De papieren rompslomp en de humor ervan De Arbeidsongeschiktheidsverzekering "Verzekeringen ZLM, mijn partner voor zekerheid" f. den hollanderlaan 10 tel: 01100-38000 Nieuwe gids referentietarieven binnenlands vrachtautovervoer Zo nu en dan krijgen we op de schade-afdeling wel eens de indruk dat verzekerden niet de ontstane schade het ergste vinden maar veel meer gebukt gaan onder het feit dat er dan een schadeformulier dient te worden ingevuld. Nu kunnen we ons best voorstellen dat u er wel eens tegenop ziet om een formulier in te vullen, zeker als u gewend bent meer met de handen dan met de pen te werken; echter u zult er, nemen wij aan, toch ook begrip voor hebben dat een schade-afwikkeling niet alleen telefonisch kan gebeuren. Bovendien, indien u niet tijdig een schadeformulier bij ons indient, wordt soms ook een tegenpartij de dupe omdat wij niet afkunnen wikkelen. Dit kan toch niet uw bedoeling zijn. Wij willen u ook nog wijzen op ons reglement waarin staat dat u ver plicht bent op straffe van verlies van het recht op schadevergoeding alle verlangde medewerking te verlenen. Nu zijn we er natuurlijk niet op uit om te proberen u op één of andere manier te vangen, maar het is wel zo, dat. indien de schade vergroot wordt doordat een verzekerde verzuimt een schade te melden, wij die extra kos ten wel op de kliënt verhalen. Wij willen u daarom vriendelijk, doch wel zeer dringend verzoeken, een schadegeval direkt te melden en ons een schadeformulier toe te zenden. Wijze van invullen We hebben er alle begrip voor dat uw kapaciteiten soms op een ander terrein liggen, maar met een beetje goede wil moet het toch mogelijk zijn een schadeformulier zodanig in te vullen dat wij kunnen begrijpen wat er gebeurd is. U hoeft echt geen te kening op schaal te maken, maar een paar wegen tekenen met daarop en kele vierkantjes die de voertuigen aangeven is toch wel noodzakelijk en ook niet te moeilijk. U moet wel be denken dat uw formulier de basis vormt voor de beantwoording van de aansprakelijkheidsvraag en daarbij kan het soms om grote belangen gaan. Het Europeesche schadeformulier Een paar woorden over het z.g. "Eu ropeesche Formulier". De voordelen ervan zijn dat in diverse landen de uitvoeringen precies hetzelfde zijn en in verschillende talen de tekst iden tiek is. Het plaatsen van de handte keningen kan later geharrewar over de schuldvraag voorkomen. Het na deel is dat de afschriften dikwijls onleesbaar zijn en dikwijls vergeten wordt de achterzijde in te vullen. Ons verzoek: Als u een dergelijk formu lier heeft ingevuld, stuur dit dan als bijlage mee met ons eigen formulier. Humor Gelukkig staan er ook nog wel eens leuke dingen op de schadeformulie ren. Een kleine bloemlezing hiervan willen wij u niet onthouden. Zo schreven onze leden o.a.: Ik keek achteruit en zag dat er geen auto stond, waarna ik er zacht jes tegenaan reed. Mijn auto is gisteren aangereden door een hond. Ik was juist vertrokken toen een auto die mij van achteren naderde mij attendeerde op het feit dat een kledingstuk van mijn medepassagier buiten de deur hing. Ik stopte om mijn medepassagier (een boerin) de gelegenheid te geven haar short naar binnen te doen. Zoals de lezer van dit artikel waarschijnlijk bekend zal zijn, is eenieder die een dienstbetrekking heeft, verzekerd tegen de geldelijke gevolgen van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte en gebreken, ingevolge de Ziektewet (vanaf 1930). Een zelfstandige zal hierop dus nooit een beroep kunnen doen. Indien een zelfstandige arbeidsongeschiktheid wordt betekent dat, dat hij/zij géén recht heeft op een uitkering inge volge de Ziektewet.) De Ziektewet kent een uitkeringsduur van één jaar. Na de Ziektewetuitkering treedt de Algemene Arbeidsongeschiktheids wet (A.A.W.) in werking en voor loontrekkenden de W.A.O. De A.A.W. heeft tot doel de geldelijke gevolgen van langdurige arbeidson geschiktheid te verzekeren en geldt voor alle ingezetenen onder de 65 jaar. Op deze uitkering heeft ieder een recht, ook de zelfstandige. De hoogte van de uitkering is afhanke lijk van de mate van arbeidsonge schiktheid en bedraagt maximaal ƒ21.281,— per jaar, uitgaande van de grondslag die geldt voor 21- jarigen of ouder, die voor 80% of meer arbeidsongeschikt zijn. Indien u als zelfstandige boven staande leest en nog niet zelf voor een verzekering heeft gezorgd, be denk dan in uw situatie wat voor in komen u bij arbeidsongeschiktheid ten deel valt. Het komt nog maar al te vaak voor dat zelfstandigen zich verkijken op de mogelijkheden die men heeft bij arbeidsongeschiktheid. Er wordt wel gesteld dat men bij blijvende ar beidsongeschiktheid het bedrijf gaat verkopen en van die opbrengst wel rondkomt. Wordt hier dan ook bij bedacht dat er mogelijk een bedrijfs- opvolger is, die in zo'n geval erg moeilijk komt te zitten omdat hij dan twee gezinnen moet onderhouden? Dezelfde situatie komt eveneens ter sprake bij de maatschap, indien de maten zich hiervoor niet indekken. Ook is de opbrengst uit de verkoop van het bedrijf éénmalig, zodat men, wil men hiervan rondkomen, een rentevergoeding dient te ontvangen die voldoende is om van te gaan rentenieren. Dit na aftrek van lo pende schulden. Zoals blijkt is de meest veilige weg om u tegen arbeidsongeschiktheid te wapenen, de arbeidsongeschikt heidsverzekering (A.O.V.). Hoe werkt deze nu? Wat voor vor men kennen we? Welke voorwaar den worden er gesteld en vooral wat zijn de kosten? Vele vragen waarop schrijver u een antwoord zal trachten te geven. Betreffende de werking van de A.O.V.; deze is aangepast aan de so ciale voorzieningen. Wij onderschei den hierin een eerste-jaars risiko, dat de geldelijke gevolgen (voor zover verzekerd) van inkomstenderving dekt gedurende het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid. Te vergelij ken met de Ziektewet. Voor die periode is voor de zelfstan dige, zoals blijkt uit het voorafgaan de. geen enkele sociale voorziening. Het eerste-jaars risiko dient daarom in vele gevallen als enige bron van inkomsten, buiten het bedrijfsinko- men om. Bij arbeidsongeschiktheid moet tijdelijk aan te trekken perso neel en mogelijk dalende inkomsten, uit dit eerste-jaars risiko gedekt wor den. Na het eerste-jaars risiko treedt van overheidswege de A.A.W. in wer king. Hiermede moet, met het te verzekeren bedrag vóór het na-eer- ste-jaars risiko. rekening gehouden worden. Het te verzekeren bedrag voor het na-eerste-jaars risiko wordt daarom vaak lager gesteld dan het verzekerde bedrag voor het eerste jaars risiko. Het na-eerste-jaars risiko is naast de A.A.W. bij langdurige ar beidsongeschiktheid de enige in komsten bron tot uw 60ste of 65ste jaar. Daarom zeer belangrijk en on misbaar als zelfstandige. A.J. Hoondert De volgende vraag die wij ons stel den is, welke vormen er zijn. We kennen in elk land de inflatie, waar door vastgestelde uitkeringen in een verre toekomst weieens sterk in waarde kunnen dalen. Hierop is ook bij de A.O.V. vooruit gelopen mid dels de mogelijkheid om een stijgen de uitkering te verzekeren (3% of 5% klimmende uitkering, waarbij van de laatste weinig of geen gebruik wordt gemaakt). Ook kennen we de vaste uitkering, deze dient men dan wel regelmatig bij te stellen indien het verzekerde bedrag te laag dreigt te worden. Bovenstaande vormen zijn zowel leeftijdsafhankelijk en niet- leeftijdsafhankelijk te verkrijgen. Het leeftijdsafhankelijke tarief wordt in leeftijdsgroepen van 5 jaar onderverdeeld, waarbij dan de pre mie om de 5 jaar wordt verhoogd. Op korte termijn (5 tot 10 jaar) is deze vorm goedkoper dan de niet-Ieef- tijdsafhankelijke tarieven. De niet- leeftijdsafhankelijke vormen hante ren een premie die vanaf het mo ment van afsluiten hetzelfde blijft per 1.000,— verzekerd bedrag tot aan de einddatum. Nu we het over afsluiten hebben; hiervoor worden zoals altijd, voor waarden gesteld. Indien men een eerste-jaars risiko afsluit dient men een gezondheidsverklaring in te vul len. Voor het na-eerste-jaars risiko wordt tevens een keuring vereist. Ook wordt er een keuring vereist in dien men een eerste-jaars risiko ver- Meeuw sen En daar lag ik dan, met mijn bromfiets op mij'en die meisjes heb ben mij bevreid. Die meneer had al jaren schaderij gevreeën. De politie heeft met een bezem steel de weg gemeten. Bij het uitstappen, alvorens het portier te openen, had ik geen erg in de achterop komende auto. De namen van automerken leveren ook nog wel eens problemen op. Zo lazen we: DC9 i.p.v. 2 CV en Mitne- briski; wat waarschijnlijk Mitsubishi moest voorstellen. Ook de B.T.W.-vraag brengt nogal eens moeilijkheden met zich mee. Zo antwoordde een kliënt op de vraag of de B.T.W. verrekend kon worden: "Nee hoor, hij komt niet thuis om te eten". Wij willen u tenslotte bedanken voor de manier waarop u in het afgelopen jaar met ons omgegaan bent. Over het algemeen was het prettig voor u te werken. Namens alle medewerkers op de schade-afdeling wensen we u goe de feestdagen en indien nodig zijn we u volgend jaar graag van dienst. H. Meeuwsen Op hel moment dat deze krant bij u in de bus viel waren ook de pro longatienota 's onderweg. M is- schien heeft u de nota al ontvan gen. I k begrijp dat het nooit feest is om deze jaarlijkse nota te ontvan gen. Wellicht zet het een kleine domper op de feestvreugde in de toch al dure decembermaand. Maar, een echte verrassing kan deze jaarlijks terugkomende enve loppe nu ook weer niet inhouden. Ik reken er dan ook op dat u voor tijdige betaling zal willen zorgen. Dit jaar is er geen restitutie over een voorgaand jaar, wel een ver hoging van de premie voor het ko mende jaar. Met name onze Bra bantse leden (ZLM-donateurs) er varen een verschil. Ook zijn er le den die hetzelfde of zelfs een lager bedrag gaan betalen (zie mijn ar tikel in het vorige verzekerings nummer van het Land- en Tuin bouwblad). Wanneer u premies wilt gaan vergelijken dan is het raadzaam een vergelijking te ma ken over een reeks van jaren. Van belang is wel dat u het beleid van de maatschappij kent voor de toe komst. VERZEKERINGEN ZLM is een echte ONDERLINGE zonder winstoogmerk! Bovendien werken wij met zeer lage kosten. Een rekensom leert gauw dat u bij ons goed en goedkoop bent verze kerd. In het artikel Registreren en merken zal werkenwordt inge gaan op deze landelijke aktie. Voor onze verzekerden met een inboedelverzekering ligt een gratis graveerpen klaar bij onze verte genwoordiger of op het kantoor te H. Doeleman Goes (zolang de voorraad strekt). Het merken van uw waardevolle bezittingen is een mooi klusje om de naderende vrije dagen mee door te brengen. Of gaat u met vakan tie? Zoja, een REISVERZEKE RING kunt u telefonisch afsluiten. Bel uw vertegenwoordiger of ons kantoor (tel. 01100-38880). Tot slot, het jaar 1985 loopt ten einde. Ik blik niet terug, maar kijk vooruit. Met al het goede wat wij hebben ga ik vol vertrouwen 1986 in met als doel uw verzekeringsbe- langen zo goed mogelijk te blijven dienen. Opdat u zult blijven zeg gen: VERZEKERINGEN ZLM, MIJN PARTNER VOOR ZEKERHEID Prettige feestdagen H. Doeleman Hzn. zekering wil afsluiten als men ouder dan 40 jaar is. Deze keuring is te vergelijken met een sportkeuring en wordt vanzelf sprekend kosteloos verricht. Afhan kelijk van de gezondheid kan zo'n keuring soms tot uitsluitingen leiden, wat niet altijd hoeft te betekenen dat daardoor deze verzekering voor u geen waarde heeft. Arbeidsonge schiktheid hoeft tenslotte niet altijd het gevolg te zijn van datgene wat specifiek in de polis werd uitgesloten. Tenslotte zijn we aangekomen bij de vraag, wat zo'n arbeidsongeschikt heidsverzekering. gaat kosten. Als voorbeeld nemen we een 28-jarige die voor het eerste-jaars risiko 30.000,— verzekert en voor het na- eerste-jaars risiko 20.000,— p.j. De premies worden gegeven voor de volgende vormen: Niet-leeftijdsafhankelijk; vaste uit kering Premie 2330,- 3% klimmende uitkering Premie ƒ2890,- Leeftijdsafhankelijk; vaste uitkering Premie 1727,— 3% klimmende uitkering Premie 2434,- In vergelijking daarmee wilde schrijver u ook nog de premie geven die de sociale voorzieningen in reke ning brengen voor het na-eerste jaars risiko ad ƒ21.281,— (A.A.W. genaamd) zónder eerste-jaars risiko dekking, deze premie bedraagt 6,05% van uw inkomen, met een maximum van ƒ3.824,— per jaar (over dure verzekeringen gespro ken...) De premies van de A.O.V. zijn fiskaal aftrekbaar. In de hoop u aangetoond te hebben dat voor elke zelfstandige een arbeidsongeschiktheidsverzeke ring onmisbaar is en dat het als zelf standige ondernemer onverantwoord is dit risiko van inkomensderving niet in te dekken, besluit ik dit betoog. A.J. Hoondert Buitendienst OVM der ZLM Bij de EVO is in september een nieu we editie van de "Tarievengids Bin nenlands Goederenvervoer per vrachtauto" verschenen. De gids bevat naast toelichting op de tarieven voor het geregeld vervoer (lijn-, afhaal- en besteldiensten), het ongeregeld vervoer en bijzonder vervoer (kippers, afval/vuilkontai- ners e.d.) ook de tarieftabellen. De gids is onmisbaar voor de verl ader ten behoeve van zijn budget voorbereiding en het overleg met vervoerders. Over het nieuwe tariêfsysteêm voor het vrachtautovervoer in Nederland, dat sinds 1 augustus van kracht is, bereiken de EVO veel vragen. Zij hebben vooral betrekking op de ge tallen, die uitgangspunt vormen voor de prijsafspraken tussen verlader en vervoerder. Ook bedrijven met aan voer of distributie in eigen beheer tonen belangstelling voor het nivo van de referentietarieven als een in- dikatie voor eigen kostenvergelijkin- gen. De "Tarievengids Binnenlands Goederenvervoer per vrachtauto" kost voor EVO-leden 11,- (inklu- sief verzendkosten, eksklusief btw). Bestellingen richten aan EVO, Buro Service-uitgaven, Postbus 350, 2700 AJ Zoetermeer of per telefoon 079 - '41.46.41. Vrijdag 13 december 1985

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 6