Veel schademeldingen bij Onderlinge Zuidelijke Hagelverzekering Een terugblik op de zaadteelt 1985 Gebruik afgebroeide bloembollen als veevoer verboden Tijd om te plannen Er wordt dit jaar vroeg geruimd... A dministratie gaat naar O VM Laatste WALCHERSE al weer Kerstmis 1985 met zacht weer? Even terugblikken aver het jaar 1985, je was er even maar. Koud en streng was je winter met een elfstedentocht daar ginter. Winterbloemkool bevroren inkomsten daar uit verloren. Hetzelfde gebeurde met de prei, dat was merkbaar aan de prijs in mei. Prille voorjaar gaf goede struktuur dus 't materiaal vroeg uit de schuur. De inzaai kon al vroeg, maar de plantjes kregen koud weer voor de boeg. De eerste natuursla kwam evenals in eerd're jaar in de maand mei al weer klaar. De witlof uit de koude kuil, die werd gehaald je stond er van te kijken, hoeveel er voor werd betaald. We konden gewoon bij zaai op beter hopen, hoe de opkomst en de groei is verlopen. De zomer werd niet zoals verwacht, het werd een seizoen koud en nat, dag en nacht. De Eersteling zijn beschot was goed, de prijs gaf ons wat minder moed. De oogst van zomergroente kwam bloemkool bleek het gewas waar kon- sument het meest van nam Vanuit Middelburg kwam het bericht onze vertrouwde veiling gaat dicht. Oorzaak hiervan is te danken, te weinig kopers in de banken. Soms met wat haat, is er over het besluit gepraat. Tomaat, het gewas van onder glas bleek een produkt waar te veel van was. De zomer op de kalender bijna ver streken, bleef nog lang hangen in onze streken. Voor in augustus, op leeg land werd massaal onze winterbloemkool uitgeplant. Hopelijk komt dit alles na de winter goed terecht, we hebben dan meteen een goedpro- dukt in Barendrech We zijn in afgelopen najaar aange land, van andijvie bleek te veel zijn uitge plant. Het bleek hier van een grote vracht, die weinig centjes in het laatje bracht. Er kon gewerkt worden elke dag wat elke boer en tuinder graag mag Oktober en november waren mooi en droog een rekord zelfs wat er niet om loog. De akkers bij onze grote buren kwamen leeg in luttele uren. Er werd vergaderd en gedacht, welk gewas en hoe gaat het met de vracht? Veiling wordt voor ons de ZHZ, vracht hierdoor wordt Joosse ingezet. Gewas wordt wat moeilijkere keus, maar het zal wel komen, heus. Onze voorlichter van onder glas, zag mogelijkheden voor alle gewas. Die van de koude grond zag onze rol, doe in vervolg met bloemkool alle kisten vol. Er zullen er wezen die dat niet willen, zo zullen in de toekomst alle bedrijven blijven verschillen. Tegen het einde van het jaar is het ook hier op THOLEN de gewoonte even terug te kijken op het afgelopen jaar. Het eerste wat opvalt, is dat het weer vlug voorbij is gegaan. Meestal zal men niet lang meer bij de gebeurtenissen stil blijven staan. Hoogstens op de jaarvergaderingen van studieklubs. Dan zal het zeker weer een moeilijk jaar genoemd wor den en dat lijkt in de zaadteelt de gewoonte te worden. Of het nu slecht of goed is geweest, men kan er niks meer aan of toe doen. Wel kan men uit een aantal zaken waar het niet goed is gegaan, enige lering trekken. Zo is er het te veel aan stikstof wat bij een aantal zaadgewassen voor een zeer magere opbrengst heeft gezorgd. Dat hierbij ook het weer een duidelijke rol heeft gespeeld is duidelijk maar een faktor waar we niets aan kunnen doen. Het feit dat een aantal telers onder de zelfde weersomstandigheden met een hoge tot zeer hoge opbrengst uit de bus is gekomen moet ons toch aan het denken zetten. Bij de meeste was het soms meer geluk dan wijsheid dat men wat schralere gewassen had dan een ander b.v. door slechte struktuur. De violen komen er dit jaar gemid deld het slechtste af terwijl andere bloemsoorten weer uiteenlopen van slecht tot zeer goed. Dit is altijd wel zo geweest maar dit jaar wel in het bijzonder. Wat daarvan de oorzaak kan zijn is voor niemand erg duide lijk. Bij zaadgewassen zijn veel groeifaktoren die de zaadzetting kunnen beïnvloeden waar weinig of niets van bekend is. Zaken die men zelf kan beïnvloeden zoals b.v. be- De fruittelers van SCHOUWEN- DUIVELAND hebben een begin ge maakt met de snoei van de appels. Sommige telers moesten eerst dode bomen vervangen, die door de vorst- schade waren uitgevallen. Een inten sief karwei als het om grotere aan tallen en grote bomen gaat. Gelukkig zijn er maar weinig percelen op ons eiland zo zwaar getroffen dat ze ge rooid moesten worden. In sommige percelen moest een flink aantal uit vallers geboet worden. Of en hoe dit zal slagen zullen we pas later kunnen beoordelen en zal afhangen van de nazorg en de weersomstandigheden. Het voorbije jaar laat in veel be plantingen lidtekens na die we pro- Met ingang van 5 december 1985 is het gebruik van afgebroeide bloem bollen als veevoer verboden. Vervoedering van deze bollen is on gewenst omdat deze, vanwege de geforceerde opkweek van de bloem, vrijwel altijd restanten van gewasbe schermingsmiddelen bevatten. Hier door bestaat de mogelijkheid, dat in melk of vlees van bedrijven, die af gebroeide bloembollen gebruiken, de toelaatbare gehalten aan restan ten van deze middelen worden over schreden. De bollen mogen ook niet meer aanwezig zijn op veehouderijbedrij ven. Indien aannemelijk gemaakt wordt, dat de afgebroeide bloembollen vrij zijn van gewasbeschermingsmidde len of in het geheel niet bestemd zijn voor vervoedering gelden het verbod van vervoedering en van het voor handen hebben van de bollen niet. mesting en dan niet alleen van stik stof maar ook van fosfaat speelt een grote rol en dan eerder een positieve. In hoeverre men hiermee op een ideaal nivo kan zitten zal men alleen met proeven aan de weet kunnen komen. Toch is dit niet eenvoudig omdat het zo op het oog bij de meeste gewassen niet direkt zicht baar is of deze nu goed of zeer goed zijn. Ook komt het wel voor dat men zich afvraagt waar is het zaad ge bleven of waar komt het vandaan. Ook onder glas is dit ook nog erg onzeker bij de diverse bloemzaden die hier geteeld zijn over het alge meen zijn de opbrengsten veel te laag, terwijl slazaad en o.a. vlijtig liesje het veel beter doen. Omdat men er niet zeker van is of men hier elk jaar voldoende van kan krijgen is het jammer dat andere soorten nog niet mee komen in opbrengst. De vraag bij de Thoolse tuinder is groot naar zaadgewassen omdat deze voor velen aantrekkelijker zijn dan toma ten en goed passen in het teeltschema van sla en radijs. Hiermee kunnen de zomermaanden opgevuld worden met toch wel een financieel aantrek kelijk gewas. Het gaat er nu eenmaal om wat men netto overhoudt van een teelt. Doordat er dit jaar veel slazaad geteeld is zal er volgend jaar waar schijnlijk weinig van uitgeplant wor den omdat men genoeg voorraad heeft. De meeste tuinders vragen zich dan ook af wat dan? Wanneer men zich verder in deze zaadteelt wil specialiseren zal er toch voldoende aanbod moeten zijn van diverse zaadteeltgewassen. Hopelijk beren te herstellen. In andere gebie den zijn de problemen aanzienlijk groter. Wel heeft dit jaar geleerd dat een fruitteler veel risiko's te dragen heeft. Veel vakgenoten zijn zich dit wel bewust, alleen-de manier waarop de fiskus dit benadert, wordt een steeds nijpender probleem. Reservering voor die grote risiko's is volgens ve len een redelijke vraag. Reservering voor hagelschade is gelukkig moge lijk, maar hetzelfde zou ook voor niet verzekerbare risiko's moeten gelden. De manier waarop nu bij iedere ka- lamiteit naar de rijksgroepsregeling voor zelfstandigen wordt gewezen mag sociaal lijken, in wezen onder graaft dit het ondernemerschap op een grove manier. In december wordt veel terug geke ken en tevens geprobeerd over de jaarwisseling heen, vooruit te kijken. In december is het 10 jaar geleden dat de veiling ZHZ in Barendrecht van start ging. Zes veilingen zijn intussen vergroeid tot één afzetorganisatie. De omzet is in die jaren bijna verdubbeld tot on geveer 190 miljoen per jaar. On danks deze flinke groei zal men in 1986 met drie andere veilingen pro beren om blokprodukten te gaan te- leveilen. Vanuit de afmijnzalen in Breda, Utrecht, Berkel en Baren drecht zullen dan gezamenlijk blok produkten verkocht worden. Om te beginnen met een beperkt aantal. Zo mogelijk zal dit verder uitgebreid worden. Ook het fruit komt op iets langere termijn in aanmerking. De prijzen van het fruit doen het dit seizoen goed. Vooral de goede maat en kwaliteit wordt beloond. De vele kleine maten en mindere kwaliteiten drukken de middenprijs aanzienlijk. De prijs van de Cox varieerde deze week b.v. van 0,35 tot 2,75. De oogst van dit seizoen wordt ons inziens vlot geruimd. De schrik van vorig jaar zit menig teler nog in de zullen de verschillende hier verte genwoordigde zaadfirma's er vol doende op in haken zodat dit niet van voorbijgaande aard is geweest of dan een jaar wel en dan weer niet. Men moet nu eenmaal vastigheid hebben. Dat men in begin leergeld moet betalen is een feit, dat zeker is maar van fouten kan men leren en wanneer er genoeg ervaring opge daan kan worden zullen de Thoolse tuinders het zeker in hun vingers krijgen. Verder prettige kerstdagen en een voorspoedig en gezond 1986. benen. Sommige percelen hebben door de vorstschade fruit van onge regelde rijping gegeven, wat bij de bewaring pas goed naar voren komt. Ook dit werkt vervroegd ruimen in de hand. Het financiële plaatje zal dit jaar van bedrijf tot bedrijf enorm verschillen. Sommige telers hebben in 1985 zo wel vorst als hagelschade gehad, ter wijl de buurman een goede oogst kan verkopen die goed wordt betaald. Het is in vele opzichten ongelijk ver deeld, als je met ziekte te kampen hebt dan kijk je al vlug naar iemand die kerngezond is. Heb je aan het eind van het jaar een lege plaats in de familie dan is dit nog veel moeilijker. Is 1985 voor u in alle opzichten voorspoedig geweest dan is dit zeker waard om ekstra bij stil te staan. Of komen we tevredenheid en dank baarheid alleen in het bejaardenhuis tegen? We wensen u gezegende Kerstdagen en een voorspoedig 1986 1985 is voor de Hagelverzekeringen een jaar om niet te vergeten. Door de bijzondere weersomstandigheden was er namelijk erg veel schade. Ook de Onderlinge Zuidelijke Hagelver- zekering u.a. kreeg daarvan zijn deel. Vanaf eind april tot in september kwamen 279 schademeldingen bin nen, wat de schatters handenvol werk opleverde. Schadegebieden waren vooral Zeeuws-Vlaanderen, Zuid-Beveland, de Langstraat, West-Brabant, Schouwen-Duive- land, Oost-Brabant, de Hoekse Waard, de Flevopolders en de Noord-Oostpolder. Aan het eind van De periode tussen Kerst en Nieuw jaar is ook voor de BEVELANDSE teler een prachtige tijd om het hele bedrijf eens op papier te zetten en een goede planning te maken voor de ko mende jaren Een goede ondernemer plant voortdurend. Eén van de be langrijkste handelingen op een fruit- teeltbedrijf is de snelheid van ver nieuwen van oude percelen. De be drijven, die de laatste jaren versneld hebben geïnvesteerd in hun beplan tingen, plukken daar nu en hopelijk in de toekomst, de vruchten van. We denken dan voornamelijk aan de beplantingen met de drie hoofdras sen op dit moment: Cox O.P., Elstar en Jonagold. Het liefst zou iedere te ler zijn oudere beplantingen omrui len voor beplantingen met de drie bovengenoemde rassen. Wanneer we een vergelijk maken met 1 ha El- star en 1 ha oude Golden, dan weet iedere teler bij voorbaat, dat het ou de perceel Golden zo snel mogelijk gerooid moet worden. Toch zal de snelheid van verjonging van bedrijf tot bedrijf verschillen. Eén en ander is afhankelijk van de financiële toe stand van de ondernemer. Heel be langrijk is de afname van de geteelde hoeveelheid kilo's fruit van het be drijf. Ieder gerooid oud perceel valt buiten de produktie. Het is nu een rekensom of de jonge percelen in geldelijke opbrengst het verlies van het oude perceel kunnen opvangen. Het is in het verleden maar al te vaak gebeurd, dat hoofdrassen binnen en- het seizoen bedroeg de totale schade ƒ915.208,— Dank zij het sterke re servefonds konden alle schadeuitke- ringen vóór 1 oktober worden afge wikkeld. Ook dit jaar kwam het belang van spreiding van het hagelrisiko over een groot werkgebied weer sterk naar voren. Dat was dan ook de re den waarom door een drietal onder linge hagelverzekeringen in 1966 de Onderlinge Zuidelijke Hagelverze- kering werd opgericht. Vanuit die noodzaak tot meer samenwerking van op onderlinge basis werkende hagelverzekeringen kwam ook de Specialisatie moet gebeuren, anders blijven we over het oude te lang treuren. Eind november gaf ons te zien dat het kon, het was de koude die begon. Nog te velde staande gewassen leken verloren, maar bleek later niet bevroren. Met al dat gerijm, is het december waar we nu in zijn. 'k Heb uit berichten vernomen, dat het groenboek van Andriessen is uitgekomen. Akkerbouw en veeteelt wordt beperkt, aan uitbreiding in groentes wordt ge werkt. Oogst van prei en lof is nu in volle gong, al maakt de overproduktie ons hiervan wat bang. Ga met deze dagen wat in gedachten, misschien is er van iets nieuws wat te wachten. Kerstklokken gaan nu luiden, we worden stil even, wat die beduiden. Met al onze problemen een heel jaar door, we hebben er bijna geen tijd meer voor. Als we ver over onze grenzen kijken, honger, ellende, wat zijn wij dan rij ken. Het zijn woorden, die we vele keren hoorden. Elk jaar maar weer, wij moeten danken onze Heer. Ik wens u goede Kerstdagen, het zijn er maar een paar, en vervolgens een voorspoedig Nieuw jaar! kele jaren degradeerden tot tweede rangs rassen. Hopelijk gebeurt dit met de drie belangrijkste rassen van vandaag niet, maar alle kaarten op drie rassen zetten is heel gevaarlijk. Onwillekeurig kijken we aan het eind van het jaar terug naar de fruit- gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Het jaar begon grillig, met een zeer strenge vorstperiode, waarna de oudjes onder ons zeiden, het valt al lemaal wel mee, maar in de loop van het jaar is op menig bedrijf flinke vorstschade gekonstateerd. Menig perceel is dusdanig gehavend, dat rooien de enigste oplossing is. Ge lukkig was de schade in onze streek heel wat minder groot dan elders in den lande. De bedrijven die minder zijn getroffen door de vorst, hebben een vrij goede kg-opbrengst gehad, zodat ze ten dele konden profiteren van de hoge fruitprijzen. Ja, ten dele, omdat vrijwel elk bedrijf getroffen is door hagel, het ene meer dan het andere maar we. moeten terug naar het hageljaar 1972, om een schade van dergelijke omvang te registreren. Zo konden veel fruittelers profiteren van de goede fruitprijzen, maar een hagelschade van dergelijke omvang zette een domper op de eindresulta ten. Over de gehele linie zal toch een po sitief bedrijfsresultaat worden ge haald in de fruitteelt, zodat we vol vertrouwen het nieuwe jaar tegemoet kunnen treden. Met durf, vakman schap en ondernemerslust moet dat gewoon lukken. Langs deze weg een ieder een goede gezondheid en een gelukkig 1986 toegewenst. Hafimij (Hagelschade Financierings Maatschappij) tot stand in 1957. De ervaringen van het jaar 1985 hebben o.a. geleerd, dat ook .bij het taxeren en bij het benoemen van taxateurs meer samenwerking wen selijk is. Het overleg hierover is thans gaande. Tenslotte gaat ingaande verzeke ringsseizoen 1986 voor de O.Z.H. een belangrijke wijziging in voor wat be treft de administratie. Deze zal wor den ondergebracht bij de O.V.M. van de Z.L.M. te Goes. Zoals alle verze keringen van de O.V.M. zal de admi nistratie worden ingevoerd in de computer. Het bestuur van de O.Z.H. blijft uiteraard het beleid op dezelfde wijze als tot nu toe voortzetten. De belangrijkste veranderingen voor de deelnemers zal straks zijn, dat de po lis wordt aangepast aan het nieuwe systeem en dat het adres van de O.Z.H. straks wordt: FRANS DEN HOLLANDERLAAN 10 TE GOES. Vrijdag 20 december 1985 9

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 9