taken van reguliere politie en onbezoldigde opsporing sambtenaren kunnen de werkzaamhe- 'den met elkaar samenvallen. Er zal hierbij voldoende ruimte voor samen werking moeten zijn. De jachtopzichter vervult een belang rijke taak bij de bescherming van het groene gebied in het algemeen belang. Dit zal naar de mening van de Jacht raad dan ook leidraad moeten zijn bij de benoeming van de jachtopzich ter als onbezoldigde opsporingsamb tenaar. Eveneens verdienen een vast gestelde termijn voor benoemingspro cedures en duidelijk omschreven be noemingsvoorschriften en voorwaarden aanbeveling. Hierbij be horen ook een goede opleiding en in- struktie. Gezien de ontwikkelingen in met na me de stroperij acht de Raad een toe reikende bewapening noodzakelijk. Het in aanraking komen met geweld en vuurwapens onderstreept nog eens het belang van een gedegen schiet- opleiding en een goede geweld- instruktie; overigens toegesneden op de praktijk van de jachtopzichters. Op grond van aanwijzingen dat het aantal jachtopzichters terugloopt door de hoge kosten, die veel parti kuliere werkgevers in het geheel niet meer en vele anderen nog slechts met moeite kunnen opbrengen, acht de Raad tijdige uitwerking en oplossing van de financieringsproblematiek van wezenlijk belang voor bescherming van het groeigebied. van 80 PK wordt geleverd. Dan spre ken we duidelijk over een ander on derwerp en is dus de oorspronkelijke overeenkomst wel te niet gegaan. Mocht u nog vragen hebben omtrent deze materie vraag dan tijdig advies bij een accountant en/of belastingad viseur. B. Veerbeek Met name bij dit laatste onderdeel komt u in aanraking met de WIR. De opslagput die u laat bouwen is een be drijfsmiddel welke in principe WIR- premie oplevert. Of u deze premie ook uitbetaald krijgt is ondermeer af hankelijk van de vraag of u ook be lasting betaalt. Zoals in deze rubriek reeds is beschreven komt de negatie ve WIR-premie te vervallen met als ingangsdatum - voor zover op dit mo ment bekend - 1 april a.s. De nega tieve WIR-premie betekent dat deze premie hoger is dan de verschuldigde belasting over dat jaar en niet meer rechtstreeks wordt uitbetaald. Wel kan het zonodig worden verrekend met de drie voorafgaande jaren en de acht toekomstige jaren indien hier wel een positief saldo aanwezig is. Of een negatieve situatie zich in de veehou derij zal voordoen is afhankelijk van de rendementen van het bedrijf en de investeringen die zijn gedaan. Dit zal van bedrijf tot bedrijf verschillen. Vrijdag 31 januari 1986 Wanneer een veehouder echter het ze kere voor het onzekere neemt en vöör 1 april 1986 met een aannemer een overeenkomst aangaat voor het bou wen van een mestput met een bepaal de inhoud, dan is deze veehouder in ieder geval verzekerd van het uitbe taald krijgen van de WIR-premie ook al is deze negatief. Nu is het zo dat door de onzekerheid rond de mest wetgeving nog niet duidelijk is hoe groot deze put moet zijn. Stel nu dat de aannemingsovereenkomst is geslo ten voor 1 april a.s. en voordat met de bouw wordt begonnen maar na 1 april a.s. wordt duidelijk dat met een kleinere put kan worden volstaan, wat gebeurd er dan met de WIR? De WIR-premie wordt in deze situa tie als volgt berekend: Op grond van de aannemingsovereenkomst is een verplichting aangegaan van stel ƒ20.000,waarover u zeg 16% WIR- premie krijgt ofwel ƒ3.200,Nadien wordt de overeenkomst herzien door Maandag 20 januari werd de ruilverkavelingskursus in West Zeeuws- Vlaanderen afgesloten. Dit was dan de laatste kursusmiddag van in totaal 5. De deelnemers waren meest kringbestuurders van de drie Landbou worganisaties en van de bonden van Plattelandsvrouwen. In totaal 25 personen. De bedoeling was om hen meer informatie te verschaf fen op het gebied van de verkaveling, zodat zij beter beslagen ten ijs komen op de vergaderingen en om vragen van de leden op dat gebied te kunnen beantwoorden. Aan deze opzet heeft de kursus volledig voldaan. Als sprekers traden op: Ir. Okma, inspekteur Landinrichting. Hij sprak over de taak van de landin- richtingsdienst. Ir. M.C. Koster en W.P. Rentier van het Kadaster spra ken over de procedure van de toede ling, de le en 2e schatting enz. De heer L. Klaassen, direkteur Buro Be heer Landbouwgronden gaf uitleg over de taak van het BBL, de BBL- pot, verkrijging en bestemming van grond, verplaatsing naar Flevopolder, enz. Dr. W.H. van der Hoofd; consulent Staatsbosbeheer ging uitvoerig in op het Landschapsplan terwijl JMarkus- se, Hoofd afd. voorlichtingen van de ZLM een uiteenzetting gaf over de plaats en de rol van de boer in de ruilver kaveling. Van alle inleiders moet gezegd worden, dat ze hun verhaal geweldig goed opge bouwd hadden en dat de diskussie over hun onderwerp niet alleen nuttig maar ook aangenaam was. Indien mogelijk zullen we trachten samenvattingen van deze cursus te publicerenGezien de be langstelling die nu weer al bestaat voor een nieuwe cursus zal getracht worden deze in het najaar '86 te houden. Vooral leden uit het blok Sluis-Oostburg zullen dan mee kunnen doen.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 3