Hooiwinning neemt verder af De balans van oogstjaar 1985 Belastingvrije reservering harde noodzaak Nog 2 weken dan is er rust voor mens en dier Opbrengsten teunisbloem dit jaar goed Met de neus op de feiten... We realiseren ons dat dit weer de laatste bijdrage wordt voor de rubriek "Uit de Praktijk" vanuit THOLEN EN ST. PHILIPSLAND. Je krijgt dan altijd de neiging om een terugblik te werpen op het afgelopen jaar. Een jaar, gekenmerkt door een natte zo mer en een droge herfst. Dit heeft geleid tot matige opbrengsten voor granen, peulvruchten en graszaden. Gewassen die het saldo moeten halen uit de kg-opbrengsten omdat de prijs fluctuaties veelal gering zijn of in neerwaartse richting zijn gebogen door EG-maatregelen. Daarnaast hebben de hakvruchten redelijke tot goede kg-opbrengsten gegeven. Helaas is de prijsvorming dermate slecht dat voor de vrije markt geteelde produkten een nega tief saldo te zien zullen geven. Zo zal 1985 de geschiedenis ingaan als een zeer slecht boerenjaar in financieel opzicht. We zitten in de kortste dagen van het jaar 1985 en voor de praktijkschrijver is het de laatste bijdrage uit de WESTHOEK. De weinige uren dag licht die we nu nog hebben worden besteed aan het schoonmaken van het machinepark. Afpoetsen. invetten, nakijken, het zijn zaken die nodig en nuttig zijn. Ook nodig is het om als we achter het buro gaan zitten en zo'n soort begroting op gaan maken, om te weten wat nodig is om vernieuwd te worden. Dat het niet uit een royale beurs zal gaan is iets wat zeker is. We hebben nog weinig optimistische geluiden gehoord op de vergaderingen die al geweest zijn. Tevreden zijn we in ieder geval over het voortgaan van het werk dit najaar. De laatste bieten zijn afgelopen week gerooid en de meeste zijn afgevoerd' naar de fa brieken die deze week uitdraaien. Dat zegt toch wel iets. Later begon nen en vroeger klaar dan andere ja- Hoewel nog niet van alle percelen de netto-opbrengst bekend is, zal 1985 op SCHOUWEN-DUIVELAND een goed teunisbloemjaar worden. Na tuurlijk de bruto-opbrengsten gaven dit al wel enigszins aan. Toch is het dan nog erg moeilijk om de netto-opbrengsten nauwkeurig in Door de rundveehouders wordt steeds minder grasland gemaaid voor hooi- winning. In 1980 was dit 15,5% van de gemaaide oppervlakte; vorig jaar 10,9% en dit jaar 6,5%. Het hooi dat het afgelopen jaar werd verkregen kwam van 117.000 ha tegen vorig jaar 189.000 ha (-38%). Een en ander blijkt uit de resultaten van het steek- proefonderzoek "Graslandgebruik" van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De rundveehouders heb ben circa 93% van de totale opper vlakte grasland in gebruik. De hooi-opbrengst van 433 min kg droge stof (ds.) was daarmee 278 min kg ds minder dan in 1984 (-39%). De voorraad overjarig hooi van 113 min 8 Als we de uitkomsten van '83, '84 en '85 vergelijken dan kunnen we alleen maar tot de konklusie komen dat op fiskaal terrein, belastingvrije reser vering geen vereiste, maar een harde noodzaak is. Temeer daar het toekomstperspek- tief niet zo rooskleurig is door de vele overschotten die er zijn. We zullen dan ook naar andere mogelijkheden moeten blijven zoeken. Spektakulair zullen die niet zijn. Ze zullen veelal liggen in kleine verbeteringen bij een goede kostenbewaking en bij een beter eindprodukt. Een goed initiatief daartoe is geweest de studie die de RAK Tholen/West- Brabant heeft gemaakt naar de mo gelijkheden van zoet water voor de verschillende bedrijfstypen. Zeker een aanknopingspunt om daar deze winter verder over te diskussiëren. Dat zoetwater van levensbelang is ren. Het is een teken van een voor spoedige kampagne. Het suikerge halte houdt zich goed en is door de vorst in november zelfs nog wat ges tegen. De schade door diezelfde vorst in november zelfs nog wat ge stegen. De schade door diezelfde winterse rust kunnen komen. Voor haas en konijn breken nog een paar angstige weken aan. Menig haasje had een goede schuilplaats in het afgelegen bietenland. Hoewel de jager graag door die percelen gaat, wisten heel wat viervoeters nog uit de braadpan te blijven. In onze polders zit goed haas dit jaar. De jachthoorn zal nog ruim 2 weken over de velden klinken. Dan is er rust voor mens en dier. Naast het vele bruin van de akkers is er het groen van tarwe en grasvelden. Tarwe die er weelderig opstaat. Ook de laat gezaaide begint er uit te pie pen. Voorzichtig, maar hij is er. De hoge temperaturen van begin de- te schatten. Het percentage dat uit- geschoond moest worden varieerde namelijk enorm. De één blijkt nogal wat schoner te dorsen dan de ander. Hoewel de schoningskosten zeker niet gering zijn is er in de praktijk toch een voorkeur om wat "vuiler" te dorsen. Het zaadverlies bij schoon kg ds aan het begin van de stalperio- de maakt dat voor het seizoen 1985/'86 546 min kg ds beschikbaar is (-38% t.o.v. 1984/'85). Het gras voor kuilvoer werd gewonnen van ruim 1.337.000 ha; dit is 145.000 ha meer dan vorig jaar 12%). Door de lagere gemiddelde opbrengst per ha - 3.206 kg ds tegen 3.562 kg ds in 1984 - was de totale opbrengst in 1985 echter maar 42 min kg ds kuil- gras groter en bedroeg 4.288 min kg ds (+1%). De totale voorraad kuil- gras was aan het begin van de stal- periode 4.537 min kg ds'; 86 min kg ds minder dan een jaar geleden (-1,9%). Voor zomerstalvoedering werd het gras gebruikt van 311.700 ha. Dit is 17,4% van de gemaaide oppervlakte; vorig jaar 19,2%. De laatste restanten suikerbieten van oogst 1985 zijn deze week van WALCHEREN afgevoerd. Daar mee zijn ook de veldwerkzaamheden praktisch klaargekomen. In de pol ders wordt de rust zo nu en dan ver stoord door schietende jagers. Meni ge haas is weer het haasje en ook diverse fazanten. Enige inperking van het wild is zeker gewenst. Vooral de koppels fazanten lijken steeds groter te worden. Na het barre weer in november is het klimaat in december heel wat aan genamer geworden. Op de gasmeter is dat ook goed zichtbaar. Maar ook op hét veld. De percelen waar win tertarwe is gezaaid worden nu weer voor onze streek om niet verder achterop te raken t.o.v. kollega's el ders in het land staat buiten kijf. Willen we er echter ons voordeel mee kunnen doen, dan zal de prijs die er voor betaald móet worden ook niet hoger mogen zijn dan elders, want anders schiet je er weinig mee op. Het landwerk op onze bedrijven was vroeg klaar dit jaar zodat er nu tijd is voor onderhoud van drainage en machinepark, wat toch altijd nog heel wat uren vergt en ook wel eens in de verdrukking komt als we heel eerlijk zijn. We willen u goede feestdagen en een goede jaarwisseling toewensen in de hoop dat 1986 voor allen een goed jaar mag worden! cember zullen hier niet vreemd aan zijn. Nu kun je een oude of jonge boer zijn maar hoe het precies moet met het zaaien van tarwe weten we beide niet. We zien graag een vol gewas maar er moet plaats zijn om uit te stoelen. Vóór het fijne groene sprietje een voldragen aar zal geven kan er nog heel wat gebeuren. Dus zal de dikte van het zaaien een gok blijven. Het gras voor zaad geeft een goede stand te zien. Voor zover wij het gezien hebben gaat het redelijk de winter in. Gaan we nu aan het einde van het jaar de balans opma ken. dan komen we tot de slotsom dat er veel zorgen waren over het weer, waardoor de landen over spoeld werden met water. Het prachtige herfstweer heeft veel goed gemaakt. Vergeten waren de vele plensbuien, de wind, hagel en on weer. Nu zijn het de prijzen van de pro dukten van het land die grijze haren bezorgen. En dat is terecht want alles ligt onder de kostprijs. Toch wens ik U goede feestdagen! dorsen is in geld uitgedrukt waar schijnlijk groter dan de ekstra scho ningskosten. De ideale afstelling van de maaidorser is nog moeilijk aan te geven. Veel blijkt af te hangen van de mate van afrijping. Ook de lengte van de periode tussen het doodspui ten en de oogst kan belangrijk zijn. De teunisbloem-telers zien het ver lies op het land en willen dit graag tot het minimum beperken. Het is daar om goed dat naar dit oogstverlies meer onderzoek wordt gedaan. Dan de opbrengsten op Schouwen- Duiveland: van de 9 percelen waar van de opbrengsten al bekend zijn was de gemiddelde opbrengst 965 kg per hektare, dit bij 9% vocht. Vorig jaar lag de gemiddelde opbrengst rond de 530 kg. We mogen dit jaar dus spreken van een geslaagd teu nisbloemjaar. Dit kan van andere gewassen vaak niet worden gezegd. Lage prijzen en/of lage opbrengsten zorgen er voor dat velen gaan zoeken naar alternatieven. Sommige zoeken het daarbij in de vollegrondsgroente. Zoetwater zal voor hen een uitkomst zijn. Zij kijken vooral naar de hoge prijs 130,- per hektare) die er voor betaald moet worden. Hoe dan ook, zeker is in ieder geval dat het zoete water het gesprek van de dag is bij veel boeren op Schouwen-Duiveland. goed herkenbaar. Door het zachte weer is de groei van de tarwe op gang gekomen. Voor hoelang dit zal zijn moeten we maar afwachten. Het aanzien van de velden wordt er in ieder geval weer fleuriger van. Ver der geeft het ook weer uitzicht op een volgende oogst, al is het maar om er bio-ethanol van te maken zo hoor den we op de algemene vergadering van de Z.L.M. te Middelburg. Voor deze vergadering was de belangstel ling groot. Er heerste een goede sfeer, ondanks de weinig opbeurende woorden van de voorzitter in zijn openingsrede en van de inleider na de pauze, 't Is allemaal wat in mineur zo was de mening van diverse aan wezigen tijdens het samenzijn na afloop van de algemene vergadering. Vele van de aanwezigen hebben be kenden en oude bekenden ontmoet, zodat weer veel van gedachten ge wisseld kon worden. Deze bijeen komsten hebben zeker een sociale funktie als plaats van ontmoeting. Verder zien we dat van de zijde van de vrouwen de belangstelling steeds groter wordt. Een verheugende ont wikkelingvinden we. Wat de kg-opbrengsten betreft is het mogelijk de balans op te maken van oogstjaar 1985. Met de inzaai kon overwegend pas vanaf half april worden begonnen. Vroegere inzaai gaf nogal wat opkomstproblemen. Ook bij de latere inzaai kwam op Op de AlgemeneLedenvergade ring van de Z.L.M. gehouden op vrijdag 6 december te Middelburg, zijn we door de voorzitter en door de heer C. Floris, voorzitter van de groep algemene eksperts van het CO PA, met als onderwerp: Toe komstig EG-landbouwbeleid", met de neus op de feiten gedrukt. Steeds meer dreigen de agrarische ondernemers in de diverse landen van de Europese Gemeenschap el- kaars konkurrenten te worden. Oorzaak daarvan zijn de produktie beperkende maatregelen welke reeds zijn genomen en die welke in de toekomst nog getroffen zullen worden. Drastische maatregelen staan ons nog te wachten. De kwaliteitstarwe zal dezelfde "ou de" tarweprijs nog in de wacht kunnen slepen, maar de mindere kwaliteiten zullen geleidelijk tot 20% beneden de huidige tarweprijs zakken. Overschotten zijn niet direkt een kwaliteitskwestie, maar wel een volume-kwestie. De druk van die overschotten zullen we in diverse sektoren steeds meer gaan voelen. Geld van heffingen op tarwe lijkt besteed te gaan worden voor de ei- witprodukties en dat is niet onze bedoeling. Interventie kost opslag, werk, renteverlies, enz.enz. De in terventieprijs is de prijs waarvoor landbouwprodukten aan de rege ring kunnen worden verkocht, als garantie voor een minimum-op brengst en daar worden wij ook niet vet van. Weggeven of dumpen van een produkt is een manier om een deel daarvan uit de markt te nemen, maar daar zijn anderen aan 't andere eind van de wereld soms ook weer niet bij gebaat. Heel de afzet en de handel zit ge bonden aan een soort van netwerk in de wereld. Wanneer men ergens maatregelen treft, dan beweegt er elders in de wereld weer wat anders en daarbij kan de sociale bewo genheid met de arme landen weer in de knel raken. Een gevaar is, dat we op den duur alles gewoon gaan vinden. In de krisisjaren werden in Amerika de slempgevoelige gronden nog wat verslemping voor. Op veel bedrijven gaf de opkomst van de gewassen no gal wat zorg. Later bleek alles nog wat mee te vallen, maar er waren toch nogal wat percelen zaaiuien en bieten met een dunne stand. De temperatuur was in het begin van de zomer aan de lage kant en de neer slag tamelijk veel. Tijdens de graan oogst waren de weersomstandighe den vrij gunstig. De veelvuldig voor komende regenbuien gaven vooral problemen wat betreft de pythoph- thora bestrijding in aardappelen. Dit vooral omdat al vroeg deze ziekte werd waargenomen. Het aantal ma len dat moest worden gespoten liep uiteen van 9 tot 17 maal. De kg-op- brengsten van de granen vielen enigszins tegen. Die van de peul vruchten waren ook matig, evenals van de suikerbieten. Het gehalte aan suiker was boven verwachting. Van aardappelen en uien waren de kg- opbrengsten goed - zeer goed. De oogst van aardappelen en uien en bieten verliep zeer vlot door het mooie najaarsweer. De inzaai van de wintertarwe verliep eveneens vlot. Helaas zetten de lage prijzen van veel produkten een domper op de vreugde over het gunstige verloop van de werkzaamheden afgelopen najaar. Dit was dan weer de laatste bijdrage over het jaar 1985. Uw rubriekschrij ver wenst u gezegende en prettige kerstdagen en een goede jaarwisse ling! lokomotieven soms met tarwe ge stookt. Straks vinden wij het mis schien gewoon, dat er rundvlees uit de interventie als varkensvoer wordt aangeboden. In de Tweede Wereldoorlog was er geld genoeg, maar produkten te weinig. De kri- sis in de dertiger jaren stond be kend om zijn grote overschotten en zijn tekort aan geld en zijn lage prijzen. Waar gaan we op den duur met z 'n allen naar toe? De dollar koers is gedaald en zakt nog ver der. We zullen met elkaar offers moeten gaan brengen. Ook de teelt van andere produkten moet wor den aangemoedigd. A an oliezaden, plantaardige vezels en -eiwitten bestaat in de EG. een tekort. In Amerika zijn deproduktieomstan- digheden geheel anders dan hier en ook de tarweprijs is daar nog 52 ct/kg. Herstel van markteven wicht, veiligstelling van een rede lijk landbouwinkomen en tevens redelijke leef- en arbeidsomstan digheden moeten de land- en tuin bouw een "werkelijke toekomst" bieden. In het belang van onze land- en tuinbouw zal er tevens nog een pakket van maatregelen door de lidstaten genomen dienen te worden. Er staat ons nog heel wat te wachten. In het landbouwblad van a.s. week zullen we het verslag van de alge mene vergadering eens goed moe ten lezen en daarna in onze afde lingen verder moeten bestuderen. Onze voorzitter de heer Doeleman en de geachte inleider de heer Flo ris, hebben hun visie gegeven over het toekomstige EG-landbouwbe leid en daarmee hebben zij de spits afgebeten. Lang was de agenda van de algemene ledenvergadering, maar dat is ook nodig om het huishoudelijk gedeelte goed tot zijn recht te laten komen. Heel belangrijk was, dat er ook in de voormiddag reeds zoveel leden aanwezig waren. Een vereniging leeft door zijn leden en die leef baarheid is goed bij de Z.L.M. De heer Veerbeek onderstreepte dat nog in zijn inleiding: "De Ac countantsunie Z.L.M. zeventig jaar jong". Vrijdag 13 december 1985

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 8