Ontwikkeling glastuinbouwprojekt Made verloopt naar wens Aantal aanvragen Oen S. -fonds valt tegen Zelfbestuiving en Kruisbestuiving Volop veldsla van eigen grond I Zelfbestuiving Cie. Fruitteelt KNLC over vorstschade In september 1985 is aan de pers ge presenteerd de ontwikkeling van een glastuinbouwprojekt in de gemeente Made en Drimmelen. Inmiddels is er eel werk verzet aan de verdere voor bereiding. Zo kan op korte termijn daadwerkelijk worden gestart met de aanpassing van de infrastruktuur. Met name moet hierbij worden ge- daeht aan een verbreding van de Plukmadeseweg en de aanleg van de nutsvoorzieningen. Ook het Provin ciaal Bestuur heeft het belang van het tuinbouwprojekt erkend en heeft in dat kader op diverse manieren on dersteuning aan het projekt gegeven. Een belangrijk voorbeeld daarvan is het besluit om over te gaan tot ver vroegde aanleg van de provinciale weg langs de westzijde vanhet tuinbouw gebied (de verlengde T 33). Prijsontwikkeling Amerwarmte Het is bekend dat de Amerwarmte een belangrijke rol speelt in de ontwikke ling van het glastuinbouwprojekt "Plukmadesepolder". Zelfs nu de gasprijs voor tuinbouwbedrijven is verlaagd blijft de Amerwarmte een aanmerkelijke goedkopere energie bron omdat ook de prijs van Amer warmte sterk daalt. Elektrische ener- Kennis van de begrippen zelf bestuiving en kruisbestuiving even als de gewassen die tot deze ka- tegoriën behoren, is voor de zaad teler erg belangrijk. Gewapend met deze kennis kan, door tijdig maatregelen te nemen, ongewenste kruisbestuiving worden tegenge gaan en zo mogelijk worden voorkomen. In een tweetal artikelen zal onder de titel; zelfbestuiving en kruis bestuiving, nader op deze begrip pen worden ingegaan. Elk artikel wordt besloten met een lijst van gewassen ingedeeld naar zelf bestuivers en kruisbestuivers. Hierbij hel artikel over zelf bestuiving. Voor wat de bloemzaadgewassen betreft moet bij deze lijst het voor behoud worden gemaakt, dat hier naar in Nederland nog vrijwel geen wetenschappelijk onderzoek is gedaan, zodat hierover officieel nog weinig bekend is. De hierbij afgedrukte lijst van plantennamen vindt zijn oorsprong in de prak tijk van de zaadteelt en zal derhal ve met enige voorzichtigheid moe ten worden gehanteerd. Men spreekt van zelfbestuiving, als het stuifmeel van de zelfde bloem of van een bloem van de zelfde plant, op een stempel terecht komt. Hierna vindt bevruchting plaats in dit geval zelfbevruchting genoemd. Dit zou eigenlijk het antwoord kun nen zijn op een vraag die mij laatst werd gesteld, n.l. of het bij zelfbestui ving nog verschil maakt of het stuif meel van de zelfde- of van een ande re bloem komt. Het antwoord moet dus zijn; neen, als het maar van de zelfde plant is. Een verklaring hier voor ligt in het feit, dat de erfelijke eigenschappen (het genenstelsel) van het stuifmeel bij een zelfbestuivende plant van elke bloem gelijk is. Dit houdt in, dat bij zelfbestuiving het na komelingschap gelijk zal zijn aan de ouderplant. Een gewas dat op deze wijze door vermeerdering is ontstaan, Vrijdag 31 januari 1986 gie en Amerwarmte worden in de Amercentrale te Geertruidenberg in hoofdzaak geproduceerd met kolen. De kolenprijs daalde het afgelopen jaar nog sneller dan de prijs voor gas en olie. Samen met de verminderde waarde van de Amerikaanse dollar en de lagere rente tarieven heeft dit ge leid tot een prijsvermindering voor Amerwarmte. Een hoeveelheid Amer warmte - afgenomen in de Plukma desepolder - welke hoeveelheid over eenkomt, met die van één m3 aard gas kost nu 30 cent. Zoals bekend, is voor aardgas per 1 januari 1986 de prijs vastgesteld op 37,3 cent 25% duurder). Het werkelijke verschil in prijs is groter omdat voor het toepas sen van Amerwarmte de investeringen en het onderhoud lager zijn dan bij verwarmen met aardgas. Bovendien is er bij Amerwarmte geen sprake van schoorsteenverliezen Amerwarmtenet Op 23 december 1985 is de Energie Exploitatie Maatschappij Made B.V. (EEM B.V.) opgericht, welke B.V. het Amerwarmtenet in de Plukmade sepolder exploiteert. De EEM B.V. plaatst ook de zogenaamde warmte wisselaars in de bedrijven. Voor het zal gelijkvormig ofwel homozygoot zijn. Wat betekent dit nu voor de zaadteelt en wat merkt de zaadteler daar van. Wel, het feit dat een gewas tot de zelf bestuivers behoort, is van zeer grote betekenis bij selektie en zaadteelt. In vergelijking met kruisbestuiving, heb ben zelfbestuivende gewassen veel voordelen: 1. Gelijkvormigheid Een zelfbestuivend gewas is door gaans zeer gelijkvormig (uniform). Dit is niet alleen uiterlijk het geval, waarbij de ene plant op de andere lijkt, maar ook op het terrein van al lerlei andere eigenschappen. We den ken hierbij aan b.v. gelijkbloeiend, van gelijke grootte, gelijk oogst of plukrijp, uniform van kleur enz. 2. Geen verbastering Geen verbastering dus ook geen op- zuiveringskosten als gevolg daarvan in vermeerderingspercelen. Geen bu renruzie vanwege belendingsgevaar. Er hoeven geen of slechts kleine af standen tussen de percelen onderling in acht te worden genomen. 3. Voor bestuiving niet afhankelijk van insektenbezoek. Op grond van bovenstaande gegevens zal het duidelijk zijn, dat de raszui verheid (de grote zorg van de selek- teur) bij zelfbestuivers heel wat ge makkelijker kan worden gehand haafd, dan bij kruisbestuivers. Zo gezien lijkt het alsof er in zelf bestuivende gewassen geen onzuiver heden voor kunnen komen. Niets is echter minder waar. Ook hierin ko men onzuiverheden voor, die door de volgende oorzaken kunnen optreden. a. Mutatie's Dit is een plotseling optredende erfe lijke verandering. Komt bij de meeste gewassen sporadisch voor. Uit muta tie's zijn vaak nieuwe rassen ontstaan. b. Degenereren Het verlopen - degenereren - naar de oorspronkelijke eigenschappen. Dit gebeurt bij bloemen vooral met de kleuren. Nieuwe kleuren die door ver edeling zijn verkregen, lopen soms vrij gemakkelijk terug naar de oor spronkelijke kleur. plaatsen van die apparatuur worden geen extra kosten in rekening ge bracht. De aanleg van het leidingnet in de Plukmadesepolder start eind ja nuari 1986, waarna in april 1986 ±35 ha. tuinbouwgrond voor direkt ge bruik gereed ligt. Met het systeem van Amerwarmte is ruime ervaring op gedaan. In de provincie Noord-Brabant zijn inmiddels 24 bestaande glastuinbouw bedrijven met een totale oppervlakte van 32 ha. aangesloten op het Amer warmtenet. Buiten de Plukmadese polder zullen in 1986 nog 35 bedrij ven worden aangesloten. Vestiging bedrijven Inmiddels is de vestiging van twee be drijven met een gezamenlijke opper vlakte van 13 ha. in de Plukmadese polder zeker gesteld. Een van die be drijven is de vestiging van Fides B.V., een stekproduktiebedrijf voor chry santen, welk bedrijf 10 ha. grond heeft aangekocht. De eerste fase van het bedrijf 3 ha.) zal nog dit voor jaar in aanbouw worden genomen, terwijl de grondwerken voor die be bouwing al in uitvoering zijn. Het tweede bedrijf met een oppervlakte van 3 ha. zal zich toeleggen op de groententeelt. Bij bonen zonder draad komt het voor dat er weer peulen met draad worden gevonden terwijl zachtschil- lige bonen weer degenereren naar hardschilligheid. Door voortdurende selektie en veld- keuring kan de raszuiverheid op peil worden gehouden. c. Vermenging Vermenging kan voorkomen bij zaai en, planten, dorsen en schonen. Dit te voorkomen, vraagt van de teler en de loonwerker grote nauwkeurigheid. Onzuiverheden ontstaan door ver menging kan grote financiële gevol gen hebben voor de verbruikers van het zaad, hetgeen uiteindelijk ook niet de belangen van de firma die het zaad geleverd heeft, onberoerd zal laten. Het opzuiveren van de percelen is het werk van de selekteurs die we gedu rende de zomer in de zaadteeltcentra vrijwel dagelijks hiermee bezig kun nen zien. Zij hebben tot taak alle af wijkende planten te verwijderen waar door de raszuiverheid weer op het ge wenste peil wordt gebracht. Voorbeelden van zelfbestuivende ge wassen Groente Doperwt) Uitgesproken zelf bestuivers. Peulerwt) Hierbij heeft de bevruch ting reeds plaats gehad voordat de bloemen open gaan. Sla, Slaboon, Tomaat, Tuinboon, Veldsla, Snijboon) Overwegend zelf bestuivers. Enige kruisbestuiving is niet uitgesloten. Bloemen Lathyrus odoratus) Uitgesproken zelfbestuiver. Callistephus sinensis - Aster -; Mat- thiola incana - Zomerviolier; Tagetes erecta - Grootbloemige Afrikaan; Ta getes patula - Kleinbloemige Afri kaan; Tagetes tenuifolia - Zeer klein bloemige Afrikaan; Chrysanthemum leucanthemum en Chrysanthemum maximum - beiden Margriet) overwe gend zelfbestuiving; enige afstand on derling is gewenst. Bij kasteelten kan zelfbestuiving wor den bevordert, door: a. trillen of tikken; b. door de wind. Luchtramen en deu ren open. D.L. Koppenhol Zaadteeltstudieklub "Eiland Tholen" Op de Nederlandse veilingen wordt momenteel volop veldsla aangevoerd. Met name door de populariteit van de nieuwe slasoorten (eikebladsla, rood- lof, krulandijvie, batavia, lollo ros so etc.) is veldsla opnieuw in de be langstelling gekomen. Toch weten nog veel konsumenten niet wat veldsla is, hoe men het klaar moet maken en hoeveel men er van nodig heeft. Ook in de horeca zelf, waar veldsla een be kender produkt is, is men niet bekend met het feit dat Nederland zijn eigen verse veldsla heeft. Helaas vraagt men bij de groothandel nog vaak naar bui tenlandse veldsla. De kwaliteit van de Nederlandse veldsla staat op een bijzonder hoog nivo door de aandacht die de telers aan deze kleine lekkere plantjes schenken. Eigenlijk heeft veldsla niets met sla te maken. Veldsla is verwant aan de valeriaan, waaruit een kalme rend ekstrakt wordt gewonnen. De smaak doet denken aan die van no ten. De blaadjes zijn knapperig en smaken pittig. Veldsla wordt geteeld in kassen en in de vollegrond. De Ba- rendrechtse veiling Zuid Holland Zuid rekent veldsla tot een van haar specialiteiten. De aanvoer aan deze veiling is groot, hetgeen betekent dat men vaak voor weinig geld veldsla in Barendrecht kan kopen. Veldsla is onvoorstelbaar goed houd baar. Bij eksperimenten met een kleinverpakking, had men de veldsla drie weken in een koeling laten liggen. Met het verse produkt bestond zowel in uiterlijk als in smaak nauwelijks verschil. Veldsla wordt rauw gekonsumeerd, meestal met een dressing van noten- of olijfolie, wat kruidenazijn, peper en zout. Men kan, door de sterkte van dit plantje, ook warme dressings ge bruiken. Een reden, waarom dit pro dukt zich uitstekend leent voor sala des met warme ingrediënten (dunne reepjes ossehaas, eendeborst of war me reepjes vis met zeevruchten). Er zijn vele soorten veldsla. Onder zoek onder konsumenten moet uitwij zen, welke variëteit men prefereert. Met lange of korte blaadjes, donker- of juist licht groen. Veldsla wordt ter veiling aangeboden in een grijs plastik bakje, afgedekt met donker folie. Aan één ons veldsla heeft als men haar als bijgerecht gebruikt - al voldoende. De Kommissie Fruitteelt van het KNLC konstateerde dat, hoewel nog slechts weinig gegevens bekend zijn, het aantal aanvragen door fruit telers om een bijdrage uit de regeling 'Vorstschade fruitteelt' van hel O.- en S.-fonds minder zal zijn dan in een eerder stadium is verwacht. Door het bestuur van het O.- en S.-fonds is de regeling aangepast, in die zin dat de franchise-korting slechts ten laste zal komen van de rentesubsidie. Dit overeenkomstig de eerder gemaakte afspraken. Tij dens de 17 januari j.l. gehouden vergadering werd er behalve over de vorstschade ook gesproken over bakterievuur, praktijkonderzoek en voorlichting. Bij de kommissie kwam ten aanzien van de regeling 'Vorstschade fruit teelt' de vraag op of het beschikbaar gestelde geldbedrag geheel gebruikt zal worden. Men vreest dat veel fruit telers in het verleden een dusdanig slechte ervaring met het fonds hebben opgedaan, dat ze maar geen aanvraag hebben ingediend. Wel kon door de kommissie worden gekonstateerd dat de aanvankelijk vastgestelde aanvraagkosten zijn ver laagd. De kosten voor een aanvraag rentesubsidie bedragen nü ƒ300, (was ƒ900,Een aanvraag voor een bijdrage uit het borgstellingsfonds ten behoeve van de hektare-bijdrage en rentesubsidie kost ƒ650, In de vergadering werd gewezen op het feit dat door de banken het erf- pachtrecht in Zeewolde (Zuidelijk- Flevoland) op ƒ30.000 per ha is ge waardeerd. Een hele slechte zaak, zo vond de Kommissie, want hierdoor komen door vorstschade getroffen fruittelers Ln dit gebied nog maar voor een zeer laag bedrag in aanmerking. Bakterievuur Tijdens de vergadering werd opge merkt dat de overheid nog steeds niet van de noodzaak is doordrongen dat meidoornstruiken zo snel mogelijk verwijderd dienen te worden, om niet aangetaste bomen en struiken te kun nen behouden. Nog steeds wordt de opvatting gehul digd dat men bakterievuur kan laten uitwoekeren en dat de sterkste bomen en struiken wel over zullen blijven. Niet is minder waar. Toch komen hier en daar zelfs weer nieuwe aanplantin gen van meidoorns voor. Vanuit de Kommissie Gewasbescher ming werd vernomen, dat de fabri kant van het middel streptomycine is verzocht de aanvraag voor toelating van dit middel niet in te trekken. Voor wat betreft het agendapunt bakterie vuur kwam ook aan de orde het huur- kontrakt van het proefveld Ouwer- kerk, dat per 1 september 1986 af loopt. Voorgesteld werd het kontrakt met viji jaar te verlengen. Praktijkonderzoek In de vergadering werd gesproken over de proeftuin Geldermalsen. Er werd gemeld dat daar aardbeien en rode bessen ingepland zullen worden. Ook kan het personeelsbestand van deze proeftuin op de gewenste sterk te worden gebracht. Het vollegronds- aardbeienonderzoek moet verder worden uitgebreid in Breda en Horst. Ten aanzien van het fruitteeltonder- zoek in Nederland in zijn algemeen heid werd in de vergadering vast gesteld dat het onderzoek zich voor al moet richten op oogstspreiding, verbetering van kwaliteit, gewasbe scherming, vermeerdering en verbete ring van teeltmethoden. Gekonsta teerd kon worden dat het Proefstati on voor de Fruitteelt minder aan on derzoek toekomt, omdat de voorlich ting steeds meer tijd vergt. Ook dreigt er duidelijk een tekort aan man kracht. Voorlichting In de Kommissie Fruitteelt kwam men tot de konstatering, dat de,voorlich ting steeds verder op z'n retour raakt. Men noemde een aantal oorzaken: het aantal formatieplaatsen is drastisch ingekrompen; deeltijdarbeid (32 uri- ge werkweken) en part-time banen in de voorlichting. Dit laatste leidt tot een regelrechte ramp, zo werd er in de vergadering gezegd. Het voorlichtingsapparaat van de overheid gaat door deze oorzaken volledig onderuit. De vraag kwam in de vergadering op wat er met de par- tikuliere voorlichting zal gaan gebeu ren. Wordt deze wel of niet ingescha keld. Het standpunt is altijd geweest dat de voorlichting objektief dient te zijn. En dat zou in principe alleen bij overheidsvoorlichting mogelijk zijn. In dat licht gezien dient er geen par- tikuliere voorlichting in de plaats te komen van overheidsvoorlichting. De kommissie was van mening dat de praktijk desondanks niet meer zonder partikuliere voorlichting kan en steeds meer die richting uit dreigt te gaan. Ook meende men dat deze vorm van voorlichting de beschikking moet kunnen krijgen over onderzoeksre sultaten. 17

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 17