Over nevenaktiviteiten lallUr uil zegge en schrijve verzekeringen Interne aktiviteiten Externe aktiviteiten Met verzekeringen Z.L.M. houdt u het warm I |f W% ffl 74e JAARGANG zuidelijke landbouw maatschappij (3q^ Tb -F A f. den hollanderlaan 10 tel: 01100-38000 De landbouwpolitieke beslissingen die de komende tijd genomen gaan worden zullen zonder meer ingrijpende gevolgen hebben voor de struktuur van onze land- en tuinbouw. Ook het gezicht van agrarisch Nederland zal daardoor veranderen. Op zichzelf hoeft dat overigens he lemaal niet verkeerd te zijn. Er kan zelfs een heilzame werking van uitgaan. Dat andere gezicht van de land- en tuinbouw zie ik voornamelijk langs twee lijnen ontstaan, namelijk via verandering van het bouwplan en/of de bedrijfsvoering en door een toename van aktiviteiten die min of meer buiten de agrarische sfeer liggen. Gemaks halve noem ik dit dan maar interne en externe aktivitei ten. Wat de interne aktiviteiten betreft gaat de diskkussie vooral over alternatieve gewassen, dat wil zeggen niet alleen de teelt maar ook de afzet en verwerking daarvan. Van belang voor deze interne aktiviteiten is vooral dat deze zo geleidelijk mogelijk verlopen om geen al te grote brokken te maken. Tot nu toe wordt er voor de akkerbouw vooral gedacht aan vollegrondsgroenten. De voorzitter van de Nederlandse Fruittelers Organisatie kring Zee land/West Brabant de heer Wim de Jager heeft daar op de onlangs gehouden Fruitteeltdag te Kapelle een nieuw alternatief aan toegevoegd door publiekelijk uit te spre ken dat "te kleine akkerbouwbedrijven die willen om schakelen op fruitteelt van harte welkom zijn". Hij voeg de daar overigens onmiddellijk aan toe dat succes daarin alleen behaald kan worden door goed ondernemerschap in kombinatie met keihard werken. Uitbreiding van de fruitteelt is volgens De Jager overigens een fruittelers - eigen - belang en geen liefdadigheid jegens de akker bouw. In ieder geval kunnen we blij zijn met zijn uitnodi ging en wel om twee redenen: ten eerste is het een extra alternatief en ten tweede spreekt hieruit een groot ver trouwen in de toekomst van de fruitteelt in het zuidwes ten. Gezien de geschiedenis heeft hij hierin geen ongelijk. Mijn spontane reaktie is dan ook dat de uitnodiging van De Jager zeker waard is om te overwegen. Wat de externe aktiviteiten betreft zie ik een waaier van ontwikkelingen al dan niet in de agrarische sfeer: van Het jaar 1985 is omgevlogen! Een goed teken dachten wij zo. Want wanneer je niet plezier werkt en de zaken zitten niet tegen, dan gaat de tijd voor het gevoel vlugger. Een zenuwbehandeling bij de tandarts geeft vaak het tegen overgestelde gevoel. De heer Meeuwsen schrijft over de toegenomen schade, deze zat wat tegen in 1985. Maar zorgelijk is het niet! Een verzekeraar is er juist voor om schade voor haar verze kerden op te vangen. De premieguldens voor 1986 rollen nog elke dag binnen. Door de meeste leden werd de nota wat vlugger betaald dan in voorgaande jaren. Hartelijk dank hiervoor! De nota gaf voor een aantal verzekerden aanleiding om in de pen te klimmen. Iedereen heeft per soonlijk antwoord gekregen. De heer Visscher geeft in deze krant antwoord aan alle leden die hadden willen schrijven maar er niet toe gekomen zijn. Voorts voor onze zelfstandige ondernemers een artikel over de fiskale oudedagsreserve door de heer Hoondert. Van belang is het om dit onderwerp te bespreken met uw accountant, wanneer uw uw cijfers over het afgelopen jaar bij hem inlevert. Tot slot wens >k u een gezond 1986 toe. Veel geluk en weinig ongeluk. Voorkom dit laatste door preventie. Lees daarvoor het artikel en de heer Toorenaar over verantwoord stoken. Met Verzekeringen Z.L.M. houdt u het warm! P.S. Heeft u de graveerpen al opgehaald bij de vertegen woordiger? H. Doeleman Hzn. VRIJDAG 17 JA tuinbouwblad huisverkoop van al dan niet zelf geteelde produkten via het kamperen bij de boer tot zuiver part-time farming. Deze en andere aktiviteiten die nog niet zolang geleden als randverschijnselen gekenmerkt werden krijgen meer en meer het karakter van een volwaardige beroepsuitoe fening op deeltijd basis. Het mooiste voorbeeld daarvan vind ik wel het kamperen bij de boer, dat zich ontwikkeld heeft van hobbyisme tot een goed georganiseerd niet meer weg te denken vakantie-alternatief inklusief wette lijke bescherming. Volgens een recent onderzoeksrapport van de Provinciale Planologische dienst is het kamperen bij de boer een nieuw Zeeuws toeristisch produkt waar mee een nieuwe markt wordt aangeboord. De konklusie uit dit rapport is dat het verschillende aanbod (5, 10 of 15 kampeermiddelen) gehandhaafd moet blijven. En er zijn wel meer voorbeelden. Een aantal jaren geleden stelde ik mij zeer genuanceerd op ten opzichte van part-time far ming. Nu rijst bij mij de vraag of het geen tijd wordt dat er ook aan deze toch niet geringe groep bedrijven bijzondere aandacht wordt geschonken door de georganiseerde landbouw. Te meer omdat er rekening mee moet worden gehouden dat het aantal part-timers - gedwongen door het landbouwbeleid en de ontwikkelingen in de praktijk - nog sterker zal toenemen. Daarmee werp ik ook de vraag op of de landbouworganisaties niet ook bewust een be leid zouden moeten ontwikkelen om hun leden ook aktief te begeleiden bij het verwerven van regelmatige (neven-) inkomsten buiten het eigen agrarische bedrijf. Ik ben me ervan bewust dat ik met deze vragen een onbekende en wellicht wezensvreemde dimensie toevoeg aan de oorspronkelijke doelstelling van de organisatie. Aan de andere kant vind ik dat we ook onze ogen niet kunnen sluiten voor ontwikkelingen die in deze richting gaan. Een en ander natuurlijk onverlet onze voortdurende inspanningen om in eerste instantie te proberen binnen de agrarische bedrijfsvoering oplossingen te zoeken. Mijn bedoeling is voorshands niet anders om over de op geworpen vragen te diskussiëren. Reakties worden daar om gaarne ingewacht. Onze export van snijbloemen en potplanten is ook het afgelopen jaar weer spectaculair gestegen. In een groot aantal landen over de gehele wereld wordt het met Hollandse bloemen gezegdBloemenkwekers handel en veilingen kunnen daar met recht trots op zijn. Oggel

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 1