Q verzekeringen De ongeschreven brief Fruitteeltdag "De Vroone" Kapelle blijft topdag voor sektor Hoe kan men schoorsteenbranden voorkomen? t'en hollanderlaan 10 IVI tel: 01100 -38000 Als, beste O.V.M.-ers, het brood een cent duurder wordt en de melkprijs gaat met twee cent om hoog, dan wordt dat geac cepteerd zonder al te veel ge mopper. Gaat de koffie met een kwartje omhoog dan werkt dat weliswaar meteen op de ham sterwoede maar verder gebeurt er niets. Zelfs als je voor precies hetzelfde brood, dat je in de su permarkt haalt voor 1,83, bij de warme bakker 2,08 moet neer tellen, vindt iedereen dat van daag de dag heel gewoon. Maar..., als een verzekering maatschappij het in z'n hoofd haalt om een premiedifferentiatie in te voeren, dan zijn de reakties niet van de lucht; zeker als het een onderlinge betreft. Zelfs voor grote woorden als "diskrimine- rend" en dergelijke schrikt men dan niet terug. Dit ondervonden wij maar al te zeer naar aanlei ding van het bestuursbesluit ons werkgebied in twee regio's te splitsen en vervolgens voor regio 2 een hogere premie te gaan be rekenen. En toch ligt de reden precies hetzelfde als die bij öet broodje van de bakker: een kwestie van kosten. Reakties Alle briefschrijvers hebben van ons uiteraard persoonlijk bericht teruggekregen en hierbij is uitge legd hoe het bestuur tot het be treffende besluit is gekomen. We kunnen ons echter voorstel len dat er ook mensen zijn die wel op het punt stonden om te reage ren, maar die, mogelijk onder in vloed van de kerstgedachte, of gewoon om de gezellige sfeer thuis, er van af hebben gezien naar de pen te grijpen. Voor die mensen is dit stukje be doeld. Zij krijgen ongevraagd toch antwoord. Velen reageerden op de indeling van de regio's. "Waarom ligt nou die grens bij postcode 4699", zo vroeg men ons. Een andere vraag was waar om de betere rijders in regio 2 ook mede gestraft weiden met een hogere premie en een aantal gooide het op de solidariteit. Men meende dat die vooral bij een onderlinge het hoogst in het vaandel dient te staan. Met het laatste kunnen wij het J. Visscher overigens best eens zijn. Het is voor het bestuur een bijzonder moeilijke beslissing geweest om tot de bedoelde maatregel te ko men, juist met het oog op de soli dariteit. We moeten echter kon stateren dat ook daaraan grenzen zijn. Voor het eerst in de na-oor- logse jaren is er een sterker wor dende neiging te bespeuren naar het loslaten, of laten we zeggen het ontvluchten van de solidari teit. De ziektekostenverzeke ringsbranche schijnt daar al enige tijd moeite mee te hebben. Maar ook onze eigen branche komt er niet onderuit. Men wil niet voortdurend te veel premie beta len, omdat de buurman steeds maar weer schade claimt. Zie daar, beste mensen, de kern van öe hele zaak. Aan de hand van schadestatistie- ken die zich uitstrekken over een groot aantal jaren, kan worden aangetoond, dat de verhouding premie-schade in wat we nu regio 2 noemen ruim 20% slechter is dan in regio 1 en dat dit percen tage nog steeds de neiging ver toont om te stijgen. Onder dergelijke, zo duidelijk in het oog lopende omstandighe den, is het niet langer verant woord een dooreen tarief te handhaven. Vandaar dat het bes tuur tot bedoelde maatregel heeft besloten. Niet iedereen zal het met ons eens zijn, maar in onze ogen is hiermee een rechtvaardiger verdeling van de premielast geschapen. Dat ook de betere rijders in regio 2 hier door worden getroffen is niet te vermijden. Voor hen is echter een verhoging van de no-claim-kor- ting tot 65% ingevoerd. De grens Tenslotte nog iets over de inde ling van de regio's. Dat de post code wordt gehanteerd om de grens tussen beide gebieden aan te geven is niet zo verwonderlijk. Dit is immers een makkelijk hanteerbaar gegeven. Ook voor andere doeleinden, b.v. het ma ken van statistieken, kan de post code uitstekend dienst doen. Men kan er allerlei gegevens aan op hangen en bij de OVM wordt dat dan ook naar hartelust gedaan. Wij zijn hierdoor tot het opmer kelijke inzicht gekomen, dat er, wat öe eerder genoemde schaöe- cijfers betreft, een duidelijke scheidingslijn loopt. Wat we niet hadden moeten doen is gebruikmaken van de bena mingen West-, Midden- en Oost- Brabant. Veel van onze verzeker den menen nl. (en terecht) in West-Brabant te wonen, terwijl ze toch zijn ingedeeld in regio 2. We erkennen het volmondig: fout van ons! We hadden beter kun nen spreken van Zeeland en een heel klein gedeelte van West- Brabant. Dan zou niemand zich eraan gestoord hebben, of eh....? "Hoewel landelijk gezien de vorstschade in het Zuidwesten nog het geringst is, laat het zich toch aanzien dat minimaal 10% van de opstand in ons gebied als verloren moet worden beschouwd. Een grillig schade beeld en een tekort aan goed plantmateriaal heeft menig ondernemer dan ook voor een vrijwel uitzichtloze situatie geplaatst. Het verheugt ons dat op een enkele uitzondering na het overgrote deel van de ge troffen fruittelers van plan is om het bedrijf opnieuw op te bouwen". Dit o.m. zei de voorzitter van de Nederlandse fruittelers Organisatie, kring Zuidwest Nederland, de heer W. de Jager, op de zeer goed bezochte fruitteeltdag in "De Vroone" te Kapelle. De heer De Jager zei te hopen dat het kleine bedrag van 21 miljoen, dat de overheid ter lening van de ergste nood ter beschikking heeft gesteld, voldoende zal blijken te zijn om de zeer zwaar getroffen bedrijven weer gezond te krijgen. Hoewel schurft, hagel en kleine maat tegenzitten, zei hij, gezien de relatief geringe voor raden, een probleemloze afzet van de huidige voorraden te verwachten. Volgens de kringvoorzitter mag van perspektiet. Hij konstateerde aan de hand van cijfermateriaal dat de fruitteeltkrisis in Nederland diepere sporen lijkt te hebben getrokken dan gemiddeld in Europa. "Mogelijk zijn daardoor nu alleen nog de besten over en verklaart dat de ombuiging ten j»oede in de areaalontwikke ling de laatste jaren. Ten aanzien van de verjonging is onze positie zeker verbeterd. Wat de perenareaal be treft, zou in Europees verband ge- De machine die kisten automatisch voorziet van bodem en randen. de nieuwe veiling een positieve ont wikkeling en invloed worden ver wacht op de prijsontwikkeling en dat er ook een grotere aantrekkings kracht vanuit zal gaan op het Zuid westelijk fruit. Afzet In zijn inleiding zette de direkteur Lavo te Goes, ir. W.L.A.G. Tacken, de zuidwestelijke fruitteeltafzet in Vrijdag 17 januari 1986 Momenteel is het stoken van hout en steenkoolprodukten weer erg "in" in Nederland. Een vervelend gevolg is helaas dat het aantal schoorsteen branden enorm toeneemt. Daarbij brandt meestal niet alleen de schoorsteen uit, maar ook vaak een groot deel van het huis. Er zijn een aantal simpele maatrege len die de kans op een schoorsteen brand erg klein maken, te weten: a. verantwoord stoken; b. de schoorsteen met de juiste ma terialen optrekken; c. zorg voor een deugdelijke kon- struktie van de schoorsteen. We gaan nu wat uitgebreider in op deze drie punten: ad a. verantwoord stoken Stook uitsluitend droog en schoon (ongeverfd) hout, steenkoolproduk ten en briketten. Andere materialen maken de schoorsteen in versneld tempo vuil en vergroten op die ma nier de kans op een schoorsteen brand. De term "allesbrander" is dus misleidend. Verder is het beter een niet te groot vuur te stoken2 dit om overbelasting van de schoorsteen te voorkomen. C.A. Toorenaar Het vegen van de schoorsteen wordt nog vaak vergeten. Dit dient mini maal één maal per jaar te gebeuren en wanneer de haard of kachel veel wordt gebruikt minimaal twee maal per jaar. ad b. de juiste materialen Het verdient de voorkeur de schoor steen met hard gebakken steen op te metselen. Scöoorsteenelementen waarin aluminium of asbestcement is verwerkt zijn totaal ongeschikt voor het stoken van vaste brandstoffen. Een schoorsteen opgetrokken uit en kel staalpijp öient omgeven te zijn door een isolatielaag en een ommet- seling. Gebakken of keramische schoorsteenelementen moeten altijd omkokerd worden. Dubbelwandige schoorsteenelementen mogen alleen worden toegepast wanneer ze door TNO getest zijn en van de bijbeho rende omkokeringen voorzien zijn. ad c. schoorsteenkonstruktie Voor de volledige verbranding van vaste brandstoffen is voldoende aanvoer van zuurstof en een daar mee korresponderende afvoerkapa- citeit van rookgassen vereist. Als vuistregel geldt een minimale dia meter van de schoorsteen van 15 cm bij een aansluiting op gesloten ka chels. Bij open haarden dient de diameter minstens 20 cm te zijn. Een goede schoorsteen is minstens vijf meter hoog, terwijl de uitmon ding zich twee meter boven het hoogste snijpunt van de schoorsteen met het schuine of gebogen dak moet bevinden. De eerste 50 cm van het rookkanaal boven de kachel of haard dient vertikaal te zijn. Daarboven mogen de - zo veel mogelijk te ver mijden - bochten geen knikken ver tonen en niet meer dan 30 gr.C. van de vertikale stand afwijken. Wenst u in uw eigen belang meer in formatie over schoorstenen, dan kunt u de uitgebreide brochure "Schoor stenen" aanvragen bij uw eigen On derlinge Verzekering Maatschappij, de O.V.M. van de Z.L.M. C.A. Toorenaar waakt moeten worden voor een grote verdere uitbreiding". Bij de appels waarschuwde Tacken, wat de Jona gold betreft, voor een ontwikkeling als bij de Golden. Overigens is er volgens hem de geruststelling dat ons nieuwe rassenpakket beter in het klimaat van Noordwest Europa past, dan bij de Golden het geval was. Hij verbond daaraan de verwachting dat de Nederlandse fruitteelt daarmee de komende jaren in Europa sterk staat. Tacken distilleerde vervolgens uit de grafieken dat de nieuwe rassen rela tief minder via de veilingen worden verhandeld. "Geen goede ontwikke ling: eind zeventiger jaren hebben we de veilingen als de vergaarbak voor interventie gebruikt, nu voor de afzet van minder sterk in de markt liggende rassen. Dat is niet goed voor de positie van de veilingen en niet goed voor een gezamenlijke han- delsstruktuur, die van groot belang is wanneer het aanbod toeneemt. Als die niet sterk is, dan zijn we zelf verantwoordelijk voor een onver hoopt nieuwe afzetkrisis". Tacken zette tenslotte de situatie in Zeeland af tegen die voor ons land als geheel. Daarbij ligt het Zuidwesten op een aantal punten duidelijk voor op de rest van ons land. Dat dankt ze niet in de laatste plaats aan het klimaat, maar zeker ook aan het vakman schap. Deze positie kan nog versterkt worden door een betere waterbe heersing en een verbeterde zoetwa terhuishouding. Daarbij mag vol gens de direkteur Landbouw en Voedselvoorziening, zeker niet de stimulerende werking van de nieuwe veiling worden vergeten. "De posi tieve invloed van de fusie komt nu al tot uitdrukking in de prijsvorming. Bundel daarom de afzet maksi maal". Vorstschade Hoewel we vorstschade nooit hele maal kunnen ontlopen, deed ir. S.J. Wertheim van het Proefstation voor de Fruitteelt te Wilhelminadorp, een aantal suggesties om schade zoveel mogelijk te voorkomen. Hij stelde vast, dat we met Elstar, Jonagold en Karmijn enige "juffershandjes" het assortiment binnen hebben gehaald. Ons vorstrisiko is groter dan vroeger. Door lage bomen telen we niet alleen bij lagere temperaturen, maar de bomen staan ook op zwakke onder stammen. Daarom zoekt het Proef station naar andere zwakke onder stammen voor appel die wat harder zijn. Toch is de huidige schade aan appel meer een ras dan een onder stam probleem is. Bij peer is dit net andersom en bevroor de kweepoot. Wat we hier aan kunnen doen, is Kwee C lager veredelen en dieper planten en mogelijk moeten we naar een vorm van aanaarden. Conference moet op tussenstam worden veredeld. Hoewel de bomen door een tussenstam duurder worden is dat volgens Wertheim toch een goedkope verzekeringspremie. Hij noemde tenslotte nog enige aspekten die de kwetsbaarheid voor vorst kunnen beperken als beschutting, waterhuishouding, groeibeheersing en voorkomen van ontharding. Ondernemer De heer J. Ruissen noemde in zijn inleiding een aantal voorwaarden om van een moderne fruitteelt te kunnen spreken. Het gaat daarbij om de volgende aspekten: voldoende omvang van het bedrijf, goed plant materiaal, modern assortiment, in tensieve inplanting, waarbij zoveel mogelijk bomen geplant moeten worden en waarbij elk afzonderlijk toch zo goed mogelijk moet produ ceren, kritisch zijn ten aanzien van het produktienivo van de percelen of delen daarvan, kwaliteit, evenwich tige verhouding appels peren en re gelmatige vervanging, kortom alles staat en valt met het zijn van een goed ondernemer, zo besloot Ruis sen. J. Wierenga

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 7