^^verzekeringen Registreren en merken in strijd tegen schrikbarende stijging aantal diefstallen en inbraken Schrijver langs de weg Jos Cevaal: "Je moet bij de mensen terug kunnen komen" Ploeg heeft sympahtie voor dubbeldoelkoe f. den hollanderlaan 10 tel: 01100-38000 Verklein de kans op diefstalvergroot de kans op terugbezorging REGISTREREN MERKEN ZAL WERKEN Koningin Beatrix opent vijfentwintigste kerstflora Rabobank bereid meer afgestudeerden van het HAO aan te stellen In 1984 kwamen 335.206 gevallen van diefstal door middel van braak ter kennis van de politie. Een stijging van bijna 20% ten opzichte van 1983. Het komt er op neer dat zeker elke twee minuten ergens in Nederland wordt ingebroken. En let wel, we hebben het hier alleen nog maar over de gevallen waarvan aangifte is gedaan bij de politie. Het bedrag waarvoor in ons land wordt gestolen bedraagt zo'n zevenhonderd mil joen gulden, dat grotendeels voor rekening van de verzekeraars komt. Als er niets verandert, overschrijdt dit bedrag over enkele jaren de één miljard gulden. Bovendien wordt het aantal opgehelderde diefstallen - nu al niet meer dan één vierde van het totaal aangegeven aantal - relatief steeds kleiner. Een trieste stand van zaken waar noch de overheid noch de verzeke raars het bij willen laten zitten, 'n Ieder tracht op eigen wijze het pro.- bleem aan te pakken. Zo ontplooit het Landelijk Bureau Voorkoming Misdrijven (LBVM) - de naam zegt het al - sinds vele jaren, voor politie en publiek allerlei aktiviteiten op het terrein van preventie. En heeft de regering een Commissie kleine kri- minaliteit ingesteld, die onder ande re tot taak kreeg praktische aanbe velingen te doen ter bestrijding van inbraak en diefstal. Die kommissie heeft inmiddels een interim-rapport uitgebracht. Ook verzekeraars stimuleren onder andere via het Technisch Bureau ter Bevordering van Schadepreventie (TBBS) het preventiebewustzijn van hun verzekerden. Projekt Merken en Registreren In het kader van een gezamenlijke aanpak van het inbraak- en diefstal probleem hebben het Verbond van Verzekeraars in Nederland en de Vereniging van Brandassuradeuren in Nederland hun steun gegeven aan het projekt "Merken en Registreren" van het Landelijk Bureau Voorko ming Misdrijven (LBVM) dat in ok tober 1985 van start is gegaan. Het LBVM treedt op als stimulator en koördinator voor de aktiviteiten die door de politie zullen worden uitge voerd. Het merken van voorwerpen met postcode huisnummer en het registreren van bezittingen wordt gezien als een van de middelen om de kans op diefstal te beperken en het terugbezorgen van goederen te vereenvoudigen. Verzekeraars hebben hier alle belang bij. Wat willen verzekeraars bereiken met merken en registreren Met hun support aan deze aktivitei ten beogen verzekeraars: een vermindering van de schade last in de inbraak- en diefstalsektor door in een totaal kader zoveel als mogelijk samen met het LBVM een zodanige invloed trachten uit te oe fenen dat de kans op inbraak ver mindert (gemerkte goederen zijn voor de dief niet interessant) en dat de kans op opsporing (door een goe de registratie) en op terugbezorging (merken met postcode huisnum mer) toeneemt. - het bevorderen van het preven tiebewustzijn bij het publiek dat door het merken en registreren van waardevolle voorwerpen en het ne men van preventieve maatregelen nog zorgvuldiger met zijn eigen dommen zal moeten leren omgaan. Het belang van merken en registreren Merken is in het belang van de ver zekerde zelf. Wanneer de bezittingen met een daartoe bestemde pen voor zien zijn van postcode huisnum mer worden zij minder aantrekkelijk voor de dief en zijn zij tevens moei lijker door te verkopen. Bovendien verhoogt het merken de kans dat het gestolen goed wordt teruggevonden èn weer in handen komt van de rechtmatige eigenaar. Een voornaam punt zeker wanneer het gaat om be zittingen die voor de verzekerde een emotionele waarde hebben. Dikwijls blijkt dat de verzekerde na een inbraak geen goede omschrijving kan geven van het vermiste. Dit be moeilijkt het werk van de politie maar zeker ook van de verzekerings maatschappij. Beide propageren dan ook het gebruik van een registratie- kaart waarop merk, type, serienum mer en andere van belangzijnde ge gevens worden genoteerd. De politie kan dan de gestolen goederen ge makkelijker opsporen. Voor de ver zekeringsmaatschappij vergemakke lijkt het de vaststelling van het scha debedrag en bespoedigt het de scha- deafhandeling, mochten de bezittin gen toch niet te achterhalen zijn. Dokument minder bij eigen goederenvervoer door Nederlandse im- en eksporteurs Bedrijven die hun import/ekspor- taktiviteiten met eigen vrachtwagens verrichten kunnen vanaf 1 januari 1986 in de meeste gevallen met een dokument minder volstaan. Op aan dringen van de EVO, Algemene Verladers- en Eigen Vervoer Orga nisatie te Zoetermeer heeft de Ne derlandse regering besloten bij eigen vervoer tussen Nederland en alle Westeuropese landen het zoge naamde ontheffingsbewijs af te schaffen. Uitsluitend het inschrij- vingsbewijs, als dokument dat men gerechtigd is eigen vervoer te ver richten, zal desgevraagd aan de kon- trolerende instanties moeten kunnen worden getoond. Het ontheffingsbe wijs moet nog wel worden gebruikt tussen Nederland en de landen van het Oostblok. Met die landen kon nog geen overeenstemming over de vereenvoudiging worden bereikt. Uitvoerige informatie verstrekt de EVO. afd. Eigen vervoer Buitenland, telefoon 079 - 41 46 41. Hare Majesteit Koningin Beatrix opent op vrijdag 20 december 1985 de 25e Kerstflora in de RAI te Am sterdam. Daarmee geeft de Koningin een ekstra feestelijk karakter aan de jubilerende bloemententoonstelling. Tevens wordt door haar komst de organisator van het evenement, de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollenkuituur KAVB, geëerd. De KAVB viert dit jaar haar 125-jarig bestaan. Koningin Beatrix is beschermvrouwe van de KAVB. De Kerstflora 85 is van 20 tot en met 26 december (tweede kerstdag) da gelijks geopend van 10 tot 17.30 uur. De toegangsprijzen: ƒ7,50 voor vol wassenen, 6 gulden voor houders van een CJP-pas en 5 gulden voor kin deren tot 12 jaar. Vri jdag 13 december 1985 Minder fosfaat in wasmiddelen Henkei, een der grootste was middelenfabrikanten heeft na ja renlange research een nieuwe re ceptuur ontwikkeld voor was middelen, die het gebruik van fosfaten overbodig maakt. Basis voor deze nieuwe produkt- samenstelling is een unieke kom- binatie van fosfaatvervangende stoffen, waaronder Sasil. Sasil is een in water onoplosbare anor ganische verbinding, gewonnen uit natuurlijke grondstoffen, en absoluut onschadelijk voor mens, dier en milieu. Ongeveer 20% van de fosfaten die in ons land in het oppervlakte water terechtkomen, is afkomstig uit wasmiddelen. De overige 80% is afkomstig uit industrie, land bouw en menselijke uitwerpse len. In verband met de Kerstdagen vervalt het ZLM— blad van 27 december. Het eerste nummer in het nieuwe jaar valt 2 januari 1986 weer in de bus. De Rabobank is in principe bereid bij de vervulling van vakatures voor hoger opgeleiden meer afgestudeer den van het Hoger Agrarisch On derwijs (HAO) aan te stellen. Dat heeft ir. P.J. Lardinois, voorzitter van de Hoofddirektie van Rabobank Nederland 15 november gezegd bij het tweede lustrum van Persephone, de vereniging van afgestudeerden van de Hogere Agrarische School in Dordrecht. "Ik denk", aldus Lardi nois, "dat het een goede zaak is om bij ons op de ingeslagen weg door te gaan en zelfs te stimuleren, dat na drukkelijker gekeken wordt naar af gestudeerden uit het HAO voor het vervullen van bepaalde vakatures". Ir. Lardinois vond het positief dat het HAO de laatste jaren gekenmerkt wordt door een verbreding van het opleidingspakket, waardoor HAO- afgestudeerden breder inzetbaar zijn en beter kunnen voldoen aan de flexibiliteits-eisen, die het bedrijfs leven stelt. "Het belang van de cliënt is bij mij altijd primair geweest. Het gaat om objektieve voorlichting. Mijn stelregel is: vriendelijk en objektief zijn want je moet later bij de men sen terug kunnen komen Schrij ver Langs de WegJos Cevaal (64) ten voeten uit: kort maar krachtig zonder omhaal van woor den of wollige taal. Afkomstig van Walcheren waar hij het als boerenzoon op het ou derlijk bedrijf niet zag zitten. Als 17-jarige jongen liet hij voor het eerst van zich horen door het schrijven van een ingezonden brief in het ZLM-blad. Hij wilde aktie. Werd beloond met het voorzitterschap van de Land- bouwjongeren in Zeeland en zat zelfs nog enige maanden in het hoofdbestuur van de ZLM. Op 1 april 1952 kwam daar een einde aan: Cevaal trad in dienst bij de OVM van de ZLM. Later kreeg hij daar een belangrijke post van buitendienst medewerker met als taak: het verzekeren een betere image te geven bij de leden van de ZLM. Dat deed hij op zijn ei gen (zinnige) manier van persoon lijke kontakten en als schrijver Langs De Weg in zijn maande lijkse rubriek in het ZLM-blad waarin hij zijn adviezen en waar schuwingen naar hartelust kwijt kon. En dan natuurlijk ook Tij dens spreekbeurten en bij de rondgangen langs de kringen. "Die lezingen waren een verade ming en ik deed dat ontzettend graag en kennelijk ging het me goed af want iemand zei eens tegen me: "Je moest eigenlijk Spreker Langs de Weg heten". Jos Cevaal kent zijn zaken en maakt een zelfverzekerde indruk. Hij is zich van zijn kwaliteiten en zwakheden bewust. Weet op een subtiele manier ernst en hu mor in evenwicht te brengen. Als verzekerings- en sociaal ombuds man is Cevaal in de loop van ruim 33 jaar OVM naar zijn schatting zeker bij 70% van de ZLM-leden aan huis geweest. Die klantenkring -of beter vrienden- kring- is als het ware spontaan gegroeid. "In het begin nam ik zelf het initiatief en bezocht ik kliënten, later wisten ze me wel te vinden". Hij kwam overigens niet om verzekeringen af te sluiten maar om een objektief advies te Jos Cevaal, eigenlijk "Spreker Langs de Weg". geven over reeds afgesloten en nog te sluiten polissen. Dat is no dig ook want sommige assura deuren sluiten maar raak verze keringen af en bovendien gaat het om een moeilijke materie. "Een belangrijk onderdeel van zijn werk betrof de sociale verzeke ringen zoals AOW en de Ar beidsongeschiktheidswet. Daar bij liep hij uiteraard vaak tegen allerlei gezinsproblemen op. "Het gaf me altijd erg veel vol doening als we daar uitkwamen". Het was ook wel eens deprime rend". Wat de objectieve voorlichting van de OVM betreft meent Cevaal dat het goed zou zijn als men zou besluiten tot een professionalise ring van de vertegenwoordigers", want dat is ons visitekaartje waarmee we een stuk objectiviteit veilig kunt stellen en waarmee we bovendien een stuk kwaliteit in huis halen die wervend zal werken. De dienstverlening is voor de OVM van primair belang en voor de rest zie ik het voor de OVM wel zitten". Vandaag vrijdag 13 de cember neemt Cevaal afscheid van de OVM van de ZLM. Hij gaat met pensioen. De grote be langstelling op de afscheidsrecep tie onderstreept zijn stelling: "Als ik iets doe dan doe ik het goed". J. Wierenga "Uw doelstelling, het fokken van een koe die zowel wat melkpro- duktie als wat vleesproduktie be treft rendabel is, een dubbeldoel koe, heeft mijn volle sympathie. Zowel de Nederlandse bedrijfs- struktuur als de Nederlandse grondprijzen maken het houden van specifiek vleesvee maar op beperkte schaal mogelijk. Op dit moment komt de Nederlandse rund- en kalfsvleesproduktie bij na geheel uit de melkveestapel. Onder invloed van de superhef fing wordt die melkveestapel kleiner. Bovendien neemt de ge schiktheid van melkvee voor de vleesproduktie de laatste tijd steeds meer af'. Aldus staatssekretaris A. Ploeg op 3 december jl. in Swifterband. op de algemene ledenvergadering van de "Vereniging tot het in standhouden en propageren van het Nederlands Fries-Hollands Veeslag". De bewindsman wees er echter op, dat het fokken van dubbel- doelkoeien vooralsnog niet zo eenvoudig te realiseren zal zijn. Een reden daarvoor is, dat het marktmechanisme voor melk- produktie sterk verschilt met dat voor de vleesproduktie.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 7