9C gropatax zlm Sociaal Ekonomische Voorlichting (SEV) van de ZLM Inhoudsopgave: In verband met het tijdig klaarmaken van het blad. kunnen na dinsdag 15 uur. geen agendaberichten meer worden opgenomen. pejj AFDELING AAGTEKERKE - GRIJPSKERKE - MELISKERKE Algemene vergadering op dinsdag 21 januari 1986 om 19.30 uur in zaal Kodde te Aagtekerke. Op deze ver gadering zal de heer Markusse spre ken over "de invloed van huidige ontwikkelingen in bedrijf en gezin". AFDELING ZLM WEMELDINGE Op dinsdag 21 januari is er een voorlichtingsmiddag over de lijst van geldelijke regelingen in de ruilver kaveling Kapelle-Wemeldinge. In leiders. W.P. Rentier, medewerker van de Kadastrale ruilverkavelings- dienst en J. Markusse, hoofd afd. voorlichting Z.L.M., aanvang 13.30 uur in het "Dorpshuis" te Wemel- dinge. AFDELING HEINKENSZAND Algemene vergadering op woensdag 22 januari 1986 om 19.30 uur in Dienstgebouw N.H. Kerk te Hein- kenszand. Op deze vergadering zal de heer A.W. de Landgraaf soc. ekon. voorlichter der ZLM spreken over aktualiteiten in de agrarische sektor. AFDELING AARDENBURG- SLUIS Algemene vergadering op donder dag 23 januari 1986 om 18.00 uur in 's Lands Welvaren te Aardenburg. Op deze vergadering zal de heer J. Markusse hoofd afdeling SEV spre ken over Man-Vrouw Maatschap en Ruilverkaveling. AFD. AXEL Algemene vergadering op donder dag 23 januari 1986 om 16.30 uur in "Het Wapen van Axel" te Axel. Drs. Y.L. Boom, secr. Landbouwschap Zeeland zal een inleiding houden over de Meststoffenwet en de Wet op de Bodembescherming. De heer H.C. v/d Maas. voorzitter akkerbouw commissie ZLM zal een inleiding houden m.b.t. "Het Groenboek". AFDELING BORSSELE De Algemene vergadering zal wor den gehouden op maandag 27 ja nuari 1986 om 19.30 uur in het vere nigingsgebouw "Vijverzicht" te Borssele. Op deze vergadering zal de heer B. Veerbeek alg. dir. Accoun tantsunie ZLM spreken over belas ting-actualiteiten en automatisering. Land- en tuinbouwblad Officieel orgaan van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij Grote Markt 28, 4461 AJ Postbus 2116, 4460 MC Goes (01100)(21010). tst. 20. 21. 22 Telecopier (01 100) 31 189 Stationslaan 4, 4761 BG Postbus 1 7, 4760 AA Zevenbergen 016*80-27921 Redactie Mr, J Oggel, hoofdredactie tel huis 01100-20228 J Wierenga, eindredactie tel huis 01102-3993 Marijke Schipper-de Ruyter red. assistente Adressering en abonnementen: Secretariaat ZLM -Goes telefoon 01100-21010 tst 3 6 Technische verzorging, advertentie-exploitatie en administratie over advertenties: DRUKKERIJ VINK B V, Nassaustraat 13 4571 BK Axel Postbus 16 4570 AA Axel Postgiro 206991 2 Tel 01 155-2020 Telecopier 2951 Telex 55230 AFDELING WISSENKERKE Gezinsavond op dinsdag 28 januari 1986 om 20.00 uur in HCR "De Kroon" te Wissenkerke. De heer Riemslag zal een inleiding met ver toning van dia's houden over: "Het werk van de veldpolitie". AFDELING ST. PHILIPSLAND De Algemene vergadering zal plaatsvinden op woensdag 29 januari 1986 om 19.30 uur in hotel "De Druiventros" te St. Philipsland. Op deze vergadering zal de heer R. Hoiting, sekretaris van de ZLM, spreken over K.N.L.C.-diskussiethe- ma "Ondernemerschap tussen vrij heid en gebondenheid". AFD. SCHERPENISSE Algemene ledenvergadering op don derdag 30 januari 1986. Om 19.30 uur in hotel "De Gouden Leeuw" te Scherpenisse. Op deze vergadering zal de heer D.L. Koppenhol een le zing met dia's verzorgen over: "Is bloemzaadteelt een aantrekkelijk gewas". AFDELING CADZAND Algemene vergadering op vrijdag 31 januari 1986 om 14.00 uur in café "In de Buitenlust" te Cadzand. Op deze vergadering zal de heer J. Markusse hoofd afdeling S.E.V. spreken over de invloed van huidige ontwikkelin gen op bedrijf en gezin. Het avondprogramma wordt ver zorgd door de eigen leden. AFDELING ZAAMSLAG Algemene vergadering op maandag 3 februari 1986 om 14.00 uur in res taurant "De Kraag" te Zaamslag. Op deze vergadering zal de heer C. Oc- keloen, burgemeester van Terneuzen spreken over het agrarisch bedrijf en plaatselijke overheid. Na afloop van de vergadering zal er een geza menlijke maaltijd zijn. P.J.Z. leden zijn van harte welkom. AFD. OOSTERLAND De Algemene ledenvergadering van de afdeling "D.E.S." Oosterland zal plaatsvinden op woensdag 5 februari 1986 in "Pleisterplaats Oosterland" te Oosterland. Aanvang 20.00 uur. Na het huishoudelijk gedeelte zal de heer L.P. Meerman uit Zierikzee aan de hand van een diaserie zijn reis naar en verblijf op Spitsbergen nader toelichten. Ook de dames zijn uiter aard van harte welkom. AFDELING NISSE - 'S HEER ABTSKERKE Algemene vergadering op vrijdag 7 februari 1986 om 18.45 uur in Vere nigingsgebouw Irene te 's Heer Abtskerke. Ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan zal er een mossel maaltijd zijn. Ook de dames zijn van harte welkom. De heer Roelse zal een lezing met dia's houden over Rusland. AFDELING KATS Algemene vergadering op woensdag 12 februari 1986 om 19.30 uur in restaurant "Zeelandia" te Colijns- plaat. Op deze vergadering zal de heer D. van der Maas, hoofd techni sche Dienst van het Waterschap Noord- en Zuid-Beveland spreken over: "Praatje vanuit en over het Waterschap". DRIE CENTRALE LANDBOUWORGANISATIES "ALTENA/BIESBOSCH Algemene ledenvergadering op maandag 27 januari 1986 om 20.00 uur in "Het Wapen van Emmickho- ven" te Almkerk. Inleiding door Ir. J.J. Egberink met als titel: "Het Groenboek van de Europese Com missie". radio - t.v. Dinsdag 21 januari a.s. Radio 5 (298 meter), 1008 kHz, 17.46-17.56 uur "Kwaliteitszorg in de boomwekerij", een vraaggesprek met Mr. R.P.J.M. Koning, sekretaris van de NAKB (de Nederlandse Algemene Keurings dienst voor Boomkwekerijgewas sen). Donderdag 23 januari a.s. Radio 5 (298 meter), 1008 kHz, 17.46-17.56 uur "De betekenis van de nieuwe Ame rikaanse landbouwwetgeving voor Europa", een vraaggesprek met drs. J. Bergman, direkteur internationale ekonomische aangelegenheden van het ministerie van landbouw en vis- serij. Kring Oost- en Midden Brabant Algemene Ledenvergadering op dinsdag 21 januari 1986 om 19.45 uur in de vergaderzaal van de Coöp. ZON Hastelweg 159 te Eindhoven. Tijdens de vergadering zal er een benoeming van kringbestuursleden zijn. Aftredend zijn de heren J. van Wijck en P. Meijer. Inleidingen zul len gehouden worden door verte genwoordigers van de diensten en instellingen van de ZLM: OVM, Accountantsunie, Gropatax en SEV. Kring Axel Algemene ledenvergadering van de kring Axel op maandag 17 februari 1986 in "De Halle" te Axel om 14.00 uur. Tijdens de vergadering zal een ver kiezing plaatsvinden. Ir. W.L.A.G. Tackenm direkteur LAVO zal een lezing houden over "Zeeuwse Ak kerbouw in perspektief van het Groenboek". Huisgenoten, leden van de P.J.Z. en de Nederlandse Bond van plattelandsvrouwen zijn van harte welkom. KRING WEST ZEEUWS-VLAANDEREN Algemene ledenvergadering op don derdag 30 januari 1986 om 19.00 uur in Hotel "De Eenhoorn" te Oost burg. Een inleiding zal gehouden worden door Ir. J.A. Risseeuw, plaatsvervangend direkteur Landin- richtingsdienst met als onderwerp "Landinrichting voor boer, burger en buitenlui. Kring Oost Zuid-Beveland Algemene vergadering op donder dag 30 januari 1986 om 14.30 uur in "de Vroone" te Kapelle. Tijdens de ze vergadering zal een verkiezing plaatsvinden. Aftredend en herkies baar H.J. Boogert, voorgedragen worden H.J. Boogert en G. Mol. In de ledenraad treed J. Boogaert af. Hij is niet herkiesbaar, voorgedragen wordt K.P. Barendregt. Een inlei ding zal worden gehouden door Ir. W.L.A.G. Tacken. Hij zal spreken over het Groenboek, alternatieven en actualiteiten. Algemene ledenvergadering Kring Schouwen-Duiveland Het bestuur van de Kring Schou wen-Duiveland van de Z.L.M. no digt al haar leden met hun echtge noten en/of partners uit tot het bij wonen van haar Algemene Leden vergadering, die in de Graanbeurs (Huis van Nassau) te Zierikzee zal worden gehouden op DONDERDAG 30 JANUARI 1986 AGENDA huishoudelijk gedeelte - aanvang 16.30 uur AGENDA avondgedeelte-aanvang 19.30 u. Inleiding door oud-Z.L.M. en -K.N.L.C.-voorzitter Ir. D. Luteyn, over het onderwerp: AKTUELE LANDBOUWZAKEN, aansluitend diskussie. Leden, die door omstan digheden niet beide vergaderingen kunnen bijwonen, zijn van harte welkom op één van de gedeeltes. Gezinsavond PJZ en Kring Axel De P.J.Z. Oost Zeeuws-Vlaanderen en de Kring Axel der Z.L.M. nodigen U en Uw gezinsleden uit op de jaar lijkse gezinsavond. Deze wordt ge houden op vrijdag 31 januari 1986 in de zaal van het Zeldenrust College te Terneuzen. Op het programma o.m. de toneelgroep van de P.J.Z. die het stuk: "Goeden morgen Veerman", op de planken brengt. Daarna dansen tot in de kleine uurtjes, onder bege leiding van het orkest "Frans Bon ne"!!! Aanvang 19.30 uur. Kring Tholen en Sint Philipsland Algemene ledenvergadering op maandag 3 februari om 19.30 uur in gemeenschapscentrum "De Welle- vaete" te Sint Annaland. Inleiding door ir. M.C. Geuze, beleidsmede werker bij het Landbouwschap te Den Haag, met als onderwerp: "Het Groenboek en de gevolgen van de toetreding van Spanje en Portugal". Gezinsleden zijn van harte welkom. Kring Hulst Gezinsdag Kring Hulst op 7 februari a.s. Een uitnodiging wordt aan de leden toegezonden. Accounlantsunie (boekhoudburoj der ZLM tel.01100- 15710 (Goes tel.01180- 11451 (Middelburg) tel. 01170 - 4285 (Oostburg) tel. 01640 - 43350 (Bergen op Zoom) tel.01665 - 2604 (St. Annaland) tel.01110- 6051 (Zierikzee) NIEUWENDIJK: donderdag 19 december a.s.. 11.00-12.00 uur. Café de Pelikaan. TERNEUZEN: woensdag 18 december 1985 in Grand Hotel Rotter dam. Onderlinge Verzekering Maatschappij van de ZLM Pb. 70 - F. den Hollanderlaan 10 4460 BA Goes O.V.M. tel.no.: 01100-38000 Polisafdeling: 01100 - 38880 Schademelding: 01100 - 38888 V ertegenwoordigers: Walcheren: B.V. v/h Mak. en Ass.kant. Fa. J. Don. Kromme Weele 16. 4331-PB Middelburg, 01180- 15151. Schouwen-Duiveland: M. Hanse, Julianastraat 23. 4301 NC Zierikzee. 01110-4275. Poortvliet e.o.: J.W. van Dijke, Burgemeet 25. 4693 CJ Poortvliet. 01662-2509. Tholen e.o.: J.P.M. Overbeeke. Ten Ankerweg 72. 4691 GX Tholen. 01660- 2888. Z. Vlaanderen: Assurantiekantoor Boidin B.V.. Markt 7. 4501 CJ Oostburg, 01170 - 2355; Assurantiekantoor Boidin B.V.. Janseniuslaan 8,4561 NM Hulst, 01140- 12220; DJ. Dees, Beethovenhof43.4536 AE Terneuzen, 01150 - 94469. West Noord-Brabant: F.J. Duine, Kamperfoeliestraat 51-53. 4621 GE Bergen op Zoom, 01640 - 56000; S.M. Timmers, Stationsstraat 1. 4761 BP Zevenbergen, 01680 - 23979. Oost Noord-Brabant: G. Huizing, Vaarle 1. 5674 TD Nuenen, 040 - 831469. Midden Noord Brabant: A.M. Verbrugge Raamsdonksveer BV. Pr. Hendrikstraat 39, 4941 JT Raamsdonksveer. Werkendam: Rabobank Werkendam. Merwestraat 10. 4251 CR Wer kendam, 01835 - 2700. Melkhandelaren: A.V.M., Raadhuisstraat 39, 5056 HC Berkel-En- schot, 013 -339100. m I.andbouwhuis - Grote Markt 28 - Goes. Dinsdagmiddag van 14.00 - 17.00 uur de heren J. Zuidweg en J. van Nispen Landbouwhuis - Stationslaan 4 - Zevenbergen. Donderdagmorgen van 09.00-12.00 uur de heer J. Vroegop. J. Markusse, hoofd voorlichting, tel. 01100 - 16838, G. Stap, tel. (voorlopig) 01100 - 21010, rayon Schouwen-Duiveland en Tholen en St. Philipsland. A.W. de Landgraaf, tel. 01100-23473, rayon Noord- en Zuid-Beveland en Walcheren Mevr. L. Huisman, tel. 01100 - 30747, rayon Zeeland, A. Lindenbergh, tel. 01651 - 2082, rayon Brabant Mevr. G.T. Middelkoop - v.d. Ploeg. tel. 01685 - 2338, rayon Brabant Rayon Zeeuws Vlaanderen: tijdelijke waarneming door kollega SEV'ers, te bereiken via ZLM Goes. tel. 01100 - 21010. De hierboven vermelde telefoonnummers zijn de privénummers van de voorlich(st)ers. Overdag kunt u hen het beste proberen te bereiken op ons kantoor te Goes, tel. 01100 - 21010 of in Zevenbergen, tel. 01680 - 27921. CLO-studiedagen De eerstvolgende CLO-studiedagen zullen worden gehouden op 25 en 26 februari a.s. in het Jaarbeurscon grescentrum te Utrecht. Sima Van 9 t/m 16 maart 1986 zal in het Pare des Expositions aan de Porte de Versailles te Parijs, de 57e Interna tionale Landbouwmachine Vak beurs - de SIMA - gehouden worden. Op de SIMA, bekend als een van de grootste manifestaties ter wereld, worden 20.000 machines gepresen teerd van 2300 verschillende merken, uit 30 landen. Plattelandsvrouwen Tholen/St. Philipsland. De vertoning van het ZLM-journaal 1985 met o.a. opnamen van het be zoek van Pr. Margriet aan Tholen kan op dinsdag 21 januari GEEN DOORGANG vinden. In plaats daarvan is deze film gepland op 18 februari. Pag. 5 Fruitteelt aardig alterna tief voor te kleine akkerbouwbe drijven. Pag. 6-7 Verzekeringsnieuws; Fruitteeltdag Kapelle blijft top dag. Pag. 9 LEI: Dalende inkomsten bij akkerbouw. Pag. 10 Haarkleur bij trekpaar den verbleekt. Pag. 11 ƒ5.000,— voor één bloembol. Pag. 12-13 Onderwijszaken Pag. 14 Hoe teel je een gezonde aardappel. Pag. 15 Nieuwe veiling ingericht voor groenten en fruit. Pag. 16 Californië: "Iedere koe een eigen uieitloek". Pag. 17 De Jostabes. Pag. 18-19 Uit de Praktijk Pag. 20 Beperkte gevolgen invoe ren mestnormen Pag. 21 PJZ/ZAJK Pag. 23 Voor de Vrouw Pag. 30-31 Markt. Vrijdag 17 januari 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 2