"Er dient dynamiek in agrarische bedrijfsontwikkeling te blijven!" idllll" uil winters beeld. ZLM-voorzitter A.J.G. Doeleman Belangenbehartiging Enquête Werkgelegenheid in de Landbouw Europees landbouwbeleid zuidelijke landbouw maatschappij 4-^cxS a-c Het hoofdbestuur van de Zuidelijke Landbouw Maat schappij kwam maandag 6 januari 1986 voor de eerste keer in het nieuwe jaar bijeen in het Landbouwhuis te Goes. Voorzitter A.J.G. Doeleman begon de vergadering met het uitspreken van de beste wensen voor gezin en bedrijf in het nieuwe jaar. In zijn openingswoord stelde hij dat voor verschillende sektoren in de land- en tuinbouw de overschotten de komende tijd een belangrijke rol zullen spelen. De door het LEI berekende bedrijfsuitkomsten voor met name de akkerbouw geven aan dat deze zeer sterk zullen dalen tot een nivo wat de laatste jaren niet is voorgekomen. "Met zorg vragen wij ons dus af in hoeverre de aanzienlijke prijsverlaging van de granen in de afgelopen 2 jaar van invloed is op de produktie van aardappelen en uien. Zorg is er voor het komende jaar over de ekstra uitzaai van bieten. Het is nu te laat om nog over te gaan op het kontraktenstelsel. Laten wij hopen dat de bietentelers bereid zijn zichzelf voldoende beperkingen op te leggen. Zorg ook bij de akkerbouw en de grove tuinbouw dat verschuivingen plaatsvinden vanuit andere sektoren. Steeds meer dreigen wij eikaars konkurrent te worden. Dit is een zorgelijke ontwikkeling waar moeilijk maatre gelen tegen zijn te nemen. De voorbereidingen voor het EG-landbouwbeleid 86/87 bieden met name voor de akkerbouw onvoldoende zekerheid voor het komende jaar, laat staan dat deze perspektief bieden voor de ko mende jaren. De produktie beperkende maatregelen vanuit de EG en de nationale maatregelen tegen de mest overschotten dreigen de noodzakelijke bedrijfsontwik keling te bevriezen. Onvoldoende zicht is er voor de on dernemers hoe via de bedrijfsvoering antwoord gegeven moet worden op de gedwongen gewijzigde omstandig heden. Niet alleen ontbreekt dit inzicht bij de onderne mers. Evenzeer is dat het geval bij de onderzoekinstellin gen. Veel wordt er gesproken over kostenverlaging en kwaliteitsverbetering. Voldoende duidelijkheid hierover ontbreekt helaas te veel. Dat blijkt met name bij de pro blemen van de mestoverschotten. Ondanks alle proble men dient er dynamiek in de agrarische bedrijfsontwik keling te blijven, willen wij in onze konkurrentiepositie niet achterop raken. Daarom moeten wij zoeken naar nieuwe afzet- en verwerkingsmogelijkheden. De onder nemers in de land- en tuinbouw, de afzetorganisaties en het onderzoek - waar de overheid de verantwoordelijk heid voor draagt - zullen gezamenlijk op moeten trekken. De Gewestelijke Raad voor Zeeland van het Landbouw schap benadert dezer dagen alle bij het Landbouwschap geregistreerde land- en tuinbouwbedrijven in Zeeland met een enquête om een beeld te krijgen van de arbeidsbe- hoefte in de agrarische sektor in deze provincie. Op ini tiatief van de Gewestelijke Raad is de Stichting Agrari sche Projekten in Zeeland, kortweg S.T.A.P. Zeeland, opgericht met het doel de werkgelegenheid in de Land bouw te bevorderen. In eerste instantie worden een twee tal werkgelegenheidsprojekten op hun haalbaarheid on derzocht, te weten het kombinatiebanenprojekt en een projekt om onrendabele werkzaamheden met een loon kostensubsidie uit te voeren. Op basis van het resultaat van deze enquête zal de S.T.A.P. beslissen of een werkge- legenheidsprojekt wordt opgezet en welk projekt de voor keur verdient. De S.T.A.P. zal zich voorlopig eerst richten op de groep werklozen, die meer dan een halfjaar bij het Gewestelijk Arbeidsbureau staan ingeschreven. Vooral het kombina tiebanenprojekt geniet momenteel elders in het land een grote belangstelling in de landbouw. Het plan richt zich met name op de agrarische werkloze jongeren in de leef- tijdskategorie 17-22 jaar. In het kader van dit plan wordt getracht deeltijdwerkzaamheden op verschillende be drijven samen te voegen tot de zogenaamde kombinatie- banen, waarbij werk aan de arbeidskracht kan worden overgedragen, met als doel een strukturele lastenverlich ting van de ondernemer te realiseren. Een groot voordeel van de werkgelegenheidsprojekten is dat de loonadministratie niet door de werkgever zelf, maar op een centrale plaats wordt verricht. Voordat de S.T.A.P. overgaat tot het geven van een loonkostensub sidie of arbeidsbemiddeling zullen de aangemelde werk zaamheden eerst op hun waarde worden geschat. Een belangrijk uitgangspunt voor de S.T.A.P. Zeeland is dat er in principe geen normale arbeidsplaatsen in het ge drang mogen komen. Zeeland kent op het moment een groot aantal werklozen. Een deèl daarvan is landbouwpersoneel. Anderzijds worden op vele agrarische bedrijven zeer veel arbeidsu ren gemaakt door de ondernemers en hun gezinnen. Veelal is er niet voldoende werk om een arbeidskracht voor een volle week aan te trekken. Ook in zo'n situatie kan de S.T.A.P. mogelijk via het kombinatiebanenplan meehelpen in het zoeken van een oplossing. Medewerking De S.T.A.P. Zeeland vraagt daarom de medewerking van de agrarische ondernemers om na te gaan of er werk beschikbaar is voor een tijdelijke arbeidskracht. Alleen op deze wijze kan een konkreet beeld van de omvang en plaats van de arbeidsbehoefte worden ver kregen, en vervolgens worden nagegaan in hoeverre een werkgelegenheidsprojekt hierin kan voorzien. Toezeggingen over het vervolg van de enquête kunnen nog niet worden gedaan. Dit is mede afhankelijk van de te ontvangen subsidies. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de Gewestelijke Raad voor Zeeland van het Landbouwschap te Goes, de heer ing. P.H. Prins, tel. 01100-12220. Een belangrijke uitdaging ligt er in de automatisering. Alleen door goede afspraken en koördinatie kan verspil ling van investeringen in apparatuur, maar vooral ook van mankracht, voorkomen worden. Verder zijn de ontwik kelingen in de samenleving sterk van invloed op het funktioneren van de land- en tuinbouw en daarmee op de belangenbehartiging van de landbouworganisaties voor hun leden. Deze belangenbehartiging komt steeds meer onder druk te staan door het door de EG en het in Ne derland gevoerde landbouwbeleid. Daarom is het bijzon der belangrijk dat de georganiseerde landbouw eensge zind naar buiten treedt. Tegenstellingen van opvattingen en belangen tussen verschillende sektoren dienen in goed overleg met duidelijke standpunten overbrugd te worden. Dat is nodig voor het optreden van de land bouworganisaties naar buiten maar ook naar de leden toe. Met het toenemen van de problemen in de verschil lende sektoren zullen de leden kritischer kijken naar het funktioneren van de landbouworganisaties. Uit het ver leden hebben wij kunnen leren dat de kritiek toeneemt wanneer het te veel aan duidelijkheid ontbreekt. Ook in het jaar 1 986 heeft de ZLM de taak in gezamenlijke verantwoordelijkheid binnen de eigen organisatie en met anderen de belangen van onze leden met kracht te be hartigen, aldus de ZLM-voorzitter tot slot van zijn inlei ding. Het hoofdbestuur nam kennis van de diskussienota van het Landbouwschap inzake de voorbereiding van het EEG-landbouwbeleid 1986/1987. Naar aanleiding van dit stuk werd besloten de akkerbouwkommissie van de ZLM te verzoeken zich te beraden over het eventueel braken van land in kombinatie met kontingentering van granen. Het hoofdbestuur steunde in het verlengde daarvan het standpunt van voorzitter Doeleman dat het voor het behoud van de dynamiek in de landbouw abso luut noodzakelijk is dat de Markerwaard wordt ingepol derd ten behoeve van het voeren van een verantwoord struktuurbeleid - óók ten behoeve van natuur en milieu belangen. De voorzitter van de akkerbouwkommissie, de heer H.C. van der Maas begon zijn overzicht met te wijzen op de LEI-prognose 85/86 die voor de grotere akkerbouwbe drijven (52 ha) in het zuidwestelijk kleigebied een te ver wachten arbeidsopbrengst van 10.000,- aangeeft. Dit is op pachtbasis. Op eigendomsbasis is dat ongeveer 10.000,- negatief. Voor de kleinere bedrijven (25 ha) is dat respektievelijk ƒ10.000,- negatief en ƒ20.000,- negatief. VRIJDAG 10 JANUARI I 0^ BB M BA 74e JAARGANG NO. 38 tuinbouwblad vervolg op pag. 8

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 1