Hoe teel je als volkstuinder gezonde aardappel? Kontrakttelers ijken thermometers Brochure over zelf maken van zuivelprodukten korte wenken akkerbouw Bestrijdingsmiddelen in oplosbare folie Het pootgoed van deze rassen wordt in de drie noordelijke pro vincies verbouwd. Het is thans overal in Nederland te koop en tegen de planttijd meestal uitver kocht. Parel De Parel is een tamelijk vroeg ras met een goede konsumptiekwali- teit. Onder normale omstandig heden behoeft niet te worden gesproeid tegen phytophthora - en knolrot. Bij uitstek geschikt voor teelt op zand- en dalgron den; op klei en zavelgronden doet de Parel het minder goed. Deze aardappel is kruimig, heeft een zuivere kleur en een rond ovale vorm en geeft een goede op brengst. Wel moet er rekening mee worden gehouden, dat dit ras tamelijk gevoelig voor droogte is. Lekkerlander De Lekkerlander is een snel groeiend en vroeg ras met een voortreffelijke konsumptiekwali- teit. Sproeien is overbodig; knol- gebreken en misvormde knollen zijn deze aardappel onbekend. De Lekkerlander groeit op alle grondsoorten en geeft in het al gemeen hoge opbrengsten. Bloe mig en toch vast bij het koken, zuiver van kleur en ook nog eens geschikt voor het maken van fri tes. Deze aardappel kan voor di- rekt gebruik al vanaf eind juni worden gerooid; de hoofdoogst laat zich zonder kwaliteitsverlies gemakkelijk tot februari bewa ren. De volkstuinder die aardappelen wil verbouwen en niet wekelijks wil sproeien zal onvermijdelijk moeten kiezen voor een modern ras. Een ras dat voldoende weer stand tegen ziekten bezit en dat tevens lekker, handzaam en pro- duktief is. Door alle argumenten worden die laatste eigenschappen wel „eens uit het oog verloren. Maar het gaat de tuinder toch in de eerste plaats om aardappelen die lekker zijn? Die lekkere moderne rassen zijn er wel degelijk. Veel moderne rassen, zijn ontwikkeld met het oog op opbrengst, industriële verwerking of eksport, maar de volkstuinder zal zoeken naar de ideale kombinatie van ongevoe ligheid voor ziekten en een goede smaak. Hij komt dan terecht bij de Lek kerlander en de Parel, al zo'n twintig jaar bestaande rassen. Zij worden in toenemende mate ver bouwd door kleine verbouwers, volkstuinders en andere liefheb bers in Nederland en België. Het zijn aardappelen die de van ouds gewaardeerde smaak kennen, maar die bovendien onvatbaar zijn voor ziekten, een mooie knolvorm hebben en niet worden ontsierd door diepe putten (kiem- ogen). Ook de amateur kan een gezonde aardappel telen! Bij Meijer Kruiningen zijn afgelopen donderdag de aardappelkuil ther mometers getest van ca. 160 telers, eerder was dit gebeurd in Brouwers haven, Scherpenisse en Zaamslag. Totaal werden zo'n kleine 400 ther mometers geijkt. "De meeste thermometers hadden een afwijking van 1 tot 2 gr.C., aldus de heer Wentholt van Meijer, waar uit blijkt dat deze aktie toch wel noodzakelijk is geweest". De be- waartemperatuur van een partij aardappelen is erg belangrijk. Is deze te hoog of te laag dan zal de kwaliteit van de partij snel achteruit gaan, waardoor hij niet meer geschikt is voor de friet en chips industrie. C.M.K. had voor het ijken van de thermometer, de hulp ingeroepen van Tolsma Techniek B.V. uit Em- meloord. Volgens deze heren kun je konkluderen dat het hele bewaarge- beuren toch wel leeft onder de ak kerbouwers en dat men over het al gemeen de temperatuur (en dus de kwaliteit van het produkt) erg be langrijk vindt. 6 instrumenten wer den afgekeurd, de rest was goed te ijken. In Zeeuws-Vlaanderen werden veel vragen gesteld over elektroni sche temperatuurmeters. Op de foto een moment tijdens de ijking. Ligtermoet Chemie b.v. komt dit jaar met enige produkten op de markt die zijn verpakt in oplos baar folie. Dat maakt de verwer king een stuk aangenamer omdat het middel verpakt in het water kan worden gedeponeerd. Stui ven en kontakt met de middelen behoren tot het verleden. De ver pakking lost binnen enkele mi nuten op. Op deze wijze meent het in Roosendaal gevestigde be drijf ook een adequaat antwoord te hebben gevonden op de statie geldregeling waarmee de land bouw zal worden gekonfronteerd en waarbij zal worden geregeld dat verpakkingsafval ingeleverd zal moeten worden. Bij de nieuwe methode van Ligtermoet die op de RAI voor het eerst zal worden gedemonstreerd blijft alleen een niet met het middel in aanraking gekomen verpakking over die gewoon in het oudpapier-circuit kan komen. De middelen die in oplosbaar folie geleverd worden zijn Igrater, Liro-matin en Liro- vurex. In de toekomst zal het aantal aldus verpakte middelen worden uitgebreid. OM DE VRUCHTBAARHEID van de grond op peil te houden moet er minstens evenveel organi sche stof worden toegevoegd als er onttrokken wordt. Voor elk bedrijf is aan de hand van toevoegings- en onttrekkingscijfers van de gewas sen een organische stof-balans te berekenen. Een vlugschrift met rekenvoorbeelden is bij Uw be- drijfsvoorlichter verkrijgbaar. DIT NAJAAR IS er al gelegen heid geweest om geploegde perce len op zwaardere grond vóór te bewerken. Mocht U het nog niet gedaan hebben, dan kunt U dit alsnog doen na lichte vorst. Werk zo ondiep mogelijk (5-10 cm). De öpzet is alleen egaliseren. Denk daar aan. U kunt dan beslist in het voorjaar met een bewerking min der uit te voeten. IN EEN TEELTBESCHRIJ VING kunt U alles lezen over een bepaald gewas. Praktisch van alle vollegronds-groentegewassen, maar ook van de konserven- en handelsgewassen zijn er teeltbe schrijvingenWilt U één van die gewassen gaan telen - en U weet niet alles over zaadhoeveelheden, rijafstand, bemesting, ziekten e.d. omtrent een gewas - vraag dan zo'n teeltbeschrijving aan Uw be drijf svoorlichter. In- en uitvoercijfers aardappelen Volgens het Produktschap voor Aardappelen is in de kalenderweek van 30 december 1985 t/m 4 januari 1986 13.000 ton konsumptie- en in dustrie-aardappelen uitgevoerd, (ex- klusief de export naar België) In de gehele maand december is 79.000 ton uitgevoerd. De totale export van oogst 1985 is hierdoor op 278.000 ton gekomen. Van oogst 1984 was de uitvoer tot 1 januari 427.500 ton, van oogst 1983 was dit 391.000 ton en van oogst 1982 552.000 ton. De invoer in december bedroeg 104.500 ton, tegenover 9.700 ton in 1984 en 13.500 ton in 1983. In het -importcijfer van december 1985 is de import vanuit België nog niet volledig opgenomen. Op de foto 's ziet u de voorbereiding die moeten leiden tot een Goudse kaas. Uit het ogenschijnlijk eenvoudige produkt melk valt een grote va riatie aan produkten te bereiden. Sommigen hebben van zuivel een hobby gemaakt en maken zelf boter, kwark, yoghurt of kaas. Dat is geen eenvoudige zaak, zoals blijkt uit de vele vragen die Het Nederlands Zuivelbureau bereiken. Daarom is een brochu re gemaakt, waarin de basistech nieken stap-voor-stap zijn be schreven en in beeld gebracht. Hygiëne speelt bij de zuivelbe reiding een grote rol. Daarom wordt eerst uitgelegd welk ge reedschap het meest geschikt is en hoe dit te reinigen. Van belang zijn ook de stoffen die in melk voorkomen, zoals eiwitten, vet ten, melksuiker en mineralen en de rol die zij bij de zuivelberei ding spelen. Eerste stap bij de bereiding is het maken en enten van zuursel. Heeft men dit eenmaal onder de knie dan kan men overgaan op yoghurt en kefir. Het maken van boter is een tijdrovend werk en vergt veel melk. Eenvoudiger zijn produkten als karnemelk en kwark. De meeste aandacht wordt besteed aan het maken van kaas van het Goudse type. Het proces wordt beschreven in 15 stappen, begeleid met een serie van 18 foto's. Tenslotte zijn adressen vermeld, waar zuursel, stremsel en gereed schappen te koop zijn. De brochure Zelf maken van zuivelprodukten is op aanvraag verkrijgbaar bij Het Nederlands Zuivelbureau, postbus 30, 2280 AA Rijswijk, telefoon 070 - 95.33.95. 14 Vrijdag 17 januari 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 14