Haarkleur bij de trekpaarden "verbleekt" Inventarisatie landschapselementen op Walcheren Kleine landschapselementen Commerciële viskwekerij op Tholen Rundvee-wintershow voor de 5e maal in.Etten-Leur Het is vanouds gebruikelijk dat in de katalogus voor keuringen/tentoon stellingen van Trekpaarden ook de haarkleur van de afzonderlijke die ren wordt vermeld. Dit gegeven is van belang voor het signalement. In de fokkerij heeft de haarkleud weinig; aandacht. Het is wel aardig om eens een overzicht te maken van de ver anderingen die er in de loop van de tijd op dit vlak naar voren zijn geko men. Gegevens uit 1920 In 1920 is door de Z.L.M. in Vlissin- gen een landbouwtentoonstelling gehouden. In dit kader vond ook een provinciale keuring van Trekpaar den plaats. Volgens de katalogus waren er in totaal 281 Trekpaarden voor individuele keuring ingeschre ven. De haarkleur van deze ingezonden paarden was als volgt: kleur aantal in paarden vos 147 53 bruin 94 33 zwart 3 1 schimmel 34 12 anderen 3 1 manen en onderbenen zwart zijn waren er 64 die alleen met bruin zijn aangeduid. De overige 30 bruine paarden werden onderschei den in roodbruin - lichtbruin - don kerbruin - reebruin en stekelharig bruin. De bruinen, vossen en zwarten wor den aangemerkt als éénkleurigen; schimmels zijn gemengd kleurig. Bij schimmels zitten er witte haren tus sen de gekleurde haren. Er waren 34 schimmels ingeschreven. Hiervan waren 16 vosschimmels en 11 bruin- schimmels. De overigen waren res- pektievelijk zwartschimmel - rood- schimmel en lichtbruin schimmel. Er was in die tijd een nogal grote verscheidenheid van haarkleur bij de Trekpaarden. Ook was bij de afzon derlijke dieren een eventuele kleur- aftrekking aan het hoofd vermeld. Bij vrijwel alle paarden was een ver melding van aanwezigheid van een bles, kol of sneb. Het aantal paarden met een bles was groot. Zelfs 44% van de 281 vermelde paarden had den een bles. 65 jaar later Het aantal Trekpaarden in Zeeland is drastisch teruggelopen. De nog aanwezige populatie Trekpaarden omvat nog 2% van het totale aantal paarden uit 1920. De jaarlijkse keuringen zijn evenwel gebleven. Een enthousiaste groep van liefhebbers houdt dit in stand: De provinciale zomerkeuring van Trekpaarden in 1985 vond, evenals de voorgaande 15 jaren plaats in het Kader van de Dag van het Paard. Voor deze keuring waren 83 Trek paarden van ouder dan 1 jaar inge schreven. Een indeling naar de haarkleur gaf de volgende aantallen: Schimmel 80 stuks bruin 2 stuks vos 1 stuk Van de schimmels waren er 74 bruinschimmel, 5 zwartschimmel en 1 vosschimmel. Een kleuraftekening aan het hoofd komt thans veel min der voor dan vroeger. De kleur van de Trekpaarden in Zeeland is in de loop van de tijd nogal eenzijdig ge worden; het is thans nagenoeg alge meen bruinschimmel. De schakering van het kleurenpalet is bij de Trek paarden thans klein. ing. J.H. Lantinga Bij de trekpaarden komt tegenwoordig minder kleuraftekening aan het hoofd voor dan vroeger. Bij de voskleur zijn de manen, staart en onderbenen nooit zwart doch lichter of donkerder dan de haar kleur van het lichaam. Van de 147 vermelde vossen waren er 104 die met alleen "vos" zijn aangeduid. Van de overige 43 was er nog een nadere aanduiding als: lichtvos - roodvos - donkervos - stekelvos - geelvos - goudvos en bruinvos. Bij de paarden met de bruine kleur waarbij dus het haar van de staart, In de zomer van 1985 zijn de kleine landschapselementen op Walcheren geïnventariseerd. De inventarisatie is uitgevoerd door 3 haanlozen in het kader van een projekt dat is opgezet door het Buro Baanlozen Service in Mid delburg en de Stichting Land schapsverzorging Zeeland, samen met enkele andere organisaties. Enige resultaten worden in dit artikel besproken. Landschapselementen op Wal cheren De Stichting Landschapsverzor ging Zeeland en het Buro Baan lozen Service Middelburg heb ben in 1985 het plan opgevat om op Walcheren te komen tot een baanlozenprojekt Iandschapson- In het ondernemerscentrum op het industrieterrein te Sint-Maartensdijk gaat binnenkort een commerciële viskwekerij van start. De kwekerij richt zich met name op de teelt van Afrikaanse meerval (Clarias). Deze zoetwatervis wordt in toenemende mate - ook door agrariërs - commer cieel gekweekt. De verwachtingen met betrekking tot de afzet van deze vis zijn gunstig gezien de goede smaak van de vis en de redelijke marktprijs. In grote bakken wordt de vis ge kweekt, waarbij de larven binnen 7 k 9 maanden uitgroeien tot voor kon- sumptie geschikte vis met een ge wicht van circa 300 gram. In het kader van de werkgelegen- heidsnota "Maak er werk van..." is besloten een haalbaarheidsstudie door Grontmij te laten verrichten naar de mogelijkheden van com merciële viskweek op Tholen. Die nota is recent uitgebracht en zal bin nenkort in de gemeenteraad aan de orde worden gesteld. 10 ■dmW W'k wmmmBÊm"iihbiiiih iiiiiiiifli \m Knotwerk op een Walcherse dijk derhoud. Er waren namelijk aan wijzingen dat er op Walcheren onder baanlozen belangstelling voor zo'n projekt was. Omdat nog niet zo veel bekend was over de kleine landschapselementen op Walcheren werd besloten om, voorafgaand aan het starten van onderhoudswerk, eerst deze klei ne landschapselementen globaal te inventariseren. Aan de hand van de resultaten van de inventa risatie kon dan een onderhouds ploeg aan het werk gaan. Inventarisatie Gedurende de zomer van 1985 zijn 3 (haanloze) vrijwilligers met de inventarisatie bezig geweest. Zij hebben het Walcherse pol derland in ogenschouw genomen. Ze hebben overigens geen kleine landschapselementen in het duingebied geïnventariseerd, en ze hebben ook geen aandacht aan wegbeplantingen besteed. Voor deze elementen is al zo veel aan dacht, dat gehoopt mag worden dat er voldoende over bekend is. In het polderland werd onder andere aan de volgende kleine landschapselementen aandacht besteed: knotbomen, heggen, hoogstamfruitbomen en drink putten. Knotbomen zien we in de polder Walcheren nauwelijks. Op de dijken van de polders bij Vrou wenpolder en bij Arnemuiden en Nieuw- en St. Joosland staan echter nog wel veel knotbomen. Over het algemeen is de onder- houdstoestand matig tot slecht. Een deel moet hoognodig geknot worden, en op heel wat plaatsen zijn al flinke gaten in de rijen ge vallen. Herstel van de rijen door middel van aanplant is dus ook gewenst. Heggen worden hier en daar nog aangetroffen (de heggen langs de wegen zijn buiten beschouwing gebleven). Meestal staan ze langs erven. De onderhoudstoestand is over het algemeen niet slecht, maar wel zijn er vaak gaten in de heggen aanwezig. Maatregelen als snoei, plaatsen van een goede afrastering en hier en daar herstel door middel van aanplant zijn zeker op hun plaats. Oude hoogstamfruitbomen zijn in de polder Walcheren nauwe lijks nog te vinden. De overstro ming in 1944 zal hier wel debet aan zijn. In de omliggende pol ders staan op diverse erven nog wel flinke aantallen hoogstam fruitbomen. Hetzelfde geldt voor het overgangsgebied tussen duin en polder in de omgeving van Oostkapelle. De onderhoudstoe stand is meestal matig. Veel bo men hebben een flinke snoei- beurt nodig. Ook voor hoog stamfruitbomen geldt dat herstel van de boomgaardjes door mid del van aanplant een goede zaak is. Drinkputten zijn op Walcheren nog altijd veel te vinden, de vrij willigers telden er meer dan 100. Er zijn nog erg mooie putten bij, maar bij veel putten kan gezien worden dat onderhoud niet meer plaats vindt. Dat uit zich meestal in een volledig dichtgegroeid zijn van de put. Het is dan gewenst dat deze putten binnen niet al te lange tijd weer eens schoonge maakt worden. Konklusie Over het geheel wordt uit de in ventarisatie gekonkludeerd dat er op Walcheren niet echt veel klei ne landschapselementen aanwe zig zijn, en dat de onderhouds toestand van de elementen die er zijn meestal matig is. Dit laatste wijkt trouwens niet af van het beeld in andere streken. Al met al zal een groep vrijwilligers wat dat betreft nuttig werk kunnen doen. Zij kunnen het meest noodzake lijke achterstallig onderhoud aan knotbomen, heggen, hoogstam fruitbomen en in enkele gevallen ook drink putten verrichten. Wat gaat er nu gebeuren? Inmiddels heeft de toetsings kommissie voor vrijwilligerswerk op Walcheren een projekt land- schapsonderhoud door baanlo zen goedgekeurd. Momenteel wordt gezocht naar deelnemers. Hopelijk kan deze winter nog een begin gemaakt worden met het onderhoud. Overigens is er vanaf eind 1984 al een groep Walcherse weekend- vrijwilligers aktief. Zij zijn op za terdag aktief met het knotten van wilgen. Het is natuurlijk niet zo dat eige naren/gebruikers verplicht zijn om toe te staan dat hun land schapselement wordt onderhou den. Het is een vrijwillige aange legenheid. Eigenaren/gebruikers worden benaderd met de vraag of zij toestemming voor het onder houd willen geven. Als ze dat willen dan kan het onderhoud gedaan worden. Overigens is al gebleken dat de verschillende ei genaren/gebruikers die al bena derd zijn positief staan tegenover het onderhoud. Iedereen die een landschapsele ment voor onderhoud wil aan melden, en natuurlijk ook ieder een die mee wil helpen aan het onderhoud kan kontakt opnemen met de Stichting Landschapsver zorging Zeeland, Grote Markt 28 te Goes, tel. 01100 - 30936. Eind 1980 werden door enkele fok- verenigingen, de rundvee-studieklub Etten-Leur en de KI West-Brabant initiatieven genomen om te komen tot een centrale stierenkeuring van zwartbonten met het doel de afzet binnen het werkgebied van de West- Brabantse Bond v.d. Rundveefokke rij te bevorderen. Op de laatste vrijdag in jahuari 1981 werd deze keuring gehouden. Welke een dermate sukses betekende, dat besloten werd er een jaarlijks evene ment van te maken. Op vrijdag 31 januari a.s. wordt deze wintershow voor de 5e maal gehou den. Voor dit eerste lustrum heeft de Bond West-Brabant een nieuw pro grammapunt toegevoegd. Voor het eerst zullen namelijk een 7-tal jonge dieren van zeer hoogwaardige af stamming bij opbod worden geveild. Tevens zullen 2 kalveren worden verkocht, welke geboren zijn via ET (embryo-transplantatie) uit Ameri kaanse koeien. Dit betreft vrouwelijke nakomelin gen uit het embryo-import-pro gramma dat KI Zuid Nederland heeft opgezet samen met KI Oost- Nederland, met het doel jonge KI stieren te fokken. De Wintershow begint om 10.00 uur met een keuring van een 40-tal een jarige stieren, welke tevens ter ver koop worden aangeboden. Daarna is er om 12.00 uur een demonstratie en keuring van zwartbonte koeien; dit betreft een 3-tal groepen nakome lingen van KI stieren, welke zich on derscheiden door een prima pro- duktie. De verkoop van het jongvee begint om 13.00 uur, gevolgd door een 35- tal hoogdrachtige vaarzen, welke tegen vastgestelde prijzen zullen worden aangeboden. In West-Brabant is de KI als één der eerste verenigingen in Nederland begonnen met het gebruik van Hol- stein Frisian stieren uit de V.S. van Amerika. Hierdoor bezitten de jong ste generatie zwartbonten vaak al bijna 90% HF-bloed; de produktie van de zwartbonten staat dan ook landelijk gezien op een zeer hoog peil. De tweejarige dieren gaan met die van Zeeland aan de kop in Ne derland. Vrijdag 17 januari 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 10