KIMLC kommentaar Het nieuwe jaar in over geld en goed Verruiming voetoverheveling EG-geld voor Nederlandse landbouw- en visserijprojekten Jagersvereniging spant kort geding aan tegen Kritisch Faunabeheer Vrouwen zijn vindingrijk. Na het artikel over de maatschap man-vrouw kwamen er nog al wat reakties. Een van de vrouwen vroeg me: "Voor ons is een maatschap niets als het fiskaal geen voordeel biedt, maar kan ik nu wel in loondienst treden bij mijn man?" Mijn antwoord was: "Dat kun je eens een jaar proberen maar civielrechterlijk is volgens het Burgerlijk Wetboek een dienstverband tussen man en vrouw verbo den". Wellicht bevalt je het toch uiteindelijk niet en voordeel zit er niet in. Wat is er dan wel? Als de vrouw meewerkt in de onder neming van haar man wordt de winst van hem verlaagd met de zogeheten meewerkaftrek. De hoogte is afhan kelijk van het aantal uren dat de vrouw in de onderneming trekt. V/2% bij een aantal uren van 525 tot '875 2Vi% bij een aantal uren van 875 tot 1225 3'/2% bij een aantal uren van 1225 tot 1750 5 bij een aantal uren van meer dan 1750. Let wel: De meewerkende vrouw wordt niet belast voor het bedrag dat bij de man-ondernemer in aftrek is gebracht. De arbeidsbeloning En als de vrouw in plaats van de meewerkaftrek bij de man toch wil kiezen voor een zelfstandige heffing bij de vrouw van zowel inkomstenbe lasting als premieheffing. Wellicht denkt men dan erg principieel. Maar goed, het kan. De echtgenoten moe ten dan bij hun aangifte inkomsten belasting een gezamenlijk verzoek indienen om de meewerkaftrekrege- ling buiten toepassing te laten. Het is anders opbrengst uit arbeid. De ar beidsbeloning moet schriftelijk wor den overeengekomen en in een re delijke verhouding staan tot de aard en omvang van de verrichte arbeid en bedraagt tenminste 150% van de algemene belasting vrije som voor 1985 /7.168 x VA 10.752. In de meeste gevallen zal blijken dat deze regeling onvoordeliger is dan de meewerkaftrekregeling. Konklusie Het is nodig dag alle aandacht be steed wordt aan de specifieke proble men en de werkelijke fiskale erken ning van de meewerkende vrouw in de onderneming. Alleen in de agra rische sektor werken 60.000 echt genotes met hun man mee waarvan 40.000 meer dan 20 uur per week. Een duidelijker positie voor de mee werkende vrouwen is ook fiskaal ge zien nodig. In veel bedrijven vervult de vrouw een onmisbare funk- tie, niet alleen in maar ook in ver band met het bedrijf en in relatie tussen het gezin en bedrijf. De over- heidskommissie, die pas is ingesteld om deze zaak te bestuderen en op te lossen, succes toegewenst en als het kan heel snel. J. Markusse De term voetoverheveling is ingaande 1985 in het belastingstelsel opgeno men bij de invoering van de derde fase van de Wet tweeverdieners. De be doeling ervan is om het niet gebruikte deel van de belastingvrije som van één der partners over te brengen naar de andere partner. Dit is ook wel nodig om te voorkomen dat bepaalde delen van de belastingvrije som verloren zouden gaan. Provincies achter mestmaatregelen Braks en Winsemius De provincies staan achter de maat regelen die de ministers Brak's (landbouw) en Winsemius (milieu) vorige maand hebben aangekondigd om de mestoverschotten aan te pak ken. Zij delen het uitgangspunt van beide bewindslieden dat de veroor zaker voor de kosten moet opdraai en. Dit is donderdag bekendgemaakt na afloop van bestuurlijk overleg tussen beide bewindslieden en de provinciale besturen. Het overleg had volgens beide ministeries een oriënterend en informerend karak ter. De provinciale besturen toonden zich bereid met de Rijksoverheid ge zamenlijk tot een oplossing van de mestproblematiek te komen. Bin nenkort zullen zij de bewindslieden schriftelijk hun mening kenbaar ma ken over het'ontwerp-besluit dier lijke meststoffen en het ontwerp- heffingenbesluit meststoffenwet. Stel de man heeft een inkomen van 60.000,— en een belastingvrije som inklusief arbeidstoeslag in 1986 van 7.748,—dan moet hij belasting betalen over 52.252,— Als zijn vrouw inkomen uit arbeid heeft van 6.000,— heeft zij eveneens recht op de belastingvrije som van ƒ7.748,— Door haar lage inkomen gebruikt zij tot een bedrag van 1.748,— niet haar belastingvrije som en dit bedrag mag via de term voetoverheveling worden ondergebracht naar haar man, die dan over 50.504,— belas ting gaat betalen. Deze overheveling verloopt goed wanneer beide part ners onder de inkomstenbelasting vallen. Bij de aanslagregeling achteraf kan één en ander precies worden vastgesteld. Wanneer beiden echter onder de be palingen van öe loonbelasting vallen wordt het wat moeilijker. De loon belasting kent kortere tijdvakken waarover de berekening moet wor den gemaakt b.v. een week, vier we ken, een maand of een kwartaal. Over deze kortere perioden is het moeilijker in te schatten wat op jaar basis overblijft van de belastingvrije som. Nog afgezien van het feit dat het inkomen van de tweede partner soms aüpas in de loop van de tweede helft van het jaar gaat ontstaan. Het is dan niet terecht dat hiermee bij de eerste partner in.de eerste helft van het jaar reeds rekening zou worden gehouden. In het begin van het jaar 1985 is hierdoor veel verwarring ontstaan. Naar aanleiding hiervan zijn voor 1986 enige maatregelen genomen die aan de bezwaren van voorgaand jaar tegemoet komen. Op verzoek van beide betrokkenen kan de inspekteur een beschikking afgeven tot vermin dering van loonbelasting wegens voetoverheveling. Een aanvraagfor mulier daartoe is verkrijgbaar bij de inspektie der direkte belastingen. Daarna kan de meestverdiener van het echtpaar direkt via zijn werkge ver het voordeel geldend maken. Veröer is in de regeling nog opgeno men dat van de minstverdiener, mits in het kalenderjaar gedurende meer dan zes maanden gehuwd en in aan merking komend voor de arbeids toeslag (niet echter de aanvullende arbeidstoeslag), het inkomen slechts De eerste weken van het nieuwe jaar zijn al weer verstreken. We hebben elkaar in alle opzichten het beste toe gewenst. Vooral in de agrarische sek tor zullen wij dat hard nodig hebben. Bij de stap over de drempel van het oude in het nieuwe jaar is een flink aantal zaken meegetorst dat aange pakt moet worden. Dat is geen een voudige opgave want een aantal pro blemen lijkt haast van blijvende aard te zijn. Met betrekking tot het vraagstuk van de overschotten heeft de Europese Kommissie enige memoranda in ver volg van haar Groenboek gepresen teerd. Memoranda die beslist niet overal met gejuich zijn ontvangen. Bij de granen lijkt het pakket beleids voorstellen een zware ingreep te zullen plegen op de inkomenssituatie van de akkerbouwers. Daarom heeft het KNLC in de bestuursvergadering van het Landbouwschap de positie inge nomen dat een restriktief prijsbeleid in het kader van het totale pakket maat- voor 85% in aanmerking wordt ge nomen. De 15% blijft dan geheel vrij als het totaal inkomen van deze partner niet hoger is dan de belas tingvrije som. In het hierboven ge geven cijfervoorbeeld wordt van het arbeidsinkomen van 6.000,— een bedrag van 15% of ƒ900,— niet meegenomen, waardoor het te be lasten inkomen wordt ƒ5.100,— en het bedrag van de niet gebruikte be lastingvrije som dat via de voetover heveling naar de andere partner gaat bedraagt alsdan (ƒ7.748,— min 5.100,-) is ƒ2.648,-. Het wordt opletten geblazen om te zorgen dat u voldoende aan uw trek ken komt doch met enige inspanning zal dat wel lukken. B. Veerbeek De Europese Commissie heeft vrijdag laten weten dat Nederland op ruim twaalf miljoen gulden aan bijdragen kan rekenen voor 34 projekten die de struktuur van de Nederlandse land bouw en visserij moeten verbeteren. Het geld is afkomstig uit het Euro pees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL). Het meeste geld (4,7 miljoen gulden) is bestemd voor de uitbreiding van een voorraadhal voor tuinbouwpro- dukten in Naaldwijk en de aanpas sing van de bloemenveiling in Rijns burg. Verder gaat er 1,9 miljoen naar de modernisering van kippenslach terijen in Asten, Kornhorn, Breuke- len en de kalkoenslachterij in Box meer. In de groente- en fruitsektor kan 1,6 miljoen gulden worden be steed. Het geld is bestemd voor de modernisering van een konservenfa- briek in Waspik, de aanpassing en modernisering van veilingen in De Lier, 's-Gravenzande, Poeldijk, Veldhoven, Breda en Grubbenvorst en tenslotte de aanleg van een in- paklijn in Odiliapeel. Met 1,6 mib joen gulden wordt een bijdrage gele verd in de modernisering van de abattoirs in Doetinchem, Holten, Leeuwarden, Boekei, Twello, Ede, Ubach over Worms en Aalten. Er is voorts bijna vier ton beschikbaar voor de bouw van een voorraad schuur voor lijnzaad in Axel en de aanleg van verwerkingsinstallaties voor zaden in IJzendijke, Oosterhout- en Oud-Vossemeer. In de visserij- sektor wordt ten slotte met 2,1 mil joen gulden bijgedragen in de kosten van een bedrijfspand met geauto matiseerde weeg- en sorteerlijn in 's- Gravenzande, een geautomatiseerde rooklijn voor haring in Vlaardingen, een viskonservenfabriek in IJmui- den, de uitbreiding en modernisering van de produktie van maatjesharing in olie in 's-Gravenzande en een be en verwerkingsbedrijf voor schelp dieren in Yerseke. De Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging (KNJV) wil namens 23.000 jagers via kort geding harde akties van Stichting Kritisch Fauna beheer (SKF) laten verbieden. Zij weigert om de ongeoorloofde akties van SKF met gelijke wapens te be strijden. Wanneer SKF meent door overtredingen en misdrijven de bij de wet geregelde en toegestane jacht onmogelijk te maken wil de KNJV vja gerechtelijke uitspraak eenv ver- Vrijdag 17 januari 1986 bod op dit soort rechtsovertredingen. Nu blijkbaar SKF geen argumenten meer heeft tegen de jacht en slechts door buiten-wettelijke akties - waar bij zelfs slachtoffers vallen - haar ge lijk wil krijgen, wil de KNJV door zo'n rechterlijke uitspraak voorko men dat deze konfrontatie escaleert. De KNJV komt op voor het jachtbe- lang en wildbeheer dat iedere Ne derlandse jager op grond van de wet moet dienen. C.O.P.A. vraagt gemiddelde verhoging landbouwprijzen van 4.7% Onder voorzitterschap van Sir Ri chard Butler heeft het Presidium van C.O.P.A. in zijn vergadering van 10 januari 1986 gekonstateerd dat vol gens de laatste ramingen het gemid delde netto-inkomen van de Europese boeren in 1985 met 13,8% in reële termen is afgenomen. Als gevolg hiervan ligt de koopkracht van de boeren nu 30% lager dan die in het midden van de jaren zeventig en 8% lager dan die in het begin van de tachtiger jaren. C.O.P.A. wijst op het grote belang dat het hecht aan de objektieve me thode. Het resultaat van de toepas sing van de objektieve methode toont aan dat voor het marktjaar 1986/1987 een verhoging van de landbouwprijzen met 4,7%, uitge drukt in ECU's, noodzakelijk is. Het C.O.P.A.-Presidium heeft er verder bij de Gemeenschapsinstel lingen op aangedrongen de maatre gelen die in het kader van het marktbeheer genomen zijn, zodanig te herzien dat de boeren daadwerke lijk de door C.O.P.A. geëiste prijs verhoging van 4,7% kunnen realise ren. regelen moet worden gezien, waarbij het saldo uiteindelijk niet lager dan nul zou mogen zijn. Met begrip voor de overschotten en de daaraan ver bonden marktproblematiek mag na vele jaren de inkomenssituatie niet uit het oog worden verloren. Deze staat met name bij de akkerbouw nu onder druk. Wat dat betreft worden de eerste verschijnselen van het nieuwe Euro pese landbouwbeleid al zichtbaar. Naast nieuwe teelt- en verwerkings mogelijkheden zullen er ook bijstel lingen van de produktie moeten plaatsvinden. Men spreekt daarbij van een meer marktgerichte aanpak. Overigens vraag ik mij wel af of rela tief zeer geringe prijsbijstellingen wel de oplossing kunnen bieden. Zeker als aangenomen moet worden dat de pro duktie-elasticiteit, dat wil zeggen het reageren kwa produktieomvang op prijsveranderingen, bij de aanwezige Europese kapaciteit vrij gering is. Een duidelijk en doortastend flankerend beleid is dan ook zeer noodzakelijk. Daarvoor zijn van diverse zijden her haaldelijk alternatieven aangedragen, zowel ten aanzien van de verwerking van graan als ten aanzien van aan wending van de overtollige kuituur- grond. Vanuit het KNLC is nu naar voren gebracht te bezien wat de mogelijkhe den van tijdelijk braakliggen zijn. Uitgaande van het feit dat in de toe komst er weer andere omstandigheden kunnen zijn, moet voorkomen worden dat goede kultuurgrond definitief af vloeit. Natuurlijk is bekend dat dit in de Verenigde Staten van Amerika weinig suksesvol is geweest; de be- drijfsstrukturele omstandigheden en de intensiviteit in Europa verschillen nogal met die in de VS. In ieder geval is dit een alternatief ter bestudering erbij. Vlak voor Kerstmis hebben de be windslieden Braks en Winsemius weer bijzonderheden rond de gedachte mestwetgeving bekend gemaakt. Op gemerkt moet worden, dat gelet op de uitspraaktermijn van twee maanden, dit op een erg ongelukkig tijdstip is gebeurd. Veel effektieve tijd wordt zo weggenomen. Duidelijk is dat het agrarische be drijfsleven nogal wat op- en aanmer kingen heeft. Teleurstellend is dat de overheid daarbij van alles wil. Ook stelt de overheid dat er een gezamen lijke verantwoordelijkheid is, maar de financiële lasten wil men wel op het bedrijfsleven afwentelen. Waarom toch niet iets van een sek- torprogramma? Daarnaast zullen punten van diskussie zijn de over schotheffing (moet die onverbiddelijk integraal worden geheven?) de fase ring om tot de gestelde "aanvaardba re" normering te komen. En moet het inderdaad als een landelijk probleem gezien worden, want hoe en in welke mate hebben bijvoorbeeld Waddenei landen nieuw-vestiging of uitbreiding een boodschap aan de overschotten in Brabant? Enkele problemen waar we nu direkt voor staan zijn door mij genoemd. Wij zullen zoveel mogelijk eensgezind een en ander in 1986 moeten benaderen in het belang van de agrarische sektor. Varekamp Provinciale Beroepenmanifestatie Van 29 januari t/m 1 februari wordt een provinciale beroepenmanifesta tie georganiseerd. Doel is vooral scholieren de gelegenheid te bieden zich te oriënteren in de beroepenwe- reld. Op donderdag 30 januari om 10.30 uur vindt de feestelijke pre sentatie van de manifestatie plaats tegelijk met de start van een sympo sium "De ontwikkelingen in be drijfsleven en arbeidsmarkt in relatie tot beroepsopleidingen". Mr. C.J.A. van Lede, voorzitter VNO-Nederland, zal zowel de ma nifestatie als het symposium officieel openen.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 3