m VOO I? III! VROUW Oma worden - Oma zijn Kruiswoordraadsel n n n n l< rubriek "Het vragenformulier" van de Tsjechische schrijver Jiri Grusa Aparte weken Daar heb ik nog geen tijd voor.... gesmoorde karbonades "largo" onder redaktie van de Reaktiekommissie Bond van Plattelandsvrouwen voor Zee land en Brabant Redaktieadres: Mevr. P.J. de Rooy-Janse Chezeeweg 18, 4424 ZG Wemeldinge Als je oma wordt dan verandert er wel iets. Zolang je geen kleinkinderen hebt, vind je alle baby's lief zonder meer. Maar zo gauw een nakomeling van jouw nakomeling zich meldt, komt er gerichte belangstelling en dan kijk je met heel andere ogen naar zwangere jonge vrouwen en naar ba by's en peuters. Er komt een dimensie bij. De folders van speelgoed en ba bykleertjes verdwijnen niet meer me teen op de stapel oud papier. Als je oma wordt, dan begint alles een beetje opnieuw. Je beleeft weer de geboorte en het opgroeien van de eigen kinderen. Dan blijkt datje lang niet alles vergeten bent. Je gaat ver gelijken. De zwangerschap toen en nu. Vroeger jezelf toch wel wat ont zien en rustig je gang gaan en niet te opzichtig kleden. Nu is het gewoon als de toekomstige moeder zich vlot kleedt en haar baan houdt tot 6 we ken voor de bevalling. Daar heb je eerst als a.s. oma moeite mee. Dat kan niet goed zijn en waarom toch?! Maar de oma's emanciperen mee en zij gaan ook alles eens op een rijtje zetten en komen dan tot de konklusie dat het nu wel anders gaat, maar dat het niet minder goed hoeft te zijn. Wij deden het anders dan onze ou ders en de geschiedenis herhaalt zich: onze kinderen doen het op hun manier. Als je- oma bent dan komt pas de grote verandering. Logeerpartijen worden totaal anders. Als kleine ba by is het nog vrij eenvoudig. Slapen in de wagenbak en verder vraagt het nog geen speciale voorzieningen. De volgende fase is kinderstoel en box lenen bij vrienden die ruimte hadden deze attributen te bewaren. Het is intussen een manneke van 2 jaar. Onze dochter en schoonzoon zaten in de druke van een verhuizing met alle bijkomende beslommerin gen. Ons aanbod om tijdelijk Jochem naar ons te halen werd met beide handen aangegrepen. Hij is bijna 3 weken bij ons geweest. Wel een in grijpende gebeurtenis als je jaren gewend bent je eigen gang te gaan en alleen maar rekening met je partner hoeft te houden. Mijn verwachtingen waren gemengd: ik zag er tegenop en ik verlangde ernaar. We hebben hem opgehaald uit Delft. Een auto vol: wandelwagen, autozit je, speelgoed, kleren, loopauto, kampeerbedje, het was een kleine verhuizing. Het afscheid ging goed. Hij vond het prima: opa, auto, mee! Het eerste werk bij ons thuis was hem vertrouwd maken met de trap (woonde op een flat met lift). Na een paar dagen was het een attraktie zelfstandig naar boven te gaan en zelfs werd het middagslaapje en het naar bed gaan hierdoor aantrekke lijk. Mijn man had wijze woorden gesproken voordat hij bij ons kwam: huishoudelijk werk zou deze tijd bij zaak zijn. Nu is hij daar altijd wel voorstander van geweest, maar deze keer was ik het roerend met hem eens. Kwetsbare spullen opbergen en geen aktiviteiten van ons buitens huis, ons echt instellen op dat kleine manneke. Achteraf bleek dat dit de goede manier was om het voor ons alle drie gezellig te maken. We heb ben hem niet verwend (of toch een klein beetje?) maar hij heeft wel onze aandacht gehad. We hebben genoten van z'n spel, z'n gebrabbel en z'n gesjouw met een stoof want hij moest overal bij zijn en hij was voor veel dingen juist een stoofhoogte te klein. Hertjes en eendjes kenden ons na een paar dagen. Na 3 weken brachten we hem naar z'n nieuwe woonplaats. Een beetje vreemd maar toch gauw gewend. Na een nachtje slapen was het afscheid wederzijds zwaar. Dikke tranen en verontwaardigd dat we zomaar weggingen. We waren erbij gaan horen. Thuis gekomen achterstallig werk gedaan. Eén van de werkjes was een gedeelte van de slaapkamer, waar zijn bedje gestaan had, behangen. Is het toch waar dat kleinkinderen meer mogen dan de eigen kinderen vroeger? Ik zocht de rol behang op en maakte plakmeel klaar en m'n man stond heel nauwkeurig de schade te herstellen zonder één woord van ons beide ten nadele van die kleine schat. Het is waar!! Het waren een paar bijzondere, fijne weken. R. Mouthaan-Mantel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 Naar aanleiding van het artikel "Oma in spijkerbroek" werd mij gevraagd: Stel je voor dat je nu oma zou worden. Wat voor oma zou je dan willen zijn?" Mijn kinderen leren nog en daarom is het moeilijk mij in die situatie te verplaatsen. Onwillekeurig gaan mijn gedachten terug naar mijn eigén grootouders. Mijn oma's liepen zo'n 40 jaar geleden in donkere jurken. Zij kwamen op bezoek of wij gingen er op be zoek. Van mijn ouders kreeg ik altijd het idee van wij moeten weer of iedereen was in rep en roer omdat de ouders op bezoek kwamen. Een hechte band met mijn grootouders was er niet. Aan het eind van mijn lagereschool- periode overleden er drie van de vier. Wat voor oma zou ik dan zelf willen zijn? Een oma, die zelf nog volop bezig is, die met de tijd meegaat en de vernieuwingen volgt. Trouwens om nu de kinde ren te begrijpen is het zaak om bij te blijven. Dus zal dit voor de kleinkinderen zeker nodig zijn. Dit zal echter door verschil in opvoeding en levenswijze best moeilijk zijn. Mijn kinderen zeg gen vaak: "We vinden het zo moeilijk om met oma of opa te praten. We weten niets te zeg gen?" Vooral als je elkaar niet regelmatig ziet, zullen dat 2 aparte werelden zijn. Als ze klein zijn hoop ik er van te genieten en zal ik proberen me niet met de opvoeding te bemoeien (zal dat moeilijk zijn?). Oppassen in noodgevallen zal ik best doen, maar niet als vaste oppas, omdat de ouders bijv. werken. Als er een beroep op me wordt gedaan om op te passen zal ik me denk ik best schuldig voelen, als ik kies voor eigen besognes. Je hoort immers altijd voor je kinderen klaar te staan. Het wordt dan een kwestie van eigen keuzes maken en daar naar handelen. Het lijkt me dat als er een goede verstandhouding is met de kinderen, dit doorwerkt naar de kleinkinderen. Als de kinderen niet graag komen, zul len de kleinkinderen dit merken en ook niet komen. Voorlopig vind ik het nog best zo. Misschien zal ik ooit nog eens zeggen: "Ik zal er graag mijn vrijheid voor over hebben, als er maar klein kinderen zijn". Nu zeg ik nog: "Ik heb nog geen tijd om oma te zijn". J.M. Elema-Meinardi Vorig jaar hield de heer Kees Mercks wetenschappelijk medewerker aan de gemeentelijke universiteit van Am sterdam op uitnodiging van de lees kringen op Schouwen-Duiveland een lezing over de geschiedenis van Tsje- choslowakije en met name de kui tuurontwikkeling in dit land, vanaf de 2e wereldoorlog tot heden. De heer Mercks gaf deze lezing ter inleiding van het boek "Het vragenformulier" van de dissidente schrijver Jiri Grusa, dat intussen door de leeskringen op Schouwen-Duiveland gelezen is. Kees Mercks is de vertaler van het boek in het Nederlands, en is hiervoor onderscheiden met de Aleida Schot- prijs. De heer Mercks was nu naar Drei- schor gekomen om het boek met de aanwezige dames te bespreken naar aanleiding van de door hem opge stelde vragen. Het is geen makkelijk boek. Grusa is een gekompliceerd en soms chaotisch schrijver. "Het vra genformulier" is gedeeltelijk een biografische roman. Het behandelt drie belangrijke fasen uit het leven van de hoofdpersoon. "Wie ben ik" "Waarvandaan kom ik" en "waar heen ga ik". Deze vragen komen bij de hoofdpersoon boven naar aanlei ding van het invullen van een vra genformulier bij een sollicitatie. In deze vragen worden voorouders, ou ders en zijn persoon op alle moge lijke facetten aan de tand gevoeld. Hiermee wil men voorkomen dat een "ideologische vijand" bij de socialis tische staat in dienst treedt. Door de uitleg van de heer Mercks werd dit boek begrijpelijk voor de lezers. De meeste dames hadden het een zware opgaaf gevonden dit boek door te komen. Het boek bestaat ei genlijk uit verschillende verhalen, met daarbij fiktieve werkelijkheid. Mevr. de Koeyer-Doeleman, die de spreker verwelkomde en inleidde, wist met goed gekozen woorden dui delijk te maken, wat de reaktie van de lezer op het boek was. Ik citeer: "Ik denk niet dat velen van ons de vragen over thema, motief en ruimte hebben kunnen beantwoorden. Toch is het naar mijn mening goed, dat we met dit boek aan het werk zijn ge gaan" en "Ik ben er van overtuigd, dat deze avond een uitstralingseffekt zal hebben en ons zal stimuleren meer Slavische literatuur te lezen". Tot zover citaten. "Het vragenformulier". Dit boek heeft ons lange tijd bezig gehouden. Het heeft ons moeite gekost, maar toch voldoening gegeven het aange durfd te hebben. R. Mouthaan-Mantel Horizontaal: 1 Bezorging; 9 lariks; 13 halfbloed; 14 vreemde munt; 15 mantel zonder mouwen; 16 landbouwwerktuig; 17 oude maat; 19 onmeetbaar getal; 20 kwab; 21 autokenteken van Turkije; 22 verhoogd terrein; 25 doden; 28 aan land komen; 30 handvat; 32 dof kirren; 34 ogenblik; 35 scheikundig element; 36 boom; 38 voorvoegsel; 39 vereerd dier; 41 uitroep; 42 uit gezette lijn; 44 lengtemaat; 45 voor uit; 46 uitgang van de overtreffende trap; 47 koper van gestolen goed; 48 muzieknoot; 49 vogelprodukt; 50 Frans lidwoord; 51 lichaamsdeel van een vis; 52 veter; 55 aardnootje; 57 decigram; 59 bewerkt; 62 doelen; 64 ter plaatse; 65 opstootje; 66 bijbel- deel; 68 familielid; 69 Engelse ont kenning; 70 rivier in Afrika; 72 te eniger tijd; 74 bijbelse plaats; 76 lo pen; 77 verhouding ten hondèrd. Vertikaal: 1 Beetwortel; 2 hemelbode; 3 zonder twijfel; 4 steekspel; 5 laatstleden; 6 deel van de mond; 7 bloem; 8 schei kundig element; 9 onstandvastig; 10 aardrijkskundige term; 11 godsdien stig gebruik; 12 pittig; 15 klank; 18 belasten; 20 teken; 23 deel van een vaarwater; 24 adviesorgaan; 26 en kele snaar; 27 gedaan en laten; 29 plant; 31 overgave; 33 notehouten; 35 vlaktemaat; 37 geroosterde stuk- De ribkarbonade voelt zich goed thuis in zowel de braadpan als op de grill en zeker ook op de bar becue, waar deze karbonade een verrassend resultaat oplevert. U ziet een veelzijdig stukje vlees waarmee men alle kanten uit kunt. Daarom hebben wij er een niet alledaagse uitgelicht die toch de moeite loont om eens te pro beren! Allereerst een paar vlees- tips: Was het vlees nooit daar de kans bestaat dat de smaak er op achteruit gaat. Geeft u er toch de voorkeur aan het vlees te wassen, droog het dan heel goed af! Laat het ook niet te lang doorbraden daar dit ten koste gaat van de sappen en de malsheid. Let er vooral op bij groot vlees niet di- rekt aansnijden uit de pan maar laat het eerst een paar minuten afkoelen. Wordt het vlees ges toofd, let er dan op dat dit proces geleidelijk en zeker langzaam verloop (sudderen). Op de laag ste warmte bron! Denk er ook aan nooit warm vlees in de koel kast plaatsen! Laat het eerst goed afkoelen en dek het dan goed af met wat folie eer u het in de koelkast zet! Zout het vlees voor u het gaat braden, en verder; laat u uitvoe rig voorlichten door uw slager! Ingrediënten: voor 4 personen 4 ribkarbonades a 250 gram 1 grote winterwortel 2 rode paprika's 200 gram rozijnen (geweld in lauw warm water), 100 gram boter of margarine 1 dl. spijsolie 2 eetl. sojasaus 2 eetl. azijn 1 eetl. bruine suiker 4 a 5 dl. vleesbouillon of water iets aardappelmeel, 't sap van een halve citroen 1 dl. port (rood), peper, zout snufje tijm en wat kruidnagel poeder. Bereiding: Maak van de tijm, zout, peper, kruidnagelpoeder een mix en wrijf er de karbonades goed mee in. Verhit de boter en de spijsolie tot ze lichtbruin begint te kleuren en bak de karbonades om en om snel bruin en neem ze uit de pan (hou ze warm), doe in de braad boter de in dunne reepjes gesne den wortel en de aan dunne rin gen gesneden paprika's (verwij der het zaad) en fruit het voor zichtig aan tot het wat glazig be gint te worden hou het vuur laag en doe er de bouillon of het wa ter, de azijn, sojasaus, de bruine suiker bij, en breng alles aan de kook, laat het even doorkoken, temper de warmtebron en leg de karbonades in de saus, leg er een deksel op en laat ze gedurende 30 a 40 minuten sudderend gaar worden! Voeg er op het laatste moment de rozijnen aan toe en bindt de saus af met in wat water opgeloste aardappelmeel! Tot slot, breng het op smaak met de port en het citroensap en eventueel nog wat zout. Garnituren: stokbrood, gekookte aardappelen of deegwaren. Laat zich ook goed smaken met droge rijst en meloensalade, (ontdoe de meloen van de schil, verwijder het zaad, en snij ze in grove stuk ken, dresseer ze in een schaal en maak de meloen op smaak met wat gemberpoeder, zout, dunne room en wat citroensap). Veel succes. M.A. van der Vliet jes vlees; 40 rivier in de Sovjet-Unie; 41 onderofficier; 43 in het afgelopen jaar; 44 grondlegger van de erfelijk heidsleer; 45 gelijkzijdige vierhoek; 47 last; 48 beeldverhaal; 51 toege ven; 53 bedrag; 54 water doorlatend; Vrijdag 17 januari 1986 55 per regel; 56 reeds; 58 buigzaam; 60 bijbelse profeet; 61 voorzetsel; 63 interval; 67 mal aanwensel; 71 bevel; 72 vliegtuigkenteken van Oostenrijk; 73 voorzetsel; 75 water in Noord- Brabant. 23

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 19