Het wordt tijd voor een studiegroep bloemzaadteelt De vraag is of het specifieke akkerbouwbedrijf het straks vol kan houden... Privatisering kadaster waarschijnlijk goede zaak! Beperken uitrijden mest geeft veel problemen! Moet in aardappelmarkt bodem worden gelegd? Ver. v. Bedrijfsvoorlichting en ZLM-afdelingen hebben taak bij voorlichting zoet water! Momenteel zitten we midden in de winter al valt dit op het moment van schrijven niet aan het weer op te ma ken. De wintertijd betekent ook op SCHOUWEN-DUIVELAND weer een tijd waarin veel vergaderingen vastgesteld worden. Zo hebben de suikerindustrieën, de handelaren in bestrijdingsmiddelen, de landbouw- voorlichtingsdienst, de standsorgani saties en de gewasstudiegroepen al lemaal wel één of meerdere bijeen komsten met hun leden. Boeren zien en spreken elkaar veel en vaak wordt er druk gediskussieerd over hoe iets wel of juist niet moet gebeuren. Vooral na afloop van de vergadering komen de tongen goed los. Mocht de vergadering dan mis schien een keer wat minder interes sant geweest zijn dan kan na afloop in ieder geval nog het één en ander doorgesproken worden. De ervarin gen van kollega's kunnen zeer leer zaam zijn zodat toch nog van een geslaagde avond gesproken kan worden Naast de vergaderingen is het wat het werk betreft vrij rustig op het speci fieke akkerbouwbedrijf. Drainage kontrole en er voor zorgen dat er geen water op het land blijft staan zijn de meest voorkomende werk zaamheden op dit moment. Ook kijkt men uiteraard de machines weer eens na en worden ze eventueel weer voorzien van een nieuw ver- flaagje. Daarnaast zijn vele boeren bezig met de planning van het nieuwe teeltsei- Allereerst wens ik als schrijver van de Rubriek "Uit de Praktijk" van MID DEN- EN OOST-BRABANT eenie der het beste toe voor het reeds be gonnen jaar 1986. Het is weliswaar aan de late kant, maar in principe is het mogelijk deze wensen nog over te brengen gedurende de gehele maand januari. De afgelopen Kerstdagen zijn, zoals door velen werd vermoed, in een groene sfeer gebleven. De tempera turen waren vrij höog met behoor lijke hoeveelheden neerslag. De sfeer van de "witte Kerst" moest worden gemist. Maar ja, enkele dagen later, voordat de jaarwisseling plaatsvond, zaten we volop in de winter. De da gen rond oud- en nieuwjaar werden gekenmerkt door flinke koude en la ge temperaturen. Met grote hoeveel heden sneeuw en ijs. Om buiten te zijn was het bijzonder onaangenaam. In deze dagen, worden alleen de meest noodzakelijke werkzaamhe den gedaan. In de veehouderij is dit meer dan in de akkerbouw. Na de feestdagen, in het nieuwe jaar, wordt het heel wat drukker met de verga deringen, waarbij tevens de oriënte ring en gedachtenwisseling plaats vindt. Het is nu de tijd om de plannen voor het komende jaar te maken, zodat straks volgens een bepaalde volgorde te werk kan worden gegaan. Gebruik maken van technische resultaten en daardoor een efficiënt beleid voeren, behoort op deze wijze tot de moge lijkheden. In ieder geval zal de agra riër (ondernemer) zelf moeten zor gen binnen de grenzen van het één en ander te blijven. Momenteel worden in Midden- en zoen. Nog steeds is niet iedereen uit z'n bouwplan. Erg veel zal het vaak niet veranderen en het is voor velen de vraag of het wel verstandig is om ineens grote veranderingen door te voeren. Bovendien zijn de alterna tieven in de akkerbouwsfeer beperkt. Gewassen met een redelijk saldo die akkerbouwmatig geteeld kunnen worden zijn momenteel moeilijk te vinden. Omschakelen op vollegrondsgroente doet niet iedereen. Dit blijkt ook wel uit de reakties rondom de problemen met het zoete water. Veel boeren zien het gezien hun leeftijd niet zitten om nog met groentegewassen te begin nen. Ook sommige veelal grotere boeren zullen niet snel overschake len op groentegewassen. Zij ver wachten met het huidige bouwplan op hun areaal toch wel voldoende inkomen te zullen blijven halen. De vraag is alleen of zij dit volhouden wanneer de prijzen van de specifieke akkerbouwgewassen de komende ja ren zo laag zullen blijven. Zo zullen er voor en tegens wat het zoete water betreft blijven. Op de vergaderingen wordt soms het één en ander hierover doorgesproken. Zorg er dan in ieder geval voor dat dan de argumenten op tafel komen zodat ze niet alleen na de vergadering te horen zijn. Een goede besluitvorming over deze zaak is voor Schouwen-Duive- land zeer belangrijk. Laten wij er al lemaal aan meewerken, zodat het be sluit wat genomen zal worden de juiste zal zijn. Oost-Brabant de voorlichtingsbij eenkomsten gehouden betreffende de mestproblematiek. Er zal aan dacht besteed worden aan de hoe veelheid mest, de afzet binnen het eigen bedrijf met bijpassende nor men en aan het eventueel van toe passing zijnde overschot. Ook de kwaliteit van de mest zal extra aan dacht krijgen i.v.m. mogelijk dure afzet. De regelingen betreffende de kosten, die van toepassing worden op de produktie van mest. Verder worden de noodzakelijke op slagmogelijkheden bekeken, even tueel wat er aan extra opslag moet komen. Een belangrijk aspekt zijn de te maken kosten c.q. de te investeren bedragen betreffende de mestpro- duktie en opslag. Het beperken van het uitrijden zal voor diverse boeren flinke proble men geven. Een aantal moeilijk te bereiken percelen zal door het uitrij- verbod onvoldoende organisch be mest kunnen worden, vanwege de geringe uitrijdmogelijkheden. Voor al het uitrijden op natte graslanden over de bevroren grond zal uitgeslo ten gaan worden, zoals nu de toe komstige regelingen eruit gaan zien. Tenslotte wil ik nog attenderen op de komende Landbouw-RAI 1986, die wordt gehouden van 20 t/m 25 ja nuari. Vanwege de beperkingen, die door allerlei maatregelen opgelegd worden, is het voor iedere agrariër wenselijk, dat deze zich gaat oriënte ren op zijn vakgebied. De Landbouw RAI is een uitstekende gelegenheid om het één en ander te vergelijken. De diverse firma's zullen graag in spelen op de verlangens van de boe ren. De werkzaamheden op de WAL- CHERSE bedrijven zijn beperkt tot het erf en binnen de bedrijfsgebou wen. Buiten op het veld is het erg nat. De eerste decade van januari bracht 50 mm neerslag. Vooral op sommige percelen grasland staan flinke plas sen. Het zag er even naar uit dat ze als ijsbaan dienst zouden doen, maar de zachte lucht won het van de koude. Dus maar weer wachten op een vol gende koudegolf. Zo hier en daar za gen we de drainreiniger in aktie. In sommige sloten was de slootwa terstand zo hoog dat de uitmonding van de drains niet zichtbaar was. Met verschillende aspekten van het bouwplan 1986 wordt nog wat "ge stoeid". De rassenkeuze is vóór de zaaizaadbestelling aktueel. Van sommige gewassen zijn er toch weer enkele veelbelovende nieuwe rassen. De vraag rijst dan, passen die ook in mijn bedrijfsplan. Verder is de be mesting ook weer aktuéel. We raad plegen de analyses van de grond monsters voor bemestingsonderzoek. We staan weer aan het begin van een nieuw jaar, het jaar 1986. Vanuit de LANGSTRAAT wensen wij alle le zers veel geluk en voorspoed in bedrijf en gezin. Graag zouden wij het met optimisme tegemoet gaan. Maar he laas ziet het er in de toekomst voor land- en tuinbouw weinig rooskleurig uit. We kunnen elke dag zien en horen dat wij het glad verkeerd doen. We laten onze koeien veel te veel melk produceren, wij zaaien veel te veel tarwe en suikerbieten en tot over maat van ramp hebben wij ook nog veel te veel mest. Je zou er moede loos van worden, maar een oud spreekwoord zegt: Moed verloren, al verloren. Het zal er wel op neerko men, dat we gewoon doorgaan met ons bedrijf en rekening gaan houden met alle moeilijke beperkingen. Wat de mest betreft lijkt het voor onze streek, wat de hoeveelheid aangaat tenminste, wel mee te vallen, enkele uitzonderingen daargelaten, immers 3 koeien per ha is vrij ruim. Grotere problemen zijn er als het gaat over het verbod om in de win termaanden niet uit te rijden. De meeste boeren kunnen de mest van 4 weken nog wel bergen. Het ziet er dan ook naar uit dat we mestsilo's zullen moeten bouwen. Maar zoals het er nu voorstaat zal dat natuurlijk vrij grote financiële gevolgen heb ben. In Denemarken is men daar ook achter en daar heeft de overheid er rekening mee gehouden dat er ƒ31.000,— per gemiddeld bedrijf nodig is om de mest gedurende een aantal maanden te bewaren. Als de ministers Braks en Winsemius dit voorbeeld zouden volgen, zou dat een goede zaak zijn, maar wij zien dit nog niet gebeuren. Een andere zaak is dat er weer een nieuwe ruilverka veling is aangenomen, n.l. Zundert, wel is waar met een krappe meer derheid. Het is te hopen voor de be langhebbenden dat deze verkaveling voor hen een spoedig verloop zal hebben. Wat dit betreft zitten wij in de Langstraat met de Ruilverkaveling Z.A.K. Beneden Donge toch wel in een heel slecht hoek. In 1970 ge stemd en nu in 1985 ter visie gelegd, 600 bezwaren, zodat het er naar uitziet dat in 1990 de akte gepasseerd gaat worden. Naar men hoopt ten minste! 20 jaar is toch wel erg lang en al die tijd is men toch in het onzekere over gebruik en toedeling. Als wij in ons eigen bedrijf de zaken ook zo zouden regelen, zou het daar toch wel ver keerd aflopen. Men praat al over pri vatisering van het Kadaster en dat is waarschijnlijk een goede zaak. Laat ons hopen dat het allemaal wat mee valt en dat we ook in 1986 in gezond heid ons werk kunnen doen. Van het bedrijfslaboratorium voor grond- en gewasönderzoek te Oos terbeek kregen we een kaart met in formatie over het bemestingsonder zoek inklusief stikstofonderzoek. Opgave voor deelname is mogelijk via een aangehechte kaart. Het blijkt dat er door verschillende boeren nog gezocht wordt naar gewassen om het bouwplan weer rond te krijgen, of als vervanging van minder aantrekke lijke gewassen. Zo is er momenteel zowel van de zijde van de praktijk als van de zijde van de handel nogal wat aktiviteit op het gebied van de bloemzaadteelt. Soms zijn er al wat zaken gedaan. Vanuit de praktijk blijkt er ook een beginnende be langstelling voor een studiegroep "bioemzaadteelt". Ook wij vragen ons af, of de tijd al rijp is en er al voldoende belangstelling voor zal zijn. Een dergelijke studiegroep hoeft heus niet groot te zijn. Een groep van 6-8 goed gemotiveerde te lers kan al voldoende zijn om met succes te funktioneren. Hoofddoel zal moeten zijn uitwisselen van er- Het boerenleven gaat met de seizoe nen. Ook in NOORD-BEVELAND zitten we nu midden in het wintersei zoen. Het vorige teeltjaar is afge werkt, we hebben nog de zorg voor een hoeveelheid produkt, de machi nes zijn schoon en worden nagezien en het vergaderseizoen zit er voor de helft op. Voor het bouwplan 1986 worden de laatste hektaren ingevuld. De wintertarwe staat er mooi en goed op. De ganzen en eenden is dat ook opgevallen. Ook duiven zitten met grote volken op lucerne en koolge wassen. Wanneer deze diersoorten zich ongehinderd, behoudens enig afschot, kunnen voortplanten, zullen zij grote problemen gaan geven. Merkwaardig is het, dat het bestrij den van insekten, muizen, ratten, mollen e.d. met chemische en andere middelen bij niemand op ethische bezwaren stuit, maar als het vogels zijn mag het hoogstens één voor één met een schot hagel. Veel koelcellen zijn nog gevuld met aardappelen en uien. Bewaren levert met dit weertype weinig problemen op. Het voor een winstgevende prijs afzetten is moeilijker. Natuurlijk willen wij een vrije aardappelmarkt Temperaturen boven de 0 graden, na de jaarwisseling beheersen ons kli maat. Dit geeft op THOLEN en ST. PHILIPSLAND onstabiel weer. Re genbuien met wind en grote scharen ganzen drijven in V-vorm ons gebied binnen. Bij vriezend weer is de schade van het gevogelte zeer gering. Een verblijf van enkele dagen op een ruig 2e jaars graszaadperceel kan zelfs gunstig zijn. Het vertrappen op tar- wepercelen in jong en engels raai kan echter grote schade opleveren. Teler en jachthouder proberen dan ook de schade zo veel mogelijk te beperken. Schrijver vraagt zich af of de aangelegde rust- en voederplaat sen voldoende soelaas bieden voor deze grote aantallen. Als schade wordt gekonstateerd dan dient men de wildschadekommissie in te scha kelen na overleg met de jachthouder. Begin januari zijn we met een 140-tal personen naar de gezinsstudiedag gegaan. Het thema luidde: "Kosten en baten analyse van de zoetwater voorziening op Tholen en St. Phi- lipsland. Met een groot aantal gega randeerde produkten in ons huidige bouwplan 50%) zal alleen via opbrengstverhoging een beter resul taat te behalen zijn. De oogstdepres- sie in ons gebied, door gebrek aan zoet water, van goede kwaliteit be draagt 7-19%. varingen op het gebied van de bloemzaadteelt en het over de heg kijken bij de buurman, c.q. studie groep in andere gebieden. Wie neemt het initiatief? Over de voor bereiding van een mogelijke ruilver kaveling horen we nog weinig. We twijfelen er niet aan of achter de schermen wordt er stevig aan ge werkt. Dezer dagen vernamen we dat er tegen het einde van het vergader seizoen een voorlichtingsvergadering zal worden gehouden. We zullen dan weer kennis kunnen nemen van de stand van zaken en het verdere ver loop van de procedure. Voor de Kijk- en Praatbijeenkomst te Koudekerke was er van de praktijk een zeer goede belangstelling. Vooral de spuittechniek trok veel belang stelling in het bijzonder de diverse spuitdoppen die er te bezichtigen zijn. We wensen u de komende weken nog vele leerzame uren toe. Er is nog heel wat gepland op het gebied van verga deringen en voorlichtingsbijeenkom sten. behouden. Maar zouden de europese boeren er zelf geen bodem in kunnen leggen, middels een ha heffing en innameregeling zoals dit bij poot- goed het geval is. Het invullen van het bouwplan is ook minder eenvoudig dan andere jaren; minder tarwe, jawel maar wat dan? Vlas is er al genoeg, het kontrakteren van teunisbloemen loopt ook op z'n end. De kontrakten voor plantuien en knolselderij zijn ook niet meer wat ze waren. Erwten kunnen ook maar een beperkt deel van het bouwplan innemen. Het areaal aardappelen op Noord-Beveland is, blijkens een inventarisatie nog nooit zo groot geweest. Bij vergaderingen en kursussen zijn het de dertigers, veertigers en vijfti gers die overheersen. De afdeling van de P.J.Z. staat op punt te verdwijnen door te weinig belangstelling. De jongeren moeten in de toekomst het roer van ons overnemen, zowel op de bedrijven als in de organisaties. Er is niets op tegen om in zijn jonge jaren van het leven te genieten, maar voor bereiden op de toekomst is nu meer dan ooit nodig. Met de huidige overschotten zal bouwplanaanpassing noodzakelijk zijn. Als men dan van zoetwater ge bruik kan maken, geeft de aanpas sing veel meer mogelijkheden. In ons gebied komt een 2 - 3.000 ha voor beregening in aanmerking. Tijdens de diskussie bleek de animo voor het beregenen niet erg groot te zijn. Bij de huidige toepassing van berege nen, fijne druppel en minder mm's in één keer, behoeft er geen struktuur- schade voor te komen. Bij het te ma ken plan wordt uitgegaan van 1 tap punt minimaal per 40 ha. De verfij ning van de waterbeheersing dient de nodige aandacht te krijgen; 1 op 40 is toch wel aan de matige kant. De investering in zoet water moet gezien worden als een diepteinvestering, die financiële offers vraagt, maar vele mogelijkheden biedt voor aanpas sing van ons bouwplan (een taak voor de vereniging van bedrijfsvoor lichting en afdelingen van de ZLM hierop in te spelen). De diskussie over de zoetwatervoorziening komt los. Een ieder zal gelegenheid krijgen zijn voor of tegen te verwoorden via distriktsvergaderingen, die in de toe komst gehouden zullen worden, door het waterschap. Laten we het positief benaderen, dan kunnen wij als agra riërs verwachten, dat de beslissing over zoet of zout op de juiste manier plaatsvindt. Vrijdag 17 januari 1986 19

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 15