Dagelijks bestuur KNLC: netto-prijsverlaging onaanvaardbaar vervolg vergadering hoofdbestuur Akkerbouw Bij deze prognose is dan ingerekend een kg-prijs voor konsumptie-aard- appelen van 14 cent (inkl. BTW). Volgens het Produktschap Granen, Zaden en Peulvruchten zullen op basis van Groenboek en graanme- morandum de graanbeleidsvoorstel- len van de europese kommissie voor Nederlandse omstandigheden neer komen op een tarweprijsverlaging van 12 a 14%. Dit theoretisch mogelijk prijsda- lingseffekt komt voor tarwe uit op 500 per ha. Voor voergerst komt een en ander middels een soortge lijke opstelling neer op 16% prijs daling. De heer Van der Maas sprak de wens uit dat de ZLM - gezien de enorme moeilijkheden die er op de akker bouw afkomen - in 1986 meer dan ooit aandacht zal blijven geven aan de 2 zaken die ook in onze doelstel ling centraal staan namelijk: 1. de kollektieve (beleids)belangen- behartiging. Middels niet afla tende pogingen onzerzijds zullen we moeten trachten om nationaal meer instrumenten en soepeler voorwaarden (lasten en kosten) beschikbaar te krijgen om in de europese konkurrentieverhou- dingen aan onze boerenonderne- mingen met alle eigen risiko's die daar bijhoren, betere perspektie- ven te kunnen bieden. 2. Voor wat betreft de voorlichting en informatie naar onze leden zullen we ons moeten konsentre- ren op de koördinatie van - en het onderzoek naar - andere teelt mogelijkheden in het akker- bouwteeltplan, alsmede op het onderzoek, de stimulering en de begeleiding van de afzetmoge lijkheden van deze andere teelt- produkten. De veelheid en verscheidenheid van de mogelijke alternatieven zal daar bij volgens de heer Van der Maas de meeste kansen bieden ten gunste van een soort "warme bakkers"-bouw- planfunktie van de zuidwestelijke akkerbouw in de konkurrentie met de andere nederlandse en europese akkerbouwgebieden. "Het presenteren van een prioritei tenlijstje is in dit verband wellicht niet opportuun en taktisch gezien voorbarig. Toch wil ik niet nalaten hier te noemen zaaizaadteelt, poot- aardappelteelt (monopoly-rassen), vollegrondsgroenteteelt voor de versmarkt, en de teelt van zaden, kruiden en bloemen voor de phar- maceutische industrie, als belang rijke aandachtszaken voor onze or ganisatie voor wat betreft onderzoek naar en koördinatie van teelt- en af zetmogelijkheden", aldus de heer Van der Maas tot slot van zijn over zicht. Naar aanleiding van het verslag van de voorzitter van de ZLM-akker- bouwkommissie de heer H.C. van der Maas diskussiëerde het hoofd bestuur over het te volgen prijsbeleid voor granen. Het hoofdbestuur kon- stateerde dat er tot nu toe reeds drastische maatregelen genomen zijn waarvan de gevolgen voor het boe- reninkomen duidelijk merkbaar zijn. Volgens het hoofdbestuur mag een restnktief prijsbeleid zoals voorge steld door de Europese Kommissie niet inhouden dat de graanprijs nog verder naar beneden gaat. Het hoofdbestuur vindt het van het allergrootste belang voor de toe komst van de landbouw dat de graanprijs juist "in de benen" blijft. Het hoofdbestuur nam verder kennis van de besluiten rondom het Euro pese suikerstelsel. Voor Nederland is daarbij een kompensatieheffing van 1,39% vastgesteld. Voor de bietente- ler betekent dit weer een ekstra be lasting. Te hopen valt nu dat er voor 1986 geen sterke uitbreiding van het areaal komt. Kennis werd genomen van de statuten van de Stichting (i.o.) Takorganisatie Akkerbouw Zeeland. Het hoofdbestuur toonde zich zeer verheugd met deze gestruktureerde samenwerking tussen vaktechnische 8 organisaties, landbouworganisaties en overheid. In het overleg van de 3 Zeeuwse Landbouw Organisaties is besloten dat het sekretariaat van de Takorganisatie bij de ZLM zal wor den ondergebracht. Inmiddels zijn er ook in Noord-Brabant initiatieven om te komen tot de oprichting van één of meerdere takorganisaties voor de akkerbouw. De ZLM zal zich andermaal in ver binding stellen met de Gezond heidsdienst voor Dieren in West- en Midden-Nederland met betrekking tot de route van de ophaaldienst. Steun werd gegeven aan het schrij ven van de dikbilfokkers van het Zeeuwse Rundveesyndikaat aan het Ministerie van Landbouw, waarin er voor wordt gepleit om de dikbilfok- kerij in stand te houden. Aan de orde kwam ook de Europese opkooprege ling voor melk. Het hoofdbestuur benadrukte dat het van het aller grootste belang is dat er zoveel mo gelijk melkkwotum in Nederland blijft. Zeer uitvoerig besprak het hoofdbestuur de onlangs bekend ge worden maatregelen met betrekking tot de mestproblematiek. De ZLM zal zich verzetten tegen het daarin opgenomen uitrijverbod en tegen de overschotheffing voor bedrijven in tekortgebieden die hun mest verant woord kunnen afzetten. Wat betreft het uitrijverbod zal er gepleit worden voor verruiming daarvan zodat de mest binnen de normale bedrijfs voering kan worden uitgereden. Van diverse kanten werden er ook op merkingen gemaakt als zouden de bemestingsnormen te schraal zijn althans voor een aantal bedrijven. Verder kan de regeling onredelijk uitwerken naar de verschillende be drijven. Het hoofdbestuur stelde zich voorts op het standpunt dat meb na me de overheid ook aandacht moet geven aan de bedrijven in de over- schotgebieden die door de nu voor gestelde maatregelen ten onder drei gen te gaan. Deze opvattingen van het ZLM-bestuur zullen via het KNLC worden ingebracht. Tenslotte ging de voorzitter van de veehoude rijkommissie de heer W. van Veld huizen, nog in op het te kiezen vere veningssysteem met betrekking tot de superheffing. Hij kwam daarbij tot de konklusie dat daarbij zo dicht mogelijk bij het zogenaamde B- systeem moet worden aangesloten. Tuinbouw De voorzitter van de tuinbouwkom- missie, de heer M.J. Goud, stelde vast dat in het begin van het nieuwe jaar veel ondernemers in de tuin bouw omzien met gemengde gevoe lens. Het jaar 1985 wordt geken merkt door een zeer wisselend beeld voor wat betreft het prijsverloop in de groentesektor. Ekstreme verschil len in de fruitteeltbedrijven die het moeilijk hebben tengevolge van enorme vorst- en hagelschade, die invloed heeft gehad op de resultaten, zowel naar kwantiteit als kwaliteit. In kontrast daarmee zijn er echter ook bedrijven die met een goede oogst volledig profiteerden van het gemid deld zeer bevredigende prijsnivo. Volgens de heer Goud zal de ko mende jaren mede door de uitbrei ding van de EEG de konkurrentie over een breed front toenemen. Via kostenbewaking, produktvernieu- wing en kwaliteitsverbetering, zal van ons de nodige aanpassing wor den gevraagd. Nieuw elan is daarom dringend nodig. Volgens de kom missievoorzitter opent het beschik baar hebben van zoetwater voor veel bedrijven ongetwijfeld mogelijkhe den. Daarbij zal het vooral van be lang zijn om de ontwikkeling vanuit de basis te stuwen. De ervaring heeft namelijk geleerd, dat zaken van bovenaf opgelegd meestal minder kans van slagen hebben. Overigens zal ook wat betreft de faktor zoetwa ter vanuit een kosten/baten-analyse blijken, dat de perspektieven niet in iedere situatie dezelfde zijn. Onder zoek, mogelijkheden en knelpunten aan de orde stellen (zie brochure Pompen of verdrogen) en het hou den van het Symposium in Oost Zuid-Beveland zijn in dit verband positieve zaken om te komen tot een nadere gedachtenbepaling. Volgens de heer Goud gaat de tijd dringen. Waar mogelijk moeten we komen tot nader invullen van dit belangrijke ontwikkelingsaspekt. Immers "Slechts vernieuwing kan behouden, achter hij die stil blijft staan". Laten we zo in denken en handelen het nieuwe jaar met vertrouwen te gemoet treden, zo besloot hij. Besloten werd dat het hoofdbestuur via het KNLC aandacht zal vragen voor de aardgasprijs voor met name kleinverbruikers omdat deze niet mee profiteren van het prijsbeleid. Nage gaan zal worden in hoeverre hier via het O. en S.-fonds iets aan te doen is. Met teleurstelling werd kennisgeno men van de mededeling dat de fruit teeltregeling door Brussel nog niet is goedgekeurd omdat men problemen heeft met een aantal onderdelen daarvan. grondgebruik Het hoofdbestuur nam kennis van het kommentaar van het Land bouwschap op het voorgenomen wetlandsbeleid. Het hoofdbestuur was van mening dat de door het Landbouwschap op het voorgeno men wetlandsbeleid. Het hoofdbes tuur was van mening dat de door het Landbouwschap aangegeven kriteria onverkort dienen te worden gehand haafd in het aanwijzen van gebieden als wetland. In ieder geval horen daar binnendijkse gebieden met een landbouwkundige funktie niet bij. Met name de zorg voor allerlei uit- stralingseffekten (onder andere gan- zenschade) is voor het hoofdbestuur aanleiding om het wetlandbeleid zeer kritisch te volgen. Naar aanlei- Twee nieuwe hoofdbestuursleden waren voor het eerst aanwezig en werden hartelijk verwelkomd: de heren J. de Groot, die C. Geerligs opvolgde als voorzitter van de Hol- landsche Maatschappij van Land bouw, en H.J. Slijkhuis, opvolger van D.J. Jonkhans als O.L.M.voorzitter. De KNLC-voorzitter "merkte in zijn openingswoord nog op dat 1986 in agrarisch bestuurlijk opzicht nogal wat in petto lijkt te hebben: Er zal wat gedaan moeten worden aan de moeilijk aanvaardbare conclusies die men in Brussel uit de Groenboek discussie trekt. De concreet voorge- steldenationalemaatregelingm.b-t.de mestproblematiek zijn zo mogelijk nog ongelukkiger en onmogelijker. En dan zijn er in dit jaar nog alemene verkiezingen met kabinetsformatie, waarbij het nieuwe regeerprogram ma betere voorzieningen voor de zelfstandigen in land- en tuinbouw zal moeten inhouden. EG-landbouwbeleid Het dagelijks bestuur besprak de conclusies van de EG-Commissie uit de Groenboek-discussie, het rund vleesmemorandum en de, in begin februari a.s. te verwachten, prijs voorstellen voor 1986/87. Wat moet ding van het eindrapport van de kommissie Kleisterlei met betrek king tot het Nationaal Park De Bies- bosch werd besloten de grote zorg van de landbouw in het gebied rechtstreeks over te brengen aan de minister van Landbouw. De landbouwers in het gebied voelen zich letterlijk en figuurlijk in de tang genomen door met name de opname van het Steurgat in het park. Ook is men bang voor toename van wild- schade en onkruiden en ook vreest men via regelingen op het gebied van de ruimtelijke ordening nadelige uitstralingseffekten op de land bouwgronden. Kennis werd geno men van een samenvatting van het studierapport "Kleinschalig kampe ren" dat door de Provinciale Plano logische Dienst in Zeeland is uitge bracht. Het hoofdbestuur wacht het advies van de kommissie grondgebruik van de ZLM af. De voorzitter van de kommissie grondgebruik, de heer J. Nieuwenhuyse, zei in zijn overzicht erg blij te zijn met de positieve uit slag van de stemming met betrekking tot de ruilverkavelingen Nijs- en Hooglandpolder en Zundert. Verder konstateerde hij dat de grondprijzen onveranderd hoog zijn. De komende maanden zal de aanpassing van het Pachtnormenbesluit aan de orde kó men. De voorzitter van de kommissie grondgebruik zei van mening te zijn dat er met een verhoging rekening moet worden gehouden. De kom missie grondgebruik zal zich over een en ander beraden. Tenslotte bracht de heer Nieuwenhuyse naar voren dat er gewerkt wordt aan een wijziging van de wet op de ruimte lijke ordening. Met name de wijzi ging van het schadevergoedingsarti kel (art. 49) zou daarbij aan de land bouw ten goede komen. Overige zaken Tot kommissaris van de Accoun tantsunie ZLM werd in de vakature de georganiseerde landbouw m.b.t. de prijzen voor het komende prijs- jaar verlangen? Het KNLC, meent dat eraan vastgehouden moet wor den dat de z.g. objectieve methode uitgangspunt is voor de prijsvaststel ling. Die mag gecorrigeerd worden voor de toegenomen produktiviteits- stijging en de uitkomst zou dan ge middeld 4,7% zijn. Wat de prijsver hoging bij afzonderlijke pro- dukten betreft, die mag in verband met de marktsituatie wel voorzichtig zijn, maar alle voorzienbare omstan digheden meegerekend niet beneden nul dalen. Bij de granen wordt bijv. een mede verantwoordelijkheidsheffing voor zien. Als onverhoopt interventie wordt versoepeld (de bodem en de markt wordt verlaagd) moet daar mee ook rekening worden gehouden. Voor alle basisprodukten komt daarbij dat ook een verdere afbraak van de monetaire grenscompensatie van 1 a 1 Vi% in de bedoeling ligt. Het komt erop neer dat het KNLC vindt dat netto-prijsverlaging onaan vaardbaar is. De eerdere genoemde graanheffing moet inderdaad alle EG-graan betreffen. Wat melk betreft is een EG-opkoop- regeling voor het KNLC nog steeds aanvaardbaar als die echt gemeen- J. Scheele benoemd de heer H.C. van der Maas. Medegedeeld werd dat de heer M.J. Goud, de heer J. Scheele is opgevolgd als voorzitter van de Ac countantsunie ZLM. Kennis werd genomen van het ver slag van de vergadering van de on- derwijskommissie d.d. 15 november 1985. Mededeling werd gedaan over de ontwikkelingen met betrekking tot de HAS west. Een en ander zal inhouden dat de Hogere Land bouwschool van het KNLC in Dor drecht wordt verplaatst naar het westen van het land en dat er via fusie met de Rijksschool te Utrecht een hogere tuinbouwopleiding aan de school wordt verbonden. Via het ZLM-blad zal voorlichting worden gegeven over de loonwerkerstarie ven. Hoofdbestuur, d.d. 6 januari 1986 A.J.G. Doeleman, voorzitter; A.H. Munters, vice-voorzitter; Mr. J. Og- gel, algemeen-sekretaris; R. Hoiting, sekretaris; L.J. van Gastel, kring Schouwen-Duiveland; L.C.J. Potap- pel (plv.), kring Tholen - St. Philips- land; H.C. van der Maas, kring Noord-Beveland; C. Hamelink, kring O. Zuid-Beveland; J. Nieu wenhuyse, kring W. Zuid-Beveland; C.J. Bierens, kring Walcheren; P. Risseeuw, kring W. Zeeuws-Vlaan- deren; K. Dieleman, plv. kring Axel; J. Scheele, kring Hulst; J.C. Geluk, kring West-Brabant; G.J. de Jager, kring Altna Biesbosch; H. Juin, kring Oost- en Midden-Brabant; J.H. Hartgers, kring Langstraat; M.J. Goud, tuinbouw; G. Sterrenburg, tuinbouw; W. van Veldhuizen, vee houderij; D. Hannewijk, veehoude rij; K. Timmers, P.J.Z.; Adviserende leden: ir. W.L.A.G. Tacken; ir. W.Z. v.d. Meer; mw, C.J. Donken-Spoor; ir. A.H. Okma (gast); diensten/in stellingen: ing. J. Markusse; mw. J. Priem; J. Wierenga; J.K. Kikkert. schappelijk wordt geregeld. De melkheffing (van 2%) moet gehand haafd blijven als instrument van medeverantwoordelijkheid dat straks de quotering moet vervangen. Bij het rundvlees mag de permanen te aankoop-interventie niet geheel verdwijnen, de particuliere-opslag- bevordering en een verwerkingstoe slag moeten meer aandacht krijgen. Ingestemd kan worden met de ge dachten van de Commissie inzake een "VUT-regeling" voor boeren, die hun grond voor niet-agrarische doeleinden bestemmen of via over dracht aan jongeren voor "alterna tieve teelten". Minder enthousiast was het dagelijks bestuur over het van Brussel uit be vorderen van beheersen extensieve landbouw; meer werd gevoeld voor een premie op tijdelijke braak, ook voor produktieve gronden, zulks vooral ter beperking van het graana reaal. Mestmaatregelen Het dagelijks bestuur wijdde een eerste bespreking aan de ontwerp maatregelen die het landbouwbe drijfsleven om advies zijn voorge legd. De eerste reactie liet zich, ge zien eerdere uitspraken, raden: ze was uiterst kritisch en veelal negatief. Het dagelijks bestuur vreesde orga nisatorische moeilijkheden en nei ging tot demonstratieve acties. Het werd beslist noodzakelijk genoemd dat alsnog de overheid zich bereid verklaard financiële medeverant woordelijkheid te dragen voor de opgelegde lasten en investeringen. Met name het uitrijverbod en de overschottenheffing zijn en blijven de héte hangijzers. Vrijdag 10 januari 1986 Voorzitter Marius Varekamp opende de eerste vergadering in 1986 van het dagelijks bestuur van het KNLC, bijgewoond door nagenoeg alle provinciale voorzitters, met de beste wensen voor iedereen in werk en gezin. Hij herdacht ook het recentelijk heengaan van twee personen die in de geschiedenis van het KNLC een belangrijke rol hebben gespeeld op hun eigen specifieke terrein. Vlak voor Kerstmis 1985 overleed de oud-voorzitter van de afdeling Tuinbouw de heer G.W. Bos en op Nieuwjaarsdag de heer Joh. Lokhorst, jarenlang lid en korte tijd voor zitter van de toenmalige afdeling Werkgeversbelangen (nu: Sociale Aangelegenheden).

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 8