Hou het Zuivel PJZ gaat, ondanks moeilijkheden, vol goede moed door! p.j. zuid geluid n=>n nA> vit de P'J.Zra^ehdd redaktie Peter Risseeuw RAK - ZAJK houdt enquête over EG-graanbeleid De agrarische HBO-Ingenieur Hou het zuivel I VVD-tweedekamerlid Blaauw heeft kamervragen gesteld met betrekking tot de vervanging van dierlijke eiwitten en vetten door plantaardige substituten. Direkte aanleiding hiervoor was de aktie "Hou het zuivel" van het NAJK en de Vereniging voor Milieu Defensie. Beide organisaties pro beren de voortschreidende ver vanging van zuivelgrondstoffen voor o.a. koffiemelk en kaas on der dé aandacht te brengen. Hou het zuivel II Frankrijk en West-Duitsland hebben er in EG-verband op aangedrongen koffiecreamers en andere imitatie zuivelprodukten te verbieden. Volgens de West- duitse landbouwminister Kiechle vervangen imitatieprodukten zo'n zes miljoen ton melk. E.G.- landbouwkommissaris Andries- sen heeft aangekondigd voor eind maart met een uitgebreid rapport te komen over deze vraagstuk ken. Frankrijk, West-Duitsland en Luxemburg verbieden nu al vermenging van dierlijke en plantaardige zuivel. Ze voelen er ook niet voor hun wetgeving te versoepelen. Mogelijk dat "Hou het zuivel" straks wettelijke norm wordt voor heel de EG Hou het zuivel III Vorige week vond in Vormings centrum Hedenesse de Topka- derkursus plaats voor jonge en meer geroutineerde boerenbe- stuurders en bestuurderinnen. Hoewel de kwaliteit van het eten door iedereen geroemd werd, stoorde in elk geval een deelne mer zich aan het feit dat de "echte boter" niet op de ontbijt- en lunchtafel verscheen. Op zijn kosten verscheen de hele week naast de kuipjes van een bekende margarine fabrikant ook Echte Boter op tafel. Uit solidariteit werd er een hele week door iedereen lekker vet gesmeerd. Hou het zuivel IV Omdat pa echte boter verdient, maar ma ook wil bezuinigen, mengde ma de Echte Boter met een kwart margarine. Pa merkte het verschil niet en ma voerde het aandeel margarine voorzichtig op. Dat ging goed totdat op een door-de-weekse dag dochterlief al bij het ontbijt aankondigde die avond eens lekker uit te gaan. Toen ma heftig tegensputterde nam dochterlief met haar vinger een lik "boter" en keek ma met een veelzeggende blik aan en herhaalde: ik ga vanavond wel uit! Ma keek richting krant, waarachter pa zich gewoontege trouw verschool en zei, duidelijk in het nauw gedreven: vooruit dan maar, als je maar om twaalf uur thuis bent. Zo zie je maar weer dat surrogaten zelfs het ou derlijk gezag ondermijnen. Hoe het zuivel V De suikerbiet zal uit het bouw plan verdwijnen! Dit hield drs. Bergma direkteur-generaal inter nationale betrekkingen van het Kunstmatige zoetstoffen bedreigen de vertrouwde suikerbiet Ministerie van Landbouw zijn gehoor op de Topkaderkursus voor. In Amerika is de zoetmarkt, die traditioneel door riet- of biet suiker wordt beheerst, al voor 37% ingenomen door ISO-gluco- se. Dit aandeel is de laatste jaren sterk toegenomen. Een dergelijke ontwikkeling is ook in Europa mogelijk wanneer hiertoe geen wettelijke belemmeringen wor den opgeworpen. Als markt- en handelsvrijheid hoog gewaar deerd worden kan dit inhouden dat bietsuiker verdrongen zal worden door ISO-glucose. Voor de biet is er dan geen plaats meer in het bouwplan. Zoals gebruikelijk aan het begin van elk jaar is mij weer gevraagd om ons PJZ-hoekje in het landbouwblad op te vullen met terugblikken, vooruitzichten en persoonlijke gedachten over het plattelandsjeugd werk. E.e.a. in kombinatie met wat wensen voor het nieuwe jaar. 1985 is voor wat PJZ aangelegenheden betreft zeker wisselvallig te noemen. Ik denk dat dat ook wel te merken is geweest aan de teneur in dit PJZuid-geluid! We werden dikwijls gekonfronteerd met de vraag van buitenstaanders wat er nu toch aan de hand was met onze vereniging. En dat terwijl er mijns inziens toch ook genoeg leuke en positieve dingen gebeurden in het afgelopen jaar. Zo gingen we in januari vrolijk verder met het in de praktijk brengen van de nieuwe opzet, waarvoor door de leden in 1984 gekozen was. De zeskamp, georganiseerd door de afdelingen in Zeeuws-Vlaanderen was gezellig en verliep vlot. Noord- Beveland en West Zeeuws-Vlaande- ren wisten samen beslag te leggen op de wisselbeker. Ook de toneelkom petitie verliep zoals gewoonlijk en werd afgesloten door een gezellig en vooral druk bezocht juweel, georga niseerd door 's Heer Abtskerke/Nis- se. Voor het bekend worden van de uitslag was de spanning werkelijk te snijden. De individuele prijzen gin gen o.a. naar Zevenbergen; 's Heer Abtskerke en Tholen, welke laatste afdeling o.l.v. Jan de Wilde ook het winnende toneelstuk speelde. Na deze suksessen zagen echter andere afdelingen zich genoodzaakt wegens het bijna geheel ontbreken van be langstelling de provinciale aktiviteit af te gelasten; Walcheren en Noord- Beveland zetten een autopuzzelrit op touw en het is jammer dat zoveel werk totaal voor niets werd gedaan. De afdelingen Tholen en Schou- wen-Duiveland probeerden een sportdag te organiseren welke voor het derde jaar in suksessie niet door ging. Misschien dat de nieuwe af spraken die inmiddels gemaakt zijn het komende jaar wel hun vruchten zullen afwerpen. Als afsluiting van het seizoen organiseerden Zeven bergen en Fijnaart een trekkerbe- hendigheidswedstrijd. Ook daar viel de belangstelling wat tegen, maar het kon in elk geval nog door gaan. Zo is er nu een vol jaar gewerkt in de nieuwe opzet. Na de zomer werd er op enkele hoofdbestuursvergaderin gen over gepraat hoe verder te gaan. Er werden enquêteformulieren ges tuurd naar alle afdelingsbestuursle- Vrijdag 17 januari 1986 den en op enkele wijzigingen na werd besloten zo verder te gaan* Men voelde zich beter betrokken bij het provinciale werk en vergaderingen vond men al zinniger dan ze lange tijd geweest waren. Ook het aantal vergaderingen viel beter in de smaak, de sfeer werd er ook beter op. Er was zelfs belangstelling elkaar ook informeel eens in dezelfde sa menstelling te ontmoeten en er wer den enkele ekstra provinciale aktivi- teiten uitgevonden; een weekend ekskursie op provinciaal nivo, een dam- en schaaktoernooi en een ge zellige avond voor HB en DB. Wat betreft dat laatste werd door de ei genaars van "De Blauwe Hand" te Bergen op Zoom (onze vaste HB- vergaderstek) na de laatste vergade ring in 1985 een barbeque-avond op hun kosten georganiseerd. Het eten was prima, evenals de sfeer, dus ze ker voor herhaling vatbaar. In na volging van de reorganisatie van het algemene werk hebben HB en DB zich dit jaar eens gebogen over de andere en zeker niet minder belang rijke poot van ons werk; het agra risch werk in 3 CJO-verband geor ganiseerd in het ZAJK. Omdat de kontakten steeds losser werden (veel leden waren zelf onbekend met het feit dat men, om RAK-lid te zijn ook lid moet zijn van PJZ,RPJ of CPJ, en dat het ZAJK en de RAK's mede onderdeel zijn van de PJZ) en er ook vanuit de leden steeds meer vragen kwamen over "hoe alles nu eigenlijk in elkaar zat" hebben we alles eens op een rijtje gezet: hoe e.e.a. in het verleden was opgezet, wat daar nog van over is, en hoe we zouden willen dat het in de toekomst zou zijn. Na een aantal vergaderingen stond er voldoende op papier om in 3 CJO- verband en met het ZAJK te gaan praten teneinde te proberen tot overeenstemming te komen met de andere klubs, zodat agrarisch werk weer wordt wat het eens was, een 3 CJO aktiviteit en dus ook onderdeel van de PJZ. De besluitvorming hier over is nog steeds in volle gang, en we hopen hierover binnenkort wat meer te kunnen zeggen. Datzelfde geldt ook voor de nauwere samenwerking die we proberen op te zetten tussen ZLM Plattelandsvrouwen en PJZ. In het afgelopen jaar is al een paar keer samen vergaderd, we proberen sa men een samenwerkingsstruktuur te vinden die geen enkele organisatie in zijn eigenheid aantast maar die het mogelijk maakt elkaar aan te vullen en waar nodig te helpen om zodoen de tot prettige en vooral soepele kontakten te komen. Met deze ge dachten in ons achterhoofd denken we ook aan de zorgelijke tijden die enkele van onze afdelingen op dit moment doormaken; te weinig leden en/of het ontbreken van belangstel ling van de aktiviteiten. Het is niet onvoorstelbaar dat bestuursleden dan na een hele tijd werken en pro beren er het bijltje bij neer willen gooien. Ook in het verleden is dat al een paar keer gebeurd en evenals toen willen we graag proberen mee te werken en mee te denken zodat in het hele werkgebied het PJZ-werk georganiseerd blijft! Ook provinciaal werken deze moeilijkheden natuur lijk door. Ons ledental daalt ook dit jaar en dat wordt natuurlijk nog meer als er enkele afdelingen totaal weg zouden vallen. We hopen dat we samen toch nog in staat blijken te zijn de problemen het hoofd te bie den zodat we elkaar in PJZ-verband kunnen blijven ontmoeten. Iri tegen stelling tot bovenstaande somberhe den nog wat vrolijke terugblikken tot besluit: De jubilea welke in 1985 werden gevierd; de afdeling West Zeeuws-Vlaanderen vierde in het vroege voorjaar het 40-jarig bestaan, een groot feest met voor elk wat wils, wat tot in de kleine uurtjes duurde. De afdeling Zevenbergen vierde in november het 50-jarig bestaan. Ge- REDAKTIE/SEKRETARIAAT: AD PHERNAMBUCQ. JEUGDWERKBURO ZEELAND, KORTE KERKSTR. 10, 4461 JE GOES Het ZAJK houdt, samen met de RAK's en de akkerbouwkommissie van de KPJ Tilburg, een enquête over de gevolgen en de menselijke richting van het graanbeleid. Deze week ont vangen alle RAK-leden de enquête over de post. Half februari zullen de resultaten bekend gemaakt worden. Hoewel de voorstellen van het Groenboek dit jaar nog niet volledig door zullen werken bij de prijsvast stelling voor de gegarandeerde pro- dukten, moet voor de komende jaren terdege rekening gehouden worden met een beleid waarin de graanprijs gevoelig zal dalen en/of de" totale produktieomvang aan banden wordt gelegd. In beide gevallen zal druk op de inkomensvorming zeker in het Zuidwestelijk kleigebied toenemen. De enquête probeert boven tafel te krijgen, wat de invloed op de inko mensvorming en bedrijfsontwikke ling zal zijn op bedrijven waarop jonge boeren en boerinnen hun toe komst willen bouwen. Daarbij wil de enquête de meningen peilen ten aanzien van de menselijke richting van het graanbeleid. Het sukses van de enquête wordt uiteraard bepaald door de mate van deelname door de leden. Wij roepen daarom een ieder op de enquête zo volledig mogelijk in te vullen en op te sturen naar het RAK-sekretariaat. Zojuist is verschenen de brochure "De Agrarische HBO-Ingenieur (m/v) past in vele funkties". Deze brochure wil aan de werkge ver/werkgeefster duidelijk maken welke opleiding deze agrarische in genieurs hebben gevolgd. Ook geeft de brochure een indikatie in welke funkties zij zijn in te zetten in bedrijf, instelling of organisatie. De brochure gaat in op het nivo en de struktuur van het hoger agrarisch onderwijs-programma en gééft in formatie over werkterreinen en funktie-aspekten van afgestudeer den. Uit de brochure blijkt dat de agrari sche HBO-ingenieur een breed op geleide en breed inzetbare funktio- naris is. 25 JAN. - Afd. West-Zeeuws-Vlaan deren organiseert weer de jaarlijkse toneelavond in zaal Wijffels te Schoondijke. Aanvang 19.30 uur. Na afloop dansen met een band. 31 JAN. - Afd. Oost-Zeeuws-Vlaan- deren organiseert i.s.m. de ZLM weer de gezinsavond in het Zeldenrust- college. zellig en goed verzorgd met een kar baret en een prima koffietafel en een gezellig feest voor leden, oud-leden en bekenden tot besluit. Ik hoop dan ook dat het plattelands jongerenwerk ondanks de moeilijke tijden die sommige afdelingen jp dit moment doormaken het hoofd boven water weet te houden, zodat we onze ideeën kunnen verwezenlijken en in de toekomst nog met velen hier en daar een jubileum te vieren hebben! Een gelukkig plattelandsjongeren- jaar. Tonny Gubbens Het aantal bezoekers voor de Horeca was dit jaar beduidend hoger dan vorig jaar, maar toen was 'het weer veel slechter. Om de promotie van het Ne derlandse Zuivelprodukt meer kracht bij te zetten was er een dansgroep on der leiding van Zangeres/presentatri ce Patty Brard. En om het gedurende de hele Horeca- va te kunnen volhouden dronken de dames- hoe kan het anders - MELK De Witte Motor. Op bijgaande foto geeft Patty Brard hiervan het goede voorbeeld terwijl één van de danseres sen een reclame biljet laat zien. (Foto Ab Westerbeek). Bestuurswisseling Nationaal Ploegcomité Nederland Jan Bom uit Biddinghuizen is geko zen als nieuwe voorzitter van het Nationaal Ploeg Comité. Hiermee wordt hij opvolger van Flip Blom die sinds november 1982 het bestuur voorzat. Jan Bom is een ex-wed- strijdploeger en nam enkele jaren geleden deel aan de wereldploeg- wedstrijden in Zeeland. Het adres van de nieuwe voorzitter is: Alikruikweg 3 8256 RK Biddinghuizen tel. 03211-1499. De Nationale Ploegwedstrijden 1986 worden gehouden op 12 en 13 sep tember 1986 in Zuidelijk Flevoland. 21

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 17