VAN WATERSCHOOT LANDMEETKUNDE de rijksoverheid vraagt Zift! -ertje OOGST U SNEL! PERCELEN BOUWLAND MET EEN gelegen in West Zeeuws- Vlaanderen. Gezamenlijke grootte circa 20 hectare. Eventueel in gedeelten te koop. Bestrijdingsmiddelen zijn geen speelgoed Houdt ze uit de buurt van kinderen. bedrijfsvoorlichter Ml w Wij meten voor u met elektronische apparatuur alle voorkomende problemen op en rond de boerderij. - oppervlakte metingen van uw percelen: in/verkoop van produkten, huur en verhuur, inkoop plantgoed, kosten loonwerk enz. - hoogte metingen voor: erfverharding, uitdiepen sloten, drainage - uitzetten perceelsgrenzen - uitzetten loodsen - tekeningen voor uw hinderwetaanvraag Polderweg 29, 4585 PE Hengstdijk tel.: 01147-1518 Hebt u vragenInformeer NU. MAATGEVEND IN DE LANDBOUW TE KOOP: Belangstellenden gelieve binnen veertien dagen te reageren naar administratie van dit blad onder nummer 3807-1 adres: Grote Markt 28, Postbus 2116, 4460 MC Goes. TE KOOP: gebruikte tran sporteurs, leesbanden. sor teerders, graansilo, rollenlees- bank, div. lange banden 15 m. P. de Korne, 's Gravenpolder, 01103-1558-2349. Karcher HOGEDRUK REI NIGERS H. Bruyn, Goes 01100-11042 AANBIEDING. Kompressor- installaties tweetraps. 3 pk, 400 literpomp, 250 litertank, 1600,- 5 pk, 600 literpomp, 400 litertank 2350,— prij zen inkl. BTW en 1 jaar ga rantie telefoon 01172-1676. ZOUTELANDE, camping Valkenisse, 6-pers. stacaravan te huur aan bos, duin en strand. Dees 01134-1564. TE KOOP: vos en bruin- schimmel merrieveulens. Het Verdonk, Stoofweg 2 4455 VR Nieuwdorp. Tel. 01196-12205 TE KOOP: zitmaaier "Snap per" overcompleet zeer goed, nieuw mes 'A nieuwprijs, H. Verbrugge, W.L.K.. tel: 01170-2141. TE KOOP: Cebeco opschep- machine type B35 2500,- 01110-4217. O2® De rijksoverheid wil meer vrouwen in dienst nemen. Daarom worden vooral ook zij uitgenodigd te solliciteren. akkerbouw 0,8 werkweek vac. nr. 5-3482/1559 Ministerie van Landbouw en Visserij directie Akker- en Tuinbouw, consulentschap voor de Akker- en Tuinbouw te Roermond Het Consulentschap heeft tot taak: het leveren van een bijdrage aan de verbetering van de kwaliteit van het agrarisch ondernemerschap door het geven van bedrijfseconomische en -technische voorlichting; bijdragen aan het oplossen van bedrijfsstructurele vraagstukken; doorgeven van onderzoekresultaten naar de praktijk; toelichten en verklaren van het beleid t.b.v. de land- en tuinbouw en de vertaling daarvan naar de individuele bedrijfssituatie. Tevens heeft het Consulentschap een taak om een bijdrage te leveren aan de totstandkoming van het beleid van de betreffende bedrijfstakken. Functie-informatie: zij/hij staat hiërarchisch onder de leiding van de bedrijfstakdeskundige en heeft als taak zich te oriënteren op de ontwikkelingen in en rondom de landbouw in het algemeen en die van de betreffende bedrijfstak in het bijzonder; voorlichting geven over bedrijfsontwikkeling zowel in technische als economische zin d.m.v. individuele, groeps- en massavoorlichting en desgewenst opstellen van adviezen. Vereist: HBO-opleiding op landbouwkundig gebied; rijbewijs B. Ervaring op het gebied van de akkerbouw strekt tot aanbeveling. Standplaats: nader aan te wijzen in Zuid-Limburg. Salaris: min. f2643,- en max. f4098,- per maand (bij volledige werkweek). Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de selectieprocedure. Tel. inlichtingen worden verstrekt door de heer ir. G. Wissink, consulent, en door de heer P.G.J. Peeters, hoofd Algemeen Beheer, onder nr. (04750) 3 32 11tst. 211 resp. 122. Sollicitaties inzenden voor 4 januari 1986. De volledige werkweek is 38 uur. Bovengenoemde (bruto)salarissen zijn in het algemeen afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring en zijn exclusief 71/2% vakantie-uitkering. Schriftelijke sollicitaties, indien niet anders aangegeven, onder vermelding van het bij de gewenste functie genoemde vacaturenummer (in linkerbovenhoek van brief en enveloppe en voor elke vacature een afzonderlijke brief) en uw huisadres met postcode, zenden aan de Rijks Psychologische Dienst, Prins Mauritslaan 1. Corr. adres: Postbus 20013, 2500 EA 's-Gravenhage. Een mededeling van ontvangst van uw sollicitatiebrief wordt u door het desbetreffende ministerie, de dienst of instelling toegezonden. VERKOOP VAN diergenees middelen P.C. Louws, Duin weg 35, Zoutelande, tel: 01186-1569. MENGMESTPOMPEN EN silo's. Diverse capaciteiten, fa. Eekeren Wouw, 01658-2251. Vert. 01100-11042. H. Bruyn VOOR AGRARISCHE taxa ties en bemiddeling: Mijs On roerend Goed, Postbus 27, 3247 ZG Dirksland, tel. 01877-1309. SLACHTKUIKENSTROOI- SELMEST MET gegaran deerde gehaltes! De Gewas beschermer van der Wal b.v. 01877-1200-1321 -2935 ALFA - FEED voercomputer, de juiste beslissing, inform. 01658-2251, H. Bruyn 01100- 11042. Ook voor grupstallen. SWINGFOG-vernevel apparatuur tevens reparatie- afdeling en onderdelenvoor- ziening. Importeur: G. Bras<5* Zoon BV te Fijnaart. 01686- 2856. TE KOOP: Gebruikte beton- klinkers 8 cm dik, kleur hei de/paars, direct leverbaar. Pekaar Bestratingsmaterialen b.v. 01131-2069. Yerseke. HF.RBAGRO Hido Ambacht. Telers gevraagd voor Teunis bloemen. Hoofdvert.: Hoek Ouddorp, 01878-1780. Callager SCHRIKDRAAD app. en afrastering. Inlicht. H. Bruyn - Goes 01100-11042, Fa. v. Eekeren 01658-2251 GEVRAAGD: Akkerbouw- en weidebedrijven voor be middeling bij aan- of verkoop. MIJS ONROEREND GOED, Postbus 27, 3247 ZG Dirksland, tel. 01877-1309. 9C Voor slechts enkele guldens ie dere week over de vloer bij ak kerbouwers, veehouders, tuin ders, fruitkwekers, toeleve ringsbedrijven en landbouw- mechanisatiebedrijven in Zee land en Noord-Brabant. Ruimte voor uw tekst: Knip deze bon uit, sluit het verschuldigde bedrag voor een normaal ZLM-ertje tot 10 woorden 6,90 elke woord meer 69 cent, of voor een maxi-ZLM-ertje tot 10 woorden 13.80. elk woord meer 1,38 in de vorm van bank- of girocheque t.n.v. Uitgeverij Vink b.v.. Axel in en wij plaat sen uw tekst nog dezelfde week, mits deze dinsdagmorgen met de eerste post in ons bezit is. U kunt deze bon nog ongefrankeerd zen den aan: Antwoordnr. 8, 4560 VL Axel. NORMAAL ZLM-ertje. 69 ct. per woord. ZLM-ertjes zijn succes volle kleine advertenties voor de zakenman en particulier. Maak gebruik van deze bon. MAX l-ZLM-ertje 1.38 per woord. WANNEER U nog meer attentie voor Uw ZLM- ertje wenst, plaats dan een MAXI-ZLM-ertje. Vetgezet en enkele woor den met hoofdletters. 16 Vrijdag 20 december 1985

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 16