Openbare distriktsvergaderingen Waterschap Noord- en Zuid-Beveland POTTEK/J^ Kursus erfbeplanting op Schouwen-Duiveland Bijeenkomsten Keuringsdienst NAK Studiedag paardenhouderij Studieavonden voor jonge agrarische vrouwen/ZAJK Win ter akkerland Het dagelijks bestuur van het waterschap Noord- en Zuid-Beveland maakt bekend dat op de hieronder vermelde data en plaatsen Openbare Distriktsvergaderingen worden gehouden. Bij deze wordt iedere belangstellende uitgenodigd de in of nabij zijn/haar woonplaats te houden vergadering bij te wonen. Deze bijeenkomsten worden gehouden om een ieder te informeren over van belang zijnde waterschapszaken. Daarbij zullen ondermeer de in 1985 uitgevoerde en de voor 1986 geplande werkzaamheden worden besproken. Tevens wordt de mogelijkheid geboden tot het stellen van vragen en het maken van opmerkingen over de diverse waterschaps aangelegenheden. VERVOLG VAN PAG. 2 Kring Tholen en Sint Philipsland "Het hoe en waarom van de compu ter en zijn praktische toepassing in 1986". In twee groepen van max. 20 perso nen zal tijdens drie bijeenkomsten uitleg worden gegeven over compu terapparatuur en bedrijfsregistratie- systemen met eigen- en centrale computers. Data: le groep 4, 19 en 24 februari 1986. 2e groep 6, 20 en 25 februari 1986. AFDELING KAPELLE E.O. De afdeling Kapelle e.o. van de Ne derlandse Fruittelers Organisatie houdt haar jaarvergadering op maandag 20 januari 1986 in de Tuinbouwschool, Dijkwelseweg te Kapelle om 19.30 uur. OD de agenda staat o.m. een bestuursverkiezing. Aftredend en volgens het reglement niet herkiesbaar de heren J. Kole en C. Veerhoek. Door het bestuur zijn de heren N.J. Eversdijk te Kapelle en L.M. Gijzel te Schore kandidaat gesteld. Na afloop van het huishou delijk gedeelte komt de heer C. v.d. Vrie praten over "Sortering" en de heer A. Reedijk over "Beïnvloeding •van groei/vruchtbaarheid". Vereniging Bedrijfsvoorlichting O.Z. Beveland Vergadering op dinsdag 4 februari om 19.30 uur samen met W.Z. Beve land in dorpshuis "Ons Dorpsleven" te 's Gravenpolder. Op deze verga dering zal ir. C.D. van Loon van het PAGV te Lelystad spreken over: "De pootgoedteelt". Ledenvergadering Bedrijfsvoorlichting O.Z. Beveland Algemene Ledenvergadering op donderdag 13 februari om 13.30 uur in "Ons Dorpshuis" te Kruiningen. Op deze vergadering zullen de heer A.G. Ebbens, bedrijfsleider van "De Rusthoeve" en de heer A. Basting, bedrijfsvoorlichter de aktuele zaken van "de Rusthoeve" en uit de regio O.Z. Beveland bespreken. Vereniging Bedrijfsvoorlichting W.Z. Beveland Algemene Ledenvergadering op dinsdag om 13.30 uur in "De Jeugd- hoeve" te 's Heerenhoek. Op deze vergadering zullen de heer A.G. Eb bens, bedrijfsleider van "De Rust hoeve" en de heer W. v.d. Ree, be drijfsvoorlichter spreken over "De Proefveldresultaten van de Rusthoe ve". 18 februari a.s. jaarvergadering. De tuinkommissie en de agrarische kommissie van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen organiseren in samenwerking met de Kring Schouwen-Duiveland van de ZLM een kursus Erfbeplanting en snoei in de siertuin. De kursus bestaat uit 3 lessen erfbe planting, verzorgd door de heer P.C.M. van Kleef, van Staatsbosbe heer. Indien daarvoor belangstelling bestaat worden ook nog 2 lessen snoei in de siertuin, gegeven door mevrouw M. Bulk van de Stichting Huishoudelijke Voorlichting ten Plattelande. Het is goed gebouwen en erf te beschutten tegen harde wind; het is mooi boerderij en erf omzoomd te zien door passende be planting. Op Schouwen-Duiveland staan de windsingels met o.a. popu lieren ongeveer 30 jaar en deze zijn dan veelal kaprijp, dus aan vervan ging c.q. verjonging toe. Een des kundige voorlichting is daarom, zo mag worden aangenomen, zeer wel kom. Ook is het belangrijk dat in de siertuin jaarlijks gesnoeid wordt. Wij denken dat dit goed kan aansluiten op de erfbeplantingskursus. Op de inhoud van de kursus die op 6 fe bruari begint komen we volgende week nader terug. Opgave: voor 26 januari 1986 Voor opgave en meer informatie kunt u kontakt opnemen met: 4 Vereniging voor Bedrijfsvoorlichtinq Walcheren Op 29 januari a.s. is er een bespre king van de proeven op de "Rust hoeve" om 19.30 uur in "Ons Huis" te Meliskerke. Op 11 februari jaar vergadering Ver. v. Bedrijfsvoorlich ting om 13.00 uur in "Ons Huis" te Meliskerke. Op 24 februari bespre king gewasbescöerming door P. Ver- hage om 19.30 uur in "Ons Huis" te Meliskerke. Namens de Ver. voor Bedrijfsvoorlichting Walcheren. Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting "Schouwen-Duiveland" Algemene vergadering op dinsdag 14 januari 1986 om 19.30 uur in "het Huis van Nassau" te Zierikzee. Op deze vergadering zal de heer A.G. Ebbens spreken over de Proefvel dresultaten 1985. Het Bestuur van de Stichting Keu ringsdienst Rivieren-Delta-Neder land organiseert op donderdag 6 februari 14.00 uur: Café Koch, Kruisland, op donderdag 13 februari 14.00 uur: Re- cr.Concordia, Moerkapelle en op donderdag 20 februari 14.00 uur: "De Caisson", Biezelinge bijeenkomsten waar de volgende onderwerpen zullen worden behandeld: Rijksbijdrage in de keuringskosten en het verstrekken van informatie, Graszaad: Veldkeuringen: terug naar lx keuren en Steekproefsge wijze keuring. Granen: Korrelkwaliteit erwten en keuring chemische hybride rassen. Pootgoed: Kwaliteit oogst 1985, Kwik-ontsmetting en Phoma-beleid. Aangelegenheden van keuringstech- nische aard kunnen vervolgens aan de orde worden gesteld. Voor de Paarden- en Manegehou ders organiseert de Cehave op 15 ja nuari een studiedag in de Exkursie- zaal van het hoofdkantoor van de Cehave NV te Veghel. Er zullen in leidingen worden gehouden door ir. A.F.J. Brugging van het P.R. (I.V.V.O.) in Lelystad over "Be drijfsmanagement in relatie tot de voeding", door ir. W. Spreeuwen- berg, veevoedingsdeskundige van de Cehave en door drs. J.L.A.M. Rem men van de Gezondheidsdienst voor Dieren te Boxtel over: "Ziektepre ventie op het paardenbedrijf - mw. C.F.J. Visser-Groenendal, tel: 01114-1517; - mw. C.A.M. Klompe-Vermuë, tel: 01112-1415. Programma le bijeenkomst: 6-2-1986 - beplantingsontwerp - soorten bomen of heesters - subsidiemogelijkheden (een en ander verduidelijkt met dia's). 2e bijeenkomst: 13-2-1986 - onderhoud en beheer van de be planting - hoe ziet de beplanting eruit na 10, 20, 30 jaar? - hoe komen we tot goede resulta ten (ook weer met dia's). 3e bijeenkomst: 20-2-1986 - dit wordt een praktijkmiddag. We bekijken een jonge en een oudere aanplant. Ook wordt ons geleerd wat verwijderd of gesnoeid dient te wor den. 4e bijeenkomst: 24-2-1986 - theoriemiddag over snoei in de siertuin dit alles toegelicht aan de hand van voorbeelden. 5e bijeenkomst: 3-5-1986 - praktijk - vooijaarssnoei. Kosten: 18,50 per persoon, af hankelijk van deelname. Plaats: Dorpshuis, Ring 32 te Drei- schor. Bijeenkomsten Voorlichting Mestproblematiek Café G. van Parijs, Valeiskreek 12, 4529 JR te Eede tel. 01175 - 237 (dinsdag 21 januari en vrijdag 14 fe bruari), 13.30 uur. Restaurant "De Landbouw", Gent sestraat 94, 4521 AN te Biervliet, tel. 01152 - 1262 (dinsdag 21 januari en vrijdag 14 februari) 10.00 uur. Hotel van Leuven, Hofterzandeplein 19, 4587 CK te Kloosterzande, tel. 01148- 1312 (woensdag 22 januari en donderdag 13 februari), 13.30 uur. Cultureel Centrum "De Halle", Rooseveltlaan la, 4571 HT te Axel, tel. 01155 - 2140 (woensdag 22 ja nuari en donderdag 13 februari), 10.00 uur. NFO-middagexkursie naar Ligtermoet De afdeling Noord-Zeeland van de Nederlandse Fruittelers Organisatie organiseert op vrijdag 24 januari 1986 een middagexkursie naar Lig termoet te Roozendaal. Een specia list op het gebied van Tuinbouw zal aanwezig zijn. Om 18.00 uur wordt een Brabantse koffietafel aangebo den door Ligtermoet te Oud-Gastel. Ook de dames zijn welkom. Opgave tot 10 januari tel.: 01114-1319 en 01107-2039. In de regio Tholen/West-Brabant organiseren jonge agrarische vrou wen twee studieavonden voor alle jonge (aanstaande) agrarische vrou wen uit de regio. De eerste avond wordt het huwelijksgoederenrecht besproken. Notaris Schot zal dan het één en ander toelichten. De tweede studieavond gaat over meewerken en meewerkvormen. Iemand van de SEV houdt een inleiding en zal vra gen beantwoorden. De avonden worden gehouden op: Donderdag 30 januari 20.00 uur: huwelijksgoederenrecht. Woensdag 19 februari 20.00 uur: meewerken en meewerkvormen. De avonden vin den plaats in: Café Den Overkant, Markt 21, Steenbergen tel. 01670-63754. Wil je je opgeven of wil je meer informatie? Dan kun je bel len naar: Anja de Feijter, tel. 01672- 2288 (vanaf 21.00 uur). Zij zal je dan een mapje met achtergrondinforma tie opsturen. Studiedag over zoetwater in Rilland-Bath Zoetwater een noodzaak? Dat is de centrale vraag op een zoetwatermid dag die maandag 10 februari in Ril land-Bath in de grote zaal van het dorpshuis "Luctor et Emergo" ge houden zal worden. De bijeenkomst begint om 1330 uur. Inleidingen zullen worden gehouden door: Ir. W.L.A.G. Tacken over "ekonomische mogelijkheden van intensivering, groeitechnische voor delen voor kg en kwaliteit enz.... Ir. A. de Best, medewerker Prov. Wa terstaat, spreekt over "kwaliteit wa ter, wat kunnen we er aan doen", terwijl Dijkgraaf G. de Jager het zal hebben over de verdeling van de kassen; wie betaalt, beheer, infras- truktuur enz. Westland 19Nu, een week eerder De bloemen- en groentetentoonstel ling Westland 19NU zal in 1986 een week eerder dan gewoonlijk plaats vinden. Op vrijdag 14 maart 1986 om 20.00 uur opent men de poorten van deze tentoonstelling die weer in de Bloemenveiling Westland te Honse- lersdijk wordt gehouden. De ope ningstijden zijn: vrijdag 14 maart van 20.00 uur tot 22.00 uur;zaterdag 15 maart van 09.00 tot 18.00 uur. De vrijdagavond is meer nog dan andere jaren, telersavond. Nadere informa tie: J. Hoogendoorn (01740-27101). Het vergaderschema is als volgt: Maandag 3 februari 1986 om 14.00 uur in het ontmoetingscentrum "De Stenge", Stengeplein 1 te Heinkens- zand: 's Heerenhoek, Borssele, Nieuwdorp, Lewedorp, Heinkens- zand, Nisse, 's Heer Abtskerke, 's Gravenpolder, Kwadendamme, Hoedekenskerke, Baarland, Oude- lande, Driewegen, Ellewoutsdijk en Ovezande (waterschapsdistrikten 1, 3 en 4). Dinsdag 4 februari 1986 om 14.00 uur in het Waterschapshuis, Nassau- laan 8 te Goes: Wolphaartsdijk, Informatiedagen Cebeco-Zuidwest Op de informatiedagen van Cebeco- Zuidwest, die beginnen om 9.30 uur (voor Walcheren 10.00 uur) zullen de heren J. de Bruin, L. Zwemer, spre ken over de gewasbescherming. Ter wijl H. Neutel het onderwerp be mesten zal behandelen. Verder wordt er aandacht besteed aan auto matisering met behulp van het CO- MAK programma. De informatie dagen vinden plaats op 21 jan. Noord-Beveland, Dorpshuis "De Pompweije", Kortgene; 22 jan. Tholen/St. Philipsland, "Haesting- he", St. Maartensdijk; 24 jan. Schouwen-Duiveland, Het "Ton- nenmagazijn", Brouwershaven; 27 jan. Oost Zeeuws-Vlaanderen, Cul tureel centrum "De Halle", Axel en 28 jan. West Zeeuws-Vlaanderen, Zaal Wijffels, Schoondijke. Wilhelminadorp, 's Heer Arends- kerke, Goes, Kloetinge, Kattendijke, 's Heer Hendrikskinderen, Wemel- dinge, Kapelle, Biezelinge en Schore (waterschapsdistrikten 2, 5 en 6). Woensdag 5 februari 1986 om 14.00 uur in "Ons Dorpshuis", Berghoek straat 3 te Kruiningen: Yerseke, Kruiningen, Hansweert, Krabben- dijke, Waarde, Rilland en Bath (wa terschapsdistrikten 7 en 8). Donderdag 6 februari 1986 om 14.30 uur in het dorpshuis, Voorstraat 20 te Wissenkerke: Gebied Noord-Beve land (waterschapsdistrikten 9 en 10). Vergadering afd. Zeeland Ned. Boerenjagers Vereniging De afdeling Zeeland van de Neder landse Boerenjagers Vereniging houdt haar jaarvergadering op don derdag 6 februari 1986 voor leden en belangstellenden in hotel de Caisson te Kapelle-Biezelinge. Aanvang 19.30 uur. Na het huishoudelijk ge deelte zal een lezing worden gehou den door de Heer Remijnse van het faunabeheer. Onderwerp: Wild- schade, Overheid en Ondernemer schap. Suiker Unie Zeeuws-Vlaanderen De gebruikelijke sub-kring-vergade ringen in 1986 zullen plaatsvinden op de volgende data: woensdag 22 januari om 14.00 uur in zaal "Wijffels", Schoondijke. donderdag 23 januari om 14.00 uur in hotel "Van Leuven", Klooster zande. donderdag 30 januari om 14.00 uur in "De Halle" in Axel. Wat is ons winterboerenland toch netjes! A lie stro en hooi en u-J blad en klonten en stoppels zijn TQ opgeruimd. De akkers liggen zwart en deftig gekamd met de ogen dicht op nieuwe vrucht baarheid te wachten. De bieten zijn al opgehaald, de appels en peren zijn van de bomen ge schud, het vee staat op stal en het weiland kan rustig ademen en zich voorbereiden op de sappige rijkdom van een nieuw jaar. De trekvogels zijn ver trokken en nieuwe gasten gearriveerd. Het insektenvolk heeft zich teruggetrokken in ei of pop, of in een warm schuur- hoekje. Hazen en konijnen hebben zich verspreid en ver schanst tegen de kou, rekening houdend met de winterschaar- ste. Het mensenvolk steekt zich in deftiger kleren en viert de winterfeesten als van ouds in huiselijke kring. We halen achterstallige vergaderingen in, herstellen en vernieuwen wat opgelapt en vervangen moet worden, en lezen de kranten en tijdschriften die zich in de zomerdrukte ongele zen opgestapeld hebben (Hoe hoger de stapel, hoe beter je inziet dat je veel ongelezen kunt laten zonder het te mis sen). Het land rust, de land bouwer rust, want werken op een andere manier is een vorm van uitrusten. Toch zijn de tij den ver van rustig. De grote problemen zijn gebleven, en gewetens rusten niet. We heb ben te veel en we doen te veel. We hebben overschotten van mest, van melk, van graan en van wijn (laten we europees denken!). De grond wordt overbelast en öe mensen, vooral jonge bedrijfsmensen die een begin moeten maken, zijn overbelast. Iedereen voelt zich overbelast en de mensen, vooral heerst onzekerheid. Wie kan zich handhaven? Zullen onze kinderen zich kunnen handha ven? Er zijn boeren, buiten ons rus tige winterland, die ook wel een slapende akker hebben, maar een akker zonder belofte van vruchtbaarheid. Hun onzeker heid grijpt dieper dan de onze: het grijpt hun lijf en leden aan. Zullen ze dit jaar kunnen oog sten? Zullen ze eten hebben voor hun kinderen en voor zichzelf? Zij staan nog ver af van de superheffing. Maar... als het hun goed zal gaan, als ze er bovenop komen, als de gewen ste strukturele veranderingen succes hebben, als ze gaan pro duceren op een schaal die in deze wereld van betekenis is, dan zullen ze hun plaats moe ten vinden in het grote spel van de ekonomie dat we allen spe len... dan zullen ze zich moeten invoegen als partners in een gemeenschap die veel groter is dan die EEG van ons. En hoe zal hun bestaanszekerheid, ontgroeid aan onze weldadig heid en popconcerten, onze ge subsidieerde welvaartszeker heid beïnvloeden? Het geeft te denken. POTTEKIJKER Vrijdag 17 januari 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 4