Export snijbloemen en potplanten stijgt spektakulair NFO-kringvoorzitter De Jager op fruitteeltdag: "Te kleine akkerbouwbedrijven zijn in de fruitteelt welkom" Produktschap voor Vee en Vlees. 1985 was topjaar voor de vleessektor In 1984 meer wildschademeldingen Agrarisch Groothandels Verbond: "Voorraden levensgevaarlijk voor EG-beleid" Ruiming EG interventie voorraden rundvlees mogelijk CZAV had goed jaar "Te kleine akkerbouwbedrijven, die willen omschakelen naar de fruitteelt, zijn van harte welkom. Deze uitnodiging geldt vooral voor die gebieden waar men van wege het gebrek aan zoet water geen intensiveringsmogelijkheden heeft". Dit alternatief voor de akkerbouw droeg de voorzitter van de Neder landse Fruittelers Organisatie Kring Zuidwest Nederland, de heer W. de Jager, vrijdag 10 ja nuari aan tijdens de zeer druk be zochte Fruitteeltdag in "De Vroone" te Kapelle. Een uitnodi ging, zo zei hij er eerlijkheidshalve bij, die niet wordt ingegeven door liefdadigheid of grootdoenerij maar uit fruittelers eigen belang. De Jager is van mening, dat het Zuidwestelijk fruitteeltgebeuren in feite nog te kleinschalig is. "De voordelen van een groot centrum bewijzen zich in de tuinbouw steeds sterker niet alleen door een betere prijsvorming maar ook door een informatiestroom naar en van de teler". Ondernemer De kringvoorzitter konstateerde dat veel alternatieven in het Zuidwesten in het verleden niet het sukses hebben opgeleverd dat ervan verwacht werd. Hij noemde in dit verband o.m. de druiven- en pruimenkultuur, aardbeien en tomaten, bloemen, champignons en de kippenhouderij. Alleen de fruitteelt is gebleven, mede dankzij waarschijnlijk een hechte organisatie. De Jager waar- Voorzitter W. de Jager schuwde eventuele belangstel lende akkerbouwers wel: "om schakeling kan alleen slagen als men beschikt over goede grond en goed onderwijs heeft genoten en men moet een ondernemer in hart en nieren zijn. Er zal ook ekstra hard gewerkt moeten wor den". Zoetwater Hij onderstreepte in zijn inleiding verder, het grote belang van zoetwater voor akkerbouw en fruitteelt. "De landbouwgebie den in Zeeland die hiervan ver stoken blijven worden op langere termijn Europees ontwikkelings gebied dat z'n steun niet meer uitgereikt zal krijgen uit Goes want het landbouwcentrum zal in die tijd wel verlaten zijn: de laat ste land- of tuinbouwvoorlichter gaat niet met de VUT, maar die plaatsen we ter nagedachtenis in een gouden kooitje...". Kritiek had hij op het overheidsbeleid met betrekking tot de iepziekte- bestrijding en de meidoorns. "Er wordt hier met twee maten ge meten, maar de tijd dat de na tuurbescherming de fruittelers dankbaar zal zijn omdat er dank zij ons onderhoud nog wat ge zonde meidoorns over zijn, lijkt aanstaande". Direkteur Lavo te Goes, ir. W.L.A.G. Tacken, reageerde me teen op De Jagers kritische op merking ten aanzien van de fruit teeltvoorlichting. Hij zei zich niet bij deze kritiek neer te zullen leggen en zich te zullen bezinnen wat eraan gedaan kan worden. Hij riep de fruitteelt op zich maksimaal in te spannen om te komen tot de opzet van een takorganisatie voor de fruitteelt. J. Wierenga De totale produktie in de vleessektor is in 1985 met 4% gestegen tot 2,3 miljoen ton, waarmee een rekord werd bereikt. Met een nagenoeg onveranderde binnenlandse konsumptie steeg de eksport met 7% tot een rekordopbrengst van rond 8.5 miljard, aldus de voorzitter van het Produktschap voor Vee en Vlees, Fons Meijer, in zijn nieuwjaarsrede, die hij op 8 januari hield in de openbare bestuursvergadering van het Produktschap voor Vee en Vlees in Rijswijk. Behalve in de rundersektor hebben de prijzen zich op een redelijk nivo bewogen, aldus Meijer, die meende dat de konklusie gerechtvaardigd is dat het arbeidsinkomen voor de producent aanvaardbaar is geweest. Hij konstateerde een toenemende bereidheid tot investeren, wat wijst op vertrouwen in de ontwikkeling van de afzetmogelijkheden. Positie in de EG versterkt Op veel EG eksportmarkten is het Nederlandse aandeel gestegen. Bij zondere vermelding verdient de toe name met 20% of 14.000 tón tot 82.000 ton van de eksport van bacon naar het Verenigd Koninkrijk. De Griekse markt nam minder op, wat toe te schrijven is aan de aldaar genomen maatregelen tegen import. De uitvoer naar derde landen steeg niet. Mag dan al melding gemaakt wor den van een gunstige ontwikkeling van de baconeksport, de uitvoer van de vlèeswarensektor bleef bij 1984 achter. Perspektief Was 1985 het laatste jaar van de groei, vroeg Meijer zich af. Dit vooral in verband met de Inte- rimwet en het voorgestelde besluit dierlijke meststoffen, alsmede in de te verwachten aanpassingen in de EG rundvleesregelingen. De daarmee te verwachten struk- tuurwijzigingen zijn niet voor alle sektoren van gelijk gewicht en gelijke invloed. Vooral in de varkenshouderij zal dit Vrijdag 17 januari 1986 zich dan doen voelen, terwijl ook de mestkalversektor beproefd zal wor den. Hier zal de strijd om te over leven hard zijn gezien de uiterst ge ringe marges. Meijer noemde het een drastische ingreep dat het houden van varkens, kalveren en pluimvee aan de grond gebonden wordt. Hij pleitte daarom voor verzachting van de gevolgen voor de grondarme bedrijven. Ten aanzien van de rundveehouderij merkte Meijer op, dat de rundvee- bezetting veelal zodanig is dat de in tensieve veehouderij op die bedrij ven als nagenoeg geheel grondloos dient te worden beschouwd. Hij waarschuwde in dit verband voor een te grote verschuiving van de mesterij naar de vermeerdering, die o.a. kan leiden tot overschotten aan biggen. Als opgaven voor de naaste toekomst noemde Meijer het met voortva rendheid aandragen van technische oplossingen voor de overschotpro- duktie van mest, waardoor de positie van de meest kwetsbare bedrijven in de intensieve veehouderij beschermd kan worden. vdW. De gang van zaken in de tuinbouw was in 1985 redelijk te noemen. De marktpositie kon in vele gevallen verder versterkt worden. Voor het eerst in de geschiedenis werd voor meer dan tien miljard gulden aan tuinbouwprodukten geëxporteerd, 20% van de totale agrarische export. Deze mededeling deed ir. J.E.C. Spithoven, voorzitter van de Produkt- schappen voor Groenten en Fruit en Siergewassen in zijn nieuwjaars toespraak. Vooral de export van snijbloemen en potplanten liet op nieuw een spektakulaire stijging zien. De sterke marktpositie van de Ne derlandse tuinbouw werd volgens Spithoven bereikt doordat het hele jaar een zo breed mogelijk pakket produkten van uitstekende kwaliteit tegen een redelijke prijs werd aan geboden. De redelijk goede gang in de tuinbouwsektor, en de daarmee samenhangende werkgelegenheid en ekonomische aktiviteit in de tuin- bouwindustrie en toeleveringsbe drijven, mag niet in gevaar gebracht worden. De voorzitter van de pro- duktschappen is van mening dat één uniform B.T.W.-tarief zeer nadelig zou uitwerken op de tuinbouw en volstrekt van de hand moet worden gewezen. Ook wijst hij op de nadeli ge effekten die een kustlokatie voor de kust van het Westland op de tuinbouw aldaar zou hebben. Daar entegen zou inpoldering van de Markerwaard uitstekende gronden voor de bloembollenkultuur opleve ren en daar is behoefte aan. De ondernemers in die agrarische sektoren waar .problemen bestaan worden gewaarschuwd niet uit te wijken naar de tuinbouw omdat dan de markt snel overvoerd zou worden. ir. J.E.C.Spithoven Spithoven is van mening dat afzet bevordering nog grotere aandacht moet krijgen. Op markten waar de afzet stagneert moet via markton derzoek nagegaan worden wat er aan schort. Op veelbelovende markten moeten extra promotie-inspannin gen gepleegd worden. De voorzitter van de tuinbouwpro- duktschappen heeft er alle vertrou wen in dat de tuinbouw het ook in 1986 zal redden. Een in Frankrijk en Zwitserland ge vestigd handelsbedrijf heeft de Euro pese Kommissie benaderd met een bod om de gehele interventievoorraad aan ontbeend rundvlees over te ne men. Het betreft een hoeveelheid van 295 miljoen kg die in het kader van de sinds september 1985 door de inter- ventieburo's in de Gemeenschap zijn aangekocht. Per ultimo november bedroegen de totale interventievoorraden rund vlees 759.839 ton, op basis van vlees met been, wat omgerekend tot vlees zonder been 660.508 ton is. Van producentenzijde werd opge merkt dat de stieremesterij in Ne derland in feite pas goed op gang is gekomen, nadat er interventiemoge lijkheden waren. Met het beëindigen van de interventie, althans ten dele, vond men het van die zijde niet wenselijk zich van de gehele voor raad te ontdoen. De koöperatieve Zeeuwse aan- en verkoopvereniging b.a. (CZAV) heeft in financieel opzicht een goed jaar achter de rug. Dat blijkt uit het jaar verslag over 1985. Na een ekstra af schrijving van 500.000,- resteert over het boekjaar '84/85 nog een winst van 946.000,-. Het bestuur van de CZAV meldt o.m. dat de problematiek van de graanafzet de toekomstige ontwik kelingen van het graanareaal en het nemen van investeringsbeslissingen bemoeilijkt. Bij de erwtenteelt is dat anders. Deze staat of valt bij het on dersteunend beleid dat Brussel voert. De toename van de (zaai)erwtenteelt dwingt het CZAV bestuur tot inves teringen waarvan het niet weet of deze op termijn rendabel gemaakt kunnen worden. Voor het komend jaar verwacht het bestuur een om zetstijging op jaarbasis van meer dan 10 procent voor de winkels Agriland en Agrimarkt. Het Agrarisch Groothandels Ver bond (AGV) maakt zich ernstige zor gen over het nivo van de huidige agrarische overschotproduktie. De grote voorraad agrarische (interven tie) produkten is levensgevaarlijk voor het totale gemeenschappelijke landbouwbeleid en dus voor het voortbestaan van de Europese Ge meenschap. Slechts door middel van een drastische prijsaanpassing kan worden bewerkstelligd, dat het aan bod beter wordt afgestemd op de vraag. Deze boodschap heeft het AGV donderdag 9 januari 1986 over gebracht aan minister Braks. De mi nister bleek met dit standpunt geheel te kunnen instemmen. Marktordening Het AGV hield de Minister voor, dat het opvallend is, dat de agrarische sektor die het minst wordt geplaagd door marktordeningen, met minder problemen wordt gekonfronteerd dan de sektoren die wel, veelal tot in de finesses, kommunautair zijn ge regeld en waarvoor allerlei "garan ties" zijn ingebouwd. Volgens de voorzitter van het AGV, de heer G. Lodewijk, blijkt in de eerstgenoemde sektoren het markt en prijsmechanisme veelal voldoen de korrigerend op te treden. Het AGV bracht de Minister nog maals de bezwaren onder ogen die kleven aan een uniformering van het btw-tarief. Volgens Minister Braks blijft de btw-problematiek een aan dachtspunt. Minister Braks zegde toe om aan dacht te besteden aan de wens van het AGV van een nul-tarief bij ek sport. Hij achtte dit uit het oogpunt van eksportpromotie alsook verlich ting van de financiële last van de ek- sporterende ondernemer een goede zaak. In 1984 zijn in de provincie Zeeland in totaal 251 wildschademeldingen binnengekomen. Hiervan zijn 84 meldingen telefonisch afgehandeld, iin 85 gevallen is de melding afgehan deld met het geven van voorlichting terwijl de kommissie bij 82 schadege vallen daadwerkelijk betrokken is geweest. De totale wildschade zoals die is vastgesteld bedraagt voor 1984 242.55733. Dit is 15.000.- min der dan in 1983 en ca. 40.000,— meer dan in 1982. De meeste meldin gen betroffen schade van waterwild. Een en ander blijkt uit het pas ver schenen jaarverslag van de Wild- schadekommissie voor de provincie Zeeland. Uit het jaarverslag blijkt verder dat er in 1984 sprake was van een toene mend aantal klachten nl. 82 stuks terwijl dat er in 1983 nog 64 waren. Wat betreft de stand van de fauna wordt opgemerkt dat het aantal overwinterende ganzen bij normale weersomstandigheden praktisch ge lijk blijft. Toch zijn in 1984 veel schademeldingen binnengekomen van kolganzen in de Yerseke Moer. De indruk bestaat dat de Yerseke Moer een echt verzamelstation voor (kol)ganzen wordt om vandaar mas saal te vertrekken. De aantallen wa ren eind februari, begin maart van dien aard dat er in de weilanden in veel gevallen geen grassprietje meer te bekennen was. En wat heel zelden gebeurt, de kolganzen weken uit naar de wintertarwepercelen. De stand van de wilde eenden is nog steeds hoog. Een grote uitbreiding vindt vooral plaats bij de bastaarden en dat is in de polders goed te mer ken. In de toekomst zal er, aldus de samenstellers van het verslag, voor gewaakt moeten worden dat er niet nog een verdere uitbreiding plaats vindt. De jachthouders dienen de meerkoeten meer te bestrijden dan thans het geval is om de schade aan de landbouwgewassen toelaatbaar te houden en dit geldt plaatselijk ook voor de houtduiven. Wat betreft het afschieten van verwilderde duiven wordt het betreurd dat nog steeds geen gebruik mag worden gemaakt van verdovingsmiddelen.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 5