Zeeland eerste provincie met takorganisatie akkerbouw Kombinatie baan blijkt aan te slaan Sektie Vollegronds groente N.T.S. Zeeland is de eerste provincie in ons land waar een takorganisatie ak kerbouw tot stand is gekomen. Van een daartoe in het leven geroepen stichting maken deel uit de Federatie van Verenigingen van Bedrijfs voorlichting Zeeland, de Stichting Bevordering Landbouwkundig On derzoek Zeeuws-Vlaanderen, en de 3 Landbouworganisaties. Zowel de federatie als de Stichting Bevordering Landbouwkundig Onderzoek zullen ophouden te bestaan wanneer binnenkort de statuten van de nieuwe takorganisatie officieel zullen worden goedgekeurd. In het voorlopig bestuur van de takor ganisatie is de federatie met 6 en de Stichting Bevordering Landbouwkun dig Onderzoek met 5 leden vertegen woordigd. Voorts is adviseur van het bestuur de konsulent Akkerbouw te Goes, ir. L.Th.J.M. de Wit. Het se- kretariaat van de takorganisatie be rust bij de Zuidelijke Landbouw Maatschappij. Mr. J. Oggel is sekre- taris/penningmeester. Een en ander werd maandag 27 januari medege deeld op een bijeenkomst in het Land- bouwhuis van de ZLM te Goes. Nieuw is ook dat de landbouworga nisaties zich in deze nieuwe voorlich- tingsstruktuur manifesteren. Volgens mr. J. Oggel is dit een logische ont wikkeling omdat de raakvlakken tus sen de landbouworganisaties en de voorlichting zich steeds duidelijker af tekenen. Een voorbeeld daarvan is de Stichting Informatie Voorziening Ak kerbouw (de SIVAK). Deze landelij ke takorganisatie waarin de overheid en de landbouworganisaties samen werken, beoogt objektieve informa tie te geven over het informatikage- beuren. De ZLM heeft zich als groot ste standsorganisatie bereid verklaard het sekretariaat en penningmeester schap van de nieuwe takorganisatie voor onbepaalde tijd op zich te ne men. Daarvoor zal op korte termijn een funktionaris in deeltijdbaan wor den aangesteld. Voorlopig-sekretaris van de nieuwe tak, mr. J. Oggel: "In de praktijk zal dit sekretariaat werken als een soort platform waar het voor lichtingsbeleid van de overheid en de wensen van de praktijk op elkaar af kunnen worden gestemd. De voorlo pige voorzitter van de nieuwe takor ganisatie de heer J. Ramondt vertel de in een toelichting op de verande ringen dat de oude voorlichtingsstruk- tuur niet meer voldeed. Recente en te verwachten ontwikkelingen vereisen een nieuwe opzet: - zo heeft het kon- sulentschap te Goes de voorlichting ten behoeve van de veehouderij af moeten stpten naar Tilburg; - de behoefte bij de praktijk aan voor lichting neemt steeds meer toe terwijl de mankracht bij de voorlichtings dienst kleiner is geworden. Als gevolg daarvan moet steeds meer een beroep worden gedaan op de kommerciële voorlichting; - in de praktijk bestaat duidelijk gro tebehoefte aan objektieve voorlich ting over het informatikagebeuren. Daarin kan de Rijks Landbouw Voorlichtings Dienst niet voorzien. De daarvoor in het leven geroepen SI- VAK zal de voorlichting en begelei ding van dit gebeuren op zich nemen. De doorstroming van de informatie van deze landelijke takorganisatie naar de provinciale - gelijkgerichte - takorganisatie kan nu veel efficiënter verlopen. - tenslotte is er het voordeel dat de praktijk één geluid laat horen in de onderhandelingen met het konsulent- schap over verlangde voorlich tingsprogramma's en andere aktivi- teiten. Het voorlopig bestuurslid de heer L. Kloet wijst er op dat er met de reor ganisatie voor de leden van de Vere nigingen van bedrijfsvoorlichting en van de diverse studieklubs niet veel verandert. Wel hoopt hij dat de kop peling van de voorlichting met de standsorganisaties zal leiden tot een uitbreiding van het aantal leden van de nieuwe takorganisatie. Thans is ruim 70% van de boeren lid van een vereniging van bedrijfsvoorlichting. Kloet: "We zouden graag zien dat dat 100% werd want dat is in aller belang omdat we dan als takorganisatie meer voor de leden kunnen doen. Daaraan werken is volgens hem naast de akti- viteiten op het gebied van de informa- tika een van de eerste nieuwe taken van de kersverse takorganisatie. Voorts acht hij het zeer wel mogelijk dat de takorganisatie zich samen met afzetorganisaties in de toekomst be zig zal gaan houden met het aftasten van de mogelijkheden van nieuwe teelten en met de afzet van agrarische produkten in het algemeen. Uiteraard zal de takorganisatie zich ook bezig houden met het opsporen van knel punten bij de praktische uitoefening van het akkerbouwbedrijf en het doorgeven daarvan naar het sekreta riaat dat e.e.a. op zijn beurt weer doorspeelt naar de daarvoor in aan merking komende beleids- en onder zoeksinstanties. De alom bekende Zeeuwse spuitdag zal onder auspiciën van de takorganisatie plaatsvinden. Het organiseren van een Zeeuwse ak kerbouwdag zou in de toekomst ook een aktiviteit van de nieuwe takorga nisatie kunnen zijn. De konsulent Akkerbouw ir. L.Th.J.M. de Wit wijst er nog op dat zijn dienst in de nieuwe situatie bij de opzet van het nieuwe werkplan over leg hoeft te voeren met slechts één praktijkvertegenwoordigende instan tie nl. de takorganisatie Akkerbouw waar het aantal overlegpartners tot nu toe 7 bedroeg. Voordeel hiervan is dat er een snellere besluitvorming moge lijk wordt en dat versnippering van de voorlichtingsinspanningen wordt voorkomen. Er kan voorts meer aan dacht aan aktuele knelpunten worden gegeven. Hij verwacht dat de nieuwe takorganisatie voor een aanzienlijk deel het verlies aan mankracht bij zijn dienst op kan vangen en dat er een adequaat antwoord kan worden ge geven op de toenemende vraag om in formatie. Ten aanzien van de groei ende behoefte aan voorlichting bij vollegrondsgroente telende akkerbou wers werd nog opgemerkt dat over dit knelpunt overleg zal worden gevoerd met de Zeeuwse Groentetelers Orga nisatie. In 1986 zal het woord 'kombinatie- baan' een bekend begrip worden in land- en tuinbouw. Het is een nieu we vorm van arbeidsvoorziening. En, dunkt ons, een nieuwe vorm met toe komst. Immers lang niet altijd is de beschikbare mankracht aangepast aan de maat, de omvang van het bedrijf. Op heel veel gezinsbedrijven is voor de ondernemer en zijn vrouw de dag taak niet alleen vrij zwaar, maar voor al heel lang. Zestig uur in de week zijn voor de ondernemer eerder regel dan uitzondering. Met een of twee dagen hulp van bui ten kan de druk van de ketel. Er zijn al vele tientallen werkzoekende jon geren aan de slag volgens de formu le: één werknemer voor meerdere be drijven. Drie bedrijven, één werknemer, één werkgever. Als drie bedrijven de handen ineen slaan, snijdt het mes aan twee kanten. Samen immers hebben ze dan als kombinatie een volle dagtaak aan te bieden. En daarmee komt de kombinatiebaan-werker in beeld, de jongere die graag aan de slag wil om in de land- en tuinbouw goede werk ervaring op te doen. De georganiseerde bedrijfshulp neemt de jongere in dienst. De bedrijfshulp is dus de werkgever en daarmee zijn de boer en tuinder van alle admi nistratieve problemen af. Zij betalen via een automatische bankopdracht maandelijks een bedrag aan de be drijfshulp en de bedrijfshulp regelt verder alles: het arbeidskontrakt, de salarisbetaling, het ziekengeld, de va kantietoeslag enzovoort. Kosten voor de boer of tuinder Afhankelijk van de leeftijd van de kombinatiebaan-werker betaalt de ondernemer een bepaald bedrag, uit sluitend voor elk gewerkt uur. Dat uurbedrag ligt het eerste jaar op ƒ10,50 voor een 18-jarige, ƒ12,00 bij 19, ƒ14,50 bij 20, ƒ17,00 bij 21 en /"l 9,50 bij 22 jaar of ouder. Het spreekt voor zich dat deze ar beidskosten voor de ondernemer fis- kaal aftrekbaar zijn. En dat kan nog een slok op een borrel betekenen. Woorden wekken, voorbeelden (rekken Gedachtig dit spreekwoord spraken we met enkele ondernemers, die al de eerste ervaringen met een 10 kombinatiebaan-werker hebben opge daan. Het zijn ondernemers, die een voortrekkersrol aandurven. 1Cees en zoon Willy de Kok in Haarsteeg eksploiteren in maatschap een komkommerbedrijf; ook me vrouw de Kok werkt zo'n 20 a 25 uur per week mee. Er is nu op maandag, woensdag en vrijdag hulp van Hans Brok, een jongeman van 21 jaar met MAS-opleiding, die in de tuinbouw geïnteresseerd is. Behalve bij de fami lie de Kok werkt hij nog twee dagen bij de familie Smits, ook in Haarsteeg. Het werk bevalt hem prima. 'Voor ons is deze hulp een echte uit komst', aldus het gezin de Kok. Va der Cees moet maar kan nu ook wat kalmer aan doen, zijn vrouw krijgt wat meer tijd voor het huishouden en zoon Willyt krijgt ook eens tijd voor zijn meisje. Zo zie je maar! En we kunnen ons nu beter blijven houden aan de aanvoertijden van de veiling. En dat is ook belangrijk'. 2. Mia van den Hark-Thijssen in St. Hubert is na het overlijden van haar man haar bedrijf met 130 fokzeugen en 400 mestvarkens blijven voortzet ten. Zoon Paul kwam van de MAS, maar kan nu 's maandags naar de praktijkschool in Horst. Tony Wil- lems uit Beers is dan immers beschik baar als kombinatiebaanwerker. En hij vervult diezelfde rol nog op 3 an dere bedrijven in het Land van Cuijk. konklusies Het is wel duidelijk geworden dat er heel wat redenen kunnen zijn om se rieus over een kombinatiebaan na te denken: Voor de ondernemer: om de werk druk van alledag tot normale propor ties terug te kunnen brengen; om in eigen bedrijf de puntjes op de i te zet ten; om meer tijd te krijgen voor an dere zaken zoals gezin, verenigingsle ven; om het bedrijf wat langer te kun nen voortzetten als er geen opvolger is. Voor de jongere: om aan de slag te komen en om een brede werkervaring op te doen. Het is heel goed zijn be nen onder andermans tafel te steken. Dat geldt evenzeer voor jongelui die straks het ouderlijk bedrijf denken te gaan overnemen. Interesse? Is uw belangstelling gewekt, als on dernemer öf als jongere, bel 013 - 426429 en vraag naar de heer A. de Jong. Hij is door de Bond voor Be drijfshulp (Postbus 915000 MA Til burg) aangetrokken als koördinator van het kombinatiebanen-projekt. J.P.R. Selten Met de toetreding van Spanje en Portugal tot de E.G. werd het Europees Par lement met 60 Spaanse en 24 Portugese volksvertegenwoordigers uitgebreid tot 518 leden. Dit wijzigde enigszins het politieke beeld. De socialistische frak tie kreeg er 42 leden bij en komt op 172. Tweede grootste partij blijvende christendemocraten met 117 (-v 8), gevolgd door de Europese demoeraten of Britse Conservatieven met 63 leden 13), de communisten 46 3) en de liberalen 42 11). Tijdens de laatst gehouden vergade ring van het sektiebestuur Volle grondsgroente N.T.S. is een groot aantal zaken aan de orde geweest. Het werk van de gewaskommissies is besproken aan de hand van bericht- geven vanuit de kommissies. Zij kon zich goed vinden in deze berichten en draagt ze door middel van dit algeme ne persbericht graag uit. Een goed witlofkontrakt ziet er als volgt uit: voorvrucht bieten oPtarwe, prijs ƒ9.000,—. Hiervoor worden dan 160.000 wortels geleverd in kisten op het bedrijf van de akkerbouwer. De wortels hebben een maat van 3 tot 8 cm, normaal oplopend. Iedere wor tel meer of minder betekent 5,5 cent erbij of eraf. De wortels worden ge teld door énkele kisten bij de witlof trekker als monster te nemen. Dit kwam naar voren tijdens de onlangs gehouden vergadering van de Witlof kommissie NTS toen een gesprek met N.O. b.v. plaatsvond. De kommissie vindt het een goede zaak dat N.O. b.v. dit seizoen gaat werken met het Landbouwschaps- kontrakt. Om zo min mogelijk problemen te hebben en fouten te voorkomen is een goed kontakt tussen witlofwortelteler en witloftrekker erg belangrijk. Over het aantal geleverde wortels en het tarreren zijn de meeste problemen. Goed overleg kan dan veel voorkomen. De kommissie adviseert om te werken met een kontrakt. Als er problemen komen staan een aantal zaken op pa pier. Het best kan het zogenaamde Landbouwschap-kontrakt gebruikt worden. De belangstelling voor paperpots bij spr-jitentelers in de Hoekse Waard en Midden Zuid-Holland is erg groot. In deze gebieden zal dit seizoen mini maal 250 ha uitgeplant worden. De Spruitkoolkommissie NTS neemt een afwachtende houding aan over deze ontwikkeling. Veredeling Met IVT onderzoeker, de heer ir. Q. v.d. Meer, besprak de kommissie de veredeling bij prei. Het IVT houdt zich bij prei momenteel bezig met geelstreepvirus, hybridisatie en gene- bank aktiviteiten. Doordat prei een tweejarig gewas is en tetraploïd (veel kruisingswerk is dan nodig) duurt het heel lang voor veredelingsresultaten bereikt worden. Door selektie worden tot nu toe ver beteringen bij prei bereikt/Alleen door veredeling zijn problemen ech ter goed op te lossen. Voor de vere- delingsinstituten in ons land en de ons omringende landen plus de zaad- en selektiebedrijven is er dus nog veel te doen. Om goed op de hoogte te zijn wat de preitelers vinden dat het eerst moet worden aangepakt bij de veredeling van prei noemt de Preikommissie: bladvlekkenziekte (papiervlekken-, purpervlekken- en zwarte strepen ziekte), fusarium, hybridisatie en er- winia. Zoals hier genoemd is ook de volgorden van belangrijkheid om op gelost te worden door veredeling. Met betrekking tot geelstreepvirus kan nog gemeld worden dat dit vooral door de jaarrondteelt van prei en het grote areaal voorkomt. Het IVT heeft aan geelstreepvirus veel onderzoek verricht zodat de zaad- en selektiebe drijven met de resultaten van dit on derzoek aan de slag kunnen. Het PAGV houdt zich bezig met het maken van een model waardoor het mogelijk is de oogst van bloemkool ongeveer 6 weken van te voren te voorspellen. Dit hoorde de Blöem- koolkommissie NTS toen zij met en kele PAGV medewerkers de onder zoekresultaten en het onderzoekpro gramma besprak. Bij het ras DElira met als plantperiode 1 mei t/m 15 juli is men het verst. Behalve de plantda- tum op te schrijven moet nog 2 keer het aantal bladeren geteld worden na melijk 3 weken na het planten en een datum die berekend moet worden. Wanneer er een goede groeiregulator beschikbaar komt kan een tuinder in de toekomst tot een betere oogstplan- ning komen. Het PAGV doet onder zoek naar groeiregulatoren. Gesproken werd verder over het on derzoek bij kluitplanten. Vooral op het gebied van stikstofbemesting tij dens de opkweek heeft onderzoek plaats gehad. Hieruit blijkt dat stikstof weinig inv loed heeft gehad op het uiteindelijke produktie en op brengst resultaat. Aaltjes Een probleem wat een lange tijd bij bloemkool is onderkend zijn de besmettingen van de percelen met biete- en koolcysfenaaltjes. Het advies van de kommissie, maar zeker ook van het PAGV is om in het voorjaar een grondmonster te nemen. Aan de hand van de uitslag zou dan zonodig een bestrijding kunnen plaatsvinden. Hiervoor kan het mid del Vydate 10 G met een dosering van 50 kg per ha gebruikt worden. Vrijdag 31 januari 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 10