Meer dan 99% van de landbouw in de wereld beperkt door gebrek aan water en/of voedingsstoffen EEN GOED BEGIN HALVE WERK TC UPT Minder tarwe in mengvoeders en brood De afstand tussen wat in de landbouw mogelijk is en op dit moment gerealiseerd wordt is zeer groot. Meer dan 99% van de landbouw in de wereld vindt plaats in situaties waarbij water en/of voedingsstoffen niet optimaal voorhanden zijn. Een groot deel van de plantaardige produk- tie in de wereld bevindt zich zelfs nog op een niveau dat in het Neder land van de vorige eeuw gebruikelijk was (rond 800 kg graanequiva- lenten per hektare). Dit zei prof. dr. ir. R. Rabbinge op 12 december bij de officiële aanvaarding van zijn hoogleraarschap in de gewasecologie aan de Landbouwhogeschool. Maar ook in ons land is het optimum nog niet bereikt. Een hektare kan bij een groeiseizoen van honderd dagen in principe 15 tot 25 ton droge stof opleveren. De werkelijke opbreng sten in Nederland liggen in de orde van 7 tot 13 ton. De potentiële groei wordt pas bereikt wanneer voe dingsstoffen optimaal aanwezig zijn, en er geen sprake is van storende faktoren zoals luchtverontreiniging en ziekten, plagen en onkruiden. Volgens Rabbinge vervult de gewa secologie een brugfunktie tussen enerzijds de fundamentele kennis van de plant en zijn omgeving en anderzijds de meer toegepaste we tenschappen zoals plantenteelt, plantenveredeling en gewasbescher ming. Met name via computermo dellen, die de gewasgroei en de ont wikkeling van ziekten en plagen on der uiteenlopende omstandigheden simuleren, slaagt de gewasecologie erin de vele specialismen te integre ren. Door met modellen te werken kunnen er analyses gemaakt worden die anders niet mogelijk waren zon der zeer vele tijdrovende veldexperi- menten. Op deze analyses kunnen dan verantwoorde teelt-adviezen ge baseerd worden. Minder stikstof nodig Toch is er sinds het midden van de vorige eeuw al zeer veel veranderd in bijvoorbeeld de tarweteelt. De op brengsten bleven stijgen terwijl rond 1900 door het gebruik van veredelde rassen en kunstmest een enorme sprong voorwaarts gemaakt werd. Een tweede sprong ligt zowel voor Europa als de Verenigde Staten vlak na de tweede wereldoorlog bij de in- troduktie van zogeheten kortstroras- sen, een snel groeiend gebruik van stikstofkunstmest en van onkruid bestrijdingsmiddelen. De arbeids- oroduktiviteit nam daardoor en door ie mechanisatie enorm toe: rond de eeuwwisseling kostte de verbouw van een ton tarwe 300 werkuren, momenteel nog maar anderhalf uur. Van de oogst 198S is aanzienlijk minder tarwe bestemd voor de brood- produktie en ook is minder tarwe in de mengvoeders verwerkt. Dat er minder inlandse tarwe door de maalderijen werd opgenomen, hangt samen met de gewijzigde melange terwijl ook de kwaliteit van de in landse tarwe minder goed is. Het kwantum inlandse tarwe dat dit seizoen tot 2 november door de maalderijen werd aangekocht be droeg slechts goed 10% van de totale hoeveelheid vermalen tarwe. Vorig jaar was dat nog bijna 21% en in 1983 25,5%. In de mengvoeders ging dit jaar tot 10 december 128.000 ton in landse tarwe, vergeleken met 190.000 ton vorig jaar. Wel steeg de afzet naar de partner- landen met ruim 5000 ton tot 58.800 ton. Over het verloop van de marktprij zen per medio december, verstrekte het Produktschap voor Granen, Za den en Peulvruchten het volgende overzicht: 100 kg 1983 1984 1985 tarwe 57,50 50,50 50,25 rogge 57,50 50,00 54,00 brouwgerst 75,00 56,00 57,00 zomergerst 55,50 50,00 49,50 haver 59,50 49,00 41,00 Hogere opbrengsten hebben als voordeel dat minder grond per een heid van produkt nodig is en zuiniger gebruik gemaakt wordt van de meeste produktiemiddelen. Uit ana lyses blijkt dat bijvoorbeeld het pro- duktiemiddel meststoffen op gras land, beslist efficiënter aangewend kan worden, hoewel de doelmatig heid de laatste jaren door een beter beheer al aanmerkelijk verbeterd is. Volgens prof. Rabbinge kan het hui dige stikstof-advies van 400 kilogram per hektare grasland stukken lager. Onderzoek, zoals dat door de Land bouwhogeschool via veldproeven en het doorrekenen van simulatie-mo dellen verricht wordt, zal leren waar de ondergrens ligt en hoe het opti male stikstof-advies zou moeten lui den. Dit kan van bedrijf tot bedrijf verschillen. Gewasbescherming kan gerichter Ook kan de gewasecologie eraan bijdragen de chemische bestrijding verder te reduceren, daar waar bio logische methoden niet toereikend zijn. In een aantal gevallen bestrijdt de boer een ziekte of plaag met che micaliën op een bepaald tijdstip, dus met het oog op de kalender, terwijl de gevreesde ziekte of plaag nog niet of nauwelijks op het veld aanwezig hoeft te zijn. Volgens prof. Rabbinge is noch de "kalender", noch een be paald dichtheidsniveau voldoende reden om tot bestrijding over te gaan. (Afhankelijk van de (komende) weersomstandigheden en van plaat selijke veldomstandigheden kan een prof dr. ir. R. Rabbinge. plaag of ziekte in een gewas zich heel verschillend ontwikkelen. Bij de bestrijding van onkruiden bijvoor beeld blijkt het kiemingstijdstip en de eerste fase van de groei bepalend te zijn voor het uiteindelijke resul taat. Met behulp van gewasecologi- sche modellen kan men deze inge wikkelde wisselwerking te lijf gaan en gerichte adviezen opstellen per veld, aldus de hoogleraar. Dat geldt zeker voor dé zeugenhouder. Een maximale groei van biggen is de basis voor een goed bedrijfsrendement. Door te zorgen voor een optimale voeding van de jonge big, welke steeds aansluit bij de leeftijd van het dier, kan die goede groei en een afdoende weerstand bereikt worden. De Cehave kent als geen ander het belang van een goede biggenopfok en heeft daarom: Een tweetal zeugevoeders, afgestemd op de behoefte van dragende en zogende zeugen. Een uitgebreid assortiment biggenvoeders voor elke bedrijfssituatie, zoals: - Porcolac Extra voor grote tomen met lichte biggen of voor zeugen met onvoldoende melkproduktie. - Een tweetal bigge-opfokkorrels, afhankelijk van het speenmoment. Na het spenen tot het afleveren wordt biggekorrel geadviseerd. - Bij aanhoudende speendiarree of slingerziekte heeft Cehave een speciaalvoeder, dat ook in meelvorm verkrijgbaar is. Alle CHV mengvoeders hebben gegarandeerde gehaltes, waarbij de samenstelling openbaar is. 8 Vrijdag 17 januari 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 8