praktijk Het is toch ook de toekomst van de jonge boeren? Afwachten Vee op winterrantsoen korte wenken akkerbouw Uitvoerwaarde agrarische produkten en visserij in 3e kwartaal 1985 hoger Een of twee kursussen volgen moet mogelijk zijn! Grondprijzen rijzen in Brabant de pan uit Op de akkerbouwbedrijven in het LAND VAN ALTENA EN IN DE BIESBOSCH is het werk gedaan. Na het goede weer gedurende het groot ste deel van de herfst was de maand november toch nog een "vreemde" maand met veel regen en zowaar nog enkele nachten flinke vorst, althans voor de tijd van het jaar. Het treffen van de nodige maatrege len ter bescherming van bijvoorbeeld de suikerbieten' heeft hier menige boer nog de nodige ekstra uurtjes werk gekost. Plastik moet ook be taald worden, vandaar dat er nogal wat goed afgedekte bieten zijn blij ven liggen tot deze week, iedere dag is per slot van rekening een kwartje. In tegenstelling tot de overige ge wassen is de opbrengst van de bieten, met name in de Biesbosch, lang niet tegengevallen. In het land van Alte- na praat men dit jaar niet zo veel over goede bieten opbrengsten, daar is het dan ook wat minder dan in andere jaren. Een en ander is duide- Vanuit MIDDEN- EN OOST-BRA BANT zal dit de laatste bijdrage zijn voor het jaar 1985. Een jaar, geken merkt door diverse rekords in b.v. neerslag, droogte en koude. Onlangs hadden we eind november een rekord aan ijsdagen. Voor Oost-Brabant waren dit 4 ijsdagen (dag- en nacht- temperatuur onder 0 graden C). Nor maal in november is 1 ijsdag. Begin december hebben we een ommekeer gekregen. In enkele dagen tijds steeg de tem peratuur overdag naar 10 a 15 gra den C boven nul. Ook uitzonderlijk hoog voor deze tijd van het jaar. Vanaf begin december is nogal wat neerslag gevallen. Sedert de vroeg ingetreden "kleine winter" van eind november is praktisch al het vee op stal. In de weide was onvoldoende voedsel en het vee staat op volledig winterrantsoen. De neerslag in deze tijd van het jaar is ongewenst en zorgt vaak voor overlast. Als het land voldoende bekwaam is, zijn de agrariërs zo suksessievelijk hun putten aan het leegrijden. Het is gewenst, dat de struktuurschade tot een minimum beperkt blijft. Gebeurt dit niet, dan zijn de gevolgen in het voerjaar des te groter. Onlangs heeft minister Braks de kri- teria en normen bekendgemaakt be- De totale uitvoerwaarde van agrari sche produkten en produkten van de visserij bedroeg in het 3e kwartaal van 1985 12,4 mld gulden, bijna 1 miljard gulden meer dan in dezelfde periode van 1984 8,4%). De totale invoerwaarde was in het 3e kwartaal van 1985 eveneens hoger dan in het 3e kwartaal van 1984, nl. 3,5%. Boven staande blijkt uit cijfers van het Cen traal Bureau voor de Statistiek. Van de totale uitvoerwaarde in het 3e kwartaal van 12,4 mld gulden had ruim 9,1 mld gulden betrekking op voornamelijk in Nederland voortge brachte produkten van landbouw en visserij 6,3%). De uitvoer van produkten van niet-Nederlandse herkomst steeg met 14,6% t.o.v. de zelfde periode in 1984 tot 3,3 mld gulden. Het overgrote deel hiervan - Vrijdag 13 december 1985 lijk een gevolg van het verschil in profiel-opbouw, waardoor de Bies bosch in regen jaren waarschijnlijk toch minder last heeft van natte voe ten. Het rooien van de laatste bieten is door de vorst ruim een week ver traagd. Vorst schade kon, nadat de vorst uit de bieten was verdwenen, niet worden gekonstateerd. Maar wat wordt het een modderpoel als je moet rooien in vers bevroren land. Alleen daarom moet het devies "rooien voor half november" van kracht blijven. Teneinde verdere schade te beperken werd het meeste bietenland direkt na het rooien ge ploegd, door de vele regen was zaai en van tarwe niet goed mogelijk. Wellicht dat dit bij het begin van een vorst-periode nog lukt. De indruk bestaat dat de meeste kollega's zich niet veel aantrekken van alle perike len rond de tarweprijzen. Uiteraard is dit niet een gevolg van de onwil om tot produktie beperking te komen, maar ook in onze streek zijn weinig of geen alternatieven aanwezig en we treffende het gebruik en bemesten van de landerijen. Op den duur zul len de normen teruggebracht worden tot het nivo, waarbij een optimale plantengroei verwacht mag worden. Vooral de P205-norm, die nu ge hanteerd gaat worden, zal op tal van bedrijven tot problemen kunnen lei den. Ongeveer 2 maanden geleden is de provincie Noord-Brabant met een eigen Mestverordening gekomen, vooruitlopend op de Landelijke Re geling. De Landelijke Regeling is aanzienlijk zwaarder uitgepakt dan men in agrarische bestuurlijke krin gen had kunnen vermoeden. Gezien het grote belang en om verwarring te voorkomen, is men bezig de provin ciale verordening aan te passen aan de Landelijke Regeling. Momenteel is men in Noord-Bra bant aan het inspelen op de toekom stige Meststoffenwet. De Direkteur L.A.V.O. (voorheen H.I.D.) is in samenwerking met de konsulentschappen Rundveehoude rij, Varkenshouderij en Pluimvee de belangstelling van de veehouders aan het peilen, betreffende de voor lichtingsbijeenkomsten, die in het voorjaar gehouden gaan worden. Het is de bedoeling om in 2 bijeen komsten ekstra bekendheid te geven aan de meststoffenproblematiek, ge zien vanuit de tegenwoordige mo- bijna 3 mld gulden of iets meer dan 90% - bestond uit akkerbouwpro- dukten en derivaten daarvan. De invoerwaarde van produkten van agrarische herkomst en van de visse rij bedroeg in het 3e kwartaal bijna 8,5 mld gulden; dit is een stijging van 3,4% t.o.v. het 3e kwartaal van 1984. Iets meer dan 98% hiervan betreft produkten bestemd voor de industrie en konsumptie; met 8,3 mld gulden lag de waarde ervan ruim 3,1 hog^r dan het 3e kwartaal 1984. Het aan deel van de akkerbouwprodukten is met bijna tweederde hierin eveneens het grootst; 5,4 mld gulden 3,4%). De invoer van produkten bestemd voor de landbouw steeg met 31,9% tot 190 min gulden. Deze toeneming werd met name veroorzaakt door een gestegen invoer van produkten uit de veehouderij 81,6%). moeten natuurlijk niet de illusie hebben dat vrijwillige produktiebe- perking nut noch effekt'heeft. Kon- serven zijn hier weliswaar een be langrijk gewas in het bouwplan maar opvoeren van het areaal is op de meeste bedrijven niet mogelijk, bovendien ontstaat de indruk dat de industrie kommercieel inspeelt op de lagere tarweprijzen. De tarweprijs was natuurlijk toch het onderwerp van de dag, tijdens de al gemene ledenvergadering in Mid delburg. Het betoog van de heer C. Floris klonk en was luid en duidelijk; "Er moet iets gebeuren met de over schotten binnen de EEG". Al met al geen prettig vooruitzicht voor de ko mende jaren, bezuinigen op alle fronten binnen het bedrijf zullen noodzakelijk zijn en dan maar hopen dat niet iedereen zich stort op het telen van aardappelen. Dit gewas geeft alleen een goed financieel re sultaat als zich in het buitenland ka- lamiteiten voordoen. Op dit moment worden alle partijen aardappelen, om welke reden dan ook niet ge schikt voor bewaring tot na de win ter, opgeruimd. Dat e.e.a. één van de redenen is dat de prijs laag blijft, is te hopen, alleen dan bestaat er een kans dat de vraag in het voorjaar zal aan trekken, zodat een herstel van de prijs mogelijk is. Een herstel dat hoogst noodzakelijk is om de resul taten nog enigszins op te krikken. Want nu de schonings-cijfers van het graszaad bekend zijn, wordt pas goed duidelijk hoeveel zaad er verloren is gegaan op het land. Opbrengsten van enkele honderden kilo's zaad per ha zijn meer schering dan inslag dit jaar, zelfs bij een prijs van 5,- per kg zet dat natuurlijk geen "zoden" aan de dijk. derne bedrijfsvoering. Ook zal op een bijeenkomst aandacht geschon ken worden aan de opslagkapaciteit en het daarmee samenhangende ui- trijverbod. Al met al voldoende dis- kussiestof om te trachten tot een re delijk alternatief te komen. WEET U WAT UW TREKKER per uur kost? Aan rente 5,4%; af schrijving 7Zi% en onderhoud plus verzekering 4,1% van de vervan gingswaarde; totaal 17%. Bij een vervangingswaarde van f60.000 bedragen de jaarkosten f 10.200. Bij 600 gebruiksuren komt dit neer op f 17 per uur, bij 400 uren f 25,50 per uur. Dit is exklusief de brandstofkosten. Wat kost Uw trekker per uur? EEN SLECHT BOEKJAAR hoeft nog geen ramp te zijn. Uit stel van de aanschaf van nieuwe werktuigen en het aanhalen van de broekriem kunnen veel recht trekken. Moet er echter elk jaar van nieuwe investeringen worden afgezien, dan is er iets mis binnen Uw bedrijf. Vraag dan zo snel mogelijk deskundig advies. Er zijn vaak meer oplossingen mogelijk dan U denkt. EEN GOED WERKENDE DRAIN voert na een flinke re genbui per dag 5 liter water per m2 drainoppervlak af. Trek er na zo'n bui eens met een emmer en een horloge op uit en kontroleer of Uw drains goed funktioneren. Met be hulp van de volgende formule is het funktioneren van de drain erg snel na te gaan. Aantal sekonden per dag Lengte drain x drainafstand x 5 ltr/m2 86.400 lengte x afstand x 5 Bij 250 m drainlengte en een on derlinge afstand van 16 m moet er 20.000 liter water per dag worden afgevoerd. Dit komt neer op 1 liter in 4 sekonden. De feestdagen staan in HET LAND VAN AXEL ook weer voor de deur. Geestelijk en lichamelijk kunnen we in deze tijd weer nieuwe krachten op doen en ons op velerlei dingen bera den. Op ons vakgebied hebben we dit gedaan met de voorzitter van de ak- kerbouwkommissie de heer H. v.d. Maas. Hij hield ons een duidelijke toekomstvisie voor ogen die voor de traditionele akkerbouw niet zo roos kleurig is. We zullen al onze krachten aan moeten wenden om nog iets te behouden van hetgeen we hebben en we zullen veel en goed ondernemer schap aan moeten wenden, om een voortbestaan te verzekeren. De algemene ekonomie is aan het aantrekken, zoals dat wordt uitge drukt. De looneisen en arbeidstijd verkorting zullen toenemen en de inflatie zal ook toenemen en dat is een zeer slechte zaak. Dit geldt voor heel de landbouw. We komen altijd achteraan met aanpassingen en we zullen de kostenstijgingen er bij moeten verdienen. Het gevaar dreigt dat we nog meer gaan werken en onze zaken naar buiten nog slechter gaan behartigen. Als je bekijkt dat jonge boeren nog geen tijd hebben of denken te heb ben om naar een vergadering te ko men waar de aktualiteit van de landbouw aan de orde is, is dat een slechte zaak. Hoe moet dat straks als zij de belan- Nu het vergaderseizoen is aangebro ken wordt er ook in WEST-BRA BANT-ZUID weer over onderwerpen gesproken die niet direkt met de teelttechnische kant van het land bouwbedrijf te maken hebben. Na afloop van een vergadering wordt er door de nablijvenden vaak over in teressantere onderwerpen gesproken, meer streeksgebonden onderwerpen. Zo'n onderwerp is op dit moment de grondprijs. Vooral in Brabant is dit aktueel. De prijzen van vrije grond zijn tot abnormale hoogte gestegen. Als op deze grond dan nog een melkkwo- tum zit wordt tot 2,50 per m2 meer betaald. Nu er een beetje zicht begint te ko men op de opkomst zijnde landelijke bemestingsnormen zijn de varkens houders ook op de markt gekomen om grond te kopen. Voorzichtige berekeningen wijzen erop dat een mestvarkensbedrijf met 1500 mestvarkens en geen grond over 3 jaar ongeveer 30.000 gulden moet betalen om z'n mest te laten afvoeren. Eerst de superheffing en nu de mestverordening zijn faktoren die de grondprijs omhoog drijven. Een varkensbedrijf met een omzet van 1 2 miljoen gulden per jaar kan veel meer voor grond betalen dan gen moeten gaan behartigen? Het is toch ook hun toekomst. Denk eens aan onze afzetorganisa ties, deze moeten niet kleinschalig, maar met moderne technieken die de handel en de teler bedienen, opgezet worden. Dit is een eis van de moder ne tijd. Enkele bekwame mensen kunnen hier veel en goed werk doen. Van de overheid moeten we ook niet veel verwachten. Zelfs de voorlich tingsdienst wordt uitgehold. Vak bekwame neutrale voorlichting is straks niet meer verkrijgbaar. Vooral in de fruitteelt staat dit bijzonder zwak. De vorstschaderegeling is in deze branche erg ingewikkeld en de uit kering voor getroffen fruittelers zal niet meevallen. Wel moeten voor lichting en standsorganisaties tijd en geld steken in aanvragen en alles wat daar zoal bij hoort. Onze zuiderburen doen dit eenvou dig en efficiënt, tellen de dode bo men en betalen een vergoeding uit het rampenfonds. Zo'n druk bezochte algemene verga dering als afgelopen vrijdag in Mid delburg heb ik nog nooit meege maakt. Toch wel een teken dat het najaarswerk gebeurd is, en de toe komst met de EEG als middelpunt in ons hoofd rond blijft spoken. Goede feestdagen toegewenst en een voorspoedig 1986! b.v. een akkerbouwer. Vooral omdat de prijzen van mestvarkens het afge lopen jaar niet slecht zijn geweest en omdat de krachtvoerprijzen onge veer 15% lager lagen dan vorig jaar. Deze grond dient dan niet direkt om het inkomen te vergroten, maar meer als stortplaats voor drijfmest. Akkerbouwers en rundveehouders die nu of in de toekomst hun ge pachte grond moeten kopen zijn be zorgt over deze ontwikkelingen. Als de prijs voor verpacht land beïn vloed wordt door de prijsstijgingen van grond ziet het er voor de grond gebonden bedrijven niet best uit. Als een biobedrijf of een glastuin bouwbedrijf grond bijkoopt kun je dan nog wel spreken van landbouw grond. Eigenlijk is dit industriegrond waar voor andere waarden gelden. Voor lopig ziet het er niet naar uit dat in Brabant de grondprijs zal dalen. Landbouwbedrijven die een stuk land bij willen kopen kunnen nu in ieder geval kwa prijs niet mee. Het is te hopen dat de taxateurs en inspektie de werkelijkheid onder ogen blijven zien zodat op de grond gebonden bedrijven nog een boter ham valt te verdienen. Over het beleg zullen we dit jaar maar zwijgen. De eerstkomende tijd zullen de grondtransakties nog onderwerp van gesprek zijn. 9 Het winterse weer van november heeft op ZUID-BEVELAND plaats moeten maken voor zacht herfstweer met geregeld een bui. De fruittelers zijn volop aan het snoeien en hier en daar wordt er nog een stukje gerooid. Voor hen is dit zachtere weer een aangenaam werkklimaat. Voor de tuinbouwers in ons gebied uiteraard ook, alleen dit zachtere weer laat de prijzen van de verschillende groenten wat zakken. Met de werkzaamheden op het be drijf zijn we nu in wat rustiger vaar water gekomen. Voor velen is het nu de tijd om de machines een likje verf te geven en waar het moet een repa ratie. Verder wordt er op en rond de gebouwen nog wat opgeruimd en geklust. De laatste bieten worden opgehaald en verwerkt in de fabrie ken. De SU en de CSM hebben in vergelijking met vorig jaar een rusti ge kampagne achter de rug. Als iedereen de drains heeft nageke ken en doorgespoten kunnen we als we dat willen een tussentijdse balans opmaken van de oogst van dit jaar. Ik wil het toch ook nog hebben over de kursussen. Dit jaar deze winter vooral, zijn er weer genoeg kursussen en vergaderingen te volgen. Zowel hierop Zuid-Beveland als b.v. op de praktijkschool in Schoondijke. Spuitkursus, selektiekursus, kader- kursus, affijn voor elk wat wils. Ik denk dat dit een goede zaak is omdat we toch bij moeten blijven, op zowel teelttechnisch als organisatorisch ge bied om nu en in de toekomst een zo hoog mogelijk financieel resultaat uit onze bedrijven te kunnen behalen. Vanuit Brussel komen de laatste ja ren steeds minder gunstige berichten en daarom is het zaak om niet te be rusten maar juist het tegenoverge stelde te doen en te proberen door o.a. kennisvergaring dat gedeelte van wat we uit Brussel gaan missen te kom- penseren of zelfs te verbeteren. Je kunt natuurlijk niet alles volgen, maar ieder jaar 1 of 2 kursussen in de winter moet toch mogelijk zijn. Dit is de laatste "Uit de praktijk" voor dit jaar. Daarom wil ik iedereen en in het bijzonder de mensen op Zuid-Beveland, prettige kerstdagen, een zalig uiteinde en een goede ge zondheid toe wensen!

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 9