1986 Aktualiteiten typeren ook in de Zeeuwse Spuitdag Èxtra zakcent voor boerin met "logies met ontbijt" Hulstenaar zoekt voor toeristen 250-tal landelijk gelegen adressen je in suikerbieten is thans in beperk te mate pillenzaad met furathiocarb beschikbaar. Deze werkzame stof is minder phytotoxisch dan carbofuran en dus veiliger voor het bietenplant je. Als vervanger van Temik en Tra- nid komen Curater en Garvox in aan merking. In dit opzicht vertoont Vy- date een aanzienlijk slechter bestrij- dingsresultaat. Bij een zware besmet ting met bietecystenaaltje heeft dich- loorpropeen ook op de lichte gronden de voorkeur. Metam-natrium geeft een sterkere onkruidbestrijding te zien en is tevens sterker op bodem schimmels. Het schema voor de bestrijding van onkruiden wordt vrijwel ongewijzigd gehandhaafd. In noodgevallen kun nen vanaf het 4-bladstadium de kom- binaties 3 1 Betanal 2 kg Goltix I 1 Tramat en 3 1 Betanal 1 kg Py- ramin 1 1 Tramat (met kans op schade) worden aangewend. De kom- binatie 2 kg Goltix 2 1 Oliocin (mi nerale olie) wordt op gezonde bieten toegepast, waarbij het onkruid in een jonge stadium verkeert. Bij de bestrij ding van grasachtigen geniet Schering II E de voorkeur boven Schering uit- vloeier. Granen In granen zijn aan de reeds beschik bare middelen 3 nieuwe breedwerken- de middelen toegevoegd, te weten: Tillox NL (mecoprop, ioxynil, bena- zolin) en Brominal MEP (mecoprop, bromoxynil) voor het bestrijden van breedbladige onkruiden. Bifenix N (isoproturon, bifenox) heeft met na me bij toepassing na opkomst een sterke werking op duist en kleefkruid. Konsulentschappcn voor de Akker bouw en de Tuinbouw te Barendrechl en Goes Starane (fluroxypvr) ter bestrijding van kleefkruid en muur komt waar schijnlijk in 1986 op de markt (even tueel in kombinatie met bentazon). Opvallend is de goede werking bij la ge temperatuur (vanaf 5°C). In het noorden van Nederland wordt men op intensieve graanbedrijven ge- konfronteerd met de eerste verschijn selen van resistentie tegen benzimida- zolen bij de bestrijding van oogvlek- kenziekte. In 1986 wordt juist voor deze bedrijven een toelating van Spor- tak verwacht. Als bodemherbicide staat Racer op de nominatie om nog komend seizoen in aardappelen een toelating te krijgen. Het heeft een sterke werking op kleef kruid, zwarte nachtschade is matig ge voelig, en grassen vrijwel ongevoelig. Racer mag niet in pootaardappelen gebruikt worden. Zilverschurft err fu- sarlum (droogrot) vertonen resisten tie tegen benzimidazolen. In pootaardappelen is voor djt doel thans een knolbehandeling toegelaten met imazahil (Fungazil) en kombina tie met thiabendazol (Lirotect extra), thiofanaat methyl (Fungatop vlb) en carbendazim (Lux, Azidro). Op de zelfde wijze bestaat in konsumptie- aardappelen de mogelijkheid om Ger- motect (thiabendazol, chloorprofam, profam) toe te passen. Het betoog van de heer Van der Wal wordt besloten met de mededeling dat in 1986 Mocab 20 GS beschikbaar zal zijn. Dit granulaat heeft een grotere dichtheid en is dus minder volu mineus. De specialist gewasbescherming H. Salomons niet of alleen incidenteel gebruikt welverdiende slaapplaats aan te bieden. Albion, een kleine Nederlandse touroperator is bezig deze adres sen in kaart te brengen, om zo doende in 1987 een voor Neder land nieuwe rondreis programma op de markt te brengen. Gedacht wordt aan een 250-tal adressen verspreid over heel Nederland. Landelijk gelegen adressen, die toch een zekere rust garanderen voor de vakantieganger, die na bijvoorbeeld een dag fietsen of toeren met de auto kan rekenen op een vriendelijk onthaal, een kom fortabel bed en de volgende mor gen een stevig ontbijt om zo er weer fris op uit te kunnen trekken naar een volgend adres. Geïnteresseerden in dit toeristische projekt kunnen schriftelijk kon- takt opnemen met T. van Vooren, Merelstraat 20, 4561 KJ in Hulst. Waarna U alle informatie zal wor den toegezonden. Ongunstige weersomstandigheden waren mede verantwoordelijk aan het overwaaien van bestrijdingsmiddelen. Ook schade aan huurgewassen bij het aanwenden van Brominal MEP en Anitop ter bestrijding van onkruiden in granen. De groeistoffen die deze produktie in estervorm bevatten kun nen als gevolg van een hoge dampspanning zelfs na 1 a 2 dagen nog vervluchtigen, hetgeen in enkele gevallen op aangrenzende percelen schade heeft veroorzaakt. Tot slot wordt in het inleidend gedeelte mede gedeeld dat de middelen endosulfan, lindaan, paraquat en captafol op de nominatie staan te verdwijnen. Fervin wordt vervangen door Fervi- nal. Fervinal (veiligheidstermijn 3 we ken) heeft een sterkere werking op on kruidgrassen. Fusilade (veiligheidster mijn 8 weken) zal worden voorzien van een enigszins gewijzigde chemi sche konstruktie (fluazifop P butyl). Ze heeft thans ook een toelating in witlof, wortelen, erwten, stamslabo- nen, stambonen, knolselderij en schorseneren. De toepassing van Roundup kort voor de oogst in granen wordt uitge breid met droog te oogsten erwten en bonen (veiligheidstermijn 7 dagen). Het stro kan worden vervoederd. Ook is de toepassing van Roundup in af gestorven fabrieksaardappelen uitge breid met de bestrijding van hardnek kige onkruiden in afgestorven konsumptie-aardappelen. Voor een goed resultaat moet een wachttijd van 7 dagen in acht worden genomen. De toepassingsmogelijkhe den in konsumptieaardappelen lijkt overigens door gebruik van dinoseb in olie zeer beperkt. Bij het doodspuiten van groenbe- mesters kan Frigate aan Roundup worden toegevoegd. Het advies is 2,5 1 Roundup 2 1 Frigate. Nieuw is ook de toevoeging van 2 1 Ethokem aan Roundup. Thans mogen de groenbemesters met Finale (glufosinaat-ammonium) worden doodgespoten. In blauwinaanzaad zijn naast Asulox nu ook Basagran (0,75 1/ha) en Di- curan 700 FW (0,75 1 I) beschikbaar. De veiligheid waarmee deze middelen kunnen worden toegepast laat helaas nog te wensen over. Finale heeft thans een toelating in karwij. Finale vertoont naast kon- taktwerking ook een systemische wer king. Het wordt toegepast als het ge was volkomen in rust verkeert. In uien geeft de kombinatie 2 1 Stomp 5 1 propachloor als standaardtoe passing een brede werking te zien, met name op veelknopigen. Stomp krijgt ook een toelating in plant- en zilve ruien. Nieuw zijn ook de toepassin gen van Fusilade 2 1 Agral LN te gen grasachtigen en Finale of Roun dup kort voor opkomst. In dit laatste geval genieten Gramoxone en Reglo- ne prijstechnisch de voorkeur. Nu Phytosol granulaat niet meer beschik baar is, kan men bij de bestrijding van de uienvlieg de keuze maken tussen Allivin (goedkoop) en Curater (beter, maar duur). Zoals bekend, is Temik voor 1986 niet beschikbaar. Nieuw is ook de toepassing van Ronilan Spe ciaal ter bestrijding van bladvlekken- ziekten in zaai-, plant- en zilveruien. Er zijn geen nieuwe toepassingsmo gelijkheden in stamslabonen. Ivorin Super aan de basis blijft een voor waarde om tot een verantwoorde on kruidbestrijding te geraken. Een zaaizaadontsmetting bij erwten met thiram is vereist ter bestrijc^ng van kiem- en bodemschimmels. Ter bestrijding van voet- en vlekken- ziekte kan benomyl of carbendazim worden aangebracht. Bij intensieve teelt van erwten kan nu valse meeldauw niet alleen door een Dat landbouw en rekreatie goed hand in hand kunnen gaan begint de laatste jaren steeds duidelijker te worden. Niet alleen komen er steeds meer kampeerboerderijen voor een grote groep rustzoekers, ook steeds meer bedrijven in de land en tuinbouw investeren niet onaanzienlijke bedragen in nieuw bouw en verbouw van stallen en schuren om deze geschikt te ma ken voor de rekreatie en toerisme. Nog niet zo lang geleden heeft de voorzitter van de kamer van koop handel in Noord- en Oost Gelder land hiervoor een lans gebroken en de vele varkens- en kalverhou- ders in deze regio alle medewer king toegezegd inzake het verkrij gen van hinderwet vergunningen en de nodige wijzigingen in bestemmingsplannen. Dat de boer en tuinder ook zon der grote investeringen zijn graantje mee kan pikken van de toeristische inkomsten is in ons land nog minder bekend. Als we de situatie in landen zoals Ierland, Groot-Brittannië en Duitsland be kijken is dit toch goed mogelijk. Het is eigenlijk de boerin die hier de hoofdrol speelt. In Nederland noemen we het "logies met ont bijt" op de Britse Eilanden "Bed and Breakfast" en wie kent de bordjes langs de wegen niet met het opschrift "Zimmer Frühstuck". De boerin als gastvrouw, kan door het aanbieden van tijdelijke ak- kommodatie voor de vakantiegan ger, jaarlijks een zakcentje "bij verdienen". Vooral de in ons land hun vakan tie doorbrengende buitenlanders zijn "IN" voor deze andere ma nier van verblijf. Er zijn ongetwijfeld vele land- tuinbouw en veeteeltbedrijven, die in hun woning nog een of meer dere kamers vrij hebben, die alleen incidenteel gebruikt worden als zoon of dochter met de kleinkin deren een weekendje overkomen of die enkele keren per jaar ge bruikt worden om opa of oma een Er was volop belangstelling om de 32e Spuitdag in Goes bij te wonen. Tra ditiegetrouw werd de grote zaal van de 'Prins van Oranje' geheel gevuld door boeren, loonwerkers, vertegen woordigers van de handel en gewas beschermingsmiddelenindustrie en andere belangstellenden uit Zeeland, Zuidhollandse eilanden, West- Brabant en zelfs uit België. De sprekers op deze Spuitdag waren ing. D. van der Wal (Konsulentschap voor de Gewasbescherming te Wage- ningen) - die in de morgenbijeen komst aktuele zaken op het gebied van de gewasbescherming de revue liet passeren - en dr.ir. L. Davidse (vak groep Phytopathologie van de Land bouw Hogeschool te Wageningen). De leiding van de Spuitdag was in handen van de heer L. Kloet, voor zitter van de Federatie van Verenigin gen vodr Bedrijfsvoorlichting in Zee land. In een terugblik op het voor gaande jaar merkte hij op dat on danks alle inspanningen de phytoph- thora toch kans heeft gezien zich epidemie-achtig te ontwikkelen. Met het oog op de bestrijding in het ko mende seizoen werd in de middagbij eenkomst door de heer Davidse nader aandacht geschonken aan deze schim melziekte. (In de loop van het seizoen zal hierover een artikel verschijnen). Ing. D. v.d. Wat tijdens zijn betoog In hoog tempo en veelal duidelijke taal liet de heer Van der Wal een groot aantal gewassen en middelen de revue passeren. Het volgende over zicht geeft een korte indruk van het geen in de morgenbijeenkomst aan de orde is geweest. Bedrijfshygiëne blijft de aandacht vragen. Het betreft hierbij maatrege len die preventief dienen te worden genomen om besmetting met onkrui den, ziekten en plagen zoveel moge lijk te beperken. Aan het vernauwen van het bouwplan zijn gevaren ver bonden. Er is een toename te konsta teren van bodemgebonden ziekten, te weten: aaltjes (bietenmoeheid, aar dappelmoeheid en op de lichtere gronden het noordelijk wortelknob- belaaltje), schimmels (sclerotiënrot, verticillium, rhizoctonia), onkruiden (knolcyperus). Het bouwplan in het zuidwesten is in vergelijk met de rest van Nederland gunstig te noemen. Gramineeën (granen en grassen) ne men in dit bouwplan een belangrijke plaats in. In 1985 werden we gekonfronteerd met enkele negatieve aspekten die het gebruik van gewasbeschermingsmid delen met zich meebrengt. In Drente werd een verontreiniging van drin kwater met dichloorpropaan ge- konstateerd. Thans heeft alleen de 'gezuiverde' DD (dichloorpropeen) een toelating. In waterwingebieden is het gebruik van dichloorpropeen niet toegestaan evenmin middelen als Ba sagran (Bentazon) en metalaxyl (Ridomil). zaaizaadontsmetting met Apron 70 SD, maar ook door het aanbrengen van Aliette (4 gr), worden bestreden, waardoor tevens enige nevenwerking tegen Fusarium wordt verkregen. Een bestrijding van de donkere vlekken- ziekte is nog niet bekend. Bieten Ter bestrijding van het bietenkevert- De specialist gewasbescherming, de heer P. Verhage gaat eind 1986 met pensioen. Op deze spuitdag werd al vast afscheid van hem genomen. Hier dankt hij voor de vriendelijke woor den van respekt en dank die voorzit ter L. Kloet tot hem richtte Op veel landbouwbedrijven zijn waarschijnlijk een oj meerdere kamers die worden. Vrijdag 31 januari 1986 11

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 11