VOO It m VltOIIW "Oma's" gezien door de bril van een jonge moeder: Smallegange op ZAJK Nieuwjaarsbijeenkomst: ZAJK en RAK's doen uitstekend werk 50 jaar PJZ afd. Fijnaart Toneelavond West Zeeuws- Vlaanderen grandioos succes!! onder redaktie van de Reaktiekommissie Bond van Plattelandsvrouwen voor Zee land en Brabant Redaktieadres: Mevr. P.J. de Roov-Janse Chezeeweg 18, 4424 ZG Wemeldinge U heeft al van verschillende leden uit onze perskommissie kunnen ver nemen hoe ze het ervaren om oma te zijn, of hoe ze het zou lijken om oma te worden. Ik kan daar nog niet over schrijven, want ik ben nog maar een paar jaar moeder. Wel kan ik natuurlijk schrijven over mijn ervaringen als jonge moeder met de oma's van mijn kinderen. Ik heb een dochtertje van 3 jaar en een zoontje van 10 maanden. Steeds jonger De oma's worden volgens mij steeds jonger. De meeste jonge kinderen be zitten ook nog vaak een overgroot moeder. Vaak spreken de kinderen dan over oma en "oude oma". Ou de oma is dan die overgrootmoeder, die meestal echt wat ouder is (in de 70, 80, 90). Zo'n öude oma is meestal echt wat bezadigder, rustig en kan wat minder hebben van jonge, drukke kinderen. Dat komt natuurlijk door de hoge leeftijd. Als oude oma wordt bezocht door kleine kinderen, wordt het bezoek niet al te lang gemaakt, want dat zou te druk worden voor ou de oma. Maar oma zelf is meestal nog hele maal niet-zo oud, een oma die in de veertig is, dat is tegenwoordig niks bijzonders. Zo'n oma heeft het nog erg druk, ze heeft misschien zelf nog wel kinderen thuis, een man om voor te zorgen, haar huishouding, en soms ook nog een (parttime) baan. Goede band Zowel mijn ouders als mijn schoon moeder hebben een hele goede band met mijn kinderen. Ze zien de kinde ren heel regelmatig. Dat komt ook doordat ik nog 1 ochtend per week les geef op een basisschool. De ene week past mijn moeder op, de andere week mijn schoonmoeder. Ze zien de kin deren dus in ieder geval om de 14 da gen, maar daartussen natuurlijk ook nog veel. Ze hebben vanaf de geboor te de ontwikkeling van de kinderen van heel nabij meegemaakt. Hel eerste lachje Het eerste lachje, het eerste tandje, het eerste stapje, alles maakten ze van dichtbij mee. "Je voelt dat dit kind iets "eigens is, iets van jezelf", dat hebben ze alle bei vaak gezegd. De oma's maken soms nog bewuster de ontwikkeling mee van de kleinkin deren dan de moeder van haar kinde ren, hoe komt dat? Als moeder sta je dagelijks midden in die ontwikkeling van je eigen kinderen, je bent er hele dagen mee bezig, ze aan het verzor gen; soms ontbreekt gewoon de tijd om bewust bij die snelle ontwikkeling stil te staan. Als je de datum niet no teert van het eerste tandje, het eerste stapje, dan weet je het later niet meer omdat het allemaal zo vlug gaat. Oma gaat vergelijken, terugdenken aan hoe het was toen haar kinderen nog baby, peuter waren. Gemak Qua gemak hebben de jonge moeders van tegenwoordig het makkelijker met papieren luiers, wasmachines, makkelijk wasbare babykleertjes, au to's en autostoeltjes. Er wordt vaak gezegd: "als grootou ders heb je wel de lusten en niet de lasten van de kleinkinderen". Daar zit wel iets in, als de kinderen chagrijnig REDAKTIE/SEKRETARIAAT: AD PHERNAMBUCQ. JEUGDWERKBURO ZEELAND, KORTE KERKSTR. 10. 4461 JE GOES Een opslekertje is nooit weg. Het ZAJK had voor haar. nieuwjaars bijeenkomst alle RAK-bestuursleden en vertegenwoordigers van stands organisaties en plattelandsjongeren organisaties uitgenodigd. Het the ma was "de plaats en funktie van het agrarisch jongerenwerk en de wijze waarop hieraan door RAK's en ZAJK inhoud wordt gegeven". CBTB sekretaris mr. G. Smallegange opende de gedachtenwisseling met een inleidende beschouwing. Hierin prees hij het ZAJK om de rol die het vervult in het totale gebeuren van de landbouw. Op de goede weg Volgens Smallegange schuilt de kracht van de Nederlandse landbouw mede in de samenwerking en saamho righeid van alle bij de landbouw be trokken organisaties. Hij beoordeelt elke organisatie dan ook vanuit zijn bijdrage aan het totale gebeuren. Daarbij acht hij de aanwezigheid van kritische organisaties van groot be lang. Die kritiek moet dan wel opbou wend zijn. Als een zeer positief voor beeld van een kritisch geluid noemde hij het blad "Spil". Veel minder waardering had hij voor de wijze waar op de Boerengroep de laatste tijd meent te moeten opereren. Tegen dezelfde achtergrond belicht te Smallegange ook het ZAJK en kwam tot het oordeel dat het ZAJK uitstekend werd doet. "Het ZAJK is konstant bezig met vorming, scho- Vrijdag 31 januari 1986 ling, voorlichting en in zekere mate ook belangenbehartiging. Wanneer we het aanbod van het ZAJK (en de RAK's) bekijken, dan valt op dat de standsorganisaties met vallen en opstaan hetzelfde nastreven. Het ZAJK-werk wordt daarbij nog geken merkt door veelzijdigheid van aan dachtsvelden en de soms intensieve aanpak. Kortom, het ZAJK is op de goede weg", zo stelde hij. Natuurlijk kwamen er ook kritiek punten naar voren. Een daarvan had betrekking op de leeftijdsgrens van de deelnemers. Vanuit de RAK's werd opgemerkt dat niemand gebonden wordt en dat jonge standsorganisatie- leden zich blijkbaar vaak beter thuis- voelen bij de RAK's. Ad Phernambucq zijn, of dwars, hangerig of ziek, ver velend met eten en gaan slapen, 's nachts wakker worden enz. hebben opa en oma daar meestal geen last van. Het is natuurlijk wel zo dat hoe meer de grootouders de kleinkinderen zien, hoe groter de kans is, dat ze wel dat soort dingen meemaken. Maar ik denk dat je die termen lasten en lusten niet te letterlijk moet nemen. Volgens mij wordt vooral de verant woordelijkheid bedoeld. Die ligt toch bij de Quders, en die kan best wel eens zwaar zijn. De grootouders dragen die zware verantwoordelijkheid niet, en kunnen wat onbezorgder genieten van de kinderen. Goed opvoeden van een kind is heel erg moeilijk, niemand doet het perfekt, terwijl iedereen wel zijn best doet. Als oma's ontzettend "vergroeid" zijn met hun kleinkinderen, betekent het ook dat ze zich mede verantwoor delijk voelen, en dat kan weer bete kenen dat ze zich gaan bemoeien met de opvoeding van de kinderen. Teveel Als dat bemoeien teveel wordt, kun je natuurlijk konflikten krijgen tus sen de ouders en grootouders over de opvoeding van de kinderen. Dat brengt dan weer vervelende stemmin gen of een diskussie wat nu het beste is voor dat kind. Toch moet er zoveel mogelijk één lijn getrokken worden bij de opvoeding, anders gaat het kind dat uitspelen: "Van oma mag ik het wel". Een ding is zeker: zowel de ouders als de grootouders zoeken het beste voor hun (klein)kinderen. Maak ik misbruik van de oma's? Daarmee bedoel ik: leg ik teveel beslag op hun met oppassen? Ze wil len allebei dolgraag oppassen, en toen ik eens voorstelde om voor die och tend een ander te zoeken, wilden ze daar geen van beiden van horen. Het is zelfs zo dat ze zich verheugen op die ochtend om op te passen. Het voordeel dat ze regelmatig oppas sen is dat ze de gang van zaken in huis goed kennen, alles weten te vinden, weten wat de kinderen gewend zijn, enz. Mevrouw Mouthaan vroeg zich in haar stukje dat ze schreef over oma zijn af, of het toch waar is dat je van je kleinkinderen meer tolereert dan van je eigen kinderen vroeger. Vol gens mij mogen kleinkinderen inder daad meer dan de kinderen. Iedereen heeft wel eens dat hij of zij denkt: "Dat vader of moeder dat goed vindt, dat had ik zelf vroeger nooit gemogen". Als oma (opa) er is Als oma er is, heeft mijn dochtertje heel sterk het idee: oma komt voor mij, en ze moet met mij spelen. Van mij accepteert mijn dochtertje mak kelijker dat ik niet alleen met haar be zig ben, maar ook allerlei dingen moet doen in huis. Maar oma heeft wat meer tijd om met haar te spelen, en daar genieten beiden van. Als oma (en opa) komt is het voor haar feest, en zo voelen die oma's en opa het ook. Ik wens iedereen die oma of opa is toe, dat ze het ook ervaren als een feest om de kleinkinderen te bezoeken of te ontvangen, en dat het wederzijds is. M.T. Vleugel-Mandemaker RAK-ZAJK agenda 7 februari - Afd. West Zeeuws- Vlaanderen gaat weer bowlen in de Schelde bowling in Cadzand. Er zijn banen besproken tussen 21.00 en 23.00 uur. Opgeven voor 1 februari bij Pieter 01170-2592. 16 februari - Afd. Oost Zeeuws- Vlaanderen organiseert een zwem- festijn voor alle leden in de "Room pot" te Kamperland. Vertrek is om 9.00 uur vanaf het plein te Zaamslag. Kosten ƒ15,p.p. Opgeven bij Ina 01153-2257. RAK Schouwen. Dinsdag 11 februa ri. 20.00 uur bij v.d. Weyden in Noordgouwe. Thema: drainage en egalisering, ingeleid door Wim in 't Veld, bedrijfsvoorlichter. Dinsdag 11 maart, 20.00 uur bij v.d. Weyden in Noordgouwe. Thema: Ui- enteelt, ingeleid door dhr. Blikman, verbonden aan de SNUiF. RAK Walcheren. Donderdag 6 febru ari, 20.00 uur in Hotel Walcheren te Koudekerke. Thema: Landbouwor ganisaties en beleidsvorming. Deze avond maakt onderdeel uit van de kursus Landbouwbeleid en Organisa ties. Op deze avond zal uitleg gege ven worden over organisatiestruktuur van de landbouworganisaties en de wijze waarop standpuntbepaling tot stand komt. Begeleiding: Ad Pher nambucq, sekr. ZAJK. RAK West Zeeuws-Vlaanderen Vrij dag 14 februari. Exkursie Fordfabrie ken en havengebied Antwerpen. Aan melding voor 5 februari bij voorz. of sekretaris RAK. Bij voldoende deel name per bus. RAK Oost Zeeuws-Vlaanderen. Dins dag 4 en donderdag 20 februari. Ho tel van Leuven te Kloosterzande. Aanvang 19.30 uur. Kursus "Land bouw en Organisaties". Deze kursus wordt gegeven in samenwerking met het ZAJK. Inleiding en begeleiding: Jos Akkermans (sek. Commissie Top kadervorming) en Ad Phernambucq (sekr. ZAJK). Regionale studieavonden jonge en toekomstige agrarische vrouwen Be- velanden: 6 februari (2e avond) mee werken en meewerkvormen, vanaf 20.00 uur in de Korenbeurs te 's Hee- renhoek. Tholen-West Brabant: 19 februari (2e avond), meewerken en meewerkvor men vanaf 20.00 uur in café de Over kant te Steenbergen. Aan leden en oud-leden, die geen uitnodiging gehad hebben en wij op deze manier nog willen bereiken. De Plattelands Jongeren Zuid, afdeling Fijnaart, waarvan U misschien ook lid bent (geweest), bestaat dit jaar 50 jaar. Het spreekt voor zich dat wij daar best trots op zijn. Dit heugelijke feit willen wij ook met U vieren en wel op zaterdag 22 februari in "De Witte Roos", Kon. Emmastraat 53 te Fijnaart. Het plan is om 's middags vanaf 15.30 uur met een reünie van start te gaan. Natuurlijk bent U, eventueel met partner, van harte welkom, want we willen U graag in de gelegenheid stellen uw oude kennissen weer eens te ontmoeten. Omstreeks 17.30 uur willen wij met elkaar gezellig eten. Wij hadden gedacht dit in de vorm van een koffietafel te doen. Wij rekenen op een geweldige op komst en hopen samen met U op een gezellige dag. Mocht U vragen heb ben of op de avond zelf iets willen zeggen/doen, schroom dan niet en neem kontakt op met Jack Schreu- ders, Stadsedijk 63, 4796 RB Oude molen, telefoon 01686-2744, of met Jacco van Beem, telefoon 01682-2703. Eventuele foto's en andere herinne ringen aan uw PJZ-tijd zijn erg welkom! Rest ons niets anders te zeggen dan: Tot ziens op 22 februari!!!! Het bestuur van de P.J.Z.-Fijnaart e.o. Vanwege organisatorische redenen kunt U alleen deelnemen na inschrij ving. De noodzakelijke kosten hier aan verbonden zijn ƒ20,per per soon (inclusief entreegeld voor 's avonds). U kunt dit bedrag overma ken op rek.nr. 34.67.70.017 bij de Ra- bostreekbank t.n.v. P.J.Z. Jubileum, p/a J. Schreuders, Fijnaart. Wilt U onder "omschrijving" uw adres en het woord "reünie" ver melden? Uw betaling geldt meteen als inschrij ving. U moet ingeschreven hebben vóór 2 februari. Om 19.30 uur willen wij met het feestelijke gedeelte beginnen. Enkele leden en oud-leden brengen een revue op de planken. Daarna is er een band je dat de rest van de avond muzikaal verzorgt. (P.S. het postgironummer van de bank is 1098332; dit hebt U nodig als U van de postgiro naar de bank geld over wilt maken). Zaterdag 25 januari j.l. werd in Schoondijke weer de grote avond ge houden van de PJZ West Zeeuws- Vlaanderen. Het van oorsprong Ne derlands stuk was door spelers en re gisseur zelf vertaald in het Zeeuws- Vlaamse dialekt en voorzien vr.r. echte "Kezandse" uitdrukkingen. Ook was 'een nieuwe titel verzonnen n.l. "Nieu we bezems vegen schoon". Het stuk speelde zich af in de woon kamer van twee oude boeren, allebei vrijgezel. Om maar van hun zuster, een weduwe uit het dorp, af te zijn, nemen ze een huishoudster in dienst. ZAJK, Begeleidingskommissie Boe- rinnenprojekt. 13 februari in de Cais son te Biezelinge (20.00 uur). Over leg met agrarische kommissies platte landsvrouwenorganisaties over sa menwerking agra-cie's en ZAJK boe- rinnenprojekt. Maar deze had nogal behoorlijk wat peetjes bij de vis. Dat dit stuk wel aansloeg bij het ±250 koppige publiek was wel te merken want het publiek heeft heel wat afgelachen die avond. Na het to neelstuk was er een verloting met ve le mooie prijzen. De avond werd besloten met dansen. Natuurlijk, hoe kan dit ook anders bij de PJZ in West Zeeuws-Vlaanderen. De dansvloer was dan ook weer kontinu vol. Natuurlijk willen wij de mensen nog bedanken die prijzen beschikbaar stel den voor de verloting en de toneelspe lers die zo voortreffelijk hebben gespeeld. Tot slot nog een groot kompliment voor de regisseur, Tonny Rijnberg, die er voor zorgde dat het toneelstuk grandioos was. Bestuur West Zeeuws-Vlaanderen 19

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 19