Tulpenmania öf Tulpenwindhandel Voor één bloembol werd vroeger wel 5000,- betaald! Schaars Tulpenwoede Bloeispreiding van bolgewassen Normale bloei: Vervroegde bloei: Zeer vroege bloei: Late bloei: Geprogrammeerde bloei: De lente begint in Bovenkarspel Afkomstig uit de steppen en hoogvlakten van Midden-Azië, van waaruit de bloembol in Per- zië en Turkije terecht kwam, trok zij de aandacht in West-Europa. Op één van zijn reizen kreeg de Oostenrijkse Ambassadeur in Turkije in het jaar 1554 bloemen aangeboden, die hij niet kende. Deze werden "tulipan" genoemd. De bollen van deze bloem liet hij vervolgens aan het Hof in Wenen bezorgen. Maximiliaan II ver trouwde de bollen toe aan de be heerder van de tuin, Claudius Clusius, die in 1592 werd be noemd tot direkteur van de Hor tus Botanicus van de Leidse Uni versiteit. Behalve kruiden kweekte Clusius ook tulpen en andere bolbloemen in de tuin. Bollen en zaden werden door hem verkocht en geruild met an dere geleerden. Deze Oostenrijk se botanist introduceerde de bloembollen in de 16e eeuw in Holland en Vlaanderen. De bolgewassen waren in die tijd uitzonderlijk schaars. Lang niet iedereen kon zich het bezit van enkele veroorloven. In het begin van de 17e eeuw werden de bloembollen echter verspreid on der apothekers, omdat aan de gewassen geneeskrachtige wer king werd toegeschreven. De apothekers legden voorraden aan en vormden daardoor aankno pingspunten voor de handel, die langzamerhand op gang begon te komen. Rond 1635 deed zich de tulpen mania of tulpenwoede voor. Van handelsobjekt werd de bol een beleggingsobjekt. Welgestelden in die tijd waren trots enkele tul pen te tonen aan hun vrienden. De grote vraag en het toch nog vrij schaarse aanbod dreef de prijzen op tot gigantische hoog ten. Historische dokumenten spreken zelfs over het vertwintig- voudigen van de prijs. Prijzen van 5.000,- per bloembol vorm den geen uitzondering. Bekend is zelfs een transaktie, waarbij voor een bol in natura werd betaald: twee ladingen graan, twee ladin gen rogge, vier vette ossen, acht vette varkens, twaalf vette scha pen, 5.000 liter wijn, 35 liter bier, 1.500 kilo boter, 500 kilo kaas, een bed, een zilveren beker en een pak van lakense stof. Begin 1637 kenterde het tij ech ter. De markt stortte in elkaar. Velen bleven ontredderd en be rooid achter. Het vak heeft er al les aan gedaan om deze wind handel te voorkomen. De tulpen woede liet tal van stillevens na. Wie een tulp in zijn bezit had, liet deze "kostbaarheid" vereeuwi gen. De groei en bloei van een bolge was verloopt in een aantal fasen. Wanneer wij de groei van nieuwe bollen gemakshalve buiten be schouwing laten, kunnen wij ruwweg de volgende 3 fasen on derscheiden: Op deze foto blijkt hoeveel verschillende rassen en variëteiten er bij tulpen voorkomen. Een uiterst boeiend schouwspel van kleur en fleur. 1. Vorming van een nieuwe spruit met bloem in de bol 2. Voorbereiding voor de bloei 3. Snelle strekking van blad en steel, gevolgd door bloei De overgang van de ene fase naar de andere staat onder invloed van de temperatuur. Elke fase heeft zijn eigen geliefde temperatuur. Bij opeenvolgende fasen zien wij nu een afwisseling van warmte en koude, t.w.: 1. Vorming van een nieuwe bloem bij warmte: 17 graden - 23 graden C: een zomerproces 2. Inwendige voorbereiding voor de bloei bij koude: 0 graden - 9 graden C: een win- terproces 3. Snelle strekking van de steel, blad en bloem bij warmte: 15 graden - 20 graden C: een voorjaarsproces Deze ontwikkelingsgang wordt kort samengevat met de bena ming thermoperiodiciteit. Bij de normale broei volgen de zojuist genoemde processen de weg van de natuur. Dat ziet er als volgt uit: de bloeibare bollen worden gerooid in juli, schoon gemaakt (gepeld), gesorteerd en droog weggezet bij 20 graden C. Binnen in de bol vormt het groeipunt nieuw blad en een komplete bloem in het klein (af meting 1 Vi mm!). Aan de bui tenkant verandert weinig. De bol lijkt in rust, maar binnenin is grote aktiviteit. In oktober/november worden de bollen buiten in de grond geplant. Zij maken wortels, ondergaan de koude in de grond tijdens de winter en wachten het voorjaar af. In maart, als de temperatuur stijgt, beginnen de spruiten te groeien. Na enkele zonnige len tedagen schieten de planten uit de grond en begint de bloei. Door enkele kunstgrepen is het betrekkelijk eenvoudig om sprei ding van de bloei te verkrijgen. Bloeivervroeging wordt bereikt wanneer kunstmatig de lente als het ware wordt vervroegd. De hiervoorgenoemde manier heeft toch zijn beperkingen. Als men de bollen te vroeg in de warmte brengt zullen de planten zeer langzaam groeien en zullen blad en steel kort blijven. De bollen hebben dan te weinig koude gehad. Om toch vroeger bloei te krijgen kan men de win terkoude nabootsen en eerder la ten beginnen door de bollen in cellen te plaatsen bij lage tempe ratuur. In de koelcellen kunnen de bollen droog of in kistjes ge plant bij 2 graden, 5 graden of 9 graden C verblijven, totdat zij voldoende koude hebben gehad. Op deze manier is men nog nau welijks afhankelijk van het na tuurlijk klimaat. Door eksakt ge noeg koude te geven en op tijd de kasperiode te laten aanvangen kan van te voren precies de bloeidatum worden vastgelegd. Ook wanneer het 's winters vriest en het onmogelijk zou zijn de kistjes uit de grond te halen kan men nu volledig op schema de bloei bereiken. Ook de methode van winterver- vroeging of kunstmatige koude heeft zijn grenzen. Begint men direkt na het rooien met koelen, dan loopt de ontwikkeling vast. Eerst moet fase 1 worden afge werkt voordat men met koelen kan beginnen. Toch is het moge lijk om bloei te krijgen midden in de zomer of in de vroege herfst. Dat wordt bereikt via een andere weg. Zoals reeds gesteld: de planten gaan strekken en bloeien bij de komst van hogere temperaturen in het voorjaar. Welnu, hierin ligt de oplossing: kunstmatig wordt de winter verlengd of anders ge zegd de warmte voor de derde fase wordt uitgesteld tot juli, au gustus, september, oktober of november. Nadat de bollen zijn geplant worden zij bij deze me thode ingevroren, echter zo, dat de bollen zelf net niet bevriezen. De bollen blijven in het ijs zolang men dat wenst. Men spreekt dan van ijstulpen. Door gebruik te maken van ge noemde uitgangspunten (de thermoperiodiciteit van bolge wassen) is het mogelijk het hele jaar door bolgewassen in bloei te trekken. Dit is thans mogelijk voor hyacinten, tulpen en narcis sen en met enkele aanpassingen ook voor lelies en irissen. Het biedt verder de nogelijkheid om bolgewassen tot bloei te brengen op het Zuidelijk Halfrond, waar de seizoenen een half jaar ver schillen met Nederland. Het is volkomen terecht, dat men thans spreekt van geprogrammeerde bloei. Vanaf vrijdag 14 februari t/m zondag 23 februari 1986 is 's werelds meest eksklusieve bloe mententoonstelling 10 dagen geo pend. Het thema van de 53e West- friese Flora is: van bol tot bloem. Bolgewassen zijn er in Nederland sinds de 16e eeuw. Vanaf de intro- duktie tot en met de dag van heden heeft zich veel afgespeeld rond de bol. Van "tulpenmania" de hoogtij- (óf hoogmoed) dagen rond 1635tot de wetenschappelijke begeleiding van nu. Van het alom bekende handwerk tot de doorge voerde mechanisatie. Maar het feit blijft, dat het telkens weer een wonder is, dat uit een bol zo'n schitterende bloem voortkomt. Tijd om hier even bij stil te staan. In beeld wordt gebracht op welke wijze de hedendaagse technieken de natuur van zeer vroege tot zo nodig zeer late bloei kan beïnvloe den. Een overzicht van historische ge beurtenissen, aangevuld met waardevol archiefmateriaal uit privé- en museumbezit, verwerkte ontwerper Johan Weisz in de Westfriese Flora 1986. Vanuit het Museum voor de Bloembollen streek te Lisse zijn o.a. afkomstig zandzeven, een roltafel, manden, verpakkingsmateriaal, een stelling met takel en een etikettenkast. In natura worden de 5 stadia van groei van bol tot bloem getoond. Duidelijk wordt het verschil aan gegeven van 4 weken, 3 weken, 2 weken en 1 week tot 1 dag voor de opening van de tentoonstelling. Tevens is een presentatie van de huidige Top-10 in tulpen (o.a. met Apeldoorn, Lustige Witwe en Prominence) te zien. Enkele van de nog bestaande, oude soorten (zgn. "virustulpen") worden spe ciaal voor de tentoonstelling in bloei getrokken. Het Gemeente-archief te Lisse heeft fotomateriaal afgestaan uit de kollektie van ir. K. Volkerz, opnamen gemaakt in de periode 1910 - 1945, die o.a. een inzicht geven in de diverse teeltmethodes, plant- en rooitechnieken en be mesten van o.a. tulpen, narcissen en hyacinten. Dit historische ma teriaal wordt gekompleteerd met hedendaagse opnamen. Vanaf verschillende nivo's zijn de lenteschoonheden in de immense bloemenhal te bewonderen. De eenvoud en gratie van de enkele bloem in een tapijt van de meer dan 100.000 bolbloemen, zoals tulpen, hyacinten, narcissen, irissen, lelies etc. in een spel van ronde, recht hoekige en spitse vormen. Konife- ren, berken en rododendrons zijn ingepast in idyllische hoekjes. Fonteinen vormen artistieke on derbrekingen. Toegangsprijzen volwassenen f9,-, Kinderen f 4,-. Meer infor matie, tel. 02285 - 11644. Vrijdag 17 januari 1986 11

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 11