De maand februari op het Zuidwestelijk Landbouwbedrijf Even leek het er op dat 1986 net zo zou beginnen als 1985 (u weet nog wel, strenge vorst tot in februari toe). Bij het schrijven van dit artikel zo rond half januari is het echter al 7° boven nul. Maar voor dat de maand februari om is kan er nog veel gebeuren. De stemming is deze winter niet opperbest. Begrijpelijk, gezien de ontwikkelingen. Het komt ook allemaal tegelijk; prijzen van o.a. aardappelen, uien en vlas die ronduit slecht zijn en prijverwachtingen voor volgend jaar die ook niet gunstig zijn. Laten we echter wel bedenken, dat b.v. een betere aardappelprijs in 1986 al véél kan veranderen. Bovendien, ge zondheid gaat nog steeds boven alles. Het is niet nodig dat een slechte stemming overgaat in een depressieve stemming. De landbouw heeft al voor hetere vuren gestaan. Ik ben ervan overtuigd dat u met vak manschap en goed bedrijfsbeleid ook de huidige ontwikkelingen de baas kunt blijven. Let goed op de temperatuur van de bewaarprodukten a is, -V In wintertarwe vragen deze maand de vroege onkruidbestrijding en de stikstof- bemesting de aandacht Op de akkerbouwebedrijven is het momenteel erg rustig. Wat heet ech ter rustig als je ziet hoeveel vergade ringen en bijeenkomsten er in de win termaanden georganiseerd worden. Het' is bijna niet te doen om ze alle maal te bezoeken. U zult er voor uzelf de meest interessante uit moeten zoeken. Goed bedrijfsbeleid noodzakelijk In de meeste gebieden is er deze win ter of zal er de volgende winter aan dacht gevraagd moeten worden voor de aktie "Rekenen vóór beslissen". Deze aktie die gezamenlijk door het konsulentschap en de SEV uitgevoerd wordt is voor iedereen belangrijk. Goed bedrijfsbeleid is alleen dan te voeren wanneer u de kosten en op brengsten van uw bedrijf op een rij tje hebt staan. Bovengenoemde aktie- heeft tot doel u meer inzicht te geven in en ervaring opdoen met het goed op een rij zetten van de kosten en op brengsten op uw bedrijf. Hierbij kunt u dan al vrij snel bepaalde konklusies trekken, zoals b.v.: - het saldo van gewas A is toch wel laag; - is loonwerk voordeliger dan eigen mechanisatie? - de toegerekende kosten van gewas B zijn bij mij wel erg hoog. Het zou mogelijk zijn dat u naar aan leiding van deze konklusies nog wat verder gaat rekenen en uw bedrijfs beleid aan gaat passen. Ook wanneer u niet aan deze aktie mee kon doen is uw bedrijfsvoorlich- ter altijd bereid om behulpzaam te zijn. Goed bedrijfsbeleid voeren is niet al leen rekenen, maar vooral ook tech nisch goede beslissingen nemen en uit voeren. Het uitwisselen van ervarin gen op technisch gebied is zeer nut tig. Ook bij u in de buurt bestaan er gewasstudieklubs, waarin u met el kaar de teelt van een bepaald gewas bekijkt en bespreekt. Iedere teler (klein of groot) is van harte welkom. Ook worden er elk jaar enkele belang rijke naslagwerken uitgegeven. Hier onder staat vermeld hoe u ze kunt bestellen: Handleiding 1986: de chemische bestrijding van ziekten, plagen en on kruiden in de landbouwgewassen. Door storting van ƒ4,op giro 1690875 van het CAD voor Gewasbe scherming te Wageningen. Groene berichten van de PD. Prijs ƒ20,—. Bestellen: Geertjesweg 15, 6706 EA Wageningen, per briefkaart. Rassenlijst 1986. Prijs ƒ9.50. Bestellen bij Leiter-Nijpels B.V., Maastricht, op nr. 679360352 van de NMB, onder vermelding van 61e Ras senlijst 1986. Bouwplan en vruchtopvolging Als u nog niet rond bent met het bouwplan kunt u de mogelijk te te len gewassen nog eens op een rij zet ten. In de eerste plaats gaat het om de financiële opbrengst. Deze is vast te stellen met behulp van een saldo berekening. Naast het saldo kunnen ook andere faktoren een rol spelen, zoals b.v. de beschikbare arbeid of de mogelijkheid voor het inzaaien van een ondervrucht en/of groenbemester. Als duidelijke inkomensverbeteraar zou u kunnen denken aan enkele groentegewassen. De teelt van een aantal groentegewassen wordt in een serie artikelen in een aantal land bouwbladen geplaatst. Ten aanzien van de vrucht wisseling nog een aantal opmerkingen: - een nauwe rotatie van een bepaald gewas gaat vaak samen met negatie ve verschijnselen zoals: ziekten, pla gen en lagere opbrengsten. - veldbonen vermeerderen ook het bietecysteaaltje (St. Jansziekte) maar worden zelf véél minder aangetast. Veldbonen moeten in de vruchtwisse ling op dezelfde lijn worden gezet als groene erwten. - uit het laatste onderzoek blijkt bij de teelt van aardappelen na erwten de opbrengst van de aardappelen wat te gen te vallen. Fosfaat- en kalibeniesting Als de omstandigheden het toelaten zal er in februari veel kunstmest gestrooid worden. Zoals u misschien weet is het op kleigronden nodig om een basishoeveelheid aan fosfaat en kali in de grond te hebben. De basis behoort te zijn: een Pw-getal van 25 en een K-getal van 18. Het advies is dan ook om naast uw bemesting voor uw gewas ook (indien nodig) wat ex tra te bemesten totdat u deze juiste basis hebt bereikt. Grondonderzoek geeft u de gewenste informatie over uw bodemvruchtbaarheid. Mocht u moeilijkheden hebben bij het opstel len van uw bemestingsplan, dan kunt u altijd uw bedrijfsvoorlichter raad plegen. Op de percelen waar nog kalizout moet worden gestrooid dient dit zo snel mogelijk te gebeuren. Denk er wel om dat een aantal gewassen, b.v. aardappelen, bieten en bruine bonen gevoelig zijn voor chloorhoudende kalizouten. Verder verhoogt een ka libemesting, die in het voorjaar wordt gegeven, de zoutkoncentratie in het zaai- en poot bed. Wintertarwe Het kan nuttig zijn om nog in febru ari een onkruidbestrijding met Her- bogil of DNOC uit te voeren. Vooral als er geen bodemherbicide in het na jaar is gespoten of als er al wat pas gekiemde kleefkruidplanten staan. Vroeg spuiten met kleurstof betekent wel dat nachtvorst in de periode van spuiten schade kan geven. Als er te gen duist plus kleefkruid moet wor den gespoten kan Tolkan S of Fox- tar DP gebruikt worden. Komt er géén kleefkruid voor maar wel duist dan is de keuze wat ruimer en kun nen ook andere isoproturon bevatten de middelen ingezet worden. Na het spuiten van deze middelen kan er géén grasgroenbemester ingezaaid worden. De hoogte van de eerste N-gift op de tarwe is afhankelijk van de voorraad aan minerale N in de bodem. Wan neer u 2e helft februari over deze ge- gévens wilt beschikken, moet u uiter lijk le week februari een monster la ten nemen. De hoogte van de le gift is 140 kg N-voorraad. Op percelen met lage fosfaattoestan den kan het zinvol zijn om de N in de vorm van mengmest 26+14 0 of 23-23-0 te strooien. Mocht er in februari een strenge vorstperiode gevolg door droge op- dooi komen dan kan het verstandig zijn om op de zware kleigronden 45% afslibbaar) de grond wat aan te drukken met een cambridgerol, met het doel verdroging van wortels te voorkomen. Let wel op dat deze be werking op lichtere gronden flink na delig is voor het waterbergend vermogen. Graszaad De N-bemesting op graszaad moet in februari plaatsvinden. Als de grond diep bevroren is of als het gewas nog erg klein is, kan overwogen worden om de N in twee keer te strooien, de le keer zo vroeg mogelijk, de 2e keer zo'n 2-3 weken later. Dit om moge lijke wortelverbranding te voorko men. Bovendien heeft een klein gewas niet meteen alle N nodig (met name Engels raai). Op diverse raaigras-percelen die wat laat ontwikkeld zijn kan een onkruid bestrijding met DNOC of Herbogil in februari nodig zijn. Het gewas moet 3-4 blaadjes hebben en er is kans op schade bij vorst. Bij aanwezigheid van grotere muur of kleefkruid zal er wat MCPP bijgevoegd moeten worden. Het is veilig over een teelthandeling overleg te hebben met de teeltbegelei der van uw graszaadfirma. Zomergerst Als de bodemomstandigheden goed zijn kan er reeds eind februari gerst worden gezaaid. Slempgevoelige per celen niet intensief bewerken. Een zaaibedbereiding hoeft ook bij gerst niet diep te zijn. Bij een grotere zaai- diep van 3-4 cm zal de uitstoeling te genvallen. De laatste jaren bleek het aantal aren per m2 zéér belangrijk voor een goe de opbrengst. Geadviseerd wordt om voor Trumpf een hoeveelheid zaai zaad te gebruiken van 110-130 kg per ha, afhankelijk van de grond. De N dient voor brouwgerst in één keer te worden gegeven. Het advies is 110 kg N-bodemvoorraad 0-60 cm voor ras sen met een gelijkwaardige stevigheid als Trumpf. Hogere N-giften en/of N-delingen zullen tot gevolg hebben dat de brouwkwaliteit van de gerst afneemt. Karwij Bijna alle onkruidbestrijdingsmidde len moeten worden toegepast als de kazrwij in rust is. Duist en straatgras kunnen bestreden worden met Legu- rame. Als er ook muur voorkomt kan er 11/2 liter chloorprofam aan wor den toegevoegd, mits de karwij nog Konsulentschap voor de Akkerbouw en de Tuinbouw te Goes niet is uitgelopen. Tarwe-opslag kan later worden bestreden met Fervinal of Fusilade. Gramoxone is in karwij niet meer toegelaten. Wanneer geen duist en nog maar wei nig andere kleine onkruiden voorko men, kan ook zo vroeg mogelijk wor den gespoten met Campagard. Als de karwij net is uitgelopen kan nog Are- sin worden gebruikt. Aan karwij kan al vroeg N worden gegeven. De hoeveelheid zal zo'n 90-120 kg N/ha zijn. Niet teveel, want karwij mag niet legeren. Aardappelen Kondens ontstaat vooral wanneer het buiten vriest. De lucht in de cel koelt dan af tegen de koude buitenwanden en dak. Nog voordat er grote drup pels ontstaan moet er al begonnen worden met intern ventileren. Ook is het mogelijk om een afzuigventilator of een cirkulatieventilator boven het produkt te gebruiken. Ook een laag stro boven het produkt doet goede diensten. Als de temperatuur overdag rondom 0° C schommelt kunnen de deuren opengezet worden voor na tuurlijke trek. Bij het afleveren moeten blauwgevoe- lige partijen opgewarmd worden tot 15°C. Sterk blauwgevoelige partijen tot 18 a 20°C. Om 1 ton aardappelen 1°C in temperatuur te verhogen zijn 860 kcal nodig. Om de temperatuur van 200 ton aar dappelen van 6°C naar 16°C te ver hogen zijn dan nodig; 200 ton x 10°C x 860 kcal 1.720.000 kcal. Wil men deze opwarming in 3 dagen bereiken, dan moet de verhitter een kapaciteit hebben van 1.720.000 72 uur 24.000 kcal. Als er alleen maar tussen 7.00 en 19.00 uur wordt verwarmd 12 uur) en men wil toch in 3 dagen opwarmen dan is er voor deze partij een kachel nodig van 1.720.000 36 48.000 kcal. Het is gewenst de kapaciteit met 10% te verhogen, omdat er door lekkages in de schuur vaak veel warmte verlo ren gaat. Zorg bij het opwarmen voor voldoende aanvoer van verse lucht om zuurstofgebrek te voorkomen. Als u van plant bent de aardappelen nog langer te bewaren let dan op de bewaartemperatuur: voor verse konsumptie 5-6°C voor frites 6-8°C voor chips 7-9°C Bieten Op percelen waar kweek van beteke nis voorkomt kan eventueel in febru ari nog een bespuiting plaatsvinden met 20 kg TCA. Zo mogelijk (en uit eraard alleen onder droge omstandig heden) in kombinatie met (na) een egaliserende grondbewerking. Zeker op lichte grond is een behandeling met Fusilade of Fervinal, na opkomst van de bieten, veiliger. Kleine wenken - Veldbonen moeten zo vroeg moge lijk worden gezaaid. Een rijenbe- mesting met fosfaat en een startgift van 40 kg N zijn gewenst. Als de mengmeststof 11-52-0 beschikbaar is kan deze als rijenbemesting worden gebruikt. - Weet u al hoe u uw erwtenzaad gaat ontsmetten? Dit jaar is het middel Aliëtte toegelaten tegen valse meel dauw en fusarium-voetziekte. - Het is nog mogelijk om begin febru ari een voorbewerking uit te voeren over de ploegsnede. Hoe later in fe bruari deze bewerking uitgevoerd wordt, hoe groter de kans op een te diepe en te losse ligging van het zaaibed. - Heeft bedrijfshygiëne bij u wel de nodige aandacht? Probeer met z'n al len om ziekten en plagen zoveel mo gelijk te VOORKOMEN. Een voor beeld: Deponeer de afvalgrond uit de aardappelbewaarplaats zodanig dat ze een zo klein mogelijke plaats inneemt, gemakkelijk behandeld kan worden met Prefix of Casoron of goed af te dekken is met plastik, eventueel me chanisch vrij van nieuwe uitloop is te houden. De bedrijfsvoorlichter ing. W.L. van de Ree Hieronder staan enkele voorbeelden van mogelijk in te zaaien gewassen met hun saldo's. gewas opbrengst kg/ha prijs gld/kg bruto hoofd- orodukt aeldopbrenqst bij- produkt (qld/ha) totaal toege rekende kosten saldo E.M. zomergerst 6000 0.53 3180 275 3455 870 2585 gr.erwten 4800 0.83 3984 200 4184 1250 2934 veldbonen 4900 0.77 3773 - 3773 1150 2623 teunisbloem 750 7.50 5625 - 5625 1350 4275 knolselderij 35000 0.23 8050 - 8050 2976 5074 12 Vrijdag 31 januari 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 12