Vijf voor twaalf Melkkorting blijft 9,55% Een beetje lucht in 1986/87 zuidelijke landbouw maatschappij Veel belangstelling is er de laatste tijd voor de geitenhouderij, doordat aan de produktie en afzet van geitenmelk geen beperkingen zijn opgelegd. De provincie Noord-Brabant wil zelfs met een forse subsidie de provinciale geiten houderij van de grond tillen (meer hierover op pag. 15). Het vaststellen van de landbouwprijzen voor 1986 na dert de fase van het formuleren van de uiteindelijke voorstellen. Er is al heel wat voorwerk aan voorafge gaan in het afgelopen jaar. Andriessen heeft de nodi ge proefballonnetjes opgelaten om zijn beleid voor te bereiden. Wij denken aan het Groenboek, het plan voor een Europese opkoopregeling voor melk, het memoran dum voor de granen en het rundvleesbeleid. Het inplan ten van bos werd ook nog eens naar voren gebracht. Op zichzelf wijst dit zeker op een weldoordachte voor bereiding. Zij het dan, dat de tendens wijst in de rich ting dat er nauwelijks prijsverhogingen lijken in te zit ten. De COPA komt uit op een verhoging van 4,7%. Dat de tarweprijs de spil is op het akkerbouwbedrijf is duidelijk. Uit de impasse, hoe we deze teelt met zijn allen binnen de EG in de toekomst moeten uitoefenen, zijn we nog niet. Kontingentering of geen kontingen- tering? Nog andere maatregelen? Een landbouwweek blad meent dat de landbouworganisaties de beslissing voor kontingentering uit de weg gaan. Dit omdat de superheffing in 1989 zou moeten worden afgeschaft en er nu dus geen maatregelen van dien aard bijkomen. Straks (1989) zouden ze zich daarmee in een onmo gelijke positie hebben gemanoeuvreerd om voor afschaf fing te zijn. Wij geloven er niet in! Maar mogen we met zijn alleen eens diep nadenken over een zo ingrijpende zaak? Dat het vijf voor twaalf is om de besluitvorming af te maken, daar zijn we het wel over eens. Een an der probleem dat ons bezighoudt is.de verhoging van de pachtprijzen. Staatssekretaris Ploeg heeft de Kom missie van Advies aan het werk gezet. De drie jaar zijn weer voorbij en eind '86 moeten de pachtprijzen wor den bijgesteld. De lasten van de eigenaar zijn de afge lopen 3 jaar gestegen. Dit is vertaald in een percenta ge. Wij menen dat de gestegen eigenaarslasten in de pachtprijs moeten worden doorberekend. Daarnaast meent de staatssekretaris dat er ook rendementsver betering voor de verpachter moet komen. Het moet als het ware interessant blijven dat derden geld in grond blijven beleggen. Dit in een percentage uitdrukken is echter minder eenvoudig. Vele faktoren spelen hierbij een rol. Grond is in Nederland een apart artikel gewor den. Vele kabinetten zijn na de bevrijding gestruikeld over de grondpolitiek. Huren en pachten zijn zwaar ge laden politieke zaken, dat is duidelijk. Dat er rende mentsverhoging bij moet lijkt ons ook wel. Of dit per centage moet zijn zoals voorgesteld lijkt mij voorshands diskutabel. De vraag of we bij de verhoging moeten werken met centen of opcenten is ook bijzonder inte ressant. Aan het gehele systeem van de pachtwaar- dering kleven naar onze mening bezwaren. Die bezwa ren moeten we niet nu, maar wel na het advies van de voorstellen tot de verhoging eens goed op een rijtje zetten. De werkgroep Pacht van het Landbouwschap gaat zich hiermee belasten en ook onze kommissie Grondgebruik zal hierbij zijn inbreng hebben. De konsta- tering dat de pachtprijsverhoging op een voor de land bouw uitermate ongunstig moment komt is helaas, maar al te juist! De maand januari heeft zich gekenmerkt door veel neerslag en sombere dagen. Echt weer om een gedruk te stemming te verstevigen. We hebben onze proble men, maar evenals na zo'n sombere januari het voor jaar weer komt, zo is het ook met ons beroep. 31 Januari is de verjaardag van onze koningin, de be schermvrouwe van onze organisatie. We spreken de wens uit dat zij nog vele jaren gespaard mag blijven voor haar gezin en het Nederlandse volk. Zij en haar man zijn terug uit India! Via de media hebben we kun nen zien en lezen wat zij daar weer voor Nederland mochten betekenen. Opvallend bij Beatrix's buitenland se bezoeken zijn de redes die ze houdt. Op een char mante en toch indringende wijze weet zij ons land te vertegenwoordigen. Het is belangrijk in deze maat schappij om het anderen zó te vertellen en over te bren gen dat het indruk maakt en dat er ook wat van blijft hangen. Dit is altijd al belangrijk geweest, maar vooral de laatste tientallen jaren is deze public relations een apart vak geworden. Heeft de landbouw hierbij stilge zeten? Hebben wij van deze wetenschap onvoldoen de gebruik gemaakt? Wij dachten van niet. Teveel zelf voldaanheid op dit punt is echter zeker niet op zijn plaats. Wetenschap staat niet stil en laten we er om denken dat ook de landbouw met zijn opvattingen en inzichten mee moet. Een nieuwe koers varen zit er niet in. Een aanpassing naar de werkelijkheid: Wat heeft de Braks in verlate evaluatienota: Minister Braks wil de melkkorting van 9,55 proeent in dit produktieseizoen van 1985/86 niet verminderen. Dat blijkt uit de evaluatienota over de superheffing, welke de minister dinsdag jl. aan het parlement heeft aangeboden. In het voorjaar van 1985 heeft het Landbouwschap dit kortingspercentage fel betwist. Ook het parlement had aanvankelijk zijn twijfels. Het Landbouwschap becijferde dat een korting van 8,65 procent op de melkproduktie ten opzichte van 1983 voldoende zou zijn om de door Brussel toegestane heffingvrije hoeveelheid melk te produceren. De minister heeft toen aan het parlement toegezegd na twee kwartalen te bezien of het kortingspercentage alsnog zou kunnen worden bijgesteld, waarna hij het groene licht kreeg. Door de trage afwikkeling van de superheffing kon de minister naar zijn zeggen, niet eerder dan eind januari deze evaluatienota presenteren. De minister schetst een uiterst somber beeld van de zuivelsituatie. Door vast te houden aan het hoge kortingspercentage verwacht hij in het volgende seizoen een beetje lucht (meer heffingvrije melk) voor extra toewijzingen in bijzondere situaties. Kernpunt van het meningsverschil tussen minister en Landbouwschap in het voorjaar was de mate van onderschrijding. Het Landbouwschap becijferde dat door het niet 'vol melken' van de individuele kwota twee procent onderschrijding zou plaatsvinden, terwijl de minister rekening hield met een onderschrijding van niet meer dan 1,3 procent. De minister wilde bovendien proberen wat ruimte te scheppen - dus over melk beschikken - voor nieuw beleid. Hoge produktie; opkoop stagneert De Nederlandse melkveehouders mogen dit seizoen 11.979.000 ton heffingvrije melk produceren. Mede door ekstra kwotumtoewijzingen aan veehouders in bijzondere omstandigheden heeft 'Den Haag' de heffingvrije hoeveelheid melk bepaald op 12.163.500 ton. Deze overschrijding met 184.500 ton dient, zo schrijft de minister in zijn nota 'geheel door de onderschrijding te worden gekompenseerd'. Want volgens hem mogen nu niet veel resultaten meer worden verwacht van de opkoopregelingen. Wat de likwiditeits-overbruggingsfinancieringsregeling betreft (de zogenaamde LOF-regeling) deelt de bewindsman mee, dat 314 aanvragen zijn ingediend, waarvan er tot nu toe 105 zijn toegewezen en 133 afgewezen. Volgens de minister heeft de regeling aan zijn doel beantwoord. Hij kondigt verder aan dat de mogelijkheid om in het kader van deze regeling aanvragen in te dienen, zal worden verlengd tot 1 .juli 1986. Hij wijst een verruiming van de LOF-regeling af. De vooruitzichten voor de zuiveleksport uit de EG zijn volgens de minister niet gunstig. De ekonomische recessie, de omvangrijke buitenlandse schuld van tal van derde landen, de gedaalde waarde van de dollar en de langlopende inkomsten van de olie- eksporterende landen hebben negatieve gevolgen voor de koopkrachtige vraag. Op korte termijn is een fundamenteel herstel van het evenwicht op de zuivelmarkt niet te verwachten. Aldus de minister. Hij deelt vervolgens mee dat de Europese Kommissie denkt aan een verdere vermindering van de produktie. Om die reden is men gekomen met het voorstel van een Europese opkoopregeling. Het voorstel van de Kommissie heeft, gezien de perspektieven op de markt, 's ministers instemming. (Zie voor nadere informatie pagina 5 in dit blad). Europese (niet alleen de Nederlandse) kiezer over voor zijn landbouw. Deze leidraad zullen we zeker moeten hanteren. De huidige regering is gestart met het item "no- nonsense". De landbouw is in de resultaten van het beleid teleurgesteld. Dat wil echter niet zeggen dat wij de manier van aanpakken binnen onze organisatie nu ook niet op een "no-nonsense" manier aan zouden moeten pakken. Of dit alleen de oplossing zal brengen voor de huidige problemen? Dat zeggen wij niet. Maar met de oude wapenspreuk: Luctor et Emergo, gaan wij door. Al moet het dan worstelende, bovenkomen doen we! A.H. Munters m m m VRIJDAG 31 JANUARI 1986 land-en tuinbouwblad

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 1