Nieuws van de agritechnica Spuitmachine van Holder Platz kunnen worden uitgerust met watertank voor verdunnen restvloeistof. Naast 50 km/h besteedde Schlüter ook aandacht aan verlaging van de bodem- druk Oogstwerktuigen Maaidorsers. New Holland heeft de Twin Flow serie (zonder schudders), uitgebreid met een zeer groot model, de TF 46, een machine met een graantank van 9000 1, een maaibord van 6,10 m of 6,70 m en een 209 kW-motor. Het nieuws bij de Commander Serie van Claas zit in de kabine. Zowel de handling (met een handel bijna alle funkties bedienen) als een uitgebreid en overzichtelijk elektronisch kon- trolepaneel vergemakkelijken het werk van de chauffeur. Deutz-Fahr introduceerde een nieu we serie grote, konventionele maai dorsers. De grote modellen zijn te leveren met een maaibord met een snijbreedte van 7.10 m. Voor het dorsen en tegelijk malen van granen en mais (CCM) heeft Schmücker Geringhoff een New Holland-maaidorser op een inge nieuze manier voorzien van een maalmolen en allerlei toebehoren voor het transport in de machine. Om over voldoende vermogen te kunnen beschikken heeft men de 109 kW-motor vervangen door een van 240 kW motor, zonder aan de op hanging van de motor te sleutelen. Persen Bij de konventionele persen was de kompletering van de Welger-serie met het type AP 630 nieuw. Principieel nieuw was de Cla^s Rol- lant Rapid oprolpers. Tijdens het binden met een een net en het af werpen hoeft de pers niet meer te stoppen. De hoeveelheid stro, die tijdens het binden is verzameld, wordt opgeslagen in een soort voor kamer. Aardappelrooiers Bij de eenrijige rooiers is de tendens naar rooiers, die in verstek werken zeer duidelijk aanwezig. Bij dit prin cipe rijden trekker en rooimachine niet door maar naast het te rooien gewas. Een dergelijke machine is nu al door zes fabrikanten te leveren. Het type SL 800 van Grimme kan bovendien ook recht achter de trek ker worden gebruikt. Bij de tweerijige rooiers was de Has- sia ZL 1625 nieuw. Bij dit type kun nen kettingen met verschillende steek worden gebruikt, zonder dat de aandrijftandwielen hoeven te wor den verwisseld. Bij de oogst in twee fasen heeft Grimme een principe ontwikkeld, waarbij aardappelen en loof- onkruidresten in twee gescheiden ri jen op de grond terecht komen. Het oprapen nadien verloopt probleem loos. door ing. J.T. Andringa en ir. J.A. Hoenderken CAD BAT, Wageningen Vrijdag 10 januari 1986 Rabewerk toonde een combinatie vaste tandcultivator met zeer brede ganzevoe- ten en een bladenfrees. De Fahse-Monopil-bietenzaaimachine. 10 te zien met een diameter van 1.50 m. Lemken brengt thans gietijzeren vo renpakkers op de markt met een tophoek van 45 graden. Deze zijn bedoeld regelmatiger voor de lichte re groenden: minder diep insporen, regelmatig aandrukken. Bij de aangedreven werktuigen voor de zaai- en pootbedbereiding is er enerzijds een duidelijke toename te signaleren van het aantal tandenfre- zen, anderzijds van een grotere va riatie in toebehoren voor het kunnen koppelen van werktuigen om een aantal werkzaamheden in een werk- gang te kunnen uitvoeren. Zaai- en pootmachines Voor het doorzaaien van grasland en sportvelden toonde Kackerling een nieuw en eenvoudig systeem, dat berust op het insnijden van de gras mat met een vast mes. Daardoor ontstaat een zaaivoor van ongeveer 15 mm breed. Bij deze laatste machine is de mini mum rijenafstand 12 cm en zijn in totaal 30 verschillende zaaiafstanden in te stellen. Andere nieuwe zaaimachines voor fijne zaden waren er te zien van Agricola Italiana, Gaspardo (tot 4 m) en Becker (Aeromat G). Kleine toonde de Maxicorm-maiszaaima- chine met twee elementen per rij. Door de zaden in een zigzag-patroon in de rij te plaatsen, probeert men betere omstandigheden voor de groei te kreeëren. Op het terrein van de pootmachines was de presentatie van de beddenkuituur voor de lichte gronden het meest opvallend. Zowel door Hassia als Gruse zijn daarvoor pootmachines ontwikkeld. Ook dit systeem is terug te voeren tot grotere zorg voor de bodem. Bij dit principe worden drie rijen aardappels gepoot op een rijenafstand van 45 cm. Bij een spoorbreedte van de trekker van 1.80 m liggen de rijen ter weerszijden van de het spoor op 90 cm van elkaar, zodat met brede banden kan en mag worden gereden. Een bijkomend ef- fekt zou een flinke vochtbesparing zijn (minder verdamping). De Grimme HL 1500 scheidt loof en aardappels bij het zwad-rooien. teurs van trekkers was elektronische meet- en regeltechnieken te zien voor het kontroleren van diverse funkties in de trekker en het meten van pres taties. Het lijkt erop, dat de aanwe zige rekeneenheden op de trekker binnenkort ook programmeerbaar is voor speciale programma's en dat het signaal van de voelers (opne- mers) resp. naar de regeleenheden (hydromotor of afsluiter) via ka bels en een "stopkontakt" aan de achterzijde van de trekker worden doorgegeven. Daarmee zal het tijd perk van de speciale, komplete pro- ceskomputer voor een enkel werk tuig achterhaald zijn. Nieuw was ook de elektronisch ge stuurde hydraulische hcfinrichtingbij Bosch, waarbij de ploegdiepte wordt gerelateerd aan de trekkracht en aan slip. Bij Walterscheid is men er in ge slaagd voor de platenslipkoppeling een standaardhuis te konstrueren. Met verschillende verenpakketten is daarna de druk op de platen te rege len/in te stellen. De tendens naar grote brede banden onder trekkers, wagens en werktuigen gaat door. Michelin, Trelleborg en Nokia had den mede daardoor weer nieuwe brede typen aan hun programma toegevoegd. Grondbewerking Ook in Duitsland neemt de zorg voor de bodeiti toe. Men probeert proble men, zoals verdichtingen, op te los sen dan wel te beperken door toe passing van de reeds genoemde grote banden, door beperking van de las ten (het totale gewicht), maar ook door het kombineren van werk zaamheden. Bij het ploegen valt op, dat steeds meer fabrikanten de mogelijkheid inbouwen van het kunnen verwisse len van sterk slijtende delen van de schaar en risters. Rumptstad toonde de nieuwe Vari- max-ploegen. Dit nieuwe type is op vele manieren goed instelbaar ook de spoorbreedte van de trekker is geen belemmering meer. ,Op het terrein van de vorenpakkers 'was bij Rabewerk een.opvallend type Verzorgingswerktuigen Bij de kunstmeststrooiers was de pneumatische Aero GT van Rauch nieuw. Met werkbreedtes van 18,20 en 24 m is dit type bedoeld voor op bouw op een MB-Trac of voor kom pletering tot zelfrijdend voertuig. Zweegers toonde de tweeschijfs Spectra kunstmeststrooier voor het eerst. De bijbehorende instruktie ve reist grondige bestudering. Kuxmann heeft de aankoppeling van de tweeschijfs Gigant zodanig gewijzigd, dat deze bij het vullen uit een bulkvoorraad (losse kunstmest) geheel achterover kan klappen en dan min of meer met een opschep- bak is te vergelijken. Op het terrein van de spuitmachines was ook duidelijk de interesse voor het milieu aanwezig. Door toepas sing van o.m. een schuin aflopende bodem in de tanks (Holder en Platz) probeert men zo weinig mogelijk spuitvloeistof aan het eind van de dag of bij het spuiten van een groot perceel over te houden. De rest vloeistof (bij goed vooraf berekenen slechts ongeveer 5 1 wordt met water uit een aparte tank, zoals bij Holder, Platz, Schmotzer en Ras op machine aanwezig is (inhoud 50 1) sterk ver dund en vervolgens op een reeds be handelde strook met hogere snelheid verspoten. De "ekstra-dosering" van minder dan 10% zal geen schde ver oorzaken bij de meeste, thans ge bruikte middelen. Trekkers en toebehoren Het komfort voor de bestuurder van trekkers staat nog altijd volop in de belangstelling. Ford heeft met de in- troduktie van de Generatie II-trek- kers een serie op de markt gebracht, waarbij het geluidsnivo in de kabine niet hoger komt dan 80 dB(A). Door middel van de Steyr-Infomat heeft Steyr een systeem ontwikkeld, dat de bestuurder informatie ver strekt over zijn wijze van rijden. Als hij niet optimaal zuinig werkt krijgt hij te zien, dat hij gas moet geven en/of moet schakelen. Nieuw en ook gebruikersvriendelijk is de Powershifttransmissie bij de Fiatagritrekkers in de 90-serie' Het terugschakelen gebeurt door middel van een snelle voetbeweging. Zowel Deutz-Fahr als Fendt blijven geloven in de systeemtrekker. Fendt toonde de 380 GHA, een vierwiel- aangedreven werktuigendrager met een bodemvrijheid van 72 cm, terwijl Deutz-Fahr een prototype Intrac (met motoren tot aan 110 km) voor het voetlicht bracht. Nieuwe trekkers waren er verder te zien bij John Deere (de 4350) en Fendt (de Farmer 307 LS). Schlüter toonde trekkers met een transmissie, die een maksimum rij snelheid van 50 km/h mogelijk maken. Een o.i. nogal bedenkelijke tendens. Bij diverse fabrikanten en impor Elektronica in allerlei vormen en uitvoeringen (half- en vol-automa- tisch) maar gebaseerd op min of meer het zelfde principe: de hoe veelheid te verspuiten vloeistof per oppervlakte-eenheid blijft gelijk bij verandering van de rijsnelheid en bij het afsluiten van delen (sekties) van de spuitboom, was bij zeer veel fa brikanten en handelaren in spuit apparatuur te zien. Eind november 1985 vond in Frankfurt (West-Duitsland) voor de eerste keer.de Agritechnica - een vaktentoonstelling op het ge bied van de landbouwtechniek - plaats. Op de komende Land- bouw-RAI zal veel van het nieuws, dat in Frankfurt was te zien, voor de Nederlandse land bouw worden tentoongesteld. Het hierna volgende (onvolledi ge) overzicht van het nieuws op het terrein van de akkerbouwme- chanisatie op de Agritechnica kan daarom tevens dienen als een stuk voor-informatie voor de Landbouw-RAI.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 10