Wat houdt de Fiskale Oudedagsreserve (FOR) in? Kan het ietsje minder? 1985 slecht schadejaar f. den hollanderlaan 10 tel: 01100-38000 Hagelunie: 1985 gunstig voor glastuinbouw, katastrofaal voor akkerbouw Gevaarlijke onkruiden op waarschuwingsborden In september hebben we u op deze plaats reeds medegedeeld dat 1985 een slecht schadejaar dreigde te worden, zeker voor wat betreft de motorvoertuigen. We spraken toen de hoop uit dat het laatste kwartaal nog wat voor herstel zou zorgen. Helaas, zonder dat er sprake was van extreme gebeurtenissen heeft de slechte trend zich voortgezet en we moeten konstateren dat 1985 tot de zeer magere jaren gerekend dient te worden. Overigens, als u het nieuws in de diverse media enigszins volgt zullen deze berichten u bekend in de oren klinken. Zeker nu allerwege de voorlopige resultaten over het afgelopen jaar bekend worden horen we van kollega's in den lande de meest pessimistische berichten. Men behoeft geen profeet te zijn om te kunnen voorspellen dat dit vrijwel zeker overal tot premieverhoging zal leiden en in bepaalde branches ook tot een aanpassing van de voorwaarden. Weest u overigens gerust. Wij hebben onze premieverhoging gehad en we hopen hier jaren mee vooruit te kunnen. We zullen nu de cijfers maar eens laten spreken. Motorvoertuigen Op 31 december j.l. waren er 18.555 schades gemeld. Dit is 1620 meer dan in 1984. In geld uitgedrukt praten we dan toch over ongeveer 3 miljoen gulden meer. De frekwentie steeg met meer dan één procent tot 18,1% en we moeten tot 1979 terug gaan om een dergelijk -percentage tegen te komen. De stijging is overi gens verspreid over alle kategoriën voertuigen. Opmerkelijk is wel dat de stijging van de kasko-claims het dubbele bedroeg van de W.A.- claims. Ook op de verhaalsbijstand werd in 1985 belangrijk meer een beroep gedaan dan in 1984. Om misverstand te voorkomen, het is niet zo dat van de verhaalsbijstand alleen diegenen profiteren die W.A. verze kerd zijn. In het afgelopen jaar heb ben we ook veel leden van dienst kunnen zijn die "all-risks" verzekerd waren. Het betrof dan dikwijls be langrijke persoonlijke schade, meest al in de letselsfeer. U vindt het wel licht ook interessant om te weten dat wij van elke gulden die u over 1985 aan premie betaalde 95 cent aan schade uitkeerden. Tenslotte: Het Meeuw sen schadebeeld in 1985 is in belangrijke mate beïnvloed door de weersom standigheden. We kunnen alleen maar hopen dat deze omstandighe den in 1986 beter zullen zijn. Echter een beetje meer oplettendheid en wat meer verdraagzaamheid en de fensief rijgedrag kunnen het schade- cijfer ook drastisch omlaag brengen. Mogen we wat deze aspekten betreft dit jaar op u rekenen? Brand Hoewel we over de resultaten in deze branche beslist niet ontevreden zijn was de uitkomst toch ook minder dan in 1984. Gelukkig bleven grote branden ons bespaard. In totaal werden 674 schades gemeld. Dat we een bijzonder uitgebreide dekking verlenen op onze brandpolis blijkt wel uit het feit dat van deze 674 schadegevallen er slechts 90 waren die als brandschade konden worden gekwalificeerd. Het zal u nauwelijks verbazen dat diefstal als grootste schade-oorzaak genoemd moet wor den. U heeft in de dagbladen al kunnen lezen dat dit probleem er toe heeft geleid dat de meeste maat schappijen in de grote steden en ver stedelijkte gebieden de dekking sterk gaan beperken. Wij hopen dat wij deze vervelende maatregel, ook in de toekomst, kunnen vermijden. ,U kunt hier trouwens zelf ook aan meewer ken door voldoende preventieve maatregelen te nemen. Wij willen u hier graag over adviseren. Tenslotte: Op de brandbedrijfpolissen werd het afgelopen jaar geen schade gemeld. Hoewel dit op zich een heugelijk feit is kunnen hier geen konklusies aan verbonden worden omdat deze tak van ons bedrijf nog erg klein is. A.V.P./A.V.B. Wellicht is het goe om nog eens te vermelden dat deze letters betekenen Aansprakélijkheidsverzekering Par- tikulieren en Aansprakelijkheidsver zekering Bedrijven. Wij vermelden dit met opzet omdat we de indruk krijgen dat veel mensen denken dat we te maken hebben met een "onge lukjes-verzekering". Dat er, om schade vergoed te krijgen sprake moet zijn van aansprakelijk heid wordt nogal eens vergeten. Wellicht dat we nog wel eens zover komen dat domweg elke geleden schade op een dergelijk polis wordt vergoed. U dient daarbij dan echter wel te beseffen dat de premie een veelvoud zal gaan bedragen van wat u nu betaalt. In het afgelopen jaar werden 819 A.V.P.-schades gemeld en 113 A.V.B. schades. Dit beteken de een geringe stijging t.o.v. vorig jaar. Wilt u er overigens rekening mee houden dat het eigen risiko met ingang van 01 januari j.l. is verhoogd tot 100,— Het heeft dus geen zin schades beneden deze grens te mel den. Ongevallen inzittenden verzekering en Gezinsongevallenverzekering Het is opmerkelijk dat deze twee, toch verwante verzekeringsvormen zo'n verschillend resultaat te zien geven. De O.I.V. was opnieuw goed voor een behoorlijk overschot terwijl de Gezinsongevallen dik geld kostte. Het beste is natuurlijk dat we op za kelijk gebied, elkaar niet tegenko men. Weest u er echter van overtuigd dat als u toch een schade bij ons meldt wij opnieuw ons uiterste best zullen doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. H. Meeuwsen Alvorens dit ingewikkelde onderwerp te beginnen wens ik u allen een gezond en voorspoedig 1986 toe. Terugblikkend op 1985 en denkend aan de boekhouding, zie ik de diverse boekhoudkundige verslagen al voor me, waarin bij vele ondernemers ook de post "opgebouwde fiskale oudedagsreserve tot 1986" in voor komt. In dit schrijven wilde ik behandelen wat de FOR inhoudt; hoe de FOR tot stand komt; hoe hij afneemt of afgerekend wordt en tenslotte wat hieraan te doen is om een toekomstige afrekening met de fiskus geen financiële strop te laten worden. Wat houdt de FOR in? Vanaf 1973 is de FOR van toepassing op alle ondernemers van 18 tot 5 a 66 jaar, die winst uit hun onderneming hebben. Zij mogen ten laste van hun onzuiver inkomen een oudedagsre serve vormen. Deze oudedagsreserve is echter niet wat het woord op zich doet voorkomen in de gebruikelijke omgang, maar meer een vorm van belastinguitstel. De belasting echter kennende komt in dat geval nooit van uitstel, afstel. Men zou het beter kunnen beschouwen als een rente loos voorschot. Over de in de loop van de jaren opgebouwde FOR moet te zijner tijd belasting worden be taald. Toch doet men er verstandig aan van deze FOR te profiteren. Door de toevoegingen wordt het be lastbaar inkomen lager, maar ook in vele gevallen het premie-inkomen (tenzij men boven de 63.200,— uitkomt). Dit betekent dus minder progressieve inkomstenbelasting en sociale premies nu tegenover latere betaling van inkomstenbelasting middels het 20-54%-tarief of pro gressief en na uw 65-ste géén sociale premies meer afrekenen. Nti nog niet betalen van bovengenoemde gelden (belasting en premies) houdt tevens in dat deze middelen beschikbaar zijn voor gebruik in eigen bedrijf. Let echter wel op het feit dat ze niet vol ledig vrij beschikbaar zijn, maar dat later nog afgerekend moet worden! Dit wordt vaak te lichtzinnig opge vat. Hoe komt de FOR tot stand? De fiskus gaat ervan uit dat iedere ondernemer meedoet aan de FOR. Het is echter niet verplicht, als u niet mee wilt doen moet u dit op uw aangiftebiljet laten blijken. Doet u wel mee, dan berekent de fis kus voor 1985, 11,5% over de winst tot ƒ56.901 (minimaal ƒ1001) en 10% boven de 56.901 met een maximum van 16152 toe te voegen aan de reeds bestaande FOR. Hier door groeit van jaar tot jaar uw FOR eigenlijk zonder dat deze direkt op valt. Het kan evenwel hoog oplopen; het maximaal mogelijk te reserveren bedrag tot 1985 is ƒ146.171. Het maximale reserveringsbedrag is ech ter afhankelijk van het onderne mingsvermogen. Het is zeker niet verstandig de FOR tot dit onderne mingsvermogen op te laten lopen. Indien het ondernemingsvermogen door wat voor reden dan ook daalt, is men gedwongen de FOR mee te la ten dalen tot dat niveau. Dit zou voor u extra inkomen vormen, omdat men de in mindering te brengen FOR, bij uw inkomen optelt. U zou hierdoor belasting moeten betalen over de daling van de FOR. Nu moet er toch wel belasting betaald worden over de FOR maar dan liever op een door uzelf te bepalen moment en niet door een mogelijk onverwachte daling van het ondernemingsvermogen. Een goede accountant zal u daar echter ongetwijfeld op wijzen. Nu we echter weten hoe de FOR tot stand komt wilt u ongetwijfeld ook weten hoe deze afneemt en afgere kend wordt. Hiervoor zijn diverse mogelijkheden en één ervan is in het bovenstaande al ter sprake gekomen. Afneming van de FOR 1.k Volledige staking van de onder neming middels verkoop of over dracht. Indien dan voor 3 jaar of langer een onderneming voor uw re kening is gedreven neemt de FOR af met het niet eerder gebruikte deel van de stakingsvrijstelling ad 20.000 (éénmalig). 2. De FOR neemt af als het be drijfsvermogen onder de totale re servering komt (zie hiervóór). 3. De FOR neemt ook af als men een stafrecht (recht dat periodieke opbrengsten oplevert) heeft, aange kocht voor het bedrag wat nodig is voor deze aankoop. Men moet dit wél schriftelijk bij de aangifte ver A.J. Hoondert zoeken. 4. De FOR neemt met het volle be drag af, als u emigreert of overlijdt. 5. De FOR neemt met het volle be drag af als u 65 jaar wordt, tenzij u kiest voor gespreide afwikkeling. Dan dient u nog vijfjaar ondernemer te blijven en in vijf jaar af te wikke len. De afrekening van bovenstaande af nemingen van de FOR kan geschie den volgens het 20-54%-tarief of volgens het gewone schijventarief. Bij 1, 4 3 en 5 is het 20-54%-tarief toe te passen. Bij 2 en 5 "gespreide af wikkeling" wordt het (progressieve) schijventarief toegepast. Zoals al eerder geschreven is, komt de fiskus dan toch zijn uitgestelde belastinggeld inkasseren. Is dit nu wel aanwezig? In geval 1. "Staking middels verkoop of overdracht" kan dit wel aanwezig zijn tenzij men overdraagt aan gezinsleden en niet kontant afrekent. In geval 2 "Daling bedrijfsvermogen" kan dit proble men geven die moeilijk op te vangen zijn. In geval 3 "Inkomen stamrecht" geeft het helemaal geen probleem, want dan is er geen daadwerkelijke afrekening. In geval 4 en 5 kan het problemen geven om af te rekenen, maar deze zijn op te vangen. Indien u zich wilt indekken voor afrekening bij overlijden of op een bepaalde leeftijd is dit mogelijk middels een kapitaalsverzekeringdieuitgekeertop het moment dat u met de fiskus wilt of moet gaan afrekenen. Dit kan dus van toepassing zijn in geval 4 "Overlijden" (niet bij emigratie, ten zij u jaren vooraf weet wanneer dit plaatsvindt), 5 en 1 (als u weet wan neer u wilt staken). Op die tijden kunt u deze kapitaalsuitkering laten komen. Om verder in te gaan op de kosten van deze vorm van indekken tegen Fiskale klaims is een voorbeeld zeker op zijn plaats. Stel voor: ondernemer Koos wil zich indekken, zodat hij op z'n 65ste of bij eerder overlijden de fiskus kan betalen. Hij heeft nu een bedrijf met een bedrijfsvermogen van 400.000,— en hij is nu 40 jaar oud. De fiskale oudedagsreserve staat eind '85 op 80.000,— en hij doet vanaf 1973 mee. Gemiddeld werd gedurende 12 jaar jaarlijks 6.700,— gereserveerd en hij valt gemiddeld in 40% inkomstenbelas ting. Hij bespaart dus jaarlijks door aan de FOR mee te doen 40% van 6.700,— ƒ2.600,— Tevens bes paart hij sociale lasten ad 27% van 6.700,— 1.809,— Totaal dus 4.409,— We stellen nu dat Koos nog 25 jaar mee kan doen aan de FOR. De reservering staat dan op 25 x ƒ6.700,- 167.500,- 80.000,— (wat er al stond) totaal 247.500,—Als dit afgerekend moet worden met de fiskus tegen 20-54%-tarief valt Koos in 35% in komstenbelasting en moet hij dus 86.625,— aan de Fiskus betalen. Dit nu gaat hij indekken. De premie hiervoor bedraagt voor Koos: 1.721,20. Hij bespaart ƒ4.409,-. Rekening houdend met de premie bespaart hij nu 2.687,80 welke hij zonder latere verplichtingen in zijn bedrijf kan gebruiken, want zijn fis kale klaim is ingedekt, ook bij over lijden! Mocht u met eenzelfde probleem lo pen als Koos, neem dan eens kontakt op met ondergetekende of één van onze tussenpersonen en wij zullen u gaarne met raad en daad bijstaan. Door de gunstige schade/premie verhouding in de glastuinbouwbran- ches en de opbrengst van de belegde middelen zal het resultaat vóór be lasting ca. 14,5 miljoen gulden be dragen. Aan de verzekerden in de glastuinbouwbranche zal volgens een van de koöperatieve stelregels begin 1986 dan ook een deel van de betaalde premié worden teruggege ven. Het jaar 1985 is voor Hagelunie te kenmerken als een rampzalig, een katastrofaal jaar voor wat betreft de hagelschadeverzekeringen van bloembollen, akker- en vollegrond- stuinbouw en boomkwekerijgewas sen. Ruim 6.000 van de 15.300 bij Hagel unie verzekerde akkerbouwers en vollegrondstuinders, d.w.z. ca. 40% van het verzekerdenbestand, meld den 1 of meerdere keren hagelscha- de. De totaal uitgekeerde schade be draagt ruim 19 miljoen gulden. In- klusief de schaderegelingskosten be draagt de schade/premieverhouding 225%. Sinds 1894, het oprichtingsjaar van een der onderliggende maatschap pijen, is een dergelijk percentage nog niet eerder in deze branche geko men. In de branche bloembollen doet het jaar 1985 niet veel onder voor 1983. Bedroeg de schade/pre mieverhouding in 1983 250%, in 1985 was dit 235%. Hagelunie meent te mogen.stellen, dat 1985 in velerlei andere opzichten een goed jaar is geweest. De groei bleef er bij Hagelunie flink in zitten. De premie nam in de bloembollen met 17%, in de land- en tuinbouw met 11% en in de glastuin- bouwsektoren met 10% toe. Voor Hagelunie als totaliteit komt de premiegroei derhalve op 10,6%. Het totaal verzekerde belang nam toe met meer dan 1,1 miljard. De ster ke premiegroei vereist een forse toe voeging aan de reserves om de sol vabiliteit op het gewenste nivo te houden. Het behaalde resultaat zal dan ook voor een belangrijk deel aan de re serves worden toegevoegd, het over ige zal bestemd zijn voor de premie- teruggave aan de glastuinbouw. Terwijl op talrijke Duitse wan delwegen op borden bedreigde of uitstervende plantensoorten staan beschreven, heeft men in de Amerikaanse staat Washington langs belangrijke wegen waar schuwingsborden geplaatst, die gevaarlijke onkruiden tonen. Zo kunnen b.v. jagers en wandelaars ertoe worden aangemoedigd, om overblijvende onkruiden zoals de gewone ezelsdistel of het jakobs- kruid, aan de betreffende autori teiten te melden. Op deze manier werd in het gebied rond Yakima het Johnsongras, dat zes jaar ge leden op 30 plaatsen woekerde, volledig teruggedrongen. (Uit de Voor) Vrijdag 17 januari 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 6